‘ေအာင္ဆန္းဇာနည္’ကဗ်ာ Poem -General Aung San’s Birthday

 ေဖေဖာ္၀ါရီ ဆယ့္သံုးမႇာ                                    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႕ပါ။ တစ္ေထာင့္ကုိးရာ တစ္ဆယ့္ငါး ေရႇ႕ေန ဦးဖာသား။ ဇာတိနတ္ေမာက္ မေကြးခ႐ိုင္ သိၾကမ်ားခုတုိင္။ ၾကံ႕ၾကံ႕ခိုင္တဲ့ ဇာနည္ဘြား မိခင္ ေဒၚစုသား။ တစ္ေထာင့္ကုိးရာ ေလးဆယ့္ခြန္ ေျပာင္းႂကြ တမလြန္။ မ်က္ရည္သြန္လို႕… Read more ‘ေအာင္ဆန္းဇာနည္’ကဗ်ာ Poem -General Aung San’s Birthday