ၿမန္မာႏိုင္ငံသား အေပါင္းအား ပန္ၾကားခ်က္

ၿမန္မာႏိုင္ငံသား အေပါင္းအား ပန္ၾကားခ်က္

ေန႔စြဲ – ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံသား အေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ား- ခိုင္လံုေသာ ေနရာမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရွိထားေသာ သတင္းအရ-လက္ရွိ အစိုးရပိုင္းမွ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႔၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း တစ္ခ်ိဳ႔၊ ဘာသာေရး အေရၿခံဳ မ်က္ကန္း ဘုန္ႀကီး တစ္ခ်ိဳ႔တို႔ ပူးေပါင္းလွ်က္ ရခိုင္နယ္မွ မြတ္ဆလင္တို႔အား သီးျခားနယ္ေျမခြဲထုတ္ပစ္ရန္ စီမံခ်က္ခ်ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

ထိုစီမံခ်က္အား-

(၁) ပထမ အဆင့္ ရခိုင္နယ္တြင္း ရွိသမွ်ေသာ မြတ္ဆလင္တို႔၏ အိုးအိမ္မ်ားကို မီးရိႈ႔ဖ်က္ဆီးလိုက္ မည္၊ မြတ္ဆလင္တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔အားသိမ္းပိုက္လိုက္မည္၊ ထို႔ေနာက္ ယာယီ ဒုကၡသည္ စခန္းတို႔ အား ပို႔လိုက္မည္ ျဖစ္သည္။(၂) ထိုယာယီ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ မြတ္ဆလင္တို႔အား မြန္းၾကပ္လာေစရန္ ဘက္ေပါင္းစံုမွာ ပိတ္ဆို႔ hole up လုပ္ထားမည္ ျဖစ္သည္။

(၃) တစ္ၿပိဳင္နက္တြင္ ဗုဒၶဘာသာမ်ား လူနည္းစု ျဖစ္သည့္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္း ေတာၿမိဳ႔မ်ားမွ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာတို႔အား ထုိနယ္မွ ေမာင္းထုတ္ပစ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ ပိုင္းမွ ဗုဒၶဘာသာတို႔အား ေတာင္ပိုင္းသို႔ ပို႔၍- ရခိုင္နယ္ တစ္ခုလံုးမွ မြတ္ဆလင္တို႔အား ဘူးသီး ေတာင္၊ ေမာင္းေတာသို႔ ပို႔ပစ္မည္ ျဖစ္သည္။

(၄) ထိုေသးငယ္က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ေနရာတြင္း၌ မြတ္ဆလင္တို႔အား နာဇီအက်ဥ္းစခန္း ကဲ့သို႔ စီမံ လွ်က္ သို႔မဟုတ္ ပါလက္စတိုင္း ဒုကၡသည္ စခန္းကဲ့သို႔ စီမံလွ်က္ ေနရာခ်ထားမည္ ျဖစ္ၿပီး- ႏိုင္ငံ တကာ၏ ဖိအားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ကာလတစ္ခုတြင္ ထိုနယ္အား သီးျခား အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နယ္ ေပးလိုက္မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုစီမံခ်က္မွာ- ႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးေသာ မ်က္ကန္းစီမံခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔မွ သံုးသပ္မိသည္။ တုိင္းျပည္၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကြဲႏိုင္ သကဲ့သို႔ ကာလတစ္ခုတြင္ တိုင္းျပည္တစ္ခု၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကိုပင္ ထိခုိက္လာႏုိင္သည္ဟု ဆင္ျခင္မိသည္။

တိုင္းျပည္တစ္ခု၏ ရာသက္ပန္ အနာဂါတ္ထက္ တိုးေတာင္းလွေသာ မိမိ၏ အာဏာသက္တမ္း တစ္ခု အတြက္သာ ရည္သန္လွ်က္ မ်က္ကန္းအယူသန္သူတို႔အား အလိုလိုက္ေနမႈမ်ားသည္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္ အတြက္ ေျဖရွင္းမရႏိုင္ေလာက္သည့္ အေမြဆိုးႀကီးအား ခ်န္ထားခဲ့ရန္ ႀကံစည္မႈသာ ျဖစ္သည္ဟု လည္း ခံယူသည္။

သို႔ျဖစ္၍- တိုင္းျပည္အား အမွန္တစ္ကယ္ခ်စ္သည့္ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သာသနာ့၀န္ ေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား အားလံုးတြင္ ထိုအေမြဆိုးႀကီး တစ္ရပ္ မက်န္ရစ္ေစရန္ တာ၀န္ရွိ သည္ဟုလည္း အသိေပးလိုသည္။

သာသနာ တစ္စံုတစ္ခုအား လက္မခံလိုျခင္းမွာ အျပစ္မဟုတ္၊ လက္မခံလိုက လြတ္လပ္စြာ လက္မခံ ခြင့္ ရွိသည္။ ထုိသာသနာ တစ္ရပ္အား မုန္းတီးလွ်က္ ထိုသာသနာ၀င္တို႔ လူမ်ားစုေနထိုင္ရာ ေျမအား တိုင္းျပည္မွ ဖဲ့ထုတ္ပစ္ရန္ ႀကံစည္မႈသည္ တိုင္းျပည္အား သစၥာေဖါက္မႈသာ ျဖစ္သည္ဟု တိုင္းသူ ျပည္သားတိုင္း နားလည္သင့္သည္။

ဤႏိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖါက္မႈႀကီးအား တစ္တိုင္းျပည္လံုးမွ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါ သည္။

ေဌးလြင္ဦး
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
ျမန္မာမြတ္ဆလင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔

Source :FB of

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s