ဘာသာေရးဘေလာ့မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ( Myanmar Muslim Net)

ကြၽန္ေတာ္ မ်ား ၏  ဤ http://www.myanmarmuslim.net ဝဘ္ဆိုက္ သို႕ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာမွတ္သား အားေပး သူ ညီအကို ေမာင္ႏွမ မ်ား အားလုံး အေပၚသို႕ ဖန္ဆင္းရွင္ေတာ္ျမတ္ အလႅာဟ္ ထံေတာ္မွ ျငိမ္းခ်မ္း သာယာမႈ အေပါင္း က်ေရာက္ပါ ေစရန္ ဦးစြာပထမ ဆုေတာင္းပတၲနာ ျပဳ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ ပါ သည္ ခင္ဗ်ား- 

အိုင္တီ ေတာ္လွန္ေရး ျဖင့္ ကမ ၻာမႈ ျပဳျခင္း ၾကီးထြား ရင့္သန္လာသည္ ႏွင့္ အမွ် အြန္လိုင္းေလာကတြင္ ကမ ၻာ့ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ ၾကီးမ်ား အခ်င္းခ်င္း အၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား သည္ တစ္ဟုန္တိုး ျဖစ္တည္ေပၚေပါက္လာ ခဲ့ပါသည္။

တစ္ဖက္တြင္ ယင္းသို႕ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေသာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ မ်ား ေပၚေပါက္လာသလို တစ္ဖတ္တြင္လည္း ဘာသာအယူဝါဒ တစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခု အၾကား အြန္လိုင္းမီဒီယာ ကို အသုံးခ်၍ ေစာ္ကားထိုးႏွက္ မႈ မ်ား မ်ားျပားစြာ ေပၚေပါက္လာသည္ မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႕မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ ျဖစ္ ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာလူမ်ိဳး မ်ား အၾကားတြင္လည္း မိမိတို႕သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာအယူဝါဒ အသီးသီးတို႕ ၏ အယူဝါဒေရးရာ မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ပညာေပးျဖန္႕ခ်ီ သာသနာျပဳေသာ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ ဘေလာ့ဂ္ မ်ားသည္……

တစ္စစ တိုးပြါးမ်ားျပားလာ သလို ဘာသာ အယူဝါဒ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ေစာ္ကား ထိုးႏွက္ေသာ ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားႏွင့္ ဘေလာ့ဂ္ မ်ားလည္း တစ္ေန႕တစ္ျခား မ်ားျပား လာေနေၾကာင္းေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုသို႕ ေစာ္ကားထိုးႏွက္သည့္ ဝဘ္ဆိုက္ ၊ ဘေလာ့ဂ္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႕ http://www.myanmarmuslim.net အဖြဲ႕ သားမ်ား ကိုယ္တိုင္ နည္းစနစ္ က်နစြာ စစ္တမ္းေကာက္ အင္တာနက္ သုေတသနျပဳ ၾကည့္ရာတြင္ အံ့ဩဖြယ္ရာ ထူးျခားလွေသာ ရလဒ္ တစ္ခု ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

ထို ရလဒ္ သည္ကား ဘာသာတစ္ခုကို အျပဳသေဘာမေဆာင္ စြာ ဆဲဆို ရမ္းကား ထိုးႏွက္ သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအေျခခံ အင္တာနက္မီဒီယာ မ်ားတြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာကို ကိုယ္စားျပဳ သည္ ဆိုေသာ ဝဘ္ဆိုက္ ၊ ဘေလာ့ဂ္မ်ား အလြန္နည္းပါးလွ်က္ ခရစ္ယ်ာန္ ဘာသာ ၊ ဂ်ဴးဘာသာ ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ တို႕ကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ဆိုျပီး အစၥလာမ္ ဘာသာကိုဆဲေရးတိုင္းထြာ ေစာ္ကား ထိုးႏွက္ေသာ မီဒီယာမ်ားသာ မ်ားျပားလွေၾကာင္း ၊ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုယ္စား ျပဳသည္ဟုဆိုျပီး အျခားဘာသာ မ်ားကို ေစာ္ကား တိုင္းထြာေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားအေျခခံ မီဒီယာ မွာမူ ကမ ၻာ့ အင္တာနက္ အြန္လိုင္း စင္ျမင့္ ေပၚတြင္ လုံးဝ ကိုမရွိသေလာက္ ပင္ နည္းပါးလွေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

