က်မ္းျမတ္ကုရအန္၏ဆင္ကဏၭ သက္ေသ

က်ေနာ္တို႕အားလုံးလိုလိုစြလတ္သ ဝတ္ျပဴရာမွာ စူရာ Al Fil (က်မ္းျမတ္ကုရအန္၏ဆင္ကဏၭ )အမည္ရ စူရာ၁၀၅ကို ဖတ္ရြတ္ၾကပါတယ္။ လူအမ်ားလည္း အနက္အဓိၶပယ္ကို အတိအက် မဟုတ္ရင္ ေတာင္ အၾကမ္း ဖ်င္း ေတာ့ သိၾကပါတယ္။ ကာ့အဘာ ေက်ာင္းေတာ္ျမတ္ကို … Read more က်မ္းျမတ္ကုရအန္၏ဆင္ကဏၭ သက္ေသ