ရခိုင္ပဋိပကၡၾကီးသည္ တိုက္ဆိုင္မႈလား ဖန္တီးမႈလား Edit this entry

Posted on October 12, 2012 by

0

Untitled-1

Source: Facebook ဖင္ေၿပာင္ ဘာဘာရန္ page

သို႔
ဥကၠဌ
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္
ရန္ကုန္ျမိဳ႕

(၂၀၁၂)ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္

အေၾကာင္းအရာ ။ ။ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အၾကံျပဳစာတမ္းေပးပို႔ျခင္း။
လူႀကီးမင္းခင္ဗ်ား-
ပုဂံရာဇဝင္ကို ေလ့လာေဆ ြးေႏ ြးလိုလွ်င္ တုတ္ထမ ္းၿပ ီး ေဆ ြးေႏြးၾကရမည္ ဟုအဆိုုရွိပါသည္။ ယခု ရရခိုင္ရာဇဝင္ ေဆြးေႏြးလိုလွ်င္ ဓားထမ္းေဆ ြးေႏ ြးရမည ္ ့ အေျခအေနေရာက္ေနသည္ဟု နားလည္မိပါသည္။ သမိုင္းကို မ်က္ကြယ္ မျပဳလိုပါ။ လူႀကီးမင္

တို႔ ဌာနတြင္ သမိုင္းအေထာက္အထား အမ်ားအျပားရွိေနသည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ ဘက္ႏွစ္ဖက္ကလည္း သမိုင္းအေထာက္အထား အမ်ားအျပားကို တင္ျပၾကမည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေလာေလာဆယ္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းဌာနမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ တင္ျပလိုပါသည္။သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ား အေရးပါသကဲ့သို႔ေလာေလာဆယ္ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းမ်ားသည္လည္းအထိုက္ အေလ်ာက္အေရးၾကီးသည္ဟု မွတ္ယူပါသည္။ နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ သတိျပဳသင့္ပါသည္။ အေလးထားသင့္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အတြက္ အသံုးတည့္မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းအတိုခ်ဳပ္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အႏွစ္(၅၀)ခန္႔ အေမွာင္ခ်ခံထားရသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားသည္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို မ်က္ျခည္ျပတ္ေနၾကၿပီးျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ျပည္သူမ်ားက ယခုပဋိပကၡႀကီးသည္ တိုက္ဆိုင္၍ ႐ုတ္တရက္ထျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ဤပဋိပကၡႀကီးျဖစ္ရန္ မူလကတည္းက အေၾကာင္းခံမ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္မ်ားကလည္း ထိုသို႔ယံုၾကည္သည့္အတြက္ ယံုၾကည္သည့္အတိုင္း ယခု အၾကံျပဳစာတမ္းကို ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

 

ေလးစားစြာျဖင့္

ဖိုးလိႈင္ (B.Sc, H.G.P,R.L)

ေလးစားစြာျဖင့္
ဖိုးလိႈင္ (B.Sc, H.G.P,R.L)

အခန္း-၁

(၁) တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမူ ပ်က္ၿပားေစေသာ ပဋိပကၡၿဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

(က)ပဋိပကၡၿဖစ္ရသည့္ လတ္တေလာအေၾကာင္းရင္းမ်ား

(၁) မုဒိန္းမွုက်ဴးလြန္သူတရားခံမ်ား၊
(၂) ရဲအခ်ဳပ္တြင္ ဆြဲၾကိဳးခ်ေသဆံုးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ ့ငယ္ဖြဲ ့၍ေဖာ္ထုတ္ရန္၊
(၃) သရက္သီးခူးထြက္သူ တရားခံအတု ၂ဦး၊
(၄) ရခိုင္ပဋိပကၡၾကီးသည္ တိုက္ဆိုင္မႈလား ဖန္တီးမႈလား၊
(၅) ၁၀ေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈ၊

Continue reading.https://kyawkyawoo.wordpress.com/2012/10/12/%E1%80%9B%E1%80%81%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%8B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%80%E1%81%A1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9-%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF/

ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡသည္ ဘာသာေရးပဋိပကၡဟုတ္/မဟုတ္ Edit this entry

Posted on October 12, 2012 by

0

Untitled-1

Source :Fcae Book by ဖင္ေၿပာင္ ဘာဘာရန္

အခန္း-၁

(၁) တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမူ ပ်က္ၿပားေစေသာ ပဋိပကၡၿဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

(က)ပဋိပကၡၿဖစ္ရသည့္ လတ္တေလာအေၾကာင္းရင္းမ်ား

(၁) မုဒိန္းမွုက်ဴးလြန္သူတရားခံမ်ား၊
(၂) ရဲအခ်ဳပ္တြင္ ဆြဲၾကိဳးခ်ေသဆံုးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ ့ငယ္ဖြဲ ့၍ေဖာ္ထုတ္ရန္၊
(၃) သရက္သီးခူးထြက္သူ တရားခံအတု ၂ဦး၊
(၄) ရခိုင္ပဋိပကၡၾကီးသည္ တိုက္ဆိုင္မႈလား ဖန္တီးမႈလား၊

(၅) ၁၀ေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈ၊ (အပိုင္း-၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားျပီးျဖစ္သည္။

(ခ)ပဋိပကၡၿဖစ္ရသည့္ မူလအေၾကာင္းခံမ်ား

(၁) ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ သေဘာထားမမွန္
(၂) သမိုင္းေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း
(၃) မမွန္သတင္းျဖန္႔ျခင္း၊ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ျခင္း
(၄) နယ္မ်ားတြင္ အသုဘခ်ရန္ လူငယ္မ်ားမရွိ
(၅) အမိန္႔မရလွ်င္ ေရေတာင္မေသာက္ရ
(၆) (၁၉၈၂)ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကိုေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူဘယ္သူလဲ အပိုင္း (၂) တြင္ေဖာ္ျပျပီး
(၇) ကမၻာကသိေသာ ကမၻာေက်ာ္ နဂါးမင္းစီမံခ်က္
(၈) ေလွစီးၿပီး ပင္လယ္သမုဒၵရာထဲသို႔ ထြက္ေျပးၾကမလား လိုက္ခ်င္လွ်င္ ပိုက္ဆံေပး
(၉) ျပည္တြင္းေန ခရီးသြားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ၾက
(၁၀) ပင္လယ္သမုဒၵရာထဲသို႔ ထြက္ေပါက္ေပးပါ
(၁၁) ဘယ္ဘက္လက္ေမာင္းတြင္ ေက်ာက္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုး ထားပါသလား
(၁၂) ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္)နယ္စပ္ရွိ ခ်င္းျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံျခားသို႔ ဘယ္အေပါက္မွ ထြက္ေျပးၾကသလဲ
(၁၃) ပိန္းရြက္စားၾကမလား
(၁၄) စကပ္ခြ်တ္ – ထဘီဝတ္ – ထဘီခြ်တ္ – စကပ္ဝတ္ ပဋိပကၡ၏မူလအေၾကာင္းခံတစ္ရပ္ အပိုင္း (၃) တြင္ေဖာ္ျပပါမည္။
(၁၅) ရြာဘုရား ရြာသား မေလးစား
(၁၆) ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ လူမ်ိဳးစု (၁၃၅)မ်ိဳး
(၁၇) လူမ်ိဳးစု (၁၄၄)မ်ိဳးစာရင္း ဘယ္ေပ်ာက္ေနသလဲ (၉)မ်ိဳး ဘယ္လို ေပ်ာက္သြားသလဲ
(၁၈) အၾကမ္းဖက္သမားက ကိုဆိုဗိုႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းကို ေထာက္ျပ၍ လံႈ႕ေဆာ္ျခင္း
(၁၉) ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡသည္ ဘာသာေရးပဋိပကၡဟုတ္/မဟုတ္
(၂၀) ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း
(၂၁) ပုဒ္မ(၁၄၄)ကို အကာအကြယ္ယူ၍ တိုက္ခိုက္ျခင္း
(၂၂) လူမ်ိဳး(၂)မ်ိဳးၾကား ရန္တိုက္ေပးေနပါသလား
(၂၃) အင္းစိန္ေထာင္မွ ႏွစ္ရွည္ေထာင္က် ႐ိုဟင္ဂ်ာ-မူဂ်ာဟစ္မ်ား၊ ဘယ္ေပ်ာက္သြားသလဲ

Continue reading ..https://kyawkyawoo.wordpress.com/2012/10/12/%E1%80%9B%E1%80%81%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%8B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9/

သြားစရာေျမမရိွ Nowhere to Go Burmese translation Edit this entry

Posted on October 2, 2012 by

0

Rohingya moved away

ေအာက္တိုဘာ၊ ၁ ၊ ၂၀၁၂။

ဘာသာျပန္။……။ ကိုေပါ။

http://www.khitmaung.com/ မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေစာင့္ဂိတ္ဟာ တျဖည္းျဖည္း နီးလာတယ္။ လမ္းေဘး တဖက္တခ်က္မွာ လက္နက္ကိုင္ အေစာင့္ေတြ ရွိေနတယ္။  က်ေနာ္တို့ စီးလာတဲ့ သုံးဘီးလည္းမက ပစ္ကပ္ထရပ္ ကားလည္းမက်တဲ့ တကၠစီကားဟာ တအိအိ နဲ့ ေမာင္းဝင္ လာတယ္။ ဒရိုင္ဘာဟာ အသက္ျပင္းျပင္း ရွုရွုိက္ျပီး တုန့္ဆိုင္း ေနတယ္။ သူဟာ စိတ္လွုပ္ရွားျပီး ထခုန္ေတာ့မတတ္ သိသိသာသာ ေၾကာက္ေန တယ္။  လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးမိနစ္ေလာက္က  ကားခ ျမိဳးျမိဳးျမက္ျမက္ ရမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို့ သြားလိုရာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လိုက္ပို့ေပးမယ္လို့ ေျပာခဲ့တာ လည္း ဒီလူငယ္ပါပဲ။ က်ေနာ္တို့မွာ တျခား ေရြးစရာမရွိမွန္း သူသိတယ္ေလ။ တျခား ကားဒရိုင္ဘာ တေယာက္က က်ေနာ္တို့ကို ရံႈ႕မဲ့ ျငင္းဆန္ျပီး သူ့လည္ပင္း ကိုသူ ဓားနဲ့လွီးသလို လုပ္ျပတာကိုလည္း သူျမင္ျပီးသား မဟုတ္လား။ က်ေနာ္တို့သြား ခ်င္တဲ့ ေနရာဟာ သိသိသာသာၾကီးကို အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့သေဘာ ရွိေနတာကိုး။

ေနာက္ဆံုး အေျခအေန။…..။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ကူလ္ဆြမ္း ဘီဘီဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းက ေသဆံုးသြားခဲ့ပါျပီ။

“ဘဂၤလီ” ျငင္းလိုက္တဲ့ ပထမ ဒရိုင္ဘာက သူ့ေခါင္းကို တြင္တြင္ခါရင္း ေျပာတယ္။ “ဘဂၤလီ၊ နိုး၊ နိုး၊ နိုး”

ဘဂၤါလီ။ လာျပန္ျပီ ဒီစကားလုံး။ တကမာၻလုံးက ရိုဟင္ဂ်ာလို့ သိထားၾကတဲ့ မူဆလင္ လူနည္းစု မ်ိဳးႏြယ္တခုကို ေတြ႔ဖို့အတြက္ က်ေနာ္တို့ဟာ ျမန္မာျပည္က ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ့ ျမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြကို လာခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို့ ေတြ႔ခဲ့သမွ် … ကဖီးဆိုင္က စားပြဲထိုး ေတြကအစ၊ ေဒသခံ အန္ဂ်ီအိုဝန္ထမ္းေတြ အလယ္၊  ဗုဒၢၢၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြ အဆုံး… လူတိုင္းက ဒီ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ အဓိပဿပါယ္မရွိဘူးလို့ ေျပာေနၾကပါတယ္။ “ဘဂၤါလီ” လို့ပဲ သူတို့က ေျပာပါလိမ့္မယ္။ ဒီအေျပာင္း အလဲဟာ မၾကာမီက မွ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျဖစ္စဉ္တခု ျဖစ္ပုံရပါတယ္။ ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းတခုမွာ က်ေနာ္တို့ကို ဘာသာ ျပန္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ရဟန္းငယ္ တပါးဟာ သူ့ထက္ဝါၾကီးတဲ့ ဘုန္းၾကီးတပါးကို က်ေနာ္တို့ အင္တာဗ်ဳး ေနစဉ္ အေတာအတြင္းမွာ မၾကာခဏ ေယာင္ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာလို့ သုံးနွုန္းေနခဲ့ပါတယ္။

“ရိုဟင္ဂ်ာ” လို့ သူက စလိုက္တာနဲ့..

“ဘဂၤါလီ” လို့ သူ့ေက်ာင္းထိုင္ကလည္း ထပ္ကာတလဲလဲ ျပင္ေပးေနခဲ့ပါတယ္။

ဒီအျပဳအမူဟာ လူမ်ိဳးစုတခုအေပၚမွာ ဘယ္လိုေခၚေဝါသလဲ ဆိုတာ လက္ေပါက္ ကပ္ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္မို့ နည္းနည္း အူေၾကာင္ေၾကာင္နိုင္တယ္လို့ ထင္ေကာင္း ထင္စရာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျပန့္နွံ့ေနတဲ့ ဒီထက္ ပိုၾကီးမားတဲ့၊ ဆိုးရြားတဲ့ ျပႆနာၾကီး တခုရဲ့ ေရာဂါလကၡာဏာတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဒသ ဟာ  “ကမာၻေပၚမွာ အနွိပ္ကြပ္ခံရဆုံး လူနည္းစု”လို့ ကုလသမဂက  ေဖာ္ျပျခင္း ခံရတဲ့ အေရအတြက္ မေသးလွတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစု အတြက္ အိမ္လို့ ေခၚဆိုစရာ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို့ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံသား အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း မခံရဘဲ ဆယ္စုနွစ္မ်ား နဲ့ခ်ီျပီး တရားဝင္ခြဲျခား နွိပ္ကြပ္မႈ႔ကို ခံစားခဲ့ၾကရပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြဟာ အဆိုးရြားဆုံးေသာ ကပ္ေဘးကို ထပ္ၾကံဳေနၾကရပါျပီ။အဲဒါကေတာ့  ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြကို တိုင္းျပည္ကေန အျပီးတိုင္ ေမာင္းထုတ္ဖို့ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြအၾကား တေန့တျခား ၾကီးထြားလာေနတဲ့ တြန္းအား ၾကီးပါပဲ။

က်ေနာ္တို့ဟာ ဒီအျဖစ္အပ်က္ကို လေပါင္း မ်ားစြာ ခပ္ခြာခြာက ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို့ ဖတ္ရသေလာက္ ဒီေဒါသကို စတင္ မီးေမႊးခဲ့တဲ့ အရာကေတာ့ ေမလအတြင္းက မသီတာေထြး လို့ေခၚတဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးငယ္တဦး ကို ရက္ရက္ စက္စက္ မုဒိန္းက်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ႔ပါ။ ေနာက္ကြယ္က တရားခံလို့ စြတ္စြဲခံရသူေတြ ကေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး သုံးဦးျဖစ္ျပီး သူတို့ကို အလွ်င္အျမန္ ဖမ္းဆီးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဖမ္းဆီးမႈ႔ဟာ ဒီေရအလား ျမင့္တက္လာတဲ့ ေဒါသလွုိင္းလုံးကို ျငိမ္သက္ သြားေစဖို့ မလုံေလာက္ ခဲ့ပါဘူး။ ရက္အနည္းငယ္ၾကာတဲ့အခါ လူအုပ္ ၾကီးက ကားတစီးကို ဝိုင္းျပီး ပါလာတဲ့ မြတ္စလင္ကိုးေယာက္ခန့္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ ပါတယ္။အသတ္ခံရသူေတြဟာ ရိုဟင္ဂ်ာ မဟုတ္သလို သူတို့ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကေတာင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို့ ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာတရားဟာ သူတို့ကို တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ တရားထူေထာင္ဖို့ လုံေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖစ္ခဲ့ဟန္ တူပါတယ္။ေဒါသထြက္ေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြဟာ ျပန္လည္ လက္တုန့္ျပန္ဖို့ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။

ေမာင္းေတာ္ျမိဳ႕နယ္က ဆႏၵျပပြဲတခုဟာ အင္မတန္ အက်ည္းတန္တဲ့ အျဖစ္ကို ဆိုက္သြားတယ္။ လက္စားေခ်မႈ႔ လိႈင္းလုံးေတြ ဆက္လိုက္လာခဲ့ တယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈ႔ေတြ ျပန့္ပြားသြားခဲ့ျပီး ေသာင္းခ်ီတဲ့လူေတြအတြက္ အိပ္မက္ဆိုး ၾကီးဟာ စတင္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။ အြန္လိုင္း ေပၚမွာလည္း ရခိုင္ေထာက္ခံသူေတြနဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာတက္ၾကြ လွုပ္ရွားသူေတြအၾကား စကားလုံးစစ္ပြဲေတြ ျဖစ္ခဲ့ျပီး စြတ္စြဲမႈ႔ေတြနဲ့ အျပန္အလွန္ ပစ္ေပါက္ၾကပါတယ္။ အမုန္း ဆိပ္ေတြ တက္ေနၾကခ်ိန္ တခါတရံမွာ အမွန္တရားကို စိစစ္ခြဲျခားယူဖို့ ခဲယဉ္း ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေန သလဲဆိုတာကို ရွာေဖြရန္ အတြက္ က်ေနာ္တို့ လာခဲ့ပါတယ္။ စစ္ေတြကို က်ေနာ္တို့ ပထမဦးဆုံး ဆိုက္ေရာက္လာေတာ့ အိပ္ေမာ က်ေနတဲ့ ျမိဳ႕ငယ္ေလးတခုသ႑ာန္ ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။  လမ္းေပၚမွာ စစ္ဖက္ အရာရွိ အခ်ိဳ႕ကို ျမင္ေတြ႔ရျပီး ညမထြက္ရအမိန့္ကလည္း ရွိေနဆဲပါ။ ဒါေပမယ့္ လြန္ခဲ့တဲ့ လအနည္းငယ္က ဒီျမိဳ႕ကေလးကို ေလာင္တိုက္သြင္းခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ႔ေတြရဲ့ အရိပ္အေယာင္ကို မျမင္ေတြ႔ရေတာ့ သေလာက္ပါပဲ။ လမ္းေပၚ မွာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြလည္း တေယာက္တေလမွ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို သူတို့ရဲ့ ရုပ္ရည္ကေန က်ေနာ္တို့ ခြဲျခားနိုင္ပါတယ္။ သူတို့ဟာ ရခိုင္ေတြနဲ့ အမွတ္ထင္ထင္ ကြဲျပား ပါတယ္။ အသားအရည္ ပိုနက္ေမွာင္ျပီး သူတို့ရဲ့ရုပ္ရည္လကၡဏာေတြဟာ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂင္ဿလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသားေတြနဲ့ ပိုဆင္ပါတယ္။ ေဈးဆိုင္ေတြမွာလည္း ရိုဟင္ဂ်ာမေတြ႔ရ၊ ေဈးထဲမွာလည္း မေတြ႔ရ၊ အလုပ္သြားတာ၊ ေက်ာင္းသြားတာမွာလည္း ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို မေတြ႔ခဲ့ရပါဘူး။ အရင္က ရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ စစ္ေတြျမိဳ႕ လူဦးေရရဲ့အနည္းဆုံး ထက္ဝက္မွ် ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာ လူ့အဖြဲ႔အစည္းတရပ္လုံး စစ္ေတြျမိဳ႕ ကေန ေပ်ာက္ဆုံးသြားပါတယ္။

“မြတ္စလင္ လုံးဝမရွိေတာ့ဘူး” ကဖီးတခုထဲက စားပြဲထိုး တေယာက္က ဝင္းလက္ေနတဲ့ အျပုံးပန္းေတြ ေဝေဝဆာ ဆာနဲ့ က်ေနာ္တို့ကို ေျပာတယ္။ “အခု လုံျခံဳသြားျပီ။ ျပႆနာလုံးဝမရွိေတာ့ဘူး”

“မြတ္ဆလင္ေတြဘယ္ေရာက္သြားသလဲ” ေမးေတာ့ သူက ေရာက္တတ္ရာရာ လက္ကို ညႊန္ျပလိုက္ျပီး “သြားကုန္ၾကျပီ”