သို႕ရာတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ မႈ ကို အေျခခံျပီး မိမိတို႕၏ အယူဝါဒ ေရးရာ မ်ား ၊ ဘာသာ သာသနာ သြန္သင္ခ်က္မ်ား ၊ အေတြးအေခၚမ်ားကို အျခားဘာသာမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕စြာ အျပန္အလွန္ ေဖာ္ေဆာင္ ႏိႈင္းယွဥ္ ေဆြးေႏြး ေသာ အင္တာနက္ မီဒီယာ မ်ားတြင္မူ အစၥလာမ္ ဘာသာကို ကိုယ္စားျပဳသည္ ဆိုေသာ မီဒီယာ မ်ားက နံပါတ္ (၁) ေနရာ တြင္ မားမတ္စြာရပ္တည္ လွ်က္ရွိသည္ကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရွိရျပန္ပါသည္။

ဤ ရလဒ္ သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို အေျခခံေသာ ဘာသာေရး အင္တာနက္ မီဒီယာ မ်ား ကို ေကာက္ ယူခဲ့ေသာစစ္တမ္းအရ ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ေသာ္ ျမန္မာဘာသာစကား ကို အေျခခံေသာ ဝဘ္ဆိုက္ ႏွင့္ ဘေလာ့ဂ္ မ်ားတြင္မူ တစ္မူထူးလွပါသည္။ ျမန္မာ့ အင္တာနက္ အြန္လိုင္း နယ္ပယ္တြင္ ျမန္မာဘာသာစကားသုံး ဝဘ္ဆိုက္ ၊ ဘေလာ့ဂ္မ်ား က်ယ္ျပန္႕စြာ တစ္ဟုန္ထိုး ေပၚေပါက္ လာသည္ႏွင့္ အမွ် အစၥလာမ္ဘာသာ ကို အလြန္႐ိုင္းျပစြာ ဆဲဆို ေစာ္ကား ေသာ မီဒီယာ မ်ား ပ်ားပန္းခတ္တမွ် မ်ားျပားလာေၾကာင္း ဝမ္းနည္း ဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

သို႕ရာတြင္ အစၥၥလာမ္ဘာသာကို ကိုယ္စားျပဳ သည္ဟု ဆိုလွ်က္အျခားဘာသာ သာသနာ မ်ားကို ႐ိုင္းျပစြာဆဲဆို ေစာ္ကားထိုးႏွက္သည့္ ျမန္မာဘာသာစကား အေျခခံ အင္တာနက္မီဒီယာ မ်ားမွာ မူ လုံးဝ (လုံးဝ) ကို မရွိ ပါ။ ထိုမွ်မက ေသးပါ ၊ အစၥလာမ္ဘာသာကို ကိုယ္စားျပဳျပီး ဘာသာသာသနာ အယူဝါဒ သြန္သင္ခ်က္ တို႕အားပညာေပး ျဖန္႕ခ်ီ ေနသည့္ ဝဘ္ဆိုက္ ၊ဘေလာ့ဂ္မ်ား ၏ ဖိုရမ္ မ်ား ၊ ခ်တ္ေဘာ့စ္ မ်ား ၊ ကြန္မဲန္႕ မ်ားတြင္ စည္းကမ္းမဲ့ ေအာက္တန္းက်စြာ ဝင္ေရာက္ ဆဲဆို ရမ္းကားသည့္ အေရးအသားမ်ားကို အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား ဘက္မွ ပုံစံတူ ျပန္လွန္ဆဲဆိုမႈမ်ားလည္းလုံးဝ မရွိေလာက္ေအာင္နည္းပါးလွေၾကာင္း ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္မ်ား ေလ့လာသိရွိရသေလာက္ ဘာသာအယူဝါဒၾကီး အသီးသီး ၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားတြင္ မိမိ အယူမွ အပ အျခားေသာ ဘာသာ အယူဝါဒ တို႕ႏွင့္ ဝါဒခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးရန္ ကို အားေပးထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းမညီညြတ္ စြာ ဆဲဆို ေစာ္ကား ႐ိုင္းျပျခင္း ကို မူ တားျမစ္ထားပါသည္။

