ပင္လယ္နီႏွစ္ျခမ္းကြဲေသာေနရာကိုသုေတသီတို႕ေတြ႕ျပီ

တမန္ေတာ္မူဆာ (မိုးဇက္)နဲ႕ေနာက္လိုက္မ်ားရဲ့ဖာရိုဘုရင္လက္ကလြတ္ေအာင္ေျပးတဲ့ Exodus အေၾကာင္းကို က်မ္းျမတ္ကုရအန္ထဲမွာထဲမွာအတိအက်ေဖာ္ျပထားသလိုသမၼာက်မ္းစာထဲမွာ

လဲေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အားလုံးသိၾကတဲ့အတိုင္းဖာရိုဘုရင္ရဲ့လက္ကလြတ္ေျမာက္ေအာင္ေျပးရတဲ့ တမန္ေတာ္မူဆာနဲ႕ေနာက္လိုက္

မ်ား ဟာပင္လယ္နီလို႕ယူဆရတဲ့ ပင္လယ္ၾကီးကာဆီးေနတဲ့အတြက္လြတ္လမ္းမရွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာဖန္ဆင္းရွင္

အလႅာကပင္လယ္ျပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းကြဲေစျပီးတမန္ေတာ္မူဆာနဲ႕ေနာက္လိုက္ေတြကိုလြတ္ေျမာက္ေစျပီး၊ေနာက္မွလိုက္လာတဲ့အင္အားၾကီးမားတဲ့ ဖာရိုဘုရင္နဲ႕သူ႕ရဲ့စစ္တပ္ၾကီးေရနစ္ေသဆံုးၾကရတာကိုက်မ္းျမတ္ကုရအန္မွာေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္

ျပထားပါတယ္။

၂း၅၀

အုိ-အစၥရာအီလီမ်ဳိးႏြယ္ အေပါင္းတုိ႔၊ ျပန္လည္ေအာက္ေမ့သတိရၾကကုန္ )

ရံေရာအခါ၊ ငါအရွင္သည္(အသင္ တုိ႔ကူးျဖတ္ ေလွ်ာက္သြား ႏုိင္ၾကရန္အလုိ႔ငွာ)

ပင္လယ္ကုိပင္ခဲြ၍ အသင္တုိ႔အား ဖိရ္ေအာင္န္၏ အေၿခြအရံတုိ႔၏ေဘးမွကယ္တင္

ေတာ္ူခဲ့၏။ ထုိ႔ေနာက္ ဖိရ္ေအာင္န္၏အေၿခြအရံမ်ားကုိ ငါအရွင္သည္

(အသင့္တုိ႔ မ်က္ေမွာက္၌ပင္)ႏွစ္ျမႇဳပ္ေတာ္မူလုိက္သည္။

ထုိအခ်ိန္ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ (ဤအခ်င္းအရာမ်ားကုိ) ၾကည့္ေနၾက

ကုန္သည္။
၇း၁၃၆
သို႔ျဖစ္ေပရာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား(အျပည့္အ၀) တု႔ံျပန္ေတာ္မူခဲ့ ေလသည္။

သို႔ပါ၍ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား ငါအရွင္ျမတ္၏မုကၡပါဌ္ေတာ္မ်ားကို ျငင္းပယ္ခဲ့

ၾကသည့္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ထိုသက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားကို (လံုး၀) သတိမမူ

လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ ေနခဲ့ၾကသည့္အတြက္ လည္းေကာင္း၊

သမုဒၵရာပင္လယ္၌ ႏွစ္ျမႇဳပ္ေတာ္မူခဲ့ေလသတည္း။

၁၀း၉၀
ထို႔ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အစၥရာအီလီ မ်ဳိးႏြယ္၀င္တို႔အား (ပင္လယ္နီ) တစ္ဖက္ကမ္း

ွတစ္ဖက္ကမ္းသို႔ေရာက္ေစေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထို႔ ေနာက္ ယင္အစၥရာအီလီမ်ဳိးႏြယ

္၀င္တို႔၏ေနာက္သို႔ "ဖစ္ရ္ေအာင္န္" ႏွင့္ ထိုဖစ္ရ္ေအာင္န္ ဗိုလ္ေျခဗိုလ္ပါ တို႔သည္

မတရားျပဳမူရန္လည္းေကာင္း၊ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ရန္လည္းေကာင္း၊ လိုက္ခဲ့ၾကကုန္၏။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုဖစ္ရ္ေအာင္သည္ နစ္ျမဳပ္အံ့ဆဲဆဲ ျဖစ္ခဲ့ေသာအခါတြင္ "ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိး

သည္လည္း အစၥရာအီလီမ်ဳိးႏြယ္၀င္တို႔ သက္၀င္ ယံုၾကည္ ၾကကုန္ေသာရွင္ျမတ္မွတစ္ပါ

းခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရာ အရွင္ျမတ္ဟူ၍ အလ်င္းမရွိေၾကာင္း

သက္၀င္ယံုၾကည္ပါၿပီ။ထို႔ျပင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ "မြတ္စ္လင္မ္"အမိန္႔ေတာ္ကို လိုက္နာေသာ

သူတို႔တြင္တစ္ဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါၿပီ "ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေလသတည္း

အစၥရာအီလီ ်ဳိးႏြယ္၀င္တို႔ သက္၀င္ ယံုၾကည္ ၾကကုန္ေသာ အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါးခ၀ပ္
ကိုးကြယ္ရာ အရွင္ျမတ္ဟူ၍ အလ်င္းမရွိေၾကာင္း သက္၀င္ယံုၾကည္ပါၿပီ။