ဒါေပမယ့္ ဘယ္ကိုေရာက္သြားသလဲ…

******************************

ေအာင္မဂၤလာ ရပ္ကြက္ဟာ စစ္ေတြ တကၠသိုလ္ပရဝုဏ္ေဟာင္း အနီးမွာ တည္ရွိပါတယ္။ အဲဒီရပ္ကြက္ဟာ ဘာမွ ေျပာစမွတ္မရွိလွပါဘူး။ အိမ္ေတြ သိပ္ေကာင္း ေကာင္းမရွိ။ အမ်ားစုဟာ ဖ်က္ဆီးခံ ထားရတဲ့ သစ္သားတိုင္ေတြ၊ ထုတ္တန္းေတြ သာျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္ေတြျမိဳ႕ လယ္ေခါင္မွာ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ ဟာ အခ်က္တခ်က္ေၾကာင့္ ထူးျခားေနတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ဒီရပ္ကြက္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ရူးသြပ္မႈ႔အတြင္းမွာ လူအုပ္ၾကီးေတြက ရြာေပါင္း မ်ားစြာကို မီးရွုိ့ဖ်က္ဆီးလို့ လူေထာင္ေျပာင္း မ်ားစြာ စြန့္ခြာထြက္ေျပး ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ရွင္သန္ က်န္ရစ္နိုင္ခဲ့တဲ့ တခုတည္းေသာ ရိုဟင္ဂ်ာနယ္ေျမ ျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။

က်ေနာ္တို့သြားေရာက္တဲ့ မနက္ခင္းက မိုးဖြဲဖြဲေလး ရြာသြန္းေနတယ္။ က်ေနာ္တို့ဟာ ယူနီေဖာင္းဝတ္ ထားတဲ့ လက္နက္ကိုင္ အခ်ို့ေဘးက အျမန္ျဖတ္ လာခဲ့ၾကတယ္။ က်ေနာ္တို့ကို တားမ်ားတားလိုက္ ေလမလား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္စိတ္နဲ့ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူကမွ မတားဆီးခဲ့ပါဘူး။နိုင္ငံျခား သားေတြကို သူတို့ သိပ္အာရုံမစိုက္ပုံ မရဘူး။ အေစာင့္ေတြရဲ့တာဝန္ဟာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို အဲဒီေနရာကေန အျပင္ကို မထြက္ေအာင္ တားဆီးရမယ့္ တာဝန္ပါ။

က်ေနာ္တို့ရဲ့ ဂ်ိတ္ (အခ်ိတ္အဆက္)ဟာ သူေစာင့္မယ္ ေျပာထားတဲ့ေနရာမွာ မတ္တတ္ရပ္ ေစာင့္ေနပါတယ္။ သူဝတ္လာ ခဲ့မယ္ေျပာတဲ့ အဝတ္အစားအတိုင္း ဝတ္စား ထားပါတယ္။ က်ေနာ္တို့နဲ့ မ်က္လုံးခ်င္း ခဏဆုံလိုက္ျပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူဟာ အေဆာက္အဦးတခု အတြင္းကို စြတ္ကနဲ ဝင္သြားပါတယ္။ က်ေနာ္တို့လည္း သုတ္ေျခ တင္ျပီး သူ့ေနာက္ကို လိုက္ၾကပါတယ္။

က်ေနာ္တို့ အထဲေရာက္တာနဲ့ W (ေဒသခံရဲ့ အမည္အတိုေခါက္)က က်ေနာ္တို့ လက္ေတြ ကို ဖမ္းဆုပ္ ကိုင္လိုက္ၾကပါတယ္။ ဒီလို ခ်ိန္းေတြ႔နိုင္ဖို့ အတြက္ က်ေနာ္တို့ ဖုန္းေပၚမွာ နာရီမ်ားစြာ အခ်ိန္ျဖုန္းခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ အသံနဲ့မ်က္နွာ တြဲျမင္ လိုက္ရတာ ဝမ္းသာစရာပါ။ သူဟာ အဂင္ဿလိပ္စကားကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ သြက္သြက္လက္လက္ ေျပာဆိုနိုင္ျပီး က်ေနာ္တို့က အေျခအေနကို ေမးျမန္း လိုက္တာနဲ့တျပိုင္နက္ သူ့ဆီက ကရားေရ လြွတ္သလို စကားေတြ ထြက္က်လာ ပါေတာ့တယ္။

“က်ေနာ္တို့ေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတယ္ဗ်ာ။ ဒီတိုင္းျပည္ထဲမွာ က်ေနာ္တို့ ဘယ္ေလာက္ ၾကာၾကာ ဒုကၡခံစားခဲ့ရသလဲ။ က်ေနာ္တို့ ဆက္ျပီး သည္းမခံနိုင္ေတာ့ဘူးဗ်ာ”

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန့ မနက္ပိုင္းက သူ့ရဲ့လမ္းကို လာဝိုင္းတဲ့ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြပါဝင္တဲ့ လူအုပ္ၾကီး အေၾကာင္းကို သူက က်ေနာ္တို့ကို ေျပာျပပါတယ္။ သူတို့ရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ရက္ေလာက္က ေမာင္းေတာမွာ ေက်းရြာတရြာကို ရိုဟင္ဂ်ာေတြက ဖ်က္ဆီး ခဲ့တဲ့အတြက္ တုန့္ျပန္ လက္စားေခ်ဖို့ပါ။  ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ကေလး ရွိရွိသမွ်ကို အိမ္ထဲကေန ထြက္ဖို့ ေျပာပါတယ္။ လမ္းေပၚမွာ လူေတြ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည့္နွက္ေနျပီး ေနာက္ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ ဆိုတာ မေရရာျဖစ္ေနပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ငရဲပြက္ေတာ့တာပါပဲ။

“က်ေနာ့္ေယာက္ဖ နွစ္ေယာက္ အသတ္ခံ ရတယ္”

Wရဲ့အသံဟာ ကြဲအက္ေနတယ္။ သူ့မ်က္လုံး ေတြ စိုစြတ္ေနတယ္။

“က်ေနာ္တို့ ဘယ္လိုဆက္ျပီး စိတ္ရွည္သီးခံ ရမလဲ၊ ဒါဟာ မွန္ေရာ  မွန္ကန္ရဲ့လားဗ်ာ”

သူ့ေယာက္ဖ နွစ္ေယာက္စလုံး သူ့မ်က္စိ ေအာက္မွာတင္ ဝိုင္းဝန္းရိုက္နွက္ သတ္ျဖတ္ ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ ရဲစခန္းဟာ အနီးအနား မွာတင္ရွိပါတယ္။ မိသားစုဝင္ေတြဟာ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈ႔ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သတင္းပို ု႔ပီး အကူအညီ ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရဲေတြဟာ အားလုံးျပီး ဆုံးသြားေတာ့မွ ေရာက္ရွိလာျပီး အဲဒီ အခ်ိန္မွာ အရမ္း ေနာက္က်သြားခဲ့ပါျပီ။

ရူးသြပ္မႈ႔ၾကီး ျပီးဆုံးသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ အိမ္ေတြဟာ ဘုန္းဘုန္းက်သည္ အထိ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ကေန တိတ္တဆိတ္ ခိုးထုတ္ လာခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္း ေတြထဲမွာ ၾကံရာမရ ျဖစ္ေနတဲ့ ရြာသားေတြဟာ သူတို့အိမ္ေတြကို ဝါးမ်ိုေနတဲ့ မီးလွ်ံၾကီးမ်ားကို ျငွိမ္းသတ္ဖို့ ၾကိဳးစားေနတာကို ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။ ဗီဒီယိုတခုထဲမွာဆိုရင္ ရိုဟင္ဂ်ာတစုဟာ ေရကန္လို့ထင္ရတဲ့ ခါးေလာက္နက္ တဲ့ေရထဲမွာ မတ္တတ္ရပ္ျပီး ၾကံမိၾကံရာ ဆုေတာင္းစာေတြကို ေအာ္ဆိုေနၾကတယ္။ ေနာက္ခံမွာေတာ့ သူတို့ရဲ့အိမ္ယာေတြကို မီးလွ်ံေတြက ဝါးမ်ိုလ်က္။

ဘာေၾကာင့္လဲလို့ အေသအခ်ာ မသိရေပမယ့္ ေအာင္မဂင္ဿလာရပ္ကြက္ဟာ ဒီအၾကမ္းဖက္ မႈ႔ေတြၾကားက ရုန္းထြက္ ရွင္သန္နိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ အျခားသူတို့ရဲ့ ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြမ်ား လိုမဟုတ္ဘဲ W ရဲ့ မိသားစုနဲ့ အိမ္နီးခ်င္းေတြဟာ သူတို့ အိမ္ေတြမွာပဲ ဆက္လက္ေနထိုင္နိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို့ရဲ့ သြားလာ လွုပ္ရွားမႈ႔ကိုေတာ့ အၾကီးအက်ယ္ ကန့္သတ္ထားျခင္း ခံခဲ့ရ ပါတယ္။

“က်မတို့ ျမိဳ႕ထဲသြားရင္ သူတို့က ဖမ္းမယ္” W ရဲ့သမီးျဖစ္သူ အက္စ္ က ေျပာပါတယ္။ “ပုံမွန္အားျဖင့္ က်မတို့ အိမ္ျပင္ေတာင္ မထြက္ရဲပါဘူး”

သုံးလအၾကာ ဘယ္မွမသြားရလို့ ထိန္းခ်ဳပ္ခံရ တဲ့အခါ စထိလာတယ္။ သိုေလွာင္ထားတဲ့ အစားအစာေတြ နည္းပါးလာတယ္။ ေဈးကေန ရနိုင္တဲ့ နိစၥဓူဝ လိုအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ သူတို့မိသားစုဟာ ရခိုင္လူမ်ိဳး ၾကားလူမ်ား အေပၚမွာ မွီခိုေနရပါတယ္။ ေငြေၾကး အၾကပ္အတည္း ကလည္း ၾကီးထြားလာတယ္။ အရြယ္ ေရာက္သူဘယ္သူမွ အလုပ္သြားလို့မရ။ ကေလးမ်ားလည္း ေက်ာင္းတက္လို့ မရ။ နဂိုပုံမွန္ အေျခအေနကို ျပန္ေရာက္ မေရာက္ ဆိုတာကိုလည္း ဘယ္သူမွမသိ။

W နဲ့ သူ့မိသားစုအတြက္ အေျခအေနဟာ အုံ့မႈ႔ိင္းေနတယ္ဆိုရင္ လုံးဝ ရြာလုံးကြ်တ္ ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရျပီး ရြာေပ်ာက္သြားတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ေတာ့ အလြန့္အလြန္ သာ၍ ဆိုးရြားလွပါတယ္။ တမနက္မွာ အရင္တုန္းက တံငါရြာကေလး တရြာျဖစ္ခဲ့ဘူးတဲ့ ေနရာတခုကို က်ေနာ္တို့ သြားၾကည့္ၾကပါတယ္။ ေခြးေလေခြးလြင့္ တေကာင္ဟာ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္လ်ားတဲ့ မီးကြ်မ္းေနတဲ့ သစ္သားမ်ား၊ အုတ္က်ိုး အုတ္ပဲ့မ်ားနဲ့ ဖြာလန္ၾကဲေနတဲ့ အိမ္သုံး ပစဿစည္းမ်ားအၾကားမွာ စားၾကြင္းစားက်န္ကို လွန္ေလွာရွာေဖြေနပါတယ္။ နဂိုက အိမ္အဝင္ တံခါး တခုလို့ ယူဆရတဲ့ အၾကြင္းအက်န္ ေနရာတခုမွာ ပိုင္ရွင္မရွိေတာ့တဲ့ ကေလးစီး ဖိနပ္တခုဟာ လဲေလ်ာင္းေနပါတယ္။

******************************

ဒုကၡသည္စခန္းေတြဟာ အေစာင့္ဂိတ္ရဲ့ အလြန္မွာ ရွိတယ္။ စစ္ေတြမွာ ေျခမခ်မိခင္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာရွည္သျဖင့္ကတည္းက စခန္းထဲမွာရွိတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြနဲ့ ဖုန္းေပၚမွာ စကားေျပာခဲ့ရတဲ့ အေလ်ာက္ ဒီစခန္း ေတြအေၾကာင္းကို ၾကားသိခဲ ု႔ပီး ျဖစ္တယ္။  အေျခအေနေတြဟာ ဆိုရြားတယ္၊ စားနပ္ ရိကၡာ၊ ေနရာထိုင္ခင္းနဲ့ ေဆးဝါးမလုံ ေလာက္၊ အဲဒီေနရာကို သြားေရာက္ဖို့လည္း ခက္ခဲလွတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း။ က်ေနာ္တို့ မျဖစ္မေန ၾကိဳးစားၾကည့္ရမယ့္ အေၾကာင္း။ မျဖစ္မေန သြားၾကည့္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း။ အျမန္ဆုံးလာသင့္တဲ့အေၾကာင္း။

က်ေနာ္တို့ တကၠစီဟာ အတားအဆီးနားကို တလိမ့္ခ်င္း ဝင္လာေနတယ္။ အေစာင့္ေတြရဲ့ အလြန္ တေနရာမွာ က်ေနာ္တို့ရဲ့ အခ်ိတ္အဆက္ဟာ ေစာင့္ေနတယ္။ ဒရိုင္ဗာ ဟာ က်ေနာ္တို့ဖက္ လွည့္ၾကည့္တယ္။

“ပတ္စ္ပို့တ္ (နိုင္ငံကူးလက္မွတ္)”လို့ ဒရိုင္ဘာက ေျပာတယ္။ က်ေနာ္တို့ ဘယ္သူဘယ္ဝါဆိုတာ  က်ေနာ္တို့အေနနဲ့ အေစာင့္ေတြကို ျပသသင့္တယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာ။

က်ေနာ္တို့ တေယာက္မွ တုပ္တုပ္ မလွုပ္ၾကဘူး။ ဒီအၾကံဟာ မေကာင္းဘူး ဆိုတာ က်ေနာ္တို့ ဗီဇစိတ္အေလ်ာက္ သိေနၾကတယ္။

“ပတ္စ္ပို့တ္”လို့ ဒရိုင္ဘာက ထပ္ေျပာ ျပန္တယ္။

“ေမာင္း၊ ေမာင္း၊ ေမာင္း” ဂ်ိမ္းစ္က ခပ္တိုးတိုးေျပာတယ္။

“ေမာင္း၊ ဟုတ္လား”

“ေမာင္း”

ဒရိုင္ဘာက (အရွိန္ျမွင့္)လီဗာကို နင္းလိုက္ တယ္။ တကၠစီဟာ အေစာင့္ေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္သြားတယ္။ က်ေနာ္တို့ဟာ ေခါင္းေတြကို ငုံ့ထားရင္း အသက္ကို ေအာင့္ထားၾကတယ္။ေန့လည္စာ စားခ်ိန္မို့ လား မသိ။ ဘယ္သူမွ က်ေနာ္တို့ေနာက္ကို လိုက္မလာခဲ့ဘူး။ အေစာင့္ဂိတ္ကို ေက်ာ္တဲ့အခါ ေအာ္သံတသံကို ၾကားရတယ္။ က်ေနာ္တို့ရဲ့ အခ်ိတ္အဆက္ဆီက။ သူက တကဿကစီေနာက္က ေျပးလိုက္လာတယ္။ ေျပးလာရင္းက သူက ရယ္ျဖဲျဖဲနဲ့ “ေနာက္ဆုံးေတာ့ ခင္ဗ်ားတို့ ေရာက္လာ ျပီေပါ့ေလ” တဲ့။ က်ေနာ္တို့ ျပုံး လက္ဆြဲ နွုတ္ဆက္ၾကရင္း က်ေနာ္တို့ပတ္ဝန္းက်င္ ကို ေစာင္းငဲ့ၾကည့္ျဖစ္ၾကတယ္။ ပထမဦးဆုံး အၾကိမ္အေနနဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ေန့လည္ ေၾကာင္ေတာင္ လမ္းေပၚမွာ ျမင္ဖူးျခင္းပါပဲ။ က်ေနာ္တို့တကၠစီဟာ အေရာင္းအဝယ္ေတြနဲ့ ေယာက္ယက္ခတ္ေနတဲ့ ေဈးတခု၊ ေဆးရုံ တဲေတြနဲ့  အတန္းလိုက္ ေဆာက္ထားတဲ့ ယာယီတဲေတြၾကားက ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္ ျဖတ္ေမာင္း လာခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တို့ဟာ တကၠစီကို ရပ္ခိုင္းျပီး ဗီဒီယိုရိုက္ဖို့ စိတ္ေစာေနၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို့ ဂ်ိတ္(အခ်ိတ္အဆက္)က က်ေနာ္တို့အေနနဲ့ ေဒသခံ ဘာသာေရးသင္တန္း ေက်ာင္းကို အရင္သြားသင့္တယ္လို့ ေျပာပါတယ္။

******************************

က်ေနာ္တို့ ဝင္လာတာနဲ့ ဒုကၡသည္ေတြက က်ေနာ္တို့ေဘးမွာ လာဝိုင္းၾကပါတယ္။ အရမ္း မ်ားျပားလွတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြပါ။ တဖြဲဖြဲ လာေနၾကတယ္။  ဘာသာေရး သင္တန္းေက်ာင္း စာသင္ခန္းေတြက၊ ေလွကားေအာက္က အိပ္ရာေတြက၊ အျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ မီးဖိုေခ်ာင္ေတြက၊ အဲဒီ ဝင္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ ဗလီက ေန့လည္ခင္း ရွိခိုးေနၾကသူမ်ားေရာ အသီးသီး ထြက္လာ ၾကပါတယ္။ လူေတြဟာ က်ေနာ္တို့ ကင္မရာပတ္ပတ္လည္မွာ ဝိုင္းျပီး လူတိုင္းက တခ်ိန္တည္း တျပိုင္တည္း သူတို့ရဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ေျပာျပဖို့ ၾကိဳးစားေန ၾကပါတယ္။ သူတို့ရဲ့ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းတဲ့ အေတြ႔အၾကုံေတြကိုပါ။

မိန္းမတေယာက္က သူ့သမီးကေလးရဲ့ က်ိဳးေနတဲ့ လက္ကို မျပခင္ သူ့နဖူးက ကြဲေနတဲ့ ဒဏ္ရာကို ျပပါတယ္။ လူအုပ္က လာျပီး တိုက္ခိုက္စဉ္က သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ အိမ္ေခါင္မိုးေပၚမွာ ပုန္းေနခဲ့ၾက ရပါတယ္။

“လုံျခံဳေရးေတြကလည္း ကူျပီး တိုက္ခိုက္ ၾကတယ္”က်ေနာ္တို့ ဂ်ိတ္က ရွင္းျပပါတယ္။

ေယာက္်ားတေယာက္ကေတာ့ သူရွပ္အက်ၤီကို လွန္ျပီး ဓားဒဏ္ရာကို ျပပါတယ္။ အျခား တေယာက္ေတာ့ သူ့အိမ္ကို ရခိုင္တစုက မီးရွုိ့ေနစဉ္အတြင္း ရဲေတြဟာ ရပ္ၾကည့္ေန တယ္လို့ ေျပာျပပါတယ္။ဒုကၡသည္စခန္း ေနရာအနွံ့မွာရွိတဲ့ ရြာေပါင္း မ်ားစြာက ဒုကၡသည္ေတြထံက ထပ္ကာတလဲလဲ ၾကားခဲ့ရတဲ့အရာကေတာ့ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ သို့မဟုတ္ ရဲေတြဟာ အၾကမ္းဖက္မႈ႔ေတြမွာ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ျခင္း (သို့မဟုတ္) အၾကမ္း ဖက္မႈ႔ကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနျခင္းပါပဲ။ အစစ္ခံခ်က္ေတြဟာ ေက်ာခ်မ္းေလာက္ပါ တယ္။

ဒုကၡသည္ေတြရဲ့ မ်က္နွာေပၚက ခိုကိုးရာ မဲ ု႔ခင္းနဲ့ ခံျပင္းျခင္းတို့ကို ေမ့ေပ်ာက္ဖို့ မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။အစပိုင္းမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ့္ ကို ၾကီးစိုးပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ တခုနဲ့တခု ေရာေထြး သြားျပီး မႈ႔န္ဝါးသြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို့ ေက်ာင္းကို ေရာက္လို့ ကူလ္ဆြမ္းဘီဘီ (ဒီေဆာင္းပါး အေပၚဆုံးက ဓာတ္ပုံထဲမွာပါတဲ့ မိန္းကေလး) နဲ့ သူ့ေမာင္ေလးကို ေတြ႔ရတဲ့အခါ  ဒီျပႆနာ ရဲ့ေလးနက္မႈ႔ဟာ အထြတ္အထိပ္ကို ေရာက္ပါ ေတာ့တယ္။