သို႕ျဖစ္၍ ဘာသာအယူဝါဒ တစ္ခုခု ကို ဆဲဆိုေစာ္ကား႐ိုင္းျပ ေသာ သူမ်ားသည္ ၎တို႕ ခံယူပါသည္ ဆိုေသာ ဘာသာတရား ၏ အဆုံးအမ ကို ေျပာင္တင္းစြာ ဆန္႕က်င္ ေနၾကသူမ်ား သာ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႕သည္ မိမိ ၏ အယူမွ အပျဖစ္ ေသာ အျခားအယူတို႕ကို မေစာ္ကားဖို႕စိတ္ထားရန္ ေဝးလွ ပါသည္၊အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ယင္းသူမ်ားသည္ ယင္းတို႕ကိုယ္တိုင္လက္ခံကိုးကြယ္သည္ ဆိုေသာ ဘာသာတရား၏  အဆုံးအမကိုပင္လွ်င္ ဆန္႕က်င္ေသြဖည္ လွ်က္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သာျဖစ္ပါသည္။

အျခားဘာသာတရားမ်ား အျခားဘာသာဝင္တို႕၏ ကိုးကြယ္ရာမ်ားကို ဆဲဆို ေစာ္ကားျခင္း မျပဳရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ၏ အစၥလာမ္ သာသနာ မွ ပညတ္ထားေသာ ပညတ္ခ်က္မ်ားမွ အခ်ိဳ႕ေသာ ပညတ္ခ်က္ မ်ားကို ဤ ေနရာတြင္ အနည္း ငယ္မွ် ေဖာ္ထုတ္တင္ျပ လိုပါသည္။

အစၥလာမ္သာသနာ ၏ မူလ အုတ္ျမစ္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ (၆း၁၀၈) တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ပညတ္ထားပါသည္။

“၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ အၾကင္(မွားယြင္းေသာ) ကိုးကြယ္ရာမ်ားကို ကဲ႔ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ျခင္း မျပဳၾကလင့္။ ထို(မုရွ္ရစ္က္)မ်ားသည္
အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အား စြန္႔ပယ္၍ကုိးကြယ္ၾက၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (အသင္တို႔ဤသို႔ျပဳလုပ္ ၾကလွ်င္) ထိုသူမ်ားသည္
လည္း အသိတရား မရွိ သျဖင့္စည္းကမ္းက်ဴးလြန္ကာ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အား ကဲ႔ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ျခင္း ျပဳၾကေပမည္။ ငါအရွင္သည္
ဤနည္းအတိုင္းပင္ အုပ္စုတိုင္း၏အျမင္တြင္ ၎တို႔၏ျပဳမူခ်က္တို႔ကို လွပတင့္တယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေတာ္မူခဲ႔ေလသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ၎တုိ႔အားလံုးသည္မိမိတို႔အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္အထံေတာ္သို႔ ျပန္ၾကရမည္။ ထုိအခါ အရွင္ျမတ္သည္
၎တို႔အား ၎တို႔ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကသည္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္မိန္႔ၾကားေတာ္မူမည္။”

၎ျပင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ (၁၀၉း၁ မွ ၆) တြင္-

“(အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (ဤသုိ႔)ေျပာၾကားပါေလ၊ အုိ-ကာဖိရ္ ျငင္းပယ္သူအေပါင္းတုိ႔။
ငါသည္ အသင္တုိ႔ ကုိးကြယ္လ်က္ရွိၾကေသာကုိးကြယ္ရာမ်ားကုိ ကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္သည္ မဟုတ္ေပ။
အသင္တုိ႔သည္လည္း ငါ၏ ကိုးကြယ္ရာကုိကုိးကြယ္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ေပ။ျဖစ္အံ့သတည္း။
ထုိ႔ျပင္ ငါသည္ အသင္တုိ႔၏ ကုိးကြယ္ရာကုိကုိးကြယ္မည့္သူ မဟုတ္ေပ။ ထုိနည္းတူစြာ အသင္တုိ႔
သည္လည္း ငါကုိးကြယ္ေသာ ကုိးကြယ္ရာကုိ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ၾကမည့္သူမ်ားမဟုတ္ေပ။
(စင္စစ္မွာကား) အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အသင္တုိ႔၏အက်ဳိး၊ လမ္းစဥ္၊ သာသနာျဖစ္၍ ငါ၏အဖုိ႔ ငါ၏ အက်ဳိး၊
လမ္းစဥ္၊ သာသနာပင္ျဖစ္ေပသည္။”

