Islam ကိုနားလည္ျခင္း(Part 1)

လူသားအမ်ားစုသည္အမွန္တရားကိုျမတ္ႏိုးသည္။ မိမိတို႕၏လုပ္ရပ္မ်ားအမွန္ဆုံးအေကာင္း

ဆုံးျဖစ္ေစရန္ အျမဲၾကိဳးစားေနၾကသည္။

္ဥပမာအားျဖင့္ ေဆးပညာ ႐ူပေဗဒ ဓာတုေဗဒ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာတို႕သည္အမွန္အမွားသိရန္လြယ္ကူေသာပညာ

မ်ားျဖစ္သည္။ ဆရာဝန္မွားလွ်င္လူနာေသမည္။အင္ဂ်င္နီယာမွားလွ်င္ လမ္း အေဆာက္ အဦး တံတား ပ်က္မည္။

ထိုပညာရပ္မ်ားအတြက္အမွန္အမွားလမ္းညြန္ရန္တိက်စြာျပ႒န္းထားေသာနိယမသီအိုရီမ်ား

ရွိျပီးပညာရွင္မ်ားကသီအိုရီ သုေတသနစာအုပ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ေရးခဲ့ ေရးဆဲ ႏွင့္ ေရးဦးမည္ျဖစ္သည္။

မွားေသာသီအိုရီ မ်ားကိုမွန္ေသာ ပို၍မွန္ေသာနိယမမ်ားက အစားထိုးေနမည္သာျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာပညာရပ္အားလုံးးအတြက္မွန္သည္မွားသည္အတိအက်အေျဖထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ

ကိုးကားစရာလူသားတို႕သုေတသနေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ကိုမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ

က်မ္းမ်ားစြာရွိ၏။

လူသားတို႕၏အသိညဏ္မွာ အုပ္ျမစ္မွ အုပ္ခ်ပ္မ်ားစီသလိုတစ္ဆင့္ျခင္းတိုးတက္လာ

သည္ကိုေတြ႕ရသည္။႐ူပေဗဒတြင္ ႏူတန္၏ သီoရီ မွအိန္စတိန္း၏ သီoရီ သို႕တက္၏။

ေဆးပညာ၊ဓာတုေဗဒမွအစ အားလုံးေသာေသာပညာရပ္အသီးသီးတြင္လူသားတို႕ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို တစ္ဆင့္

ျခင္း နင္းတက္၍ ယေန႕သုံးေနေသာအိုင္တီပညာမ်ိဳးရိုးဗီဇဘာသာ မွအာကာသသိပံၸပညာ နာႏိုတတ္ကႏိုလိုဂ်ီအထိ႐ႈတ္ေထြးလွေသာေခတ္ပညာရပ္မ်ားသည္

လူသားတို႕သုေတသန ေလ့လာမႈရလတ္မ်ားျဖစ္သည္ကိုမျငင္းႏိုင္ပါ။

ဘာသာေရး အ တြက္စံထားစရာမွာ ဘာသာအသီးသီးအတြက္
မတူညီေသာ ေပတံမ်ားရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာသာၾကီး ေလးခု
Islam,Buddhism,Christianity,Hinduism မွာဘာသာမဲ့မ်ားကလြဲလွ်င္
လူသား အမ်ားစု ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္သည္။
လူသားတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္ရွိ ၍ ကြၽန္ေတာ့အေနႏွင့္
ဒီpost တြင္ အျခားဘာသာအေၾကာင္း ကို ေဆြးေႏြးရန္မရည္ရြယ္ပါ။
မိမိတို႕ဘာေၾကာင့္ Islam ဘာသာကိုယုံ ၾကည္ရသည္ကို ေခါင္းစဥ္မ်ားခြဲ၍
ေဆြးေႏြးသြားရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္အလြန္သတိၾကီးစြာေဆြးေႏြးၾကရန္

လိုပါသည္။

ဘာသာေရးသည္လူသားတိုင္း၏အလြန္မြန္ျမတ္ေသာပန္းတိုင္ျဖစ္၏။ ဘာသာေရး၏

အဓိကပန္းတိုင္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ မွန္ေသာသစၥာ

ကိုရွာေဖြျခင္း ျဖစ္၍လူတိုင္းလူတိုင္းမိမိ၏အသိညဏ္ႏွင့္ယွဥ္၍ မွန္ေသာသစၥာ ကိုလြတ္လပ္

စြာရွာေဖြခြင့္ရွိေၾကာင္းမေမ့သင့္ပါ။ကြၽန္ေတာ္သည္မိ႐ိုးဖလာဘာသာအစြဲ မွလြတ္လပ္ေသာအျမင္ရွိ ျပီး႐ိုးသားစြာအျမင္ဖလွယ္လိုသူလူငယ္္မ်ား ႏွင့္ေဆြးေႏြးလိုစိတ္အစဥ္တစိုက္ရွိသူတဦးျဖစ္သည္။