သူတို့မွာ မ်က္လုံးနဲ့ နံရိုးပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ မ်က္လုံးေတြက ေၾကာက္လန့္မႈ႔ေတြနဲ့ ျပည့္လွ်မ္း ေနတယ္။ သူတို့ရဲ့ မိဘနွစ္ပါးဟာ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈ႔အတြင္းမွာ ေသဆုံးသြား ၾကတယ္လို့ သူတို့ရဲ့အေဒၚျဖစ္သူ နူးရ္ဘာနု က က်ေနာ္တို့ကို ေျပာျပပါတယ္။ သူမဟာ တူနဲ့တူမကို အေကာင္းဆုံးေစာင့္ေရွာက္ဖို့ ၾကိဳးစားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နူးရ္ကိုယ္တိုင္မွာ လည္း ကေလးေတြ ရွိျပီး အစားအေသာက္ ခြဲတမ္းဟာလည္း အရမ္းကို နည္းပါး လွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကေမာက္ကမ နိုင္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့ ရခိုင္နဲ့ရိုဟင္ဂ်ာ စီးပြားေရးအ ကြက္ျမင္သူေတြက စခန္း အတြင္းမွာပဲ ေစ်းတခုကို ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ်ပါတယ္။ အသီးေတြ၊ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ေတြ၊ အသားနဲ့ ကြမ္းယား ဆိုင္ေတာင္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒုကၡသည္ေတြရဲ့ သြားလာမႈ႔ကို ကန့္သတ္ ထားတဲ့အတြက္ အနည္းအက်ဉ္းကသာ အလုပ္ရွာေဖြလို့ရပါတယ္။ဖြင့္ထားတဲ့ေစ်းကလည္း ပိုက္ဆံေပးဝယ္နိုင္တဲ့ သူေတြအတြက္ သာျဖစ္ေနပါတယ္။ငတ္မြတ္ေနတဲ့ မိဘမဲ့မ်ား ဟာ အျခားေနရာေတြကိုပဲ အားကိုး ရွာရ ပါတယ္။

ဒုကၡသည္တေယာက္ဟာ ကေလးနဲ့အတူ ေရွ့ကို တိုးထြက္လာတယ္။ ကေလးကို ျမင္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို့အားလုံး အသက္ရွု ရပ္မတတ္ျဖစ္သြားတယ္။ ကေလး ေသးေသးကေလးဟာ ဗိုက္ဟာ ပူေဖာင္း ထြက္ေနျပီး နံရိုးမ်ားက ထိုးထိုး ေထာင္ေထာင္၊ အသားအေရက အသားဝါ ေရာဂါျဖစ္ေနပုံ ေပါက္ေနပါတယ္။ သူ့ကို ကယ္မယ့္သူမရွိရင္၊ ကူလ္ဆြမ္းနဲ့သူ့အစ္ကိုကို ကယ္မယ့္သူမရွိရင္ မၾကာခင္ သူတို့ေသရ ေတာ့မယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တို့ သိလိုက္ပါ တယ္။ ဒုကၡသည္ေတြက ဒီလိုကေလး ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေသးေၾကာင္း ေျပာျပၾကတယ္။ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္မႈ႔ အျပင္၊ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ၊ ငွက္ဖ်ားနဲ့ တျခားေရာဂါေပါင္းစုံ ဒီေနရာမွာ အျဖစ္မ်ား ေနတယ္လို့ ေျပာျပပါတယ္။

ဒီေက်ာင္းမွာ ၾကည့္ရွုစရာေတြ အေျမာက္ အျမား က်န္ေသးေၾကာင္း က်ေနာ္ တို့ သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို့ရဲ့ဂ်ိတ္က အခ်ိန္ သိပ္မက်န္ ေတာ့ေၾကာင္း သတိေပးပါတယ္။ ည ၇ နာရီ ညမထြက္ရ အမိန့္မတိုင္ခင္ ဟိုတယ္လ္ကို ျပန္ေရာက္ ဖို့လိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တျခားသြား ၾကည့္စရာ ေနရာမ်ားစြာလည္း က်န္ေနေသး ပါတယ္။

က်ေနာ္တို့ စခန္းကေန ထြက္ခြာတဲ့အခါ လူအုပ္ၾကီးက က်ေနာ္တို့ေနာက္ကေန လိုက္ပါ လာပါတယ္။ ဂ်ိမ္းစ္က ေငြစကၠဴအခ်ိဳ႕ကို လူငယ္တေယာက္ လက္ထဲ ထိုးထည့္ေပးျပီး ခေလးေတြအတြက္လို့ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကေလးေတြ ဟာ အစားအေသာက္ ေကာင္းတနပ္ သက္သက္ထက္ ပိုျပီး လိုအပ္ေနတယ္ ဆိုတာကို က်ေနာ္တို့ သိေနပါတယ္။ သူတို့မွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႔ လိုအပ္ေနတယ္၊ အိပ္ဖို့အတြက္ သန့္ရွင္းေျခာက္ေသြ႕တဲ့ေနရာ လိုအပ္ေနတယ္၊ ေသာက္ေရ၊ ကိုယ္လက္ သန့္ရွင္းေရးနဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုသမႈ႔ေတြ လိုအပ္ေနတယ္။ တကယ္၍သာ မၾကာခင္ အခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာ ၾကီးမားတဲ့ အေျပာင္းအလဲၾကီးတခု  ျဖစ္မလာဘူးဆိုရင္ သူတို့အားလုံးဟာ သူတို့လိုအပ္  ေနသမွ်အရာ တခုတေလေတာင္ ရသြား ရဖို့ဆိုတာ မက်ိန္းေသ ေတာ့ပါေတာ့ဘူး ဆိုတာကိုလည္း က်ေနာ္တို့ သိေနခဲ့ပါတယ္။

( ဤ “သြားစရာ ေျမမရွိ”ဆိုတဲ့ ရခိုင္ျပည္တြင္းက ျပႆနာကိုအေျခခံတဲ့ မွတ္တမ္းကို အယ္ဂ်ာဇီးရား အဂၤလိပ္ အစီအစဉ္ ၁၀၁ (အေရွ့ပိုင္း)မွာ စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ေန့မွာ ျပသဖို့ လ်ာထားျခင္း  ခံရပါတယ္။ အြန္လိုင္းေပၚမွာ ၾကည့္ရွုရမယ့္ လင့္ခ္ကို ရလွ်င္ရျခင္း တင္ေပးပါမယ္။

က်ေနာ္တို့ဟာ ရခိုင္ ဗုဒၢၢၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး မ်ား၊ နိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အန္ဂ်ီအို ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ့ ဒုကၡသည္မ်ားကို နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။ သူတို့အေၾကာင္းကို အျခား ေဆာင္းပါးတခုမွာ ေရးျပပါမယ္။)

ဘာသာျပန္- ကိုေပါ။

မူရင္းေဆာင္းပါး။

http://www.lianainfilms.com/2012/09/nowhere-to-go-the-rohingya/

႐ုိဟင္ဂ်ာျပႆနာအားတတိယမ်က္လံုးျဖင့္ၾကည့္ျခင္း

Posted on June 21, 2012 by

Source:Myanmar Muslim Net ( Face Book)

ကြ်န္ေတာ္သည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္မဟုတ္သလုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးလည္း
မဟုတ္ပါ။ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားအား လူသား တစ္ေယာက္အျမင္ျဖင့္ တင္ျပလိုပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ကုလသမဂၢ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းတြင္ သြားေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ဘူးပါသည္။ သို႔ျဖင့္ပါ၍ အဆိုပါ ေဒသ၏အေျခအေနမ်ားကို လက္လွမ္းမီွသမွ်ေတာ့ သိ႐ွိထားပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး႐ွိျခင္း၊မ႐ွိျခင္း တိုင္းရင္းသားဟုတ္ျခင္း၊ မဟုတ္ျခင္းကိုမေဆြးေႏြးလိုပါ။ မိမိကိုယ္ကို မိမိ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေခၚေနေသာ လူမ်ိဴး မ်ား႐ွိေနသည္မွာေတာ့အမွန္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ႔ေျပာဆိုေသာ ဘာသာစကားမွာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္မွ ဘဂၤါလီစကား ႏွင့္ဆင္တူေသာ္လည္း အလံုးစုံမတူပါ။ ရခိုင္စကားႏွင့္ ဗမာစကား ကြျဲပား သေလာက္ေတာ့ကြာပါသည္။ ရခုိင္ႏွင့္ဗမာကို လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳး သတ္မွတ္လွ်င္ ဘဂၤါလီနင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာကုိလည္း လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးသတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ အစုိးရကေတာ့ ထုိကဲ့သို႔ပင္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၁၈၂၄ခုႏစ္ အဂၤလိပျ္မန္မာပထမစစ္ပြဲ အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ လာပါသည္ ဟျုမန္မာအစိုးရက ဆုိပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကေတာ့ ရခိုင္ဘုရင္မ်ား လက္ထက္ကပင္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေရာက္႐ွိေနၾကပါသည္ဟုဆိုၾကသည္။ ေသခ်ာသည့္ တစ္ခ်က္ ကေတာ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေရာက္လာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာ့႐ွစ္ဆယ္ ေက်ာ္ခၿဲ့ပီး ျဖစ္ပါသည္။

ေရာက္႐ွိေနၿပီးသား ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို အမွွီအခုျိပဳၿပီး ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္မွ ဘဂၤါလီမ်ား မၾကာခဏခိုးဝင္ လာေနၾကသည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရ အဆက္ဆက္ စစ္ဆင္ေရးအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သန္႔စင္ ႐ွင္းလင္းေရး လုပ္ခဲ့ပါသည္ဟု ျမန္မာအစုိးရက ဆုိပါသည္။ ဤသည္ကိုေထာက္႐ျႈခင္း အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေျခခ်ေန ထိုင္ခဲ့သူမ်ား ကုိေတာ့ျမန္မာအစုိးရက ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ေတာ့ တစ္နည္းတစ္ဖံု အသိအမွတျ္ပဳထားရပါသည္။

၁၉၈၈ မတိုင္မီ ရခုိငျ္ပည္နယ္႐ွိ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ အေျခအေနကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ မသိပါ။ စစ္အစိုးရတက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ကြ်န္ေတာ္ ေရာက္႐ွိသြား ခ်ိန္မွာေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လူမႈဘဝအေျခအေနမွာ ဆိုးရြားခက္ခဲလွပါသည္။ တစ္ရြာမွ တစ္ရြာသို႔ပင္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္မ႐ွိျခင္း၊လက္ထပ္ခြင့္ရရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ရျခင္း၊ပညာအရည္အခ်င္း မွီေသာ္လည္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္ မ်ားတက္ခြင့္ မရျခင္း၊ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ မျပဳျခင္း စသည္ျဖင့္ ကန္႔သတ္အုပ္ခ်ဳပ္ ထားပါသည္။ပညာေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ႐ွိျခင္း၊ ဘာသာေရး အစြဲႀကီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ားစုမွာ ငွင္းတို႔၏သားသမီးမ်ားကို မူလတန္း ပညာမွ်သာသင္ၾကား ေပးၾကပါသည္။

လ.ဝ.က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီေျပာသကဲ့သို႔ပင္ဤေနရာေဒသ႐ိွလူဦးေရႏွင့္ေျမယာ
အခ်ိဳးအစား မညီမွ်မႈမ်ားျဖစ္ပြားလာႏိုင္သျဖင့္ အိမ္ထာင္ျပဳျခင္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ေနရသည္မွာ
တစ္နည္းတစ္ဖံုအားျဖင္ေတာ့ မွန္ပါသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစုမွာ သေႏၶတားလွ်င္ ဘာသာေရးအရ အျပစ္႐သည္ဟု ခံယူထားၾကသူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏လူဦးေရတိုးႏူန္းမွာလည္း ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားထက္ မ်ားျပားေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယခုတေလာအမ်ားစုေျပာေနၾကသည့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္မွ ဘဂၤါလီမ်ားခိုးဝင္ေနဆဲ႐ၿွိပီး လ.ဝ.က မွလည္း ေငြေၾကးယူၿပီးေပးဝင္ေနသည္ဟူေသာ ေျပာဆိုမူမ်ားမွာ သက္ေသမဲ့စြပ္စြဲမူမ်ား သာျဖစ္ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ မႈလေနထုိင္သူ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားပင္ကမၻာအႏွ႔ံအျပားသို႔ ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္ ထြက္ေျပးေနၾကၿပီး ေျမယာအသစ္ေဖာ္ထုတ္ခြင့္မ်ားလည္း မ႐ွိေတာ့သည့္ေဒသတြင္ မည္သူကလာၿပီး ႏိုင္ငံမဲ့ေျမယာမဲ့မ်ား အျဖစ္လာေရာက္ၾကမည္နည္း။ အလုပ္လက္မဲ့ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ပတ္စပို႔ ကိုင္ျပီး ႏုိင္ငံတကာသို႔ အလုပ္သြားလုပ္ မည့္အစားျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ခိုးဝင္ၿပီး အဖိႏွိပ္ခံဘဝျဖင့္ မည္သမွ်လာမည္မဟုတ္ပါ။

ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္႕အစိုးရမွလည္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ အလုပ္သြားလုပ္မည္သူမ်ားကုိစရိတ္မ်ား ႀကိဳတင္ စုိက္ထုတ္ ေပးေနပါသည္။ သယံဇာတႏွင့္ မႈးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျပီး ေျမဧရိယာ
က်ယ္ဝန္းေသာ တ႐ုတျ္ပည္နယ္စပ္ဖက္တြင္ခိုးဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားကတ္မ်ား ေငြေပး၍လုပ္ေနၾက
သည္ဟုေျပာလွ်င္ လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း ရခုိငျ္ပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ထုိသို႔ လုပ္ေဆာင္ေန သည္ဟု ေျပာၾကသည္မွာယုတၱိမတန္လွပါ။ မႈးယစ္ရာဇာအမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ကို အားလံုး အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။

လက္႐ွိတြင္ပင္ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ ေလးသိန္းေက်ာ္ ႐ွိသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ႏိုင္ငံက ဆုိပါသည္။ ထုိသူမ်ားသည္ ဘဂၤါလီမ်ားျဖစ္ၾကလွ်င္ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကရ မည္မဟုတ္ေပ။ လက္တေလာျဖစ္ရပ္တြင္ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ မွလည္း လက္မခံေတာ့ပါ။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ေနာက္ထပ္ခိုးဝင္မႈမ်ား မ႐ွိေအာင္ တားဆီးလိုက္ႏိုငၿ္ပီဟုဆၾိုကပါစို႔ ။ ယခု႐ွိ ေနသူမ်ား ကို ဘာလုပၾ္ကမည္နည္း။ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္မွလည္း ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳ၊ ျမန္မာမွလည္း ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳလွ်င္ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ားျဖစ္သြားၾကပါမည္။ သို႔ ေသာ္ လက္႐ွိဤ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ေနထိုငၾ္ကပါသည္။ ထိုသူမ်ားအား ျမန္မာ့ေျမ ေပၚတြင္မေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ဒုကၡ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၿပီး ႏွိပ္စက္ေနမည္ဆိုလွ်င္လည္း အားလုံးထြက္ သြားေအာင္ေတာ့မလုပ္ႏိုင္ပါ။ က်ဳပင္ခုတ္ က်ဳျမစ္မက်န္ေအာင္႐ွင္းပစ္ဖို႔ လည္း ဤေခတ္ႀကီး တြင္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ပညာမတတ္ စီးပြားေရးမ႐ွိ အ႐ုိင္းအစုိင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အႏၲရာယ္ ႏုိင္ငံသားမ်ားလြယ္ထားသလိုသာ ျဖစ္သားပါမည္။ ေခြးကုိပင္ေခ်ာင္ပိတ္႐ိုက္လွ်င္ အေသအလဲျပန္ကိုက္တက္ပါသည္။ ရန္ကိုရန္ႏွင့္႐ွင္းလွ်င္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဟု ဗုဒၶကတိတက်က် ေဟာထားပါသည္။ ဤသို႔ ဆိုလွ်င္မည္သို႔ လုပ္မည္နည္း။ တစ္နည္း႐ွိသည္မွာေတာ့ ေလွစီးထြက္ ေျပးသူမ်ား ကိပင္လယ္ျပင္တြင္မ႐ွင္းပစ္ဘဲ အားေပး ကူညီသင့္ပါသည္။

ပုိဆိုးလာသည္မာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို အသာထား ျပည္တြင္း႐ွိေသြးေႏွာ၊ ေသြးမေႏွာသူမ်ား ကိုပင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ျဖစ္လွ်င္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ မျမင္ႏိုငၾ္ကသူမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ဤသည္မွာေကာင္းေသာလကၡဏာမဟုတပါ။ ထုိင္းႏိုင္ငျံခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း လက္႐ွိ အာဆီယံ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဆူရင္းပစ္ဆူဝမ္ ၊ယခင္ထိုင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဆြန္သီတို႔ သည္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လက္႐ွိထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ တ႐ုတ္ကျပားတစ္ဦးျဖစ္ပါ သည္။ မည္သူကမွ် ထိုင္းႏုိင္ငံကို အက်ိဳးယုတ္ေအာင္ မလုပ္သြားႀကပါ။ တုိးတက္ေနေသာ စကၤာပူႏိုင္ငံပင္လွ်င္ မိမိႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရတိုးႏူန္းနည္းေန၍ ျပင္ပႏုိင္ငံသားမ်ားကို ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ေခၚယူေနပါသည္။ တရားဥပေဒ စိုးမုိးမႈ႐ွိ၍ မည္သူလာလာျပႆနာမ႐ွိပါ။ အေရးႀကီး သည္မွာႏိုင္ငံ ခ်စ္စိတ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မဟုတပါ။ ႏိုင္ငံက ကိုယ့္ကို ခ်စ္လွ်င္ ကိုယ္က လည္း ႏိုင္ငံကို ျပန္ခ်စ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာတရားကုိခဏထား၊ သိပၸံသေဘာအရပင္လွ်င္ Action ႐ွိလွ်င္ Reaction ႐ွိပါသည္။

လူ႔အခြင့္အရးေၾကာ္ျငာစာတမ္းအရ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးဖြားလာလွ်င္ သူ႔တြင္ႏိုင္ငံရွိရမည္ဟု ဆုိထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစုကေတာ႔ ဤအခ်က္ကလက္မခံလၾိုကေပ။
ကြ်န္ေတာ္ေလ့လာမိသမွ် ဗုဒၶ၏တရားမ်ားတြင္ေတာ့ လူလူခ်င္းကုိယ္ခ်င္းစာတရား၊ ေမတၱာ
တရား ထားၾကဖို႔ သာေဟာၾကားထားပါသည္။ လူမ်ိဳးဘာသာခြၿဲပီးမေဟာထားပါ။ အ႐ိုင္းအစုိင္း
တိရစၧာန္ မ်ားကုိပင္ ယဥ္ေက်းေအာင္လုပ္ႏိုင္လ်င္ ဤ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို ယဥ္ေက်းေအာင္မလုပ္ႏိုင္
ၾကေတာ့ဘူးလားဟုေမးခ်င္ပါသည္။ ေစတနာမွန္လ်င္မျဖစ္ႏိုင္စရာမ႐ွိပါ။

လူလူခ်င္း လူလိုျမင္ႏိုင္ၾကပါေစ၊

လူသားတစ္ဦး

Daw Aung San Suu Kyi speaks about current hate crimes against Myanmar Muslims Edit this entry

