အစၥလမ္ ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ

က်ေနာ္သည္  Face Book  အေပၚ တြင္ ဘာသာေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေရးသားမႉကိုေရွာင္ပါသည္။ ေရးေသာသူမ်ားကို မွန္၏ မွား၏ မေဝဖန္လိုပါ။ ဘာသာေရး ယံုၾကည္မႉသည္ မွန္ေသာသစာၥကိုရွာေသာ လူသား အသီးသီး အတြက္အလြန္တရာသိမ္ေမြ႕ေလးနက္ေသာေၾကာင့္ မိမိေရးေသာစာတေၾကာင္း စာတပိုဒ္… Read more အစၥလမ္ ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