အြမၼသ္ညီညြတ္ေရး အခန္းက႑

Source : မြတ္စလင္ သတင္းစဥ္  ေမာင္လာနာ ၀ဟီဒြတ္ဒီးန္ခန္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး နယူးေဒလီက ေမာင္လာနာ ၀ဟီဒြတ္ဒိန္းခန္းဟာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလုသိမ်ားတဲ့ အစၥလာမ့္ေရးရာပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ အိႏိၵယ မြတ္စလင္မ်ားရဲ ဘာာေရး လူမႈေရး ၊ ပညာေ၇း အေၾကာင္း စာအုပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစြာ… Read more အြမၼသ္ညီညြတ္ေရး အခန္းက႑