Posted on June 6, 2012 by 

0

assk

အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အျမင္ကုိသတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ကေမးျမန္းရာ“ဒီလုိျပသနာေတြျဖစ္လုိ႕ရွိရင္ ကၽြန္မအေတြးက ကိစၥႏွစ္ခုဆီကုိေရာက္သြားတယ္။နံပတ္၁ကေတာ့ ဥပေဒစုးိမုိးေရးဘဲ။ ႏွစ္ကေတာ့ လွဳံ႕ေဆာ္တဲ႕သူမ်ားရွိသလားဆုိတဲ႕ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ႕။ဒီႏုိင္ငံမွာ ဥပေဒစုိးမုိးေရး ရွိတယ္ဆုိရင္ ပထမဆုံးျပသနာတစ္ခုျဖစ္ၿပီ၊ ရာဇ၀တ္မႈ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီဆုိရင္ ပီပီျပင္ျပင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အေရးယူလုိက္မယ္ဆူိရင္ ဒီျပသနာေတြဟာ ႀကီးမားသြားႏုိင္စရာမရွိဘူး။ ျပသနာတစ္ခုမရွင္းလုိက္တာနဲ႕ ေနာက္တစ္ခုထပ္ၿပီး ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေပၚလာၿပီ ။ ဒါဟာ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာအဖြဲ႕ေတြကရွင္းလင္းရမယ့္ျပသနာ။ ရာဇ၀တ္မႈ႕က်ဴးလြန္ခဲ႕တဲ႕သူေတြကုိ အျမန္ဆုံးအေရးယူရ မွာက ရဲအဖြဲ႕နဲ႕ဆုိင္တယ္ ။ဥပေဒတရားရုံးေတြနဲ႕ဆုိင္တယ္။ အဲဒါေတြကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ျပသနာေတြကုိထိန္းထားလုိ႕ရတယ္။ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္မလုပ္ႏိုင္ရင္ ျပသနာေတြက တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ႀကီးသြားမယ္။ ျပည္သူအမ်ားကလည္း စုိးရိမ္ပူပန္ေနမယ္လုိ႕ကၽြန္မထင္တယ္။အေျခအေနေတြကုိမတည္ၿငိမ္ေအာင္လွဳံေဆာ္ေနတဲ႕သူေတြ မ်ားရွိသလား ။
ကၽြန္မကေတာ့ ကၽြန္မတုိ႕ႏုိင္ငံမွာ ဘယ္သူမဆု္ိလုံလုံၿခံဳၿခံဳ ရွိတယ္ဆုိတာမ်ိဳးျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕သိကၡာဟာ ဒီႏုိင္ငံက ျပည္သူေတြရဲ႕လုံၿခံဳမႈ႕နဲ႕ဆက္စပ္မႈ႕ရွိတယ္ ။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ႕ဆုိတာလုံၿခဳံမႈ႕ကစရမွာ။ မလုံၿခံဳတဲ႕သူေတြက ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္ခ်မ္းသာစရာမရွိဘူး။ ဒီႏုိင္ငံမွာ ကၽြန္မတုိ႕ ျပည္သူျပည္သားေတြအားလုံး လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြး ၊ကၽြန္မတုိ႕ ျပည္သူျပည္သားေတြ မဟုတ္တဲ႕ ဒီမွာေရာက္ေနတဲ႕ ပုဂၢိဳလ္အားလုံး ၊လူမ်ိဳးမေရြးဘာသာမေရြးလုံၿခံဳမႈ႕ရွိတဲ႕ႏုိင္ငံမ်ိဳးျဖစ္ေစခ်င္တယ္။
ကၽြန္မတုိ႕ အတန္တန္ ဥပေဒစုိးမုိးေရးဆုိတာကုိေျပာေနတာဟာ ပထမဆုံးျဖစ္တဲ႕ရာဇ၀တ္မႈ႕ကုိ ထိထိမိမိနဲ႕ မွန္မွန္ကန္ကန္ကုိင္တြယ္လုိက္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ မီးစကေန မီးေတာက္အထိမျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ အခု ဥပေဒစုိးမုိးေရးအျမင္နဲ႕ ဒီျပသနာေတြကုိ ထိန္းသိမ္းေစခ်င္တယ္။ ကၽြန္မတုိ႕ ျပည္သူလူထုအားလုံးကလည္း ကိုယ့္အသုိင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ ေအးခ်မ္းမႈကို၊ ကိုယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ သိကၡာရွိမႈအတြက္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႔လုပ္ေစခ်င္တယ္။ ေဒါသကို အေျခခံၿပီးေတာ့မလုပ္ပါနဲ႔။ ကၽြန္မတို႔ဟာ ပုထုဇဥ္လူသားေတြပါပဲ။ ဘယ္ႏုိင္ငံကပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ဘာသာကိုပဲ ကိုးကြယ္ကိုးကြယ္ လူတုိင္းလူတုိင္း ဟာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနခ်င္တယ္၊ လုံလုံၿခံဳၿခံဳေနခ်င္တယ္။ အဲဒီဟာကို ေခါင္းထဲမွာထည့္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူျပည္သားေတြ ေျပလည္မႈရွာေစခ်င္တယ္။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကၽြန္မေျပာကိုေျပာရမယ္။ အၿမဲလည္း ေျပာတယ္။ လူအမ်ားစုဆုိတာ လူအနည္းစုကို ဂရုဏာထားတတ္ရမယ္။ အဲဒါေတာ့ သတိေပးပါရေစ။ ဒီလုိေျပာတာကို တခ်ဳိ႕က ႀကိဳက္ခ်င္မွ ႀကိဳက္မယ္။ ႀကိဳက္တာမႀကိဳက္တာထက္ ေျပာသင့္တာကိုေတာ့ ေျပာရမယ္။ လူအမ်ား စုဆုိတာ ကိုယ့္ရဲ႕အင္အားကရွိၿပီးသား။ အမ်ားစုအင္အားရွိၿပီးသားမုိ႔လို႔ သေဘာထားႀကီးႏုိင္ရမယ္။ ဂရုဏာတရားထားႏုိင္ရမယ္။ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ဘာသာမေရြး၊ လူမ်ဳိးမေရြး ျပည္သူျပည္သား အားလုံး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ႔ ေနထုိင္တာကိုျမင္ခ်င္တယ္။ဒီလုိျဖစ္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ကူညီႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ကူညီမယ္။ လုပ္ေပးႏုိင္တာကိုလုပ္ေပးမယ္။ ဒါေပမဲ့ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကိစၥေတြပိုႀကီးထြားသြားေအာင္လုိ႔ လုပ္မိတာမ်ဳိးကိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔ သတိထားၿပီးေရွာင္မယ္။”ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ႕သ

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ကုိျမေအးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းEdit this entry

Posted on June 6, 2012 by 

0

Ko Mya Aye

MMSY NEWS

Messenger Journal က ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ကိုျမေအးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ခုရက္ပိုင္းအတြင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္အေန နဲ႔ေရာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ေရာ ၈၈ မ်ဳိး ဆက္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေရာ ဘယ္လိုရႈျမင္ ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ အခု အျဖစ္အပ်က္က ေက်ာက္နီေမာ္ လူသတ္မႈေပါ့။ ဒါက လံုးဝမျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ဒီ ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးေလး မသီတာေထြးကို မတရားအဓမၼျပဳက်င့္တာ အင္မတန္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ အျပဳအမူပါ။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး က်ဴးလြန္တဲ့ တရားခံသံုးေယာက္ကို ဥပေဒအရ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူသင့္ပါတယ္။ တဆက္ထဲ မွာပဲ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ကို ျဖတ္သြားတဲ့ ခရီးသည္တင္ ကားေပၚက လူ ၁ဝ ေယာက္ကို သတ္ျဖတ္တာကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာ မရွိပါ ဘူး။ ဒီလိုကိစၥေတြကိုလည္း ရာဇဝတ္မႈလို႔ ျမင္တယ္။ ဒါကိုလည္း ဥပေဒအေၾကာင္းအရပဲ အေရးယူေစခ်င္ပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုေျပာခ်င္တာက ကြၽန္ေတာ္ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလေပါ့။ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရးကို အေျခခံတဲ့ အဓိက႐ုဏ္းမ်ဳိးကို ဘယ္အုပ္ စုက ဖန္တီးဖန္တီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ လံုးဝလက္မခံပါဘူး။

ေမး။ ။ သမိုင္းမွာလည္း ဒီလိုပဋိပကၡေတြ ရွိခဲ့တယ္။ အခု အခ်ိန္မွာလည္း လူတခ်ိဳ႕ရဲ႕ စိတ္ထဲ တစ္ခုခုလုပ္မယ္ စိတ္မ်ဳိးဝင္ေနရင္ ဦးျမေအးတို႔အေနနဲ႔ ဘယ္လို ေျဖရွင္းေပးခ်င္သလဲ။

ေျဖ။ ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရင္ ဒါက ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးေပါ့ေနာ္။ တကယ့္႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးကို အေၾကာင္း ျပၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ အေရး လိုဖန္ တီးေနတဲ့ လူေတြရွိတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုက အစၥလာမ္ ေတြေလ။ ဒါကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြ အေရးဆိုၿပီး လုပ္ေနတဲ့အစြန္းေရာက္တဲ့ သူမ်ားရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လံုးဝလက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျမန္မာမြတ္စလင္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႐ိုဟင္ဂ်ာ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုကို ရခိုင္လူမ်ဳိးေတြကို ေျပာခ်င္တယ္။ မွန္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္နဲ႔ ကပ္ေနလို႔ ကိုယ့္အမ်ဳိးသားေရး ခံကတုတ္ကိုေတာ့ ျပင္ရမွာပဲ။ ဒါ ကၽြန္ေတာ္လံုး၀ နားလည္ တယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ရင္ သန္းရာ ေက်ာ္ ႏိုင္ငံကေန ၿပိဳလာမယ့္ လူမ်ဳိးေတြအေနနဲ႔ ရခိုင္ အမ်ဳိးသားေတြ စိုးရိမ္မယ္ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္ထားတယ္။ ဒါက ဘဂၤါလီေတြ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ကလာ တဲ့ ျပႆနာေတြကို ရင္ဆိုင္တဲ့အခါမ်ာ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္စားေသာက္ေနတဲ့ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ေတြနဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘူးလို႔ိ ရွင္းရွင္းေျပာခ်င္တယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က စိမ္႔ျပိဳလာမယ့္ကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း မလိုလားဘူး။ အိႏၵိယနဲ႔လည္း ကပ္ေနတယ္။ အလားတူပဲ တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔လည္း ကပ္ေနတာ။ ဒါ လူမ်ဳိးေရး ကို ေရွ႕တန္းတင္တာမဟုတ္ဘူး၊ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသားေရးကိုေတာ့ ေရွ႔တန္း တင္ရမွာပဲ။

ေမး။ ။ အခု ျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ပါ၀င္ျဖန္ေျဖတာမ်ိဳး မေတြ႔ရေသးဘူး။ အဲဒီအေပၚမွာေရာ ဘာေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ကြၽန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြပဲ လုပ္ၾကေျပာၾကမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ကေတာ့ ဒီေန႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲတဲ့အခ်ိန္ဆိုေတာ့ စိတ္ပူတယ္။ အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒအရ ဆူပူမႈျဖစ္ရင္ တပ္မေတာ္ ရဲ႕အခန္း က႑၀င္လာၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းမယ္လို႔ ျပဌာန္းထားတာရွိတယ္။ အားလံုးပဲသိပါတယ္။ အဲဒီ အေျခအေနကို ျပန္မေရာက္ေစခ်င္ဘူး။ အမုန္းတရားေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ ေသြးေခ်ာင္းစီး လူသတ္မႈေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး ခ်စ္ခ်စ္ၾကည္ၾကည္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး၊ ျပႆနာျဖစ္ရင္လည္း ညိႇႏိႈင္း တိုင္ပင္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒါ ရင္ထဲက ဆႏၵပါ။

ေမး။ ။ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔က ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးေလး သတ္ခံရတဲ့ကိစၥ၊ ၿပီးေတာ့ ရိုးမသစၥာယာဥ္ ဖ်က္စီးခံရၿပီး လူ ၁၀ ေယာက္ အသက္ဆံုးရွံဳးသြားရတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ခု ရန္ကုန္အထိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာေတြရွိလာတယ္။ အဲဒီရဲ႔ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ဘာေတြရိွလာႏိုင္လဲ။

ေျဖ။ ။ ဒီေနရာကေန တစ္ဆက္ထဲ ကြၽန္ေတာ္ အကူအညီ ေတာင္းခ်င္တာက ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ၊ အစၥလာမ္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြက သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြေရာ အကုန္လံုး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဝိုင္းဝန္း ထိန္းသိမ္း သင့္တယ္။ မဟုတ္ရင္ အလားလာေကာင္းေတာ့ မေတြ႕ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ အရမ္းစိတ္ပူေနတယ္။ အရမ္းလဲ စုိးရိမ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုေျပာခ်င္တာက က်ဴးလြန္တဲ့သူေတြကို ထိထိေရာက္ ေရာက္ အေရး ယူေပးပါ။ အလားတူ ၁ဝ ေယာက္ အသတ္ ခံရတာကိုလည္း စံုစမ္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီး ဥပေဒအေၾကာင္း အရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေပးပါ။ ရာဇ၀တ္မႈကို ရာဇဝတ္မႈလို႔ ျမင္ေပးပါဗ်ာ။ အဲဒီထဲမွာ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးေတြ အဆိပ္မခပ္ေစခ်င္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ အစိုးရ သတင္းစာထဲမွာပါတဲ့ စကားလံုးေတြ ကို ေျပာခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခင္ဗ်ားတို႔လည္း မႈခင္းဂ်ာနယ္ေတြ ဖတ္ဖူးတယ္။ ဖတ္တဲ့အခါ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္တာ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္ တာ ဖတ္ရတဲ့အခါတုိင္းမွာ ဘာသာလူမ်ဳိးေရးထားတာ မေတြ႕ဖူးဘူး။ ဒီျပႆနာျဖစ္တဲ့ အခါမွဘာသာ လူမ်ဳိးကို ခြဲျခားေဖာ္ျပထားတာ ႐ိုးသားမႈရွိသလား၊ မရွိဘူးလားဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စဥ္းစားစရာရွိတယ္။ မြတ္စလင္ကုလားလို႔ သံုးတဲ့ အသံုးအႏႈန္းက ကြၽန္ေတာ့္အသက္ ၄၆ ႏွစ္ရွိ ပါၿပီ။ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အစိုးရက ခုလို တရား၀င္ သံုးတာ မေတြ႕ဘူးပါဘူး။ သံုးႏႈန္းတဲ့ အသံုးအႏႈန္း ပံုစံကို ကၽြန္ေတာ္ လံုး၀မႀကိဳက္ဖူး။ ဒါက Yellow Journalism ပဲ။ ႏိုင္ငံသတင္းစာႀကီးအေနနဲ႔ ဒီလိုမ်ဳိးမေရး သင့္ဘူး။ က်ဴးလြန္တဲ့လူကိုလည္း အေရးယူသင့္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ခံစားခ်က္ကိုေျပာရင္ ဥပေဒအေၾကာင္း အရ ေျဖရွင္းပါ။ မသက္ဆုိင္တဲ့သူေတြကို မလုပ္ပါနဲ႔။ အလားတူ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးကို ေျဖရွင္းတာ ျပႆနာတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမွ မရႏိုင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ဒီျပႆနာေတြ မျဖစ္ေအာင္ အေရးယူပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ဘယ္ဘက္မွ မလိုက္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မွန္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ သန္း ( ၆၀ ) အတြက္ ပဲ အလုပ္လုပ္မွာပါ။ လူမ်ိဳးေရးအေပၚ ကၽြန္ေတာ့္ ဘာသာေရးအေပၚ မလုိက္ပါဘူး။ ရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥကို ထပ္ေျပာပါမယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးကို အစၥလာမ္အေရးလုို႔ လုပ္ေနတဲ႔သူေတြရဲ႔ အႏၱရယ္ကို လည္း က်ြန္ေတာ္တို႔ကာ ကြယ္တာဆီး၇မွာျဖစ္သလို ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကိုဗန္းျပျပီး အျခားေသာ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ေတြကို စည္းျခား ဆက္ဆံဖို႔ၾကိဳးစား ေနသူေတြကိုလည္းသတိျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ အခု ရခိုင္၊ ျမန္မာနဲ႔ အစၥလာမ္ဘာသာ ၀င္ေတြ ၾကားမွာ ဒီကိစၥေၾကာင့္ သံသယေတြ ရွိလာၾကမယ္၊ မလံုျခံဳမႈေတြ ခံစားေနၾကရမယ္ဆိုရင္ သူတို႔အေနနဲ႔ ဘယ္လို ခံယူခ်က္မ်ိဳး ထားသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ကၽြႏ္ေတာ္တို႔ ဘာသာေရးကို တကယ္တမ္းကိုးကြယ္ရင္ ဘာသာေရးက ဆံုးမတဲ့အရာေတြကို ေလးစား လိုက္နာရမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ ကၽြန္ေတာ္ သိမ္ျဖဴေက်ာင္းတိုက္ႀကီးေဘးမွာ ေနဖူးတယ္။ ကၽြႏ္ေတာ္ နားလည္သေလာက္ ဗုဒၶဘာသာရဲ႔ အဆံုးအမက ေမတၱာတရားပါ။ ေမတၱာနဲ႔ ကမၻာႀကီးကို ျဖန္႔က်က္တာပါ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက ေမတၱာတရားလက္ကိုင္ထားၾကတာကို လက္ခံထားပါတယ္။ အလားတူပဲ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ေတြအေနနဲ႔ သူမ်ားသားသမီးကို သတ္ျဖတ္ ဖ်က္စီးရမယ္လို႔ မျပဌာန္းထားပါဘူး။ ကိုယ့္ထဲမွာရွိတဲ့ အက်င့္ေဖာက္ဖ်က္သူေတြကို ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြက ထိန္းသိမ္းပါ။ ဒါမွ လူေတြက ကိုယ္က်င့္ တရားအတိုင္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မယ္။ ဘာသာေရး အသြင္သ႑ာန္ေဆာင္လို႔ ဘာသာေရး အဆံုးအမ နာခံၾက မယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ခံယူပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းပါ။ ဘာသာတရားရဲ႔ အဆံုးအမကို ခံယူပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ လက္ခံဖို႔ ျပည္ပမီဒီယာေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖိအားေပးတယ္။ ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြက ပါးစပ္ပိတ္ေနၾကတယ္လို႔ ေျပာေနၾကတယ္။ ဒီရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုရႈျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးလုပ္မယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္လို႔မရသလို အမ်ိဳးသားေရးကို စြန္႔ပစ္လို႔လည္း မရဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ့ လူဦးေရကို တြက္ၾကည့္ပါ။ သူတို႔နဲ႔ ထိစပ္ေနတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရဲ႔ လူဦးေရကို ၾကည့္ပါ။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကေန ၿပိဳဆင္းလာမဲ့ အႏၱရာယ္ကို စိုးရိမ္တယ္ ဆိုတာ သဘာ၀က်တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံရမဲ့ ကိစၥလည္းျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက အဲဒီက ၿပိဳဆင္းလာမဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႔ အေရးကိစၥကို ဗန္းျပၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြကို အေရး ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ မွားပါတယ္။ လံုး၀မဟုတ္ပါဘူး။ လက္လည္း မခံႏုိင္ပါဘူး။ အလားတူ ကၽြန္ေတာ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ေျပာပါမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ အေနနဲ႔က ျမန္မာျပည္ မွာ ေနၿပီး၊ ျမန္မာျပည္ကို ခ်စ္တယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဆန္ကိုစားၿပီး ျမန္မာျပည္မွာ ႀကီးတယ္။ အဲဒီအတြက္ အေမကို ေက်ာ္ၿပီးေဒြးေတာ္လြမ္းေနစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ အဲဒီေတာ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ စိတ္ပူပန္မႈဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ပူပန္မႈပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတြဘက္က ရပ္တည္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႔ အေရွ႔ေျမာက္ဘက္မွာလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံ ရွိေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႔ သန္းေပါင္း ၆၀ ေသာ ျပည္သူေတြရဲ႔ အနာဂတ္အတြက္ စဥ္းစားရမွာပါ။ ပထ၀ီ၀င္ႏိုင္ငံေရးအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ လူဦးေရ သန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ အိႏၵိယက တစ္ဘက္၊ တရုတ္ က တစ္ဘက္ ၾကားမွာ ရွိေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔အမ်ိဳးသားေရး ခံကတုတ္၊ ယဥ္ေက်းမႈခံကတုတ္ကို မျပင္ႏိုင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကၽြန္ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ေရစုန္ေျမာလိမ့္မယ္။ အဲလိုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ရွင္းလင္း ျပတ္သားတဲ့ အေတြးအေခၚရွိၿပီးသားပါ။ ဒါ လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ မဆိုင္ဘူး။ တိုင္းျပည္အတြက္ ထားရ မယ့္ ႏိုင္ငံေရး သမားစိတ္ဓါတ္ပဲ။

အစၥလမ္ ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ Edit this entry

Posted on April 18, 2012 by

0

bp afgan muslim

က်ေနာ္သည္  Face Book  အေပၚ တြင္ ဘာသာေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေရးသားမႉကိုေရွာင္ပါသည္။ ေရးေသာသူမ်ားကို

မွန္၏ မွား၏ မေဝဖန္လိုပါ။ ဘာသာေရး ယံုၾကည္မႉသည္ မွန္ေသာသစာၥကိုရွာေသာ လူသား အသီးသီး အတြက္အလြန္တရာသိမ္ေမြ႕ေလးနက္ေသာေၾကာင့္

မိမိေရးေသာစာတေၾကာင္း စာတပိုဒ္ ေၾကာင့္ ခင္မင္ရေသာ ဆရာသမားမိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အၾကား အထင္ျမင္လြဲမွားမႉ မျဖစ္ေစရန္ စိတ္ႏွင့္သိရေသာတရားကိုစာႏွင့္ေရးျခင္းငွါ မစြမ္းသာေၾကာင္း

အေသခ်ာနားလည္၍ ခတ္ကုပ္ကုပ္သာေနခဲ့ပါသည္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

က်ေနာ္သည္ျမန္မာလူမ်ိဳး အစၥလမ္ ဘာသာကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူျဖစ္ပါသည္။ထို႕အျပင္ လူမ်ိဳး ႏွင့္ကိုးကြယ္သည့္

ဘာသာ၏ အနက္ကိုေကာင္းစြာသေဘာေပါက္သူျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ လူသားတိုင္းလြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ရွိသည္

ဟူေသာလူ႕အခြင့္အေရး ကို လံုးဝဥသုန္ ယံုၾကည္သူျဖစ္ပါသည္။

Face Book အေပၚတြင္ေနထိုင္သူ လူဦးေရ သန္းေပါင္း၈၅၀ ရွိသည္ဟုဆိုပါသည္။

Face Book ဟူသည္သာလာယံ ဇရပ္ ထက္ လူပို စံု ေသာအရပ္ျဖစ္

ပါသည္။ပိုဆိုးသည့္ အခ်က္မွာ မိမိ၏ အမည္ အမွန္ မဟုတ္ပဲလူတေယာက္မွ နာမည္ခြဲ မ်ားစြာ ျဖင့္ ဆင္ဆာမလိုပဲေရးခ်င္ေရးႏိုင္ေသာအရပ္ ျဖစ္သည္ကို