အထက္ပါ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ႏွစ္ပါး အရ အစၥလာမ္သာသနာဝင္ တစ္ဦးသည္ အျခားအယူဝါဒ ႏွင့္ ယင္းအယူဝင္တို႕၏ ကိုးကြယ္ ရာမ်ား ကို ဆဲဆိုေစာ္ကားျခင္း အလွ်ဥ္းမျပဳ ရေၾကာင္း သိသာထင္ရွားလွပါသည္။ အကယ္၍ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ တစ္ဦး က အထက္ပါ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ မ်ားကို မနာခံဘဲ အျခားဘာသာဝင္တို႕ ၏ ကိုးကြယ္ရာမ်ား ကို ေစာ္ကားဆဲဆိုပါက ထိုသူသည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ကိုဆန္႕က်င္သူ ႏွင့္ ျမတ္ရွင္အလႅာဟ္ ကို ဆန္႕က်င္ သူသာျဖစ္သည္ ဟု ကြၽန္ေတာ္မ်ားယုံၾကည္ပါသည္။

အစၥလာမ္သာသနာေတာ္သည္ အျခားဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ အလြန္တရာေကာင္းျမတ္ ေသာ နည္းလမ္း ၊ ပုံစံ ကို ေဆာင္၍ ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳ ဝါဒျခင္းႏိႈင္းယွဥ္ ျပီး ျမတ္ရွင္အလႅာဟ္ ၏ လမ္းေတာ္ဘက္သို႕ ဖိတ္ေခၚမႈျပဳရန္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ (၁၆း၁၂၅) တြင္ ယခုကဲ့သို႕ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ရွိထားပါသည္။

“(အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ မိမိအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏လမ္းေတာ္သို႔ (လူတို႔အား) ဥာဏ္ပညာ ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဆံုးမၾသ၀ါဒႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဖိတ္ေခၚပါေလ။ ထုိမွတစ္ပါး အသင္သည္ ၎တုိ႔အား အေကာင္းဆံုးနည္းျဖင့္ အေခ်အတင္ေျပာဆိုပါေလ။ ဧကန္မလြဲ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္သည္ပင္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္မွ တိမ္းလြဲခဲ့ေသာသူအား အသိဆံုးျဖစ္ေတာ္ မူေပသည္။ ထိုနည္းတူစြာထုိအရွင္ျမတ္သည္ပင္ တရားလမ္းမွန္ကို ရရွိၾကကုန္ေသာသူတို႔အားလည္း အသိဆံုး ျဖစ္ေတာ္မူေခ်သတည္း။”

အစၥလာမ္သာသနာ ဝင္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ ၏ ေအးရိပ္ဆာယာ ဘက္သို႕ အျခားေသာဘာသာဝင္ မ်ားအား ဖိတ္ေခၚရန္ တာဝန္ရွိသည္ မွာ မုခ်မွန္ကန္ေသာ္လည္း အတင္းအဓမၼသာသနာတြင္းသြတ္သြင္းခြင့္ လုံးဝ မရွိေၾကာင္း ေအာက္ပါ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ က သက္ေသတည္လွ်က္ရွိပါသည္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ (၂း၂၅၆) တြင္-

“ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ (အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏) တရားလမ္းစဥ္သည္ မမွန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္ႏွင့္(သိသိသာသာ)
ရွင္းလင္းထင္ရွားစြာ  ကြဲျပားျခားနား လ်က္ရွိေနျပီျဖစ္ေပရာ (မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ် အစၥလာမ္)သာသနာေတာ္တြင္း၌
(ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္) အတင္းအဓမၼအႏိုင္အထက္ အလ်င္းမျပဳရ။”

သို႕ရွိရာ အစၥလာမ္ဘာသာ ၏ ပညတ္ခ်က္ ၊ သြန္သင္ခ်က္မ်ား အရ အျခားေသာဘာသာ အယူဝါဒ ၊ ထိုဘာသာ အယူဝါဒ ဝင္ မ်ားကို ေစာ္ကားျခင္း ၊ အစၥလာမ္ သာသနာတြင္းသို႕ အတင္းအဓမၼ သြတ္သြင္းျခင္းတို႕ကို လုံးဝ တားျမစ္ထားေၾကာင္း ႏွင့္ ၊ အျခားအယူဝါဒ ဝင္ မ်ားႏွင့္ အေကာင္းျမတ္ဆုံးေသာ နည္းလမ္း ပုံစံ ကို အသုံးျပဳ၍ သာ ေဆြးေႏြးဖိတ္ေခၚမႈျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍-

