မျမင္ရေသာအရွင္အားကိုးကြယ္ျခင္း

ကြၽန္ေတာ့ weblog မွာမၾကာ ခဏလာေရာက္ျပီး ကြၽန္ေတာ္တို႕ ကိုးကြယ္တဲ့ အလာႅအရွင္ျမတ္ ရဲ့ သေဘာသဘာဝ ကို ေမးျမန္းတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ ဆရာအလ္ဟာ့ဂ် ဦးေအးလြင္ ရဲ့ ေဟာေျပာ ပို႕ခ်ခ်က္ကို ဆရာဦးစိုးလြင္ရဲ့ကုရအန္႕သုတ စာမ်က္ႏွာမွ… Read more မျမင္ရေသာအရွင္အားကိုးကြယ္ျခင္း

ေကာင္းကင္ မွ ေသမင္းတမန္

ဒီဗီဒီယိုေလးဟာကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္ အာဖဂန္ ႏိုင္ငံရဲ့ အစြန္အဖ်ား ေတာင္တန္းေတြၾကားမွာေနထိုင္တဲ့ အပစ္မဲ့သူအမ်ားစုရင္ဆိုင္ ေနရတဲ့ ဘဝကို ရွင္းလင္းျမင္သာေအာင္႐ိုက္ျပထားပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္အစြန္းေရာက္ သမားမ်ားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းေနပါတယ္ဆို တဲ့ အေမရိကန္ ရဲ့ေနာက္ဆုံးေပၚလူသတ္စက္ရုပ္ ဒရုန္း သို႕မဟုတ္ ေကာင္းကင္ မွ ေသမင္းတမန္ နဲ႕ရင္ဆိုင္… Read more ေကာင္းကင္ မွ ေသမင္းတမန္