အားလံုး သတိျပဳမိေစကာမူ သတိမမူဂူမျမင္သူ အမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ေနရပါသည္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

လူသားအားလုံး ပုခုန္း ႏွစ္ဖက္ မွေခါင္းေပါက္သူမ်ားသာျဖစ္၏။လူဝါ၊လူျဖဴ၊လူမဲ၊လူနီ အားလံုးအအဆင့္အတန္းတူ လူသားမ်ားသာျဖစ္၏။

မိမိအမ်ိဳး မွျမတ္၍ အျခား အမ်ိဳး ကနိမ့္က်သည္ ဟု အယူရွိသူသည္ ပညာမဲ့ျဖစ္က မေထာင္းသာေသာ္လည္းပညာရွိျဖစ္က သတိမဲ့ ေနေခ်ျပီ။

လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္တို႕ေၾကာင့္ သမိုင္းတြင္ ျပန္ၾကည့္ ပါက အျပစ္မဲ့သူတို႕မ်ားစြာ ေသေက်ခဲ့ျပီ။ ဟစ္တလာသတ္၍ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၆ သန္းေက်ာ္ေသ

ခဲ့သလို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ မတိုင္ မီ က ေဘာ့စနီးယား ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသေက်ခဲ့ သလို ဘဝေပါင္းမ်ားစြာပ်က္ခဲ့ၾက၏။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ယေန႕ အာဖဂန္နစ္စတန္၊အီရပ္ ပါကစ္စတန္၊ ပါလက္စတိုင္းတို႕တြင္ မြတ္စလင္မ်ားကို အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မ်ားဟု စြတ္စြဲကာအိမ္ၾကက္ခ်င္း အိုးမဲသုတ္ျပီး ခြတ္ခိုင္း ျပီးသကာလ…

အျပစ္မဲ့က်န္သူမ်ားကိုပါအျပဳတ္ရွင္းေနသည္မွာ မြတ္စလင္ တေယာက္ေသလွ်င္လူသားတဦးေသသလိုမခံစားရပဲ

လူအမ်ားဘုမသိဘမသိဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာလက္ခုပ္တီးသည္အထိ မီဒီယာ တို႕ အစြမ္းကထတ္လွ၏။

ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ ျဖစ္စဥ္ ကကြန္ျမဴနစ္မ်ား ေသသည္ ႏွင့္ လက္ခေမာင္းခတ္ခဲ့သူမ်ား မိမိတို႕တကယ္သတ္ျဖတ္ခဲ့သူမ်ားမွာ မိမိႏိုင္ငံကိုကာကြယ္သူ သာမန္အလုပ္သမား

လယ္သမားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိခ်ိန္တြင္ေနာင္တသည္ ေႏွာင္းခဲ့ ေခ်ျပီ။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

စစ္ေအးကာလ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္ တို႕ အဏုျမဴဗံုး ခုထိုင္ျပီးအင္ပါယာ ခ်ဲ႕ ထြင္ခ်ိန္ က အာဖဂန္၊အီရတ္ ႏွင့္ပါကစ္စတန္ တို႕သည္အေနာက္ အုပ္စု အၾကိဳက္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး စီအိုင္ေအ ၏ ေထာက္ပန္႕မႉကိုပင္ရခဲ့ေသာ္လည္း

၊ ဆိုဗီယက္အင္ပါယာျပိဳကြဲသည္ ႏွင့္အတူ အၾကမ္းဖက္အစြန္းေရာက္သူမ်ား အျဖစ္တမဟုတ္ျခင္း ေျပာင္းလဲျခင္း၊စစ္ ေအးကာလက မရွိခဲ့ေသာ မြတ္စလင္အၾကမ္းဖက္သူမ်ားေပၚလာျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ ၾကိဳးကိုင္သူမ်ား မွာမည္သူမည္ ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေရးရန္လိုမည္မည္မထင္ပါ။

ေရးလိုသည့္ အခ်က္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကိုတိုက္စဥ္ ကလူလုပ္ဝါဒ ျဖစ္၍ လူမ်ားကစြန္႕လႊတ္ေကာင္းစြန္႕လႊတ္ေပမည္။ လူသားတို႕ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာ

ဘာသာတရား ကို အမွန္တရားအတိုင္း မျမင္ပဲအစြန္းေရာက္သူမ်ားေမြးထုတ္ျပီးး အစၥလမ္ ဘာသာကိုပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းက်ိဳးပမ္းမႉသည္ မည္သည့္ အခါမွေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ပါ။

အေၾကာင္းမွာ အစၥလမ္ ဘာသာ သည္ လူမ်ားေတြးေတာဆင္ျခင္မႉမွေပါက္ ဖြားလာသည့္ ဒီမိုကေရစီ၊ကြန္ျမဴနစ္ ကဲ့သို႕ လူလုပ္ ဝါဒ မဟုတ္မူပဲ

တဆူတည္းေသာဖန္ဆင္းရွင္ ထံမွလူသားအားလုံး ယံုၾကည္၍လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ တမန္ေတာ္ မ်ားမွတဆင့္ ရွင္းလင္းစြာျပဌန္းထားေသာသာသနာ ျဖစ္၍ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ မည့္ေန႕အထိ ဖန္ဆင္းရွင္၏ အလိုေတာ္အတိုင္းထာဝရတည္တန္႕ေနမည့္သာသနာျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

ေက်းဇူးျပဳ၍ .. ေသခ်ာစဥ္းစားျပီးမွ Enter ႏွိပ္ပါ Edit this entry

Posted on April 5, 2012 by

0

09072010265

ဆရာၾကီးလုပ္လို၍ ဤစာကိုေရးျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကီးဘုတ္ကို တေျဖာင္းေျဖာင္း

႐ိုက္ ျပီး တိုင္းျပည္အက်ိဳး၊ဘာသာေရး၊လူမႉေရး သုတ အေထြေထြေပးေနတဲ့

Social Media လို႕ေခၚတဲ့ လူမႉကြန္ယက္ေပၚကညီေနာင္ မ်ားအတြက္ ၾကားဖူးတဲ့

သုတေလးကိုေဝမွ် ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

Knowledge and Ignorance grows together လို႕အဆိုရွိပါတယ္။

အသိညဏ္မ်ားတိုးပြါးသည္ႏွင့္အမွ်တဘက္က မသိနားမလည္မႉကလည္း အျပိဳင္

တိုးပြါး တယ္လို႕ဆိုပါတယ္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ခရီးသည္တင္ေလယဥ္မႉးၾကီး တေယာက္ဟာ ေျမာက္ဝန္႐ိုးစြန္းမွေတာင္ဝန္႐ိုးစြန္း

ကို ေနာက္ဆံုးေပၚေလယဥ္ၾကီးကို ပ်ံသန္းႏိုင္ေပမဲ့ ဆိုက္ကားနင္းခိုင္းရင္ ေတာ့

ေန႕စဥ္နင္းေနၾက ဆိုက္ကားဆရာကသာပါလိမ့္မယ္။ ေခတ္ပညာတက္မ်ား ေလေအး

စက္ အဲကြန္း အခန္းထဲမွာ ကြန္ျပဴတာေတြနဲ႕ ႏိုင္ငံအႏွံ႕ ခ်ိတ္ဆက္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္

ေပမဲ့ အိမ္ကေရပိုက္ပ်က္ရင္ ပိုက္ျပင္ဆရာေခၚမွ အဆင္ေျပပါတယ္။

အကုန္လုံး ငါမွသိတယ္တတ္တယ္ ဆိုတဲ့ စိတ္ဝင္လာရင္ လူဟာမာန (Arrogance)

ရွိလာတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။

က်ေနာ္တို႕ဘာသာဟာမာနကို ခဝါခ်တဲ့ဘာသာျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻ၁ဦးလူသားတမန္ေတာ္

အာဒမ္ကို မာနေၾကာင့္ဦးခ် ဖို႕ျငင္းဆန္တဲ့ အီဘလစ္အမည္ရ (ဂ်င္) ဖန္ဆင္းခံသည္

အႏိႈင္းမဲ့ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့ က႐ူဏာမွကင္းေဝး ရတဲ့အေၾကာင္းခံဟာ မာန ျဖစ္ပါတယ္။

အခုက်ေနာ္ေရးေနတဲ့စာလည္း ကီးဘုတ္က Enter ႏွိပ္ လိုက္ရင္စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြမ်ားရွိရာႏိုင္ငံ

အႏွံ႕ေရာက္ပါတယ္။ Face Book လိုေနရာမ်ိဳးမွာ ေရးလိုက္တဲ့စာတေၾကာင္း သည္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာထံကို

စကၠန္႕ပိုင္းအတြင္း ျပန္႕ႏိုင္ျပီး မထင္မွတ္တဲ့အက်ိဳးသက္ေရာက္မႉေတြထိခိုက္နစ္နာမႉ အထင္လြဲမႉေတြ

ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရး၊လူမ်ိဳးေရးနဲ႕ႏြယ္ တဲ့စာေတြေရးရင္ စဥ္းစဥ္းစားစားေတြးဆျပီးမွ မာနအာဃာတ

ကင္းရွင္းစြာနဲ႕ Enter ႏွိပ္ Mouse ကို click သင့္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ Enter မႏွိပ္ခင္ Mouse ကို click မလုပ္ခင္ ခဏေလးေတာ့စဥ္းစာျပီး မာနအာဃာတ မပါတဲ့စိတ္နဲ႕ အက်ိဳးျပဴၾကပါလို႕

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

က်မ္းျမတ္ကုရအန္၏ဆင္ကဏၭ သက္ေသ Edit this entry

Posted on March 5, 2012 by

0

elephant-1


က်ေနာ္တို႕အားလုံးလိုလိုစြလတ္သ ဝတ္ျပဴရာမွာ စူရာ Al Fil (က်မ္းျမတ္ကုရအန္၏ဆင္ကဏၭ )အမည္ရ စူရာ၁၀၅ကို
ဖတ္ရြတ္ၾကပါတယ္။ လူအမ်ားလည္း အနက္အဓိၶပယ္ကို အတိအက် မဟုတ္ရင္ ေတာင္ အၾကမ္း
ဖ်င္း ေတာ့ သိၾကပါတယ္။
ကာ့အဘာ ေက်ာင္းေတာ္ျမတ္ကို  ယီမင္ႏိုင္ငံမွ အဘရာဟာ ဘုရင္႕ရဲ့ ဆင္တပ္ၾကီးနဲ႕ ဖ်က္ဆီးဖို႕ခ်ီတတ္
လာခ်ိန္မွာ အလႅာအရွင္ျမတ္ရဲ့အမိန္႕ေတာ္နဲ႕ အဘာဗီး လို႕အမည္ရတဲ့ငွက္ငယ္ေလးမ်ားက ေျမက်စ္စာခဲ
ေလးမ်ားကို ခ်ီလာျပီး ဆင္အုပ္ၾကီးမ်ား အေပၚ ပစ္ခ်တဲ့အခါမွာ ျပင္းထန္ေသာ ဗုံးမိုး ရြာသလိုျဖစ္ျပီး ဆင္တပ္ၾကီးပ်က္ျပီးကေသာင္းကနင္းေျပးရတဲ့ အျပင္ ဝါးထားေသာေပ်ာ့ဖတ္ ကဲ့သို႕ေသဆုံးရတဲ့အေၾကာင္းပါ။
တမန္ေတာ္ျမတ္ (စြ) မြတ္စတာဖာ ဖြားျမင္ တဲ့ႏွစ္လို႕လဲသိၾကပါတယ္။


Photo SourceYahoo

လြန္ခဲ့ တဲ့ လက ပုရြက္ဆိပ္ မ်ား စကားေျပာတာကိုသက္ေသျပတဲ့ ပို႕စ ေရးခဲ့ပါတယ္။
ဒီအေၾကာင္းေတြဟာ မြတ္စလင္ေတြေရးေနတဲ့ စာေပစာေစာင္ေတြက မဟုတ္ပါ။ အလြန္နာမည္ၾကီးေသာ Daily Telegraph လို မဟာမီဒီယာမ်ား ကအံ့ဖြယ္သတင္းအေနနဲ႕ တင္ျပတဲ့
အခါ က်ေနာ္တို႕လို မြတ္စလင္စာဖတ္ သူမ်ား က က်မ္းျမတ္ကုရအန္ ရဲ့ အာယတ္ ေတာ္မ်ားကို
ကို:ကားျပီးတင္ျပတဲ့အခါ သူတို႕ကတင္ျပီးသားအမွန္တရားကို ျပန္ဖ်က္ ပါတယ္။

အခုတင္ျပမဲ့ လင့္ဟာ ေမးအြန္လိုင္း လို႕အမည္ရ Daily Mail အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာပါ။


အာဖရိက တိုက္ကင္ညာႏိုင္ငံ စာတို လို႕အမည္ရတဲ့ေနရာမွာ ဝမ္းပိုက္အနီ
ေရာင္ရွိတဲ့ ငွက္ငယ္ကေလးမ်ားအေၾကာင္းပါ။
အေလးခ်ိန္ ၁၀ ဂရမ္သာရွိတဲ့ ငွက္ငယ္ေလးမ်ား အေကာင္ေရ သိန္းနဲ႕ခ်ီျပီးစုရုံးလာပါတယ္။
အဲဒိေနရာမွာေရရွိတဲ့အတြက္အာဖရိကဆင္ၾကီးမ်ားဟာလဲအုပ္စုလိုက္ ေရေသာက္ ဆင္းၾကပါတယ္။
အသက္၆၀ အရြယ္ရွိဓတ္ပံုဆရာ အန္တာရိုေတာ့ က စာတို ေဒသမွအလြန္အံ့ဩဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ ကိုဓတ္
ပံု ဗိဒိယိုမ်ား ႏွင့္အခုလိုမွတ္ တမ္းတင္ထားပါတယ္။
ရုတ္တရက္သိန္းနဲ႕ခ်ီတဲ့ငွက္ငယ္ေလးေတြေရာက္လာ ျပီးေရထြက္တဲ့ေနရာအနီးရွိအင္မတန္
တုက္ခိုင္တဲ့ သစ္ပင္ရဲ့သစ္ကိုင္းေတြေပၚမွာနားတဲ့အခါမွာ မ်ားျပားလြန္းတဲ့ငွက္မ်ားရဲ့ အေလးခ်ိန္
ကိုမခံႏိုင္လို႕ ” ေဖ်ာင္း ကနဲ” ်သစ္ကိုင္းက်ိဳးသံနဲ႕ ့ငွက္ေတြရဲ့ ေတာင္ပန္ခတ္သံကို
တန္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလးတဲ့အာဖရိကဆင္ၾကီးမ်ား ေၾကာက္လန္႕ျပီးကစဥ့္ကလ်ားေျပး ၾကတာကို
အံ့ဖြယ္သတင္းအေနနဲ႕ဒီေနရာမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း၁၄၀၀က က်မ္းျမတ္ကုရအန္မွာေဖာ္ျပထားတာကိုမသိသူေတြအတြက္ ေတာ့
အံ့ဩစရာျဖစ္သလို က်မ္းျမတ္ကိုသိသူအတြက္အီမန္ပိုခိုင္ျမဲေစရာျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။
ခ်စ္ခင္စြာ
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Further reading,

1.Page19, The Year of Elephant,the book “,Muhammad his life based on the earliest sources,” by martin Lings,

2.Tafsir of Surah Al Fil

အစၥလမ္ ႏွင့္အခ်ိန္ ၏ သေဘာတရား Edit this entry

Posted on November 28, 2011 by

0

ramadanaman

အခ်ိန္ ၏ သေဘာတရားသည္ အလြန္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္း၏။ ႐ူပေဗဒသေဘာ အရဆိုလွ်င္အခ်ိန္သည္ အျဖစ္အပ်က္တို႕ကို တိုင္းတာေသာယူနစ္ တခုျဖစ္၍၊ ဒသန ပညာရွင္မ်ားအလိုအရအခ်ိန္သည္ လူ၏မွတ္ညဏ္ထဲတြင္သာရွိေသာသဘာဝဟုဆို၏။

လူတဦး ၏ အသိစိတ္အတြင္း ၌သာ အတိတ္၊ ပစၥဳပန္၊အနာဂတ္ ရွိ၍ အခ်ိန္၏ ႏိႈင္းရသေဘာတရားကို အိုင္းစတိုင္း ၏ ရီေလတီဗိတီ သီဝရီ က တသမတ္တည္းမရွိဟုသက္ေသ ျပႏိုင္ခဲ့သည္။

အလြယ္နားလည္ေအာင္ဆိုရလွ်င္ အလြန္စည္ကားတိုးတက္ေသာ ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးတြင္ ေနထိုင္၍

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာသူတေယာတ္အတြက္တေန႕တာအခ်ိန္သည္ အလြန္တရာျမန္ဆန္ျပီး၊ လူသူ

မေရာက္မေပါက္သည့္ ဇနပုဋ္ တြင္ေနေသာႏြားေက်ာင္းသားတဦး အတြက္ အခ်ိန္သည္အလြန္တရာေႏွးေကြးေပမည္။

ေထာင္တြင္အက်ဥ္းက်ေနသူတဦး အတြက္လြတ္ရက္ကို ေမွ်ာ္၍ အလြန္ၾကာျမင့္သည္ ဟုယူ ဆမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုေထာင္၏ အျပင္ဖက္တြင္ေနထိုင္သူ ေအာင္ျမင္ေသာစီးပြါးေရး လုပ္ငန္းရွင္တဦးအဖို႕တေန႕တာသည္ အလြန္အခ်ိန္တိုသည္ဟုမွတ္ယူေပမည္။

အခ်ိန္၏ သေဘာသည္သာမန္လူတဦးအဖို႕မိမိ ၏ မွတ္ညဏ္ မွ မွတ္မိေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္

စဥ္းစား ၍ ၾကာသည္ ျမန္သည္ ဟုမွတ္ယူေသာသေဘာျဖစ္၏။အကယ္၍ ထိုသူ၌ မွတ္ညဏ္မရွိပါကႏိႈင္းယွဥ္စဥ္းစားရန္ အေၾကာင္းအရာမရွိ၍ အခ်ိန္ဟုရွိမည္မဟုတ္ေပ။အိပ္ေပ်ာ္ေနသူတဦး အိပ္ယာမွႏိုးလာလွ်င္ ( အိပ္ခ်ိန္ ၈ နာရိရွိေသာ္လည္း)ရုတ္တရက္ ျပန္ထလာသည္ဟုခံစားရသည္။

နာရီကို ၾကည့္၍သာ မည္မွ်ၾကာေအာင္အိပ္သည္ ဟုသိရသည့္သေဘာကို ၾကည့္ပါ။

အခ်ိန္၏သေဘာတရား

၁။ အခ်ိန္သည္အလြန္လွ်င္ျမန္စြာကုန္ ဆုံး၏

၂။ ကုန္ဆုံးသြားေသာအခ်ိန္အတြက္အစားျပန္မရႏိုင္

၃။လူသားတို႕ပိုင္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားတြင္ အခ်ိန္သည္တန္ဖိုးအရွိဆံုးျဖစ္၏

စဥ္းစားညဏ္ရွိသူမ်ားသာအခ်ိန္၏တန္ဖိုးကိုသိသည္

ဘဏ္တခုကသင့္ကို ေငြ ၈၆၄၀၀ ေန႕စဥ္ အလကားေပးသည္ဆိုပါစို႕။စည္းကမ္း

သတ္မွတ္ခ်က္မွာ တရက္အတြင္းထို ပမာဏကို ကုန္ေအာင္သုံးရမည္။မသုံးပါက

တေန႕ကုန္လွ်င္ သုည ျဖစ္သြားမည္ ေနာက္ေန႕သို႕ယူ၍မရဟုဆိုလွ်င္ မည္သူမဆို

တေန႕အတြင္း ေငြ ၈၆၄၀၀ ကို တျပားမက်န္ သုံးၾကမည္မွာေသခ်ာ၏။

ကြၽန္ေတာ္တို႕အား ေငြထက္ တန္ဖိုးရွိ ေသာ ၈၆၄၀၀ စကၠန္႕ ကို ဖန္ဆင္းရွင္က

ေန႕စဥ္ေပးေန၏။မနက္တိုင္း ၈၆၄၀၀ စကၠန္ ရျပီးညတိုင္း  ၈၆၄၀၀ စကၠန္ ကုန္ဆံုး

၏။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ မသုံးၾကပါ။အလဟသျဖဳန္းပစ္ေနၾက၏။

(တရက္ ၂၄ နာရီ = ၈၆၄၀၀ စကၠန္ )

မြတ္စလင္တိုင္းအတြက္အခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖန္ဆင္းရွင္ ကေပးအပ္ေသာတာဝန္

Islam ဘာသာဝင္တို႕အတြက္အခ်ိန္ပိုေန၍ အခ်ိန္ျဖဳန္းသည္ဟုမရွိရပါ။ ဦးတည္ရာမဲ့

အင္တာနက္ေပၚတြင္အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္း၊ အက်ိဳးမဲ့စကားမ်ား ေျပာရင္း အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္း