မိ႐ိုးဖလာအရ ဘာသာတစ္ခုကို ယံုၾကည္သူမ်ားသည္မ်ားေသာအားျဖင့္အျမင္က်ဥ္းၾကသည္။

ဘာသာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႉတို႕ေရာေထြးေနေလ့ရွိသျဖင့္ ဘယ္ဟာကဘာသာေရး

ဘယ္ဟာကမိ႐ိုးဖလာယဥ္ေက်းမႉဟုမခြဲႏိုင္ပဲ ႐ႉေဒါင့္တစ္ခု အယူတစ္ခုကို တရားေသ

စြဲထားေလ့ရွိသည္။

ဘာသာတစ္ခုကိုအစြဲအလမ္းမထားသူမ်ားကို Atheists ဟု ေခၚပါသည္။ ဘာသာေရးကိုမိ႐ိုးဖလာအစြဲမွ ေဖာက္ ထြက္၍ မိမိကို ကိုယ္ယံုၾကည္ စြာ ႏွင့္အမွန္တရားရွာသူမ်ားကို

မိမိဘာသာကို ကၾကီး ခေကြး ေလာက္သိ ျပီးအစြန္းေရာက္

ေနသူမ်ားထက္ ေလးစားပါ သည္။

ငါ့ဘာသာမွ ငါဆိုသည့္ စိတ္ထားမ်ိဳးရွိသူမ်ားၾက၍ ကိုယ္လိုရာဆြဲျပီး ငါႏိုင္ရင္

ျပီးေရာ ပုံစံျဖင့္ ငါတေကာ ေကာတတ္ၾကပုံကိုဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္း ၏ဘဝတသက္တာမွတ္တမ္းတြင္ အမွတ္တရမွတ္သားမိပါသည္။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား မွာ အမွန္တရားကိုရွာေန သူမ်ား အတြက္ စဥ္းစား ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ပထမဆုံးစဥ္းစားရန္မွာဖန္ဆင္းရွင္ရွိမရွိ ႏွင့္ဖန္ဆင္းရွင္ကို

သာကိုးကြယ္ထိုက္သည္ဟူသည့္အယူကို လက္ခံမခံစဥ္းစားရန္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ေရးသားမည့္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွာဖန္ဆင္းရွင္ရွိသည္ဟူေသာအယူဝါဒကို

အေျခခံမည္ျဖစ္၍ဖန္ဆင္းရွင္မရွိဝါဒကိုသစၥာတရားဟု ယုံၾကည္သူမ်ားသိတ္ဖတ္

လိုၾကမည္မထင္ပါ။

(သို႕ေသာ္ Islam ကို ႐ိုးသားစြာနားလည္လိုသူမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ရန္တိုက္ထြန္းပါသည္။)

ဘာသာေရးအတြက္မည္သည့္ေပတံႏွင့္တိုင္းၾကမည္နည္း။ဘာသာတိုင္းတြင္

အထြတ္အျမတ္ထားၾကေသာ က်မ္းျမတ္က်မ္းဂဏ္မ်ားရွိၾက၏။

အစၥလမ္ဘာသာသည္ဘာသာအားလုံး၏ေနာက္ဆုံးဘာသာ ျဖစ္သည္။အစၥလမ္ဘာသာဝင္တို႕က

က်မ္းျမတ္ကုရအန္သည္ဖန္ဆင္းရွင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုလူသားအေပါင္းတို႕အတြက္

ေနာက္ဆုံးပိတ္ျပီးျပည့္စံုသည့္က်မ္း အျဖစ္ခ်ေပးခဲ့သည္ဟုယုံၾကည္္ွိၾကသည္။။

အစၥလမ္ဘာသာကိုအမွန္တရားမဟုတ္ ဟုျငင္းလိုသူမ်ားအေနႏွင့္ကုရအန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို

အရင္ဆုံးေလ့လာျပီးမွ ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္းတင္ျပလိုပါသည္။

ဆက္ေရးပါမည္။
Allah ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေသာမဟာက႐ုဏာ သင္တို႕အားလုံးေပၚသို႕က်ေရာက္ေစရန္ဆုမြန္ျပဳလွ်က္

ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Advertisements

One thought on “Islam ကိုနားလည္ျခင္း(Part 1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s