မၾကာလွေသးေသာ လ အနည္းငယ္ က မွ ျမန္မာ့အင္တာနက္ အြန္လိုင္း ေလာက တြင္ http://messengerforbuddhist.blogspot.com ဟူသည့္ ဘေလာ့ဂ္ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုေပၚထြက္လာသည္ကို ကြၽန္ေတာ္မ်ား သတိထားမိျပီး အျမဲမျပတ္ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ပါသည္။ ထို ဘေလာ့ဂ္ ၏ အဓိက message မွာ ဗုဒၶဘာသာ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအား တမင္တကာ အကြက္ဆင္ ၍  ယုတ္ညံ့စြာ ေစာ္ကားဆဲဆို တိုက္ခိုက္ေရးသား ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ထိုဘေလာ့ဂ္ ရွင္သည္ မိမိ ကိုယ္ကို မည္သည့္ဘာသာဝင္ ဟု အတိအလင္း မေၾကညာ ေသာ္လည္း ထိုဘေလာ့ဂ္ ၏အေရးအသားမ်ား ကို မွတ္ခ်က္ေပးေသာ ကြန္မဲန္႕မ်ားတြင္မူ အစၥလာမ္ ဘာသာ အားပစ္မွတ္ထား၍ အလြန္မိုက္႐ိုင္း ယုတ္မာပက္စက္ စြာဆဲေရးတိုင္းထြာ လာၾကသည္ ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာေတြ႕ရွိရပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ထို ဘေလာ့ဂ္ ရွင္ ၏ အေရးအသားမ်ား ကို ကြၽန္ေတာ္ တို႕ တိက် ပိုင္ႏိုင္စြာ ေလ့လာမႈ ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထိုဘေလာ့ဂ္ ရွင္ သည္ အစၥလာမ္ သာသနာဝင္ တစ္ဦးလုံးဝ မဟုတ္ေၾကာင္း ခိုင္လုံေသာ အေထာက္အထားမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၎ျပင္ ယင္း ဘေလာ့ဂ္ ေရးသားသူသည္ မည္သည့္ဘာသာဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း အေထာက္အထား ခိုင္လုံ စြာ ရရွိခဲ့ပါသည္။  ယင္းခိုင္လုံသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို အမ်ားသိေစ ရန္ ေဖာ္ျပေပးဖို႕ ရည္သန္မိ ေသာ္လည္း ဘာသာ တစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခု အၾကား မႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ တင္းမာမႈမ်ား တိုးပြါး လာမည္ကို မလိုလား ေသာ ေၾကာင့္ အမ်ားေရွ႕တြင္ မေဖာ္ျပရ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုဘေလာ့ဂ္ ကို လည္းေကာင္း၊ ထိုဘေလာ့ဂ္ ကို အေၾကာင္းျပဳ ၍ အစၥၥလာမ္သာသနာေတာ္ အား ဆဲဆို ေစာ္ကားေနသူ မ်ားကို လည္းေကာင္း ကြၽန္ေတာ္ တို႕ သည္ မည္သို႕မွ် တုန္႕ျပန္မည္မဟုတ္ ေသာ္လည္း ထိုသို႕ေသာ ႐ိုင္းျပသည့္ ဘေလာ့ဂ္ ႏွင့္ ထိုဘေလာ့ဂ္ ကို အေၾကာင္းျပဳ ၍ အစၥၥလာမ္ သာသနာေတာ္ ကို ဆဲဆိုလွ်က္ရွိေသာ ဘာသာမဲ့ မ်ား ႏွင့္ လုပ္ရပ္ မ်ားကို စစ္မွန္ေသာ မြတ္စလင္မ္ မ်ားအေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ဆန္႕က်င္႐ႈတ္ခ် ေၾကာင္း http://www.myanmarmuslim.net ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို အတိအလင္း ေၾကညာအပ္ ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ မ်ား ၏ ဤ ရပ္တည္ ခ်က္ ကို သေဘာတူသည့္ အျခားမြတ္စလင္မ္ ဝဘ္ဆိုက္မ်ား ၊ ဘေလာ့ဂ္ မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႕ ၏ ရပ္တည္ ခ်က္ ကို ကြၽန္ေတာ္မ်ား myanmarmuslim.net@gmail.com ထံ စာပို႕၍ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

Myanmar Muslim Media (MMM) အဖြဲ႔သားမ်ား

Advertisements

3 thoughts on “ဘာသာေရးဘေလာ့မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ( Myanmar Muslim Net)

 1. ေမေလးညိဳ says:

  ဒီ ပို႔စ္ရဲ့ စာေၾကာင္းတိုင္းကို ႏွစ္သက္သေဘာတူမိပါတယ္။ ဘယ္သူေတြ တရားပ်က္ပ်က္ ကိုယ္မပ်က္ဖို႔က အေရးအၾကီးဆံုးပါပဲ။ ကိုယ့္ဘာသာကို တန္ဖိုးထား၊ သူမ်ား ဘာသာကို ေလးစားတတ္ရင္ လူသားအခ်င္းခ်င္း အၿမဲခ်စ္ခင္ေအးခ်မ္းေနမွာပါ။

 2. hasan says:

  လူၾကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ာ—- ဒီေလာကၾကီးမွာ ဘာသာ ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသလဲ။ သူမ်ားအသက္ကို သတ္မွ ေကာင္းကင္ဘံုကိုေရာက္တယ္လို ့ ေျပာတာ ဘယ္သူပါလဲ။ ဘယ္ဘာသာပါလဲ။ မွန္ မမွန္ စစ္ေဆးပါ။ ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးပါ။ တကယ္သာမွန္ခဲ့ရင္ အဲဒီလူက သူ ့အေဖနဲ ့အေမကို အရင္သတ္ျပီး ေကာင္းကင္ဘုံကို တက္သြားမယ္ထင္တယ္။ ငါသာ မူဆလိန္ျဖစ္ခဲ့ရင္ ငါ အေဖနဲ ့ ငါအေမကို သတ္ျပီး ေကာင္းကင္ဘံုကို တက္သြားေတာ့မယ္။ သူမ်ား အသက္ကို လိုက္ျပီး သတ္ေနတဲ့ လူေတာင္ ေကာင္းတယ္ဆိုရင္ မသတ္ခိုင္းတဲ့ သူက ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲ။ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ သတ္ခုိင္းတဲ့ လူကိုမ်ား ရွိခိုးေနရတယ္လို ့။ လူငတံုးေတြက ယံုၾကည္ေနၾကတာ။

 3. kyawkyawoo says:

  Holy Quran Surah 5:32
  ဧကန္စင္စစ္ မည္သူမဆုိ အၾကင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အသက္တစ္ေခ်ာင္း၏ အစားလည္းမဟုတ္ဘဲ၊တိုင္းျပည္၌ ဆူပူေသာင္းက်န္း (မႈကုိ ျပဳလုပ္)ျခင္းေၾကာင့္လည္းမဟုတ္ဘဲ (မတရားသက္သက္) သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါလွ်င္၊ ထုိသူသည္လူခပ္သိမ္းတို႔ကုိ သတ္ျဖတ္ဘိသကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္၏။ ထုိနည္းတူစြာ မည္သူမဆုိ လူတဦးတေယာက္ ကုိ (အသက္ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကယ္ဆယ္ျခင္းအား ျဖင့္) အသက္ရွင္ေစခဲ့ပါမူ၊ ထုိသူသည္လူအေပါင္းတို႔အား အသက္ရွင္ေစဘိသကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္၏။ ၎အျပင္ ငါအရွင္ျမတ္၏ရစူလ္တမန္ ေတာ္မ်ားသည္ ထုိ(အစၥရာအီလီလူမ်ိဳး)တို႔ထံ ထင္ရွားလွစြာေသာ အမိန္႔ပညတ္ေတာ္မ်ား၊ သက္ေသ လကၡဏာေတာ္မ်ားႏွင့္တကြ မုခ် ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကေလ၏။ သုိ႔ပါလ်က္ႏွင့္ပင္ ယင္း (အစၥရာအီလီလူမ်ိဳး)တို႔တြင္ မ်ားစြာေသာသူတို႔သည္ တိုင္းျပည္၌ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ ရွိၾကေသး၏

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s