တို႕မွာ အလြန္ႏွေျမာစရာေကာင္းေသာဆံုးရွုံးမႉျဖစ္၏။

ဥစၥာ ျဖဳန္းတီးျခင္း က အစားျပန္ရႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ ကိုအစားျပန္မရႏိုင္ေပ။မိမိ၏

အားလပ္ေသာအခ်ိန္ဆိုသည္မွာမြတ္စလင္တို႕ အတြက္ ေမ့ေလ်ာ့ေနေသာတန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္

ေသာအခ်ိန္မ်ားသာျဖစ္၏။

ထို႕ေၾကာင့္ မြတ္စလင္တိုင္းသည္တန္ဖိုးရွိေသာအခ်ိန္မ်ားကို အလာႅအရွင္ျမတ္အား တသ

ေအဘာဒတ္သ္ ျပဴျခင္း ျဖင့္၎၊ သာသနာ့ အက်ိဳး လူသားအက်ိဳးအတြက္မျပတ္အား ထုတ္

ေနရမည္ ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ စနစ္တက် အခ်ိန္ဇယား ဆြဲရန္လို၏။ဤေလာက၏ တာဝန္

မ်ားအတြက္၎၊ ေနာင္တမလြန္အတြက္ၾကိဳတင္ ပို႕မည့္ေကာင္းမႉကုသိုလ္ မ်ားအတြက္ စနစ္က်ေသာ

အခ်ိန္ဇယားရွိရန္လို၏။အေရးအၾကီး ဆုံးအမႉကို အရင္ဆံုးျပဴ၍ အေရးမပါဆံုး အမႉကိုေနာက္ဆံုးမွျပဴရန္အခ်ိန္ဇယားကိုစနစ္တက် ထားသင့္သည္။

ည တြင္ေစာေစာအိပ္၍ မနက္ေစာေစာထျခင္းသည္မွန္ကန္ေသာအခ်ိန္အသုံးျပဴနည္းျဖစ္၏။

နံနက္အာ႐ံုတက္ခ်ိန္သည္ အလာႅအရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးမွ က႐ုဏာေတာ္ ရရွိေသာအခ်ိန္ျဖစ္၍ အာ႐ံုဦး ဝတ္ျပဴမႉႏွင့္ ေန႕သစ္ကိုစ သင့္၏။မြတ္စလင္မ်ား အားလုံး မေမ့သင့္သည္မွာ အခ်ိန္တိုင္းသည္ တန္ဖိုးရွိ၍ တေန႕တာ၏အခ်ိန္တိုင္းကို

ထိုအခ်ိန္ႏွင့္ သင့္တင့္ေသာ အက်ိဳးရွိရာမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ကုန္ဆုံးသင့္ေပ၏။

အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိစြာ အသုံးျပဴျခင္း သည္ ႏွစ္ဘဝ အတြက္ေအာင္ျမင္ရန္လမ္း ျဖစ္သကဲ့သို႕ အခ်ိန္ျဖဳန္း ျခင္းႏွင့္တလြဲ သုံးျခင္း သည္ ဤ ေလာကအတြက္ဆံုးရွုံးမႉသာမက တမလြန္ဘဝ အတြက္ လည္းအစားမထိုးႏိုင္တဲ့ဆံုးရွုံးမႉျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

က်မ္းျမတ္ကုရအန္ ရဲ့ စူရာ ၁၀၃ မွာ အလာႅအရွင္ျမတ္က

“(ငါအရွင္ျမတ္သည္) ေခတ္ကာလ (္အခ်ိန္၊ အဆြ္ရ္ဆြလာတ္)ကုိသက္ေသထူေတာ္မူ၏။

ဧကန္စင္စစ္ လူသည္ အမွန္ပင္ ဆံုး႐ံႈးမႈ၌ ရွိ၏။

အၾကင္သူတုိ႔မွတပါး ထုိသူတုိ႔သည္ (အီမာန္)သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ၾက၏။ ၎ျပင္ ေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္သီလမ်ားကုိလည္း က်င့္မူေဆာက္တည္ခဲ့ၾက ၏။ ထုိ႔ျပင္အခ်င္းခ်င္း မွန္ကန္ေသာ (သာသနာ ေပၚ၌ ႀကံ့ခုိင္စြာ)တည္ရွိၾကရန္လည္း ဆံုးမၾကကုန္ ၏။ ထုိမွတပါး ၎တုိ႔သည္သည္းခံၾကရန္လည္း အခ်င္းခ်င္း ဆံုးမၾကကုန္သတည္း။”

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာပုရြက္ဆိပ္စာတမ္း Edit this entry

Posted on November 1, 2011 by

0

ants
လြန္ခဲ့တဲ့လက  အမွတ္မထင္ သုေတသန စာတမ္း ေဆာင္းပါးတခု ဖတ္မိတယ္။

“ေတာင္ကုန္းမ်ားသည္ပုရြက္ဆိပ္တို႕၏ စကားသံမ်ား ျဖင့္ ဆူညံေနေလ၏ ” အမည္ရတဲ့

ေဆာင္းပါး ပါ။ ဒီ စာတမ္းအဆိုအရ ပုရြက္ဆိတ္တို႕သည္ အျခင္းျခင္း စကား

ေျပာၾကသည့္ အျပင္၊ ပုရြက္ဆိပ္ ဘုရင္မၾကီးရဲ့ အမိန္႕စကားကို  လိုက္နာၾကေၾကာင္း

သုေတသန ျပဳလုပ္မႉမ်ားအရ သိရတယ္ လို႕ဆိုပါတယ္။

ေဖာ္ျပတဲ့ သတင္းစာက ယူေက တိုင္းမ္ သတင္းစာၾကီးျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္စဖို႕ တကၠသိုလ္ က ပေရာဖက္ဆာ ဂ်ယ္ရမီ ေသာမတ္ နဲ႕ အဖြဲ႕က

ပုရြက္ဆိပ္ အံု အထဲကို သာမန္လူသားတို႕ မၾကားႏိုင္တဲ့ အသံေအာက္ အသံလိႈင္းကိုဖမ္းယူ ႏိုင္တဲ့

မိုက္ကရိုဖုန္း အငယ္စားေလးကို ထဲ့သြင္းျပီး အသံဖမ္းယူပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း အတန္ၾကာ ကတည္းက ပုရြက္ဆိပ္ မ်ားဟာ အသံနဲ႕အဆက္

အသြယ္ျပဳၾကတယ္လို႕ သိၾကေပ မဲ့ စကားေျပာတတ္တယ္လို႕ မယုံၾကည္ခဲ့ပါ။

ဆက္သြယ္မႉျပဳရန္ ဝမ္းပိုက္ကို လက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပြတ္တိုက္ရာမွ
အသံထြက္ ေၾကာင္းသာသိခဲ့ပါၾကပါတယ္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ဒီစမ္းသပ္မႉက ပုရြက္ဆိပ္ဘုရင္မၾကီးဟာပုရြက္ဆိပ္ စစ္သားမ်ားကို စစ္တိုက္ဖို႕အသံနဲ႕

အမိန္႕ေပးတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ပညာရွင္မ်ားဟာသူတို႕ အသံဖမ္းယူ ထားတဲ့ စစ္ထြက္အမိန္႕ကို

အသံလႊင့္စက္ မွပရြက္ဆိပ္အံုထဲ ျပန္လႊင့္ျပီး ေစာင့္ၾကည့္ တဲ့အခါ ပုရြက္ဆိပ္ စစ္သားမ်ားဟာ

သူတို႕ရဲ့ ေမး႐ိုးမ်ားကို ဟ ျပီး တိုက္ခိုက္ရန္ အသင့္အေနအထား နဲ႕ နာရီေပါင္းမ်ား

စြာေစာင့္ဆိုင္း ေနတာကိုေတြ႕ ရပါတယ္။

ဒီထက္ ပိုအံ့အားသင့္စရာေတြ႕ရွိခ်က္ ကေတာ့ “အျပာေရာင္သူပုန္” လို႕အမည္ရတဲ့ လိပ္ျပာေတြရဲ့

ပိုးတုံးလုံး ေလးေတြ ကို ပုရြက္ဆိပ္ေတြရဲ့ျပဴစုေစာင့္ေရွာက္မႉပါ။ ဒီပိုးတုံးလုံးေလးေတြက ပုရြက္ဆိပ္

ငယ္ေလးေတြ က အစာေတာင္းတဲ့ အသံကို ျပဴလုပ္ႏိုင္ၾက ျပီး ပုရြက္ဆိပ္ေတြက မိမိ တို႕ရင္ေသြးငယ္

ေတြကို အစာ ေႂကြးသလို ပိုးတုံးလုံး ေလးေတြအသံျပဳတိုင္း အစာေႂကြး တယ္လို႕သိရပါတယ္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ဒါထက္ပို အံ့အားသင့္ စရာ ကေတာ့ မူရင္း အင္တာနက္လိပ္စာ လင့္

မွာရွိ တဲ့ မူရင္းစာတမ္းဟာ စုပ္စျမဳပ္ ေပ်ာက္ ဆံုး ေနျခင္းပါ။

ဒီစာတမ္းပါျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ မြတ္စလင္ဝက္ဆိုက္မ်ားက တမန္ေတာ္စူလိုင္မန္

နဲ႕ ပုရြက္ဆိပ္နဲ႕စကားေျပာတဲ့က်မ္းျမတ္ကုရအန္ရဲ့ အာယတ္ေတာ္ မ်ားကို

အံ့ခမန္း ေထာက္ျပေနတဲ့ သုေတသန အျဖစ္ေရးသား ၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။

က်မ္းျမတ္ကုရအန္မွာ

၂၇း၁၈

ေနာက္ဆံုးတြင္ တစ္ရံေရာအခါ ထိုဗိုလ္ေျခတို႔သည္ ပုရြက္ဆိတ္မ်ားရွိၾကေသာေခ်ာင္းလွ်ိဳ႐ိုး

သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေလေသာ္ ပုရြက္ဆိတ္တစ္ေကာင္က အို-ပရြက္ဆိတ္ အေပါင္းတို႔၊စုလိုင္မာန္ႏွင့္

တကြ ထို စုလိုင္မာန္၏ဗိုလ္ေျခတို႔သည္ အသင္တို႔အား မသိမျမင္ၾကဘဲ (မေတာ္တဆ)

ဖိႀကိတ္တက္နင္း ေခ်မႈန္းမပစ္မိၾကရန္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏တြင္းမ်ားထဲသို႔

ဝင္ေရာက္ေလကုန္ဟု (ဟစ္ေအာ္)ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။

၂၇း၁၉

ထိုအခါ စုလိုင္မာန္သည္ ထိုပရြက္ဆိတ္၏စကားေၾကာင့္ ၿပံဳးရယ္ခဲ့ေလ၏။

က်မ္းျမတ္ကုရအန္အဂ္လိပ္ ဘာသာျပန္မွာ ထိုအမိန္႕ေပးေသာ ပုရြက္ဆိပ္ကို

ပုရြက္ဆိပ္ အမ အျဖစ္ ဘာသာျပန္ထားတာေတြ႕ ရလို႕

က်မ္းျမတ္ကုရအန္ က ပုရြက္ဆိပ္ ဘုရင္မကိုဆိုလိုၾကာင္းပိုျပီး

ထင္ရွားပါတယ္။

(18) So he smiled, amused at her speech; and he said: “O my Lord! so order me

that I may be grateful for Thy favours which Thou hast bestowed on me and on my parents

and that I may work the righteousness that will please Thee: and admit me

by Thy Grace, to the ranks of Thy righteous Servants.”

“ He smiled, amused at her speech”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

နိဂုံး

ကြၽန္ေတာ္ ဒီအေၾကာင္းနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး Post တခုေရးခဲ့ပါတယ္။

က်မ္းျမတ္ကုရအန္ဘာသာျပန္ဆိုသူမ်ားအေနနဲ႕ အထူးသတိျပဴရန္အခ်က္

မွာ လူသားမ်ားရဲ့ လက္ရွိအသိညဏ္ နဲ႕ ရွင္းလို႕ မရတဲ့အျဖစ္ ( Miracles)

မ်ားကို ပုရြက္ဆိပ္မ်ိဳးႏြယ္လို႕အမည္ရတဲ့ လူမ်ိဳးစုလို႕ ဘာသာျပန္တာမ်ိဳး

ဟာ မွားယြင္းပါတယ္၊ က်မ္းျမတ္ကုရအန္ မွာ ပုရြက္ဆိပ္ ျဖစ္တဲ့အျပင္

Gender အမ လို႕ပါေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အျခားအျခားေသာကြၽန္ေတာ္တို႕ခတ္မွာ နားမလည္ႏိုင္တဲ့အာယတ္ေတာ္မ်ားကို

လူ႕ညဏ္နဲ႕ဆြဲေတြးလို႕ရေအာင္ ျပန္ဆိုျခင္းျဖင့္ ဖန္ဆင္းရွင္ေပးတဲ့အသိတရားနဲ႕

လုံးဝလြဲမွားႏိုင္လို႕ က်မ္းျမတ္ကုရအန္ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းကိုအဖြဲ႕အစည္းတရပ္အေနနဲ႕

ပညာရွင္မ်ား စုေပါင္းျပီး ျပန္ဆိုျပီး အၾကိမ္ၾကိမ္တည္းျဖတ္ျပီးမွ  ထုတ္ေဝ ျဖန္႕ျဖဴးသင့္ေၾကာင္းပါ။

ဒုတီယ နိဂုံး

အင္တာနက္ခတ္ၾကီးမွာ  သူ႕ကိုတီထြင္သူေတြကပဲ သူတို႕သြားေစခ်င္တဲ့လမ္းကို ပံုေဖာ္ပါတယ္။

အမ်ားစုဟာ ဘာသာေရးကိုယုံၾကည္မႉ မရွိတဲ့ ရုပ္ဝါဒီေတြျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္ဝါဒီေတြရဲ့ပန္းတိုင္ဟာ

ဒီေလာက အတြင္းမွာပဲျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဖန္ဆင္းရွင္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားရွိရင္ ေဖ်ာတ္ဖ်က္

ပစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သူတို႕ ကအမႉမဲ့အမွတ္မဲ့ တင္လိုက္တဲ့အေၾကာင္းအရာ က ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေၾကာင္း

လူေတြကို သက္ေသျပရင္  ရွင္းပစ္တတ္တဲ့အေၾကာင္းပါ။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

မူရင္းကေနကူးထားတဲ့ post တခုေတြ႕လို႕ ကူးျပီးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္

မူရင္းစာမရွိေတာ့တဲ့လင့္ကို ေအာက္ဆုံးမွာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္

Hills are alive with the sound of ants — talking to each other

Sunday, 07 June 2009 00:50

User Rating: / 0
PoorBest “Till, when they came to the valley of the ants, one of the ants said: ‘O ants! enter Your dwellings, lest Sulaimân (Solomon) and his hosts crush you, while they perceive not.’ So He [Sulaimân (Solomon)] smiled, amused at her speech.” (An-Naml: 18-19) from the Koran

The Holy Qu’ran is always in complete agreement with the scientific finidings.This proves that it reaaly revealed from Allah( God).

A report in the science magazine says” Advances in audio technology have enabled scientists to discover that ants routinely talk to each other in their nests.

Most ants have a natural washboard and plectrum built into their abdomens that they can rub together to communicate using sound.

Using miniaturised microphones and speakers that can be inserted unobtrusively into nests, researchers established that the queens can issue instructions to their workers.

The astonished researchers, who managed to make the first recordings of queen ants “speaking”, also discovered that other insects can mimic the ants to make them slaves.

Rebel’s large blue butterfly is one of about 10,000 creatures that have a parasitic relationship with ants and has now been found to have learnt to imitate the sounds as well as using chemical signals.

The butterfly’s caterpillars are carried by ants into the nests where they beg for food and are fed by the workers. When a colony is disturbed the ants will rescue the caterpillars before their own broods.

Research several decades ago had shown that ants were able to make alarm calls using sounds, but only now has it been shown that their vocabulary may be much bigger and that they can “talk” to each other.

Professor Jeremy Thomas, of the University of Oxford, said improvements in technology had made the discoveries possible because it meant the ants could be recorded and subjected to playbacks without becoming alarmed.

By placing miniature speakers into the nest and playing back sounds made by a queen, the researchers were able to persuade ants to stand to attention.

“When we played the queen sounds they did ‘en garde’ behaviour. They would stand motionless with their antennae held out and their jaws apart for hours – the moment anyone goes near they will attack,” he said.

He described how the ants would press their antennae to the speaker just as they would seek to greet another ant in the nest.

Professor Thomas said it remained unclear how much the ants relied on sound for language but he suspected that further analysis would reveal a wider vocabulary than had been seen yet.

“The most important discovery is that within the ant colony different sounds can provoke different reactions,” he said. “I would be very surprised if we didn’t get different types of sound.

“It’s within the power of the ant to play different tunes by changing the rhythm with which they rub.”

He added that the detection of the role of sounds provided the “final piece of the jigsaw” to explain how Rebel’s large blue caterpillars survive in ants’ nests and should help to guide conservationists in trying to save the endangered European mountain species.

Francesca Barbero, of the University of Turin, said: “Our new work shows that the role of sound in information exchange within ant colonies has been greatly underestimated.”

Karsten Schönrogge, of the Centre for Ecology & Hydrology in Oxfordshire, said the mimicry by the caterpillars was so convincing that the ants afforded them higher status than their own young. They will even slaughter their own young to feed the interlopers when food is scarce.

The findings were reported in the journal Science

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article5672006.ece

မျမင္ရေသာအရွင္အားကိုးကြယ္ျခင္း Edit this entry

Posted on July 19, 2011 by

0

optical illusion
ကြၽန္ေတာ့ weblog မွာမၾကာ ခဏလာေရာက္ျပီး ကြၽန္ေတာ္တို႕ ကိုးကြယ္တဲ့

အလာႅအရွင္ျမတ္ ရဲ့ သေဘာသဘာဝ ကို ေမးျမန္းတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္

ဆရာအလ္ဟာ့ဂ် ဦးေအးလြင္ ရဲ့ ေဟာေျပာ ပို႕ခ်ခ်က္ကို ဆရာဦးစိုးလြင္ရဲ့ကုရအန္႕သုတ

စာမ်က္ႏွာမွ တဆင့္ ကူးယူေဝမွ်လိုက္ပါတယ္။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

မျမင္ရေသာအရွင္အားကိုးကြယ္ျခင္း (၁)

အလ္ဟာဂ်္ဦးေအးလြင္၏ ေဟာၾကားခ်က္မွ

ဒီေခါင္းစဥ္ဟာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ အလြန္ပဲအေရးႀကီးပါတယ္။ သိပၸံကမွန္လို႔ အစၥလာမ္မွန္တာပါလို႔ ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သိပၸံဟာအၿမဲတေစ မွန္ေနမယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီအ ဆိုျပဳခ်က္ဟာ သိပၸံနည္းမက်ဆံုး အဆိုျပဳခ်က္ပါ။ သိပၸံကလည္း ေနာက္ထပ္ေတြ႕ ဦးမယ္ေျပာတယ္။ “There is room for improvement” ေနာက္ထပ္ေတြ႕စရာ မရွိဘူးလို႔ေျပာလာရင္ ေျပာတဲ့သူဟာ သိပၸံနည္းမက်ဆံုး ပုဂ္ၢိဳလ္ပဲ။ ဒီလိုအသိပညာမ်ိဳးကို ယာယီမွန္ေသာ အသိပညာ၊ တစ္ခုေပၚမွာ တစ္ခုမွီၿပီးမွန္ေသာ၊ ပညတ္သေဘာေဆာင္ေသာ ပညာရပ္လို႔ေခၚပါတယ္။

ဒီပညာေတြကို ဘယ္လိုအသံုးခ်မလဲ။ အသံုးခ်တတ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အီမာန္ခိုင္မာေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္မယ္။ အသံုးမခ်တတ္ရင္ အဲ့ဒီေခတ္ရဲ႕ေျမာင္းထဲ က်သြားလိမ့္မယ္။ ပတ္၀န္းက်င္က ႐ိုက္ခတ္လာတဲ့ အေမးေတြကို အေျဖေပးဖို႔အတြက္ ဒီပညာရပ္ေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ အျပင္ပန္း ႐ုပ္လကၡဏာေတြကို စမ္းစစ္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္တဲ့လူကို လိုအပ္သလို အသိေပး ဖို႔ ပါ။ (၉၆)ပါးေသာ ေရာဂါအားလံုးကို ေဆးတစ္ခြက္တည္းနဲ႔ ကုလို႔မရဘူး။