ထို႔ျပင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ "မြတ္စ္လင္မ္"အမိန္႔ေတာ္ကို လိုက္နာေသာသူတို႔တြင္ တစ္ဦး

အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါၿပီ "ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေလသတည္း
၁၀း၉၁
(ထိုအခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဤသို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။)

ယခုမွပင္ (အီမာန္သက္၀င္) ယံုၾကည္ေလသေလာ။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား

အသင္သည္  ယခု (မနစ္ျမဳပ္မီ)အလ်င္အထိ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳခဲ့႐ံုမွ်မက

အသင္သည္ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ျပဳလုပ္သူတို႔တြင္လည္း

တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့ေခ်သတည္း။

၁၀း၉၂

သို႔ျဖစ္ေပရာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အားအသင္၏ခႏၶာကိုယ္

႐ုပ္ကလာပ္ႏွင့္တကြ အသင္သည္ မိမိေနာင္လာေနာက္သားတို႔အဖို႔ အထိမ္းအမွတ္၊

လကၡဏာ၊သံေ၀ဂရဖြယ္တစ္ရပ္ ျဖစ္အံ့ေသာငွာ ဆယ္တင္ထားေတာ္မူမည္။

သို႔ရာတြင္ မ်ားစြာေသာ သူတို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏သက္ေသ၊ လကၡဏာေတာ္မ်ားကို

လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ေမ့ေပ်ာက္၍သြားေသာသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေပသတည္း။
ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာကသုေတသီမ်ားကဒီျဖစ္ရပ္္ကိုသိပၸံနည္းက်သက္ေသျပဖို႕က်ိဳးစား

ခဲ့ၾကပါတယ္။အေမရိကန္ႏိုင္ငံကိုလိုရာဒိုတကၠသိုလ္မွ ကားဒ႐ူးေခါင္းေဆာင္တဲ့သုေတသီ

မ်ားကကြန္ျပဴတာ မိုဒယ္မ်ားစြာ ျပဴလုပ္ျပီး လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း၃၀၀၀ ေက်ာ္ကရာသီဥတု

ျဂိဳဟ္တုေျမပံု နဲ႕ပင္လယ္သုေတသနမ်ားအရေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

ပင္လယ္နီႏွစ္ျခမ္းကြဲျပီးလူမ်ားျဖတ္သြားႏိုင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚလာႏိုင္တယ္လို႕သူကဆိုပါတယ္။

ကြန္ျပဴတာမ်ားမိုဒယ္ကိုအသုံးျပဴျပီး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့နမူနာ၁၄မ်ိဳးထဲကအနီးစပ္ဆံုးကိုသူကဒီလိုရွင္း

ျပပါတယ္။

ႏိုင္းျမစ္ရဲ့ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚနဲ႕ပင္လယ္နီအထြက္ေနရာမွာသဲေသာင္ခံုၾကီးေတြရွိပါတယ္။

တကယ္လို႕တနာရီကို၆၃မိုင္ႏႈန္းနဲ႕၁၂နာရီၾကာေလျပင္းတိုက္မယ္ဆိုရင္ေရအနက္ေျခာတ္ေပခန္႕

ရွိတဲ့သဲေသာင္ခံုေပၚကပင္လယ္ေရေတြေပ်ာတ္ျပီး၃မိုင္အလွ်ားရွိျပီး အက်ယ္ႏွစ္မိုင္ခြဲရွိတဲ့ေျခာက္ေသြ႕တဲ့လမ္းမၾကီးပင္လယ္ျပင္မွာေပၚလာမယ္လို႕ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ေလတိုက္တာရပ္သြားတာနဲ႕ ေလအဟုန္နဲ႕တြန္းပို႕ထားတဲ့ေရေတြဟာမူလေနရာကိုခ်က္ျခင္းျပန္

လႊမ္းမိုးသြားမယ္လို႕ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ရွင္းျပခ်က္အေသးစိတ္ကိုေအာက္ပါဗီဒီယိုနဲ႕လင့္မွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Ref:Parting the water computer modeling applies  to Red Sea Escape Route

University of Colorado

2 thoughts on “ပင္လယ္နီႏွစ္ျခမ္းကြဲေသာေနရာကိုသုေတသီတို႕ေတြ႕ျပီ

 1. ဦစုိးလြင္(ျငိမ္းခ်မ္းလွ်ပ္စစ္) says:

  ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ဦးရ႔ဲ ရွာေဖြတင္ျပခ်က္ေတြက အသိပညာဆည္းပူး လုိသူမ်ားအတြက္ အသိပညာဘဏ္တုိက္ၾကီး တစ္ခုပါဘဲ။
  (ငါအရွင္သည္ မဂၤလာအေပါင္းႏွင္႔ ျပည္႔စုံေသာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကုိ အသင္႔ထံသုိ႔ခ်ေပးရျခင္းသည္။ အာယသ္တစ္ ခုခ်င္းအေပၚ ဂဂနန ႏွဳိက္ႏွဳိက္ခြ်တ္ခြ်တ္ ေစ့ငုံစြာ အေသးစိတ္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကရန္ႏွင္႔ အသိအျမင္ ရွိသူတုိ႔အဖုိ႔ တရားရယူရန္ျဖစ္သည္။) ၃၈း၂၉
  ဦးစုိးလြင္(ျငိမ္းခ်မ္းလွ်ပ္စစ္)

 2. kyawkyawoo says:

  Salam,

  Thank you for your kind comment. There were many miracles mentioned in the Holy Book as Signs from Allah SWT. Some say these are stories or legends, but now we all k now that events are actual happening in part of our history.To quote Dr Zakir Nike’s words: ” Holy Quran is not the book of Science, but the BOOK OF SIGNS”
  regards,
  KKO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s