႐ုိဟင္ဂ်ာျပႆနာအားတတိယမ်က္လံုးျဖင့္ၾကည့္ျခင္း

Source:Myanmar Muslim Net ( Face Book)

ကြ်န္ေတာ္သည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္မဟုတ္သလုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးလည္း
မဟုတ္ပါ။ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားအား လူသား တစ္ေယာက္အျမင္ျဖင့္ တင္ျပလိုပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ကုလသမဂၢ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းတြင္ သြားေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ဘူးပါသည္။ သို႔ျဖင့္ပါ၍ အဆိုပါ ေဒသ၏အေျခအေနမ်ားကို လက္လွမ္းမီွသမွ်ေတာ့ သိ႐ွိထားပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး႐ွိျခင္း၊မ႐ွိျခင္း တိုင္းရင္းသားဟုတ္ျခင္း၊ မဟုတ္ျခင္းကိုမေဆြးေႏြးလိုပါ။ မိမိကိုယ္ကို မိမိ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေခၚေနေသာ လူမ်ိဴး မ်ား႐ွိေနသည္မွာေတာ့အမွန္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ႔ေျပာဆိုေသာ ဘာသာစကားမွာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္မွ ဘဂၤါလီစကား ႏွင့္ဆင္တူေသာ္လည္း အလံုးစုံမတူပါ။ ရခိုင္စကားႏွင့္ ဗမာစကား ကြျဲပား သေလာက္ေတာ့ကြာပါသည္။ ရခုိင္ႏွင့္ဗမာကို လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳး သတ္မွတ္လွ်င္ ဘဂၤါလီနင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာကုိလည္း လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးသတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ အစုိးရကေတာ့ ထုိကဲ့သို႔ပင္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၁၈၂၄ခုႏစ္ အဂၤလိပျ္မန္မာပထမစစ္ပြဲ အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ လာပါသည္ ဟျုမန္မာအစိုးရက ဆုိပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကေတာ့ ရခိုင္ဘုရင္မ်ား လက္ထက္ကပင္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေရာက္႐ွိေနၾကပါသည္ဟုဆိုၾကသည္။ ေသခ်ာသည့္ တစ္ခ်က္ ကေတာ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေရာက္လာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာ့႐ွစ္ဆယ္ ေက်ာ္ခၿဲ့ပီး ျဖစ္ပါသည္။

ေရာက္႐ွိေနၿပီးသား ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို အမွွီအခုျိပဳၿပီး ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္မွ ဘဂၤါလီမ်ား မၾကာခဏခိုးဝင္ လာေနၾကသည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရ အဆက္ဆက္ စစ္ဆင္ေရးအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သန္႔စင္ ႐ွင္းလင္းေရး လုပ္ခဲ့ပါသည္ဟု ျမန္မာအစုိးရက ဆုိပါသည္။ ဤသည္ကိုေထာက္႐ျႈခင္း အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေျခခ်ေန ထိုင္ခဲ့သူမ်ား ကုိေတာ့ျမန္မာအစုိးရက ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ေတာ့ တစ္နည္းတစ္ဖံု အသိအမွတျ္ပဳထားရပါသည္။

၁၉၈၈ မတိုင္မီ ရခုိငျ္ပည္နယ္႐ွိ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ အေျခအေနကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ မသိပါ။ စစ္အစိုးရတက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ကြ်န္ေတာ္ ေရာက္႐ွိသြား ခ်ိန္မွာေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လူမႈဘဝအေျခအေနမွာ ဆိုးရြားခက္ခဲလွပါသည္။ တစ္ရြာမွ တစ္ရြာသို႔ပင္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္မ႐ွိျခင္း၊လက္ထပ္ခြင့္ရရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ရျခင္း၊ပညာအရည္အခ်င္း မွီေသာ္လည္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္ မ်ားတက္ခြင့္ မရျခင္း၊ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ မျပဳျခင္း စသည္ျဖင့္ ကန္႔သတ္အုပ္ခ်ဳပ္ ထားပါသည္။ပညာေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ႐ွိျခင္း၊ ဘာသာေရး အစြဲႀကီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ားစုမွာ ငွင္းတို႔၏သားသမီးမ်ားကို မူလတန္း ပညာမွ်သာသင္ၾကား ေပးၾကပါသည္။

လ.ဝ.က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီေျပာသကဲ့သို႔ပင္ဤေနရာေဒသ႐ိွလူဦးေရႏွင့္ေျမယာ
အခ်ိဳးအစား မညီမွ်မႈမ်ားျဖစ္ပြားလာႏိုင္သျဖင့္ အိမ္ထာင္ျပဳျခင္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ေနရသည္မွာ
တစ္နည္းတစ္ဖံုအားျဖင္ေတာ့ မွန္ပါသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစုမွာ သေႏၶတားလွ်င္ ဘာသာေရးအရ အျပစ္႐သည္ဟု ခံယူထားၾကသူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏လူဦးေရတိုးႏူန္းမွာလည္း ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားထက္ မ်ားျပားေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယခုတေလာအမ်ားစုေျပာေနၾကသည့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္မွ ဘဂၤါလီမ်ားခိုးဝင္ေနဆဲ႐ၿွိပီး လ.ဝ.က မွလည္း ေငြေၾကးယူၿပီးေပးဝင္ေနသည္ဟူေသာ ေျပာဆိုမူမ်ားမွာ သက္ေသမဲ့စြပ္စြဲမူမ်ား သာျဖစ္ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ မႈလေနထုိင္သူ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားပင္ကမၻာအႏွ႔ံအျပားသို႔ ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္ ထြက္ေျပးေနၾကၿပီး ေျမယာအသစ္ေဖာ္ထုတ္ခြင့္မ်ားလည္း မ႐ွိေတာ့သည့္ေဒသတြင္ မည္သူကလာၿပီး ႏိုင္ငံမဲ့ေျမယာမဲ့မ်ား အျဖစ္လာေရာက္ၾကမည္နည္း။ အလုပ္လက္မဲ့ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ပတ္စပို႔ ကိုင္ျပီး ႏုိင္ငံတကာသို႔ အလုပ္သြားလုပ္ မည့္အစားျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ခိုးဝင္ၿပီး အဖိႏွိပ္ခံဘဝျဖင့္ မည္သမွ်လာမည္မဟုတ္ပါ။

ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္႕အစိုးရမွလည္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ အလုပ္သြားလုပ္မည္သူမ်ားကုိစရိတ္မ်ား ႀကိဳတင္ စုိက္ထုတ္ ေပးေနပါသည္။ သယံဇာတႏွင့္ မႈးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျပီး ေျမဧရိယာ
က်ယ္ဝန္းေသာ တ႐ုတျ္ပည္နယ္စပ္ဖက္တြင္ခိုးဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားကတ္မ်ား ေငြေပး၍လုပ္ေနၾက
သည္ဟုေျပာလွ်င္ လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း ရခုိငျ္ပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ထုိသို႔ လုပ္ေဆာင္ေန သည္ဟု ေျပာၾကသည္မွာယုတၱိမတန္လွပါ။ မႈးယစ္ရာဇာအမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ကို အားလံုး အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။

လက္႐ွိတြင္ပင္ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ ေလးသိန္းေက်ာ္ ႐ွိသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ႏိုင္ငံက ဆုိပါသည္။ ထုိသူမ်ားသည္ ဘဂၤါလီမ်ားျဖစ္ၾကလွ်င္ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကရ မည္မဟုတ္ေပ။ လက္တေလာျဖစ္ရပ္တြင္ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ မွလည္း လက္မခံေတာ့ပါ။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ေနာက္ထပ္ခိုးဝင္မႈမ်ား မ႐ွိေအာင္ တားဆီးလိုက္ႏိုငၿ္ပီဟုဆၾိုကပါစို႔ ။ ယခု႐ွိ ေနသူမ်ား ကို ဘာလုပၾ္ကမည္နည္း။ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္မွလည္း ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳ၊ ျမန္မာမွလည္း ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳလွ်င္ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ားျဖစ္သြားၾကပါမည္။ သို႔ ေသာ္ လက္႐ွိဤ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ေနထိုငၾ္ကပါသည္။ ထိုသူမ်ားအား ျမန္မာ့ေျမ ေပၚတြင္မေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ဒုကၡ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၿပီး ႏွိပ္စက္ေနမည္ဆိုလွ်င္လည္း အားလုံးထြက္ သြားေအာင္ေတာ့မလုပ္ႏိုင္ပါ။ က်ဳပင္ခုတ္ က်ဳျမစ္မက်န္ေအာင္႐ွင္းပစ္ဖို႔ လည္း ဤေခတ္ႀကီး တြင္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ပညာမတတ္ စီးပြားေရးမ႐ွိ အ႐ုိင္းအစုိင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အႏၲရာယ္ ႏုိင္ငံသားမ်ားလြယ္ထားသလိုသာ ျဖစ္သားပါမည္။ ေခြးကုိပင္ေခ်ာင္ပိတ္႐ိုက္လွ်င္ အေသအလဲျပန္ကိုက္တက္ပါသည္။ ရန္ကိုရန္ႏွင့္႐ွင္းလွ်င္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဟု ဗုဒၶကတိတက်က် ေဟာထားပါသည္။ ဤသို႔ ဆိုလွ်င္မည္သို႔ လုပ္မည္နည္း။ တစ္နည္း႐ွိသည္မွာေတာ့ ေလွစီးထြက္ ေျပးသူမ်ား ကိပင္လယ္ျပင္တြင္မ႐ွင္းပစ္ဘဲ အားေပး ကူညီသင့္ပါသည္။

ပုိဆိုးလာသည္မာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို အသာထား ျပည္တြင္း႐ွိေသြးေႏွာ၊ ေသြးမေႏွာသူမ်ား ကိုပင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ျဖစ္လွ်င္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ မျမင္ႏိုငၾ္ကသူမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ဤသည္မွာေကာင္းေသာလကၡဏာမဟုတပါ။ ထုိင္းႏိုင္ငျံခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း လက္႐ွိ အာဆီယံ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဆူရင္းပစ္ဆူဝမ္ ၊ယခင္ထိုင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဆြန္သီတို႔ သည္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လက္႐ွိထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ တ႐ုတ္ကျပားတစ္ဦးျဖစ္ပါ သည္။ မည္သူကမွ် ထိုင္းႏုိင္ငံကို အက်ိဳးယုတ္ေအာင္ မလုပ္သြားႀကပါ။ တုိးတက္ေနေသာ စကၤာပူႏိုင္ငံပင္လွ်င္ မိမိႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရတိုးႏူန္းနည္းေန၍ ျပင္ပႏုိင္ငံသားမ်ားကို ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ေခၚယူေနပါသည္။ တရားဥပေဒ စိုးမုိးမႈ႐ွိ၍ မည္သူလာလာျပႆနာမ႐ွိပါ။ အေရးႀကီး သည္မွာႏိုင္ငံ ခ်စ္စိတ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မဟုတပါ။ ႏိုင္ငံက ကိုယ့္ကို ခ်စ္လွ်င္ ကိုယ္က လည္း ႏိုင္ငံကို ျပန္ခ်စ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာတရားကုိခဏထား၊ သိပၸံသေဘာအရပင္လွ်င္ Action ႐ွိလွ်င္ Reaction ႐ွိပါသည္။

လူ႔အခြင့္အရးေၾကာ္ျငာစာတမ္းအရ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးဖြားလာလွ်င္ သူ႔တြင္ႏိုင္ငံရွိရမည္ဟု ဆုိထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစုကေတာ႔ ဤအခ်က္ကလက္မခံလၾိုကေပ။
ကြ်န္ေတာ္ေလ့လာမိသမွ် ဗုဒၶ၏တရားမ်ားတြင္ေတာ့ လူလူခ်င္းကုိယ္ခ်င္းစာတရား၊ ေမတၱာ
တရား ထားၾကဖို႔ သာေဟာၾကားထားပါသည္။ လူမ်ိဳးဘာသာခြၿဲပီးမေဟာထားပါ။ အ႐ိုင္းအစုိင္း
တိရစၧာန္ မ်ားကုိပင္ ယဥ္ေက်းေအာင္လုပ္ႏိုင္လ်င္ ဤ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို ယဥ္ေက်းေအာင္မလုပ္ႏိုင္
ၾကေတာ့ဘူးလားဟုေမးခ်င္ပါသည္။ ေစတနာမွန္လ်င္မျဖစ္ႏိုင္စရာမ႐ွိပါ။

လူလူခ်င္း လူလိုျမင္ႏိုင္ၾကပါေစ၊

လူသားတစ္ဦး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s