“ဒီန္”ကို“ဒါ၀ဟ္” လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ကုရ္အာန္မွာပါရင္ၿပီးေရာ၊ ဟဒီးဆ္မွာပါရင္ၿပီးေရာ ယံုရင္ယံုၾက။ မယံုရင္“ကြဖ္ေရ႕ကလမ္” ဆိုလို႔မရပါဘူး။ သူတို႔ဘာေတြ လိုအပ္ေနလဲ၊ လိုတာကိုျဖည့္ ေပးပါ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္မွ လူတန္းစားေပါင္းစံု၊ လူ႔အလႊာမ်ိဳးစံု၊ အသိၪာဏ္ေပါင္းစံုက လူေတြကို“ဒါ၀ဟ္” လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ သူတို႔တေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေပးရမွာပါ။ ဒါေတြနဲ႔ “သက္ေသျပကာမွ” (သိပၸံဆုိင္ရာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား) အလႅာဟ္ရွိတယ္လို႔ ေျပာေနတာမဟုတ္သလို သိပၸံကမွန္ပါတယ္ဆိုမွ ကုရ္အာန္က မွန္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ႏ်ဴူးကလီး ယား (Neuclear  Physicals) က ဦးခ်ရတဲ့ ေသာင္ဟီးဒ္ပါ။ ေခတ္သစ္သိပၸံက ဦးခ်ေနရတဲ့ ေသာင္ဟီးဒ္ပါ။ ဒီပညာရပ္ေတြက မေတြ႕ေသးတဲ့ အမွန္တရားေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါ ေသးတယ္။ ေနာက္ထပ္ေတြ႕လာဦးမယ့္ အမွန္တရားေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။

အဲ့ဒီအမွန္တရားေတြ ေပၚထြန္းလာၿပီဆိုရင္ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီဇယားေတြ၊ ပံုေတြနဲ႔ သက္ေသျပထားရင္ ဒီေတြ႕ရွိခ်က္က ေျပာင္းလဲသြားၿပီဆိုပါစို႔ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တရားေတြကိုေရာ လိုက္ၿပီးေျပာင္းလိုက္ရမလား။

ဥပမာ-ႏ်ဴးကလီးယား ႐ူပေဗဒပညာရပ္နဲ႔ အလႅာဟ္ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပမယ္ဆိုရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ငါးဆယ္ ေလာက္ကအက္တမ္ (Atom)လို႔ေခၚတဲ႔ အမႈန္ေလး၊ ဂရိဘာသာစကားနဲ႔ (A + Atoms = No to cut) ေနာက္ထပ္ ခြဲစိပ္၍မရဘူးလို႔ လူတိုင္းကယံုၾကည္ ထားၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္းမွာ လက္နက္အၿပိဳင္အဆိုင္ ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရင္းက၊ စက္မႈ ႏိုင္ငံႀကီးေတြ၊ သူ ႔ထက္ငါရွာေဖြလိုက္ေတာ့ သူ ႔ထက္ေသးငယ္ေနတဲ့ အမႈန္ကို ေတြ႕လာရတယ္။ အက္တမ္ကို ထပ္မံခြဲစိတ္လို ႔ရတယ္လို ႔ေတြ႕ ခဲ့ရတယ္။ အကယ္၍မ်ား အစၥလာမ္ရဲ႕ အမွန္ တရားကို အဲ့ဒီအက္ တမ္သီအိုရီ (Atom Theory) နဲ႔ သက္ေသျပခဲ့ရင္ ခြဲစိတ္လို ႔ မရပါဘူးဆိုတဲ့ အက္တမ္က ခြဲစိတ္လို ႔ရသြားခဲ့ရင္ အဲ့ဒီအစၥလာမ္ကေရာ ဘာျဖစ္သြားမလဲ စဥ္းစား ၾကည့္ ပါ။

သိပၸံနဲ႔သက္ေသ ျပတဲ့ေနရာမွာ သတိႀကီးစြာထားရပါမယ္။ သိပၸံရဲ႕ ယာယီမွန္ကန္မႈကို အသံုးခ်တတ္ရပါမယ္။ အဲ့ဒီလို အသံုးမခ်တတ္ရင္ေတာ့ သိပၸံေျပာင္းသြားတာနဲ႔ အစၥလာမ္ပါေျပာင္း သြားသလားလို႔ျဖစ္သြားမယ္။ အသိပညာဆိုတာ အသြင္(၂)မ်ိဳးရွိတယ္။ တစ္နဲ႔တစ္ေပါင္းၿပီး ႏွစ္ျဖစ္တာဟာ တစ္ခုေပၚတစ္ခုမွီၿပီး မွန္ရတဲ့အမွန္တရား။ တစ္နာရီနဲ႔ တစ္လေပါင္းလို႔ ဘယ္ ေတာ့မွ“ႏွစ္” ျဖစ္မလာပါဘူး။ တစ္နဲ႔တစ္ေပါင္းျခင္းဟာ ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္ဆိုရာမွာ အရာတစ္ခုကို မွီၿပီးေတာ့မွ Unit လို ႔ ေခၚတဲ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ (ဥပမာ-အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ထား တာျဖစ္ေစ Measurement လို႔ေခၚတဲ့ တိုင္းထြာမႈကို သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ေစ) အဲ့ဒီအေပၚမွာ မွီၿပီးမွမွန္တဲ့အမွန္တရား။ အဲ႔တာကုိ Relative Truth လို႔ေခၚတယ္။ “သမုတိသစၥာ” ယာယီမွန္တဲ့ အမွန္တရားမ်ိဳးပါ။ အစၥလာမ္ဆိုတာက “အလ္ဟတ္(က) Absolute Truth လို႔ေခၚတယ္။ ေနရာတိုင္းမွာမွန္တယ္။ ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယားမွာ မွန္သလို၊ မီယာအာကာ သစခန္းမွာ သြားၾကည့္ ရင္လည္း အစၥလာမ့္အမွန္တရားက မွန္ေနဦးမွာ ပဲ။ “လာမကမ္၊ လာဇမန္” အခ်ိန္နဲ႔ ေနရာ (Time and Space) ကိုေက်ာ္လြန္ၿပီးမွန္တဲ့ အမွန္တရားပါ။

အဲဒီလိုမွန္တဲ့ အလ္ဟတ္(က္) (Absolute Truth) ကို ယာယီမွန္တဲ့ သမုတိသစၥာ (Relative Truth) နဲ႔ သက္ေသျပရင္ သတိႀကီးစြာထားရမယ္။ အဲဒီလိုသတိႀကီးစြာ မထားရင္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔အတြက္ အေထာက္အကူ မျဖစ္တဲ့အျပင္ အႏၱရာယ္ေတာင္မွ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေန႔ဓမၼႏ ၱရာယ္ေတြ ဆိုက္ေရာက္ေနတာ ဒီအႏၱရာယ္ေတြကို မျမင္ၾကလို႔ပဲေပါ့။ အမွန္တရား ႏွစ္မ်ိဳး ရွိတယ္ဆိုတာ သေဘာမေပါက္လို႔ပဲေပါ့။ တစ္ႏွင့္တစ္ေပါင္း ႏွစ္ရတယ္ဆိုတာ မမွန္ဘူးလို႔ ဘယ္သူကေျပာလို႔ရမလဲ။ အဲဒါ ယာယီသစၥာ၊ ေခတၱယာယီအေၾကာင္း တစ္ခုကိုမွီၿပီးမွ မွန္တဲ့သစၥာ မ်ဳိးကိုေခၚတာပါ။ သခၤ်ာေဗဒ တစ္ခုလံုးဟာလည္း အဲဒီအေပၚမွာ အေျချပဳၿပီး တည္ေဆာက္ထားတာပါ။ အဲဒါကိုမမွန္ဘူးလို႔ ဇြတ္ျငင္းလို႕ မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ကန္႔သတ္ခ်က္ကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး သေဘာေပါက္ထားရမယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စြဟာဘာႀကီးေတြနဲ႔၊ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္သြားၾကတဲ့ ၀လီသူေတာ္စင္ႀကီးေတြက ဒီကြမ္တမ္႐ူပေဗဒ (Quantum Physics) အေၾကာင္းကို မသိၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အစၥလာမ္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထက္ ပိုၿပီးသိပါတယ္။ စာ႐ႈသူမ်ား လက္ခံပါသလားခင္ဗ်ား။ သာသနာ၀င္မ်ားထဲက ႏိုဘယ္လ္ဆုရသြားတဲ့ ပါရဂူေတြရွိတယ္။ ဒီစြဟာဘာ ေတြကေတာ့ သူတို႔ထက္ အစၥလာမ္ကို ပိုသိပါတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ သဲကႏာၱ ရထဲမွာေန၊ လွည္းေခတ္၊ ေလွေခတ္မွာေနၿပီး ဘာစာမွမတတ္တဲ့ စြဟာဘာႀကီးေတြ အဲဒီပါေမာကၡ (Professor) ႀကီးေတြထက္ အစၥလာမ္အေၾကာင္း ပို နားလည္ပါတယ္။

“မျမင္ရေသာအရွင္အားကိုးကြယ္ျခင္း” ဆိုတာျမင္ရမွ ကိုးကြယ္ျခင္းခံထိုက္ပါသလား ဆိုတာကစၿပီး စဥ္းစားပါမယ္။ ျမင္ေတြ႕ရမွအမွန္တရား “Seeing is believing” ဆိုရင္ စကၡဳအာ႐ံုဟာ “Sense organ, Sight, Vision” သည္ ဘယ္ေလာက္စိတ္ခ်ရပါသလဲ။ ဒါကို ဆန္းစစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ လက္ေတြ႕မွ၊ မ်က္ေတြ႕မွ ယံုတဲ့လူေတြလည္းပဲ ရွိတယ္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို ဖြင့္ လိုက္တာနဲ႔ . . . .

ရွင္းလင္းျပတ္သားပါတယ္ဆိုတဲ့ ကုရ္အာန္ဘယ္သူ႔အတြက္ Guidance  ျဖစ္မလဲ။ “မြတၱကီ” ေတြအတြက္တဲ့။ အဲဒီ “မြတၱကီ” ဆိုတဲ့ သကၠ၀ါတရားထားၾကတဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္တို႔ဟာ ဘယ္ကဲ့သို႔ ေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြလဲဆိုေတာ့ “To believe in the unseen” ရုပ္ခႏၶာစကၡဳျဖင္႔ မျမင္ရေသာအရာကို အသိဥာဏ္စကၡဳျဖင္႔ ယံုၾကည္တဲ့သူ၊ အဲဒီသူအတြက္ ကုရ္အာန္လို႔ ေျပာထား တာပါ။ သူ ႔အတြက္ အဲဒီကုရ္အာန္ဟာ ရွင္းေနတယ္လို႔ေျပာတာပါ။ သက္ေသေတြ၊ သာဓကေတြရွိကာမွ ယံုမယ္ဆိုတဲ့ သူေတြအတြက္ ဒီကုရ္အာန္ဟာ “ဟုဒလ္” မျဖစ္ဘူး။ လမ္းညႊန္ (Guidance) မျဖစ္ေသးဘူး။ အဲဒီလူေတြအတြက္ (ရွင္းလင္းမႈ) မိုဘီးန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ လူ႕အာ႐ုံႏွင့္ ထိေတြ႕စမ္းသပ္လုိ႔ မရတဲ့ အရွိတရားကုိယုံမွ ကုရ္အာန္ဟာ သူတုိ႔အတြက္ ရွင္းလင္းသြားမယ္။

အကြယ္မွအမွန္တရားမ်ားကို လက္ခံလာႏိုင္တဲ့ အဆင့္မေရာက္ေသးရင္ရွာဦး။ ကုရ္အာန္က ရွာခိုင္းထားတယ္။ အကြယ္ (Unseen) ကိုမယံုေသးတဲ့ သူအတြက္ကို ယံုေအာင္လို႔ ျပထားတာ ေလ။ အဲဒီေတာ့ အာ႐ံု(Senses) ေတြဆိုတာ ကန္႔သတ္မႈေတြရွိတယ္။ ျမင္မွယံုမယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ရဲ႕ အေျခခံတရားဟာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လာရတာလဲ။ သမိုင္းေနာက္ခံနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ေျပာ ျပမယ္။ ယံုၾကည္မႈရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းေလးကို သေဘာေပါက္ထားဖို႔ လိုမယ္။ ကၽြန္ေတာ္စကားတစ္လံုး သံုးထားပါတယ္။ “ကိုးကြယ္ျခင္း” တဲ့။ ဒါကိုရွင္းခ်င္လို႔ သံုးထားတာ။ “ကိုးတယ္” ဆို တာ အားကိုးတယ္။ “ကြယ္တယ္” ဆိုတာ အကာအကြယ္ယူတာ။ အစၥလာမ္ကေျပာတဲ့ သမိုင္းေတာ့ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ကိုးကြယ္မႈရဲ႕ သမိုင္းအစကို ျပန္ၾကည့္ရင္ “Comparative Study” ဘာသာေပါင္းစံုကို ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးေလ့လာၾကတဲ့ ဘာသာေရးပါရဂူမ်ားက လူသားေတြမွာ ကိုးကြယ္မႈ ဘယ္လိုစတင္ၿပီး ျဖစ္လာတယ္ဆိုတာကို သူတို႔ရဲ႕ဆင္ျခင္တံုတရားမွာ အေျခခံၿပီးသံုး သပ္တဲ့အခါမွာ သမိုင္းဦးေခတ္ ေက်ာက္ေခတ္လူသားေတြဟာ သဘာ၀ရဲ႕ စြမ္းအားေတြကို ေတြ႕ရတဲ့အခါ သူတို႔ဟာတုန္လႈပ္ၾကတယ္။ ေျခာက္ျခားၾကတယ္။ မိမိတို႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွင္ သန္ႀကီးထြားမ်ိဳးပြားရတဲ့အခါမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိလာတယ္။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အေၾကာက္တရားအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး အေျဖရွာမိၾကတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိေနတဲ့ က်ားရဲသတၱ၀ါ ေတြ အဲဒီ Predators and Prey သားေကာင္ကို လိုက္ရွာေနသူ၊ မိမိက သားေကာင္ျဖစ္လိုက္ မုဆိုးျဖစ္လိုက္နဲ႔ ျဖစ္စဥ္ႀကီးမွာ မိမိထက္အားေကာင္းတဲ့ သတၱ၀ါေတြ၊ သားရဲတိရစာၦန္္ေတြရဲ႕ ရန္ကေန ကာကြယ္ဖို႔ အကာအကြယ္ဆိုတာလည္း လိုလာတယ္။ ရာသီဥတုေဘးဒဏ္မ်ားက အကာအကြယ္ဆိုတာလည္း လိုလာမယ္။ တျခားတျခားေသာ ေဘးအႏ ၱရာယ္ကေန ကာကြယ္ ဖို႔ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မယ့္ အားကိုးေလာက္မယ့္ အရာကို သူတို႔ ရွာလာတယ္။ ကာကြယ္ ဖို႔လည္းလိုတယ္။ အားကိုးဖို႔လည္းလိုတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကိုးကြယ္ရာကို ရွာၾကၿပီ ေလ။

သစ္ပင္ခ်င္းပြတ္တိုက္ၿပီး မီးထြက္လာေတာ့ ဒီမီးဟာ ေမွာင္မိုက္မႈကိုလည္း လင္းေစတယ္။ ခ်မ္းေအးမႈမွလည္း ကာကြယ္ေပးတယ္။ သားရဲတိရစာၦန္ေတြရဲ႕ အႏ ၱရာယ္မွလည္း ကာကြယ္ေပး ႏိုင္တယ္။ ရလာတဲ့ အသားငါးေတြ ကိုလည္း ခ်က္ျပဳတ္လို႔ရတယ္။ မီးရဲ႕ ဂုဏ္သတ္ၱိေတြက မနည္းပါလားလို႔ေတြးမိရင္းက အားကိုးေလာက္တဲ့အရာ ျဖစ္တဲ့မီးကို ကိုးကြယ္လာတယ္။ မီးနတ္ ကိုးကြယ္မႈေပၚလာရပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ သဘာ၀ရဲ႕ စြမ္းအင္တစ္ခုခ်င္းကို ေလနတ္၊ မိုးနတ္၊ ေတာေတြေတာင္ေတြ၊ နကၡတ္တာရာေတြ ဒါေတြအားလံုးကို ကိုးကြယ္ရာ အရွင္အျဖစ္နဲ႔လက္ ခံ လိုက္ၾကတယ္။

ဘာသာေပါင္းစံုကို ေလ့လာတဲ့သူေတြသာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို ေသခ်ာေလ့လာမိမယ္ဆိုရင္ အီဗရာဟီမ္ သခင္ႀကီးက သဘာ၀ကို႐ႈၿပီး ျဖစ္ၿပီးပ်က္တတ္တဲ့အရာေတြကို ၾကည့္ၿပီး ကိုး ကြယ္ရာအျဖစ္မွ ပယ္ခ်ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ေတြ႕သြားရင္ ဒီမွာတင္ကိစၥျပတ္ၿပီေပါ့။ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီမ္ရဲ႕ ျဖစ္ရပ္ေတာ္မ်ားကို ဒီေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို စြပ္စြဲေနၾကတဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား နားရွင္းသြား ေအာင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္က တိုတိုေလးနဲ႔ ရွင္းျပထားတယ္။ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီမ္ဟာ သဘာ၀ကို ေသခ်ာစူးစမ္းေလ့လာတယ္။ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီမ္က မိမိတို႔အမွန္အစစ္ကိုးကြယ္ ရာအားထားရာ ဘာလဲဆိုတာ ရွာလိုက္တဲ့အခါမွာ ေခတၱယာယီအားကိုးရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း မၿမဲတဲ့သေဘာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အရာအားလံုးကို ပယ္ခ်ခဲ့တယ္။

ေနမင္းႀကီးက ထြက္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။ လမင္းႀကီးလည္း ျဖစ္လိုက္၊တည္လိုက္ ၿပီးေတာ့ ေပ်ာက္ပ်က္သြားလိုက္ပဲ။ ျဖစ္တည္ပ်က္၊ မၿမဲတဲ့အနိစၥ ”ဖြနာ” သေဘာ မွာပါေနတဲ့အရာေတြကို ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ ကိုးကြယ္လို႔ျဖစ္မလဲ။ ပယ္ခ်လိုက္တယ္။ အစၥလာမ္က ဒါေတြကိုအေစာႀကီး ကတည္းက ပယ္ၿပီးသားပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီပုဂ္ၢိဳလ္ေတြက ဆက္ယူထား တယ္။ သဘာ၀အင္အားစုေတြကို ကိုးကြယ္ရာကေနၿပီး တစ္ဆင့္တတ္လာေတာ့ လူသားမ်ားအတြင္းက အသိၪာဏ္ရွိတဲ့၊ အားေကာင္းေမာင္းသန္သူေတြကို အားက်ၿပီး၊ အထင္ႀကီးၿပီး သူ တို႔ရဲ႕ ဦးစီးနာယကအျဖစ္၊ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္တင္တယ္။ တင္ရာကေနၿပီး လူသားကိုကိုးကြယ္ရာအျဖစ္နဲ႔ ျပဳလိုက္ၾကတယ္။ သဘာ၀နဲ႔ လူကိုးကြယ္ရာမွ မျမင္ရတဲ့ နတ္ေဒ၀ါေတြ၊ နတ္ ျဗဟၼာေတြကို ကိုးကြယ္မႈျဖစ္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူသားတို႔ရဲ႕ ကိုးကြယ္မႈဆိုတာဟာ “အေၾကာက္တရားကို အေျခခံၿပီး မိမိတို႔က ဖန္တည္းထားတဲ့ နတ္ဘုရားမ်ားကုိ ပူေဇာ္ပသရတဲ့ ပူေဇာ္မႈ မ်ားျဖစ္တယ္” လို႔ ဆန္းစစ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီနတ္ဘုရားေတြရဲ႕ အမ်က္ကိုေျပေစဖို႔အတြက္ ပူေဇာ္ပသမႈေတြလုပ္ရတယ္။ ဒီနတ္ဘုရားေတြရဲ႕ အလိုေတာ္က်ဖို႔အတြက္ လာဘ္လာဘထိုးတဲ့အေနနဲ႔ ပူေဇာ္မႈေတြ လုပ္ရတယ္။

အေျမႇာက္ တရားနဲ႔ အေျခာက္တရားေပၚမွာ အေျခခံေနတဲ့ လြဲမွားေသာ ကိုးကြယ္မႈသမိုင္းႀကီးကို အဲဒီပုဂ္ၢိဳလ္ေတြက အဟုတ္အမွန္ဆိုၿပီး ကိုးကြယ္ရာ အရွင္ကိုသည္ပင္လွ်င္ အဲဒီကိုးကြယ္မႈေတြကို အ ေျချပဳၿပီးေတာ့ လူသားမ်ားဘက္က ဖန္တီးထားတဲ့ ထာ၀ရဘုရားဆိုတာ နတ္ဘုရားႀကီးတစ္ဆူပဲလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ် ထားၾကပါတယ္။ ဒီအေတြးအေခၚမ်ိဳးေတြ ႐ိုက္သြင္းေနၾကပါတယ္။ ပံု သ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူငယ္ေတြၾကားေရာက္ေအာင္ ပို႔ေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ စကားလံုးဘယ္လို ထည့္လိုက္သလဲဆိုရင္ “ဟိုကိုးကြယ္ရာေတြကေတာ့ ျမင္သာတယ္၊ ထင္သာ တယ္။ မီးကို၊ ေနကို ကိုးကြယ္သူအတြက္ မီးျမင္ရတယ္။ ေနျမင္ရတယ္။ လူကိုးကြယ္သူ အတြက္လည္း ျမင္ေနရတယ္။ ဆံုးသြားသည့္တိုင္ေအာင္ ႐ုပ္တု၊ ႐ုပ္ပြားနဲ႔ ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ သူတို႔ ရွိခဲ့ ေၾကာင္းသမိုင္းမွာ အေထာက္ အထားနဲ႔ရွိတယ္။ မင္းတို႔ကိုးကြယ္ရာက်ေတာ့ မျမင္ရေတာ့ပါလား” ဆိုေတာ့ ဟုတ္သလိုလို ျဖစ္သြားတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔က အေျခခံယူဆခ်က္ကိုက မတူဘူးလို႔ ေျပာရမွာပါ။ ျမင္ရမွကိုးကြယ္ျခင္း ျဖစ္မလားဆိုတာက စၿပီးရွင္းရမယ္။ အစၥလာမ္သာသနာရဲ႕ သေဘာအရ အဲဒါေတြဟာ လံုး၀ ကိုး ကြယ္ျခင္းခံထိုက္တဲ့ စာရင္းမွာမ၀င္ပါဘူး။ အခုနက ကၽြန္ေတာ္အစီရင္ ခံခဲ့သလိုပဲ အာဒမ္နဗီနဲ႔ မလာအိကာမ်ား ျဖစ္ရပ္ကေလးကို ဆူရာဘကရာမွာ မီးေမာင္း ထိုးျပျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ဘာကိုေတြ႕သြားသလဲဆိုေတာ့ ေတာ၊ ေတာင္၊ နကၡတ္တာရာ၊ ၿဂိဳဟ္၊ ပုဂ္ၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ အဲဒါေတြ အားလံုးထဲမွာ၊ ဖန္ဆင္းခံအားလံုးတို႔ထဲမွာ လူသားသည္ အျမတ္ဆံုး “အ ရွရဖုလ္မာခ္လူကတ္” မျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိကေန အဲဒီဘ၀ အင္အားစုေတြကို စိုးမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး မိမိႏွင့္တကြ မိမိပတ္၀န္းက်င္ကို သာယာေအာင္၊ ေအးၿငိမ္းေအာင္ လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ဒီလူသား ဟာ မိမိရဲ႕ လက္ေအာက္ခံမ်ားျဖစ္တဲ့ အဖန္ဆင္းခံ မၿမဲတဲ့ “ဖြနာ” သေဘာေဆာင္တဲ့ ႐ုပ္၊ နာမ္၊ ဓမၼသခၤါရတို႔နဲ႔ မကင္းတဲ့ဟာေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ကိုးကြယ္ရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ လို႔ေကာ ရဦးမွာလဲ။

အစၥလာမ္ရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ကိုးကြယ္ျခင္း အစစ္အမွန္ဆိုတာက အဲဒီလိုမၿမဲတဲ့ ႐ုပ္၊ နာမ္၊ ဓမၼ သခၤါရနဲ႔ စုဖြဲ႕ထားတဲ့ Impermanent လို႔ေခၚတဲ့ ႐ုပ္ကလပ္ေတြ၊ နာမ္ဓာတ္ေတြအားလံုးတုိ႔ ဟာ ကိုးကြယ္ျခင္းခံထိုက္တဲ့ စာရင္းထဲမွာ မပါဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျခခံခံယူခ်က္ပဲ။

First argument ပထမျငင္းခ်က္ထုတ္ရမွာက ကိုးကြယ္ျခင္းခံထိုက္ေသာ အရာမ်ိဳးသည္ မ ၿမဲတဲ့သေဘာနဲ႔ လံုး၀ကင္းေနရမယ္။ အဲဒီမၿမဲတဲ့ သေဘာနဲ႔က လံုး၀ကင္းေနတဲ့ အရာမ်ားသည္ မ်က္စိနဲ႔ျမင္ႏိုင္ပါ့မလား။ သိပၸံသေဘာအရ၊ ႐ူပေဗဒသေဘာအရ ႐ုပ္၀တၳဳမ်ားကိုသာ မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ႏိုင္တာ မံသအာ႐ံုခံအဂၤါက ႐ုပ္၀တၳဳတစ္ခုကို ျမင္ေတြ႕လိုက္တဲ့ အခါမွာ စကၡဳအာ႐ံုဆိုတာ ျဖစ္သြားတယ္။ စကၡဳအာ႐ံုဟာ မ်က္လံုးရဲ႕အၾကည္ဓာတ္မွာ လာထင္ပါတယ္။ နာဗ္ေၾကာမွတစ္ ဆင့္ ဦးေႏွာက္ကိုပို႔တယ္။ ဦးေႏွာက္ကမွ ဒါဟာေဘာလ္ပင္ ျဖစ္တယ္။ ေျမျဖဴျဖစ္တယ္စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားၿပီး ျပန္သတင္းပို႔တယ္။ စကၡဳအာ႐ံုက်က္စားႏိုင္တာမ်ိဳးက ႐ုပ္၀တၳဳ ပစၥည္းမ်ိဳး ပဲျဖစ္ တယ္။

ဆက္ၿပီးေမးခြန္းထုတ္ရမွာက ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းသည္ ကိုးကြယ္ျခင္းခံထိုက္သလား။ မျမင္ရရင္မယံုဘူး။ မျမင္ရရင္ ကိုးကြယ္ျခင္းမခံထိုက္ဘူးဆိုရင္ ျမင္ရေသာအရာကေကာ ကိုးကြယ္ျခင္း ခံ ထိုက္ပါသလားလို႔  ထပ္ၿပီးေမးခြန္း ထုတ္ၾကည့္ရပါမယ္။ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရေအာင္။ မျမင္ရတဲ့အတြက္ မကိုးကြယ္ဘူးဆိုရင္ မျမင္ရတဲ့အတြက္ အရည္အေသြး (Qualification) တစ္ခု ေလ်ာ့ နည္းေနရင္ ျမင္ရေသာအရာကေရာ ကိုးကြယ္ျခင္းခံထိုက္တဲ့ အရည္အေသြးနဲ႔ ျပည့္စံုေနပါသလား။ ေသခ်ာျပန္ဆန္းစစ္ရေအာင္ေနာ္။ ဒီလိုဆန္းစစ္လိုက္တဲ့အခါ ႐ုပ္သေဘာသည္ သာလွ်င္ ျမင္ေတြ႕လို႔ရတယ္။ ဒီ႐ုပ္သည္ ျဖစ္ပ်က္အစဥ္လို႔ ေခၚတဲ့ “ဖြနာ” သေဘာထဲမွာ ရွိေနတဲ့အတြက္ ကိုးကြယ္ခံထိုက္တဲ့ စာရင္းထဲမွာ ပါမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ရွင္းပါတယ္။

႐ုပ္သေဘာနဲ႔မတူတဲ့ နာမ္တရားလည္းရွိေသးတယ္။ ဥပမာ-ေမတၱာထားတယ္၊ က႐ုဏာထားတယ္၊ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းတယ္၊ ေဒါသထြက္တယ္ဆိုတဲ့ ခံစားမႈမ်ား Feeling Emotion ဒါဟာ နာမ္တရားပဲ။ ဆရာမႀကီး B.A, B.L ေအာင္ထားတယ္လို႔ေျပာတယ္။ သက္ေသျပပါ။ ဘယ္လိုျပၾကမလဲ။ ကင္မရာနဲ႔ ႐ိုက္ထားမလား၊ ေပႀကိဳးနဲ႔ တိုင္းျပရမလား။ မရပါဘူး။ ဒါဟာသူ႔အသိ ပညာဆိုတဲ့ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဟိုလူႀကီး အက်င့္စာရိတၱေကာင္း ပါတယ္၊ Character သူ႔ရဲ႕စာရိတၱဆိုတဲ့ သီလခန္းကို ဆန္းစစ္ေပးပါဆိုရင္ ဘယ္လိုမွတ္ေက်ာက္ တင္ စစ္ေဆးမလဲ။ ေရႊကိုမွတ္ေက်ာက္တင္သလိုတင္ၿပီး စစ္လို႔ရပါ့မလား။ ဒါ ၿမဲတဲ့သေဘာ မဟုတ္ေသးဘူးေနာ္။ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာရဲ႕ သေဘာေတြကို ေျပာေနတာ။ မိခင္က သားသမီးအေပၚထား တဲ့ ေမတၱာဆိုတာ အမွန္တရား တစ္ခုမဟုတ္ေတာ့ဘူးလား။

ေလာကရဲ႕သစၥာတစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ဘူးလားခင္ဗ်ာ။ ဒီေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစုေတြ ခရီးသြားတယ္၊ ေလယာဥ္ပ်ံပ်က္တဲ့ သတင္းၾကားရင္ စိုးရိမ္တယ္။ အဲဒီစိုးရိမ္မႈကို အနံ႔အရေသာ္လည္း ေကာင္း၊အသံအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိအရေသာ္လည္းေကာင္း အာ႐ံု(၆)ပါးနဲ႔ ခံစားၾကည့္ခ်င္ပါတယ္ ဆိုလို႔ရပါ့မလား။ အာ႐ံုမ်ားနဲ႔ က်က္စားလို႔ မရတဲ့ အမွန္တရားေတြဆိုတာနာမ္ ေလာကအတြင္းမွာပင္လွ်င္ အမ်ားႀကီးပဲရွိေနပါတယ္။ မ်က္စိနဲ႔ မျမင္ရလို႔ ဒီအသိၪာဏ္မ်ား၊ စိတ္ရဲ႕ခံစားမႈမ်ားကို လက္မခံဘူးဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီလူဟာ သိပ္ၿပီးအသိၪာဏ္နဲ တဲ့လူပဲျဖစ္မယ္။

ဘာသာအသီးသီးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္တို႔ဟာ လူ႔အာ႐ံုေတြနဲ႔ က်က္စားလို႔ရတဲ့ ကိစၥမ်ားမဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာနိဗၺာန္ကို မ်က္စိႏွင့္ျမင္မွ ယံုမယ္ဆိုရင္၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေတြကို လည္း အဲဒီပန္းတိုင္ကိုထိေတြ႕ ျမင္ၾကည့္ၿပီးမွ က်င့္မယ္ဆိုရင္ ယုတိ္ၱတန္ပါ့မလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မျမင္ရတဲ့အရာကို ဘာလို႔ကိုးကြယ္ရတာလဲလို႔ ေမးေနၾကတဲ့သူေတြ သူတို႔ဖာသာ သူတို႔ အဲဒီေမးခြန္း ေမးၾကည့္ၾကေပါ့။ မျမင္ရတဲ့ အမွန္တရားေတြ အမ်ားႀကီးရွိသလို ျမင္ရတဲ့ အမွားတရားေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ “တံလွ်ပ္” ဆိုတာလူရဲ႔အျမင္ကို မွားေစတဲ့အရာ ျဖစ္တယ္။ အဟုတ္ရွိ၊ တကယ္ရွိ ျမင္ေနရၿပီ၊ ေရအိုင္ရွိတယ္လို႔ ထင္ေနရၿပီ။ သဲကႏာၱရမွာ ျဖစ္ေစ၊ ပူျပင္းတဲ့ ရာသီခ်ိန္မွာ ေရအုိင္လို႔ထင္ရေအာင္ မ်က္စိအျမင္အာ႐ံုေသြျခင္း ျဖစ္လာတယ္။ ဒါဟာ အ လင္းျပန္ျခင္း နိယာမအရ အျမင္အာ႐ံုလြဲမွားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္စိနဲ႔ တကယ္ျမင္ေနရၿပီ။ မွန္ပါသလား၊ ဒီေန႔မိုးေကာင္းကင္မွာ ရွိေနတဲ့ အျပာေရာင္ႀကီး မ်က္စိနဲ႔ တကယ္ ျမင္ေနရၿပီ။ ျမင္မွယံု Seeing is believing ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကမာၻၿဂိဳဟ္ရဲ႕အေပၚမွာ အုပ္မိုးထားတဲ့ အျပာေရာင္အမိုးႀကီး ရွိကိုရွိရမယ္။ မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ရမွယံုမယ္၊ မျမင္ရရင္ မယံုဘူးဆိုတဲ့ လူေတြ သြားေမး ၾကည့္စမ္းပါ။ အာကာသယာဥ္နဲ႔ လိုက္ပါသြားၾကတဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြ ဒီမိုးေကာင္းကင္ အျပာႀကီးကို ေဖာက္ထြင္းသြားၾကပါသလား။

ေမးၾကည့္ၾကပါ။ စကၡဳအာ႐ံုမွာ ျမင္ေနရတဲ့ အမိုးျပာႀကီး “အဲဒါအမွန္တရားလား၊ အလင္းေရာင္စဥ္ခုနစ္မ်ိဳးထဲမွာ အျပာေရာင္ဆိုတဲ့ အလင္းေရာင္ကသာလွ်င္ ေလထုရဲ႕ သိပ္သည္းျခင္းနဲ႔ ညီ မွ်တဲ့အတြက္ ဒီအေရာင္ကို အလင္းယိုင္ျခင္း နိယာမအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔စကၡဳမွာ လာျမင္ေနရတာပါ။ ျမင္ေနရတဲ့ အမွားတရား အေျမာက္အမ်ားရွိသလို ျမင္လို႔မရတဲ့ အမွန္တရားေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ ဥပမာ- ႐ူပေဗဒသေဘာအရ လွ်ပ္စစ္ Electricity magnetism ဆိုတာ ႐ုပ္သဘာ၀ရဲ႕ အေျခခံလို႔ အမ်ားက သတ္မွတ္ထားၾကတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလွ်ပ္စစ္ဆိုတာ မရွိ ဘူး။ မ်က္စိနဲ႔ ျမင္မွယံုမယ္လို႔ ေျပာၾကရင္ ဘယ္လိုျပမလဲ။ မ်က္စိနဲ႔ မျမင္ရေသာ္လည္း ရွိေၾကာင္းကို တျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ သက္ေသျပလို႔ရတယ္။ ဥပမာ – မီးလင္းတယ္၊ ပန္ကာေတြ လည္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာေနတဲ့ အသံကိုခ်ဲ႕ေပးတယ္။ ကတ္ဆက္တိတ္ေခြနဲ႔ ဖမ္းထားတယ္ စသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို အသံုးခ်ၿပီး လုပ္ေနရတာ၊ လွ်ပ္စစ္ဆိုတာ မ်က္စိနဲ႔လည္းမျမင္ရဘူး။ နား နဲ႔လည္းမၾကားရဘူး။ အဲဒါ စမ္းၾကည့္ ခ်င္ရင္ေတာ့ တစ္လမ္းပဲရွိတယ္။ လက္ေတြ႕မွ၊ မ်က္ေတြ႕ မွဆိုတဲ့ လူေတြအတြက္ မယံုရင္ ကိုင္ၾကည့္လိုက္၊ တစ္ခါတည္း ေသသြားမယ္။

အလ္ဟဂ်္ ဦးေအးလြင္ ၏ (ေႏြရာသီမြန္းမံသင္တန္းပုိ႔ခ်ခ်က္မွ ေကာက္ႏွဳတ္တင္ျပသည္။)

မျမင္ရေသာအရွင္အားကိုးကြယ္ျခင္း (၂)

အဲဒီေတာ့ ျမင္ရမွယံုမည့္ လူေတြအတြက္ မျမင္ရတဲ့ အမွန္တရားႀကီး ရွိေနေသးတယ္။ အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ တခ်ိဳ႕ကို က်က္စားလို႔ရတယ္။ တခ်ိဳ႕ကို မရဘူး။ မျမင္ရတဲ့ အမွန္တရားမ်ားကို လက္ခံအသိအမွတ္ ျပဳဖို႔ဆုိတာက အင္မတန္လိုအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုးကြယ္တဲ့ အလႅဟ္ဆိုတဲ့ အရွင္ဆိုတာက ႐ုပ္ေတြ၊ နာမ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အရွင္မဟုတ္ဘူး။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ ရာဖြဲ႕စည္းမႈရွိမွသာလွ်င္ အရွင္ကို ျမင္ရပါလိမ့္မယ္၊ ဒီအရွင္ကို မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ရမွ ယံုမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မယံုပါနဲ႔လို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အရွင္ အလႅဟ္က အဲ႔ဒီလို ႐ုပ္မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးမရွိဘူး။

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အရွင္ဟာ မၿမဲရာ႐ုပ္တရား၊ နာမ္တရားမွ ကင္းလြတ္ေတာ္မူတဲ့ အရွင္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါ နာမ္တရားဆိုတဲ့ အခ်က္ကို အီဆာအီ သာသနာနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္း လင္း ေဆြးေႏြးၾကစတမ္းဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ အဂၤလန္သြားတုန္းက လီဗာပူးတကၠသိုလ္က ၀ယ္လာတဲ့ စာအုပ္ပါ။ The Miracle of Thesism ဖန္ဆင္းရွင္ ဆိုတာရွိေၾကာင္း မရွိေၾကာင္းကို သိပၸံပညာရွင္ေတြနဲ႔ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား အျပန္အလွန္ဆန္းစစ္ ေ၀ဖန္ေရးသားထားတဲ့ စာအုပ္ပါ။ သူတို႔ရဲ႕ ဆန္းစစ္ခ်က္ေတြက ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ၢိဳလ္ဟာ A person without a body (spirit) ခႏၶာကိုယ္မရွိေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္လို႔ လာေတြ႕ရတယ္။ အဲဒါကို Subject matter အျဖစ္ထားၿပီး ဆန္းစစ္တဲ့သူမ်ား အတြက္ (God is Death) ဘုရားေသၿပီလို႔ အေျဖရတယ္။ သူတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္သံသယမျဖစ္ဘူး၊ အျပစ္လည္း မတင္ပါဘူး။ ၀ိညာဥ္ (spirit) ဆိုတာ နာမ္တရားေလ၊ နာမ္တရားက မၿမဲဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစၥလာမ္ကလည္း ေျပာထားတာပဲ။ “ဂ်စၥမာနီ၊ ႐ူဟာနီ” အားလံုးဟာ “ဖြာနာ” ပါ၊ “ဗကာ” ကေတာ့ အလႅာဟ္ တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔သူတို႔က Subject matter  အျဖစ္ ဆန္းစစ္တဲ့ အစမ္းသပ္ခံ ဘုရားဆိုတဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္ကို သူတို႔ဆန္း စစ္တဲ့အခါ ဘုရားက ေသၿပီလို႔ အေျဖထြက္တာ။

အဂၤလန္က “ဘာထရန္ရပ္ဆဲလ္” လို ပညာရွင္ႀကီးကေတာ့ Why I’m not a Christian“ ကၽြႏု္ပ္ဘာေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္မဟုတ္လဲ” ဆိုတဲ့ က်မ္းထဲမွာ ဘုရားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာလိုက္တဲ့အခါ ပဂၢလိက ဆန္ေသာဘုရား “Anthropomorphic God” မႏုႆသဏၭာန္ေဆာင္ေသာဘုရား၊ အမ်က္ေဒါသ ထြက္တတ္ေသာဘုရား ဆိုတာမ်ိဳး လာေတြ႕တယ္။ လူကဲ့သို႔ ျဖစ္တတ္ေသာ ဘုရား “Personal God”, Anthropomorphic God  အဲဒီလို ဘုရားကို သူတို႔ရဲ႕ အေတြးအေခၚမ်ားနဲ႔ ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္လိုက္ၾကတဲ့အခါ အဲဒီဘုရားကို ေျမျမႇပ္သၿဂႋဳဟ္ ပစ္ဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီ ေန႔ ေအသီအစ္ဇင္း Atheism လို႔ေခၚ တဲ့ ဘုရားမဲ့၀ါဒဟာ အဲဒီလုိ မၿမဲရာေတြႏွင့္ တြဲဖက္ေနတဲ့ “ဘုရား”ဆုိတာကုိ ပယ္တဲ့၀ါဒျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ မိ႐ိုးဖလာအရ အစဥ္အလာအရ လက္ခံယံု ၾကည္ထားတဲ့ အဲဒီကိုးကြယ္ရာကို Subject matter အျဖစ္ သုေတသန ျပဳၿပီးတကယ္ ဆန္းစစ္လာတဲ့အခါ အဲဒီလိုခ်ိဳ႕တဲ့ မႈအေပါင္း လာေတြ႕တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုရ္အာန္တစ္ေနရာမွာ ပါတယ္။ “စြတ္ဘဟာနက ရဗ္ေဗ့က ရဗ္ေဗအစ္ဇ္ ေသ့အမၼယေစြ႕ဖႈန္း” မင္းတို႔ အလႅာဟ္ကို ဘယ္လိုပံု သဏၭာန္ ေဖာ္မလဲ၊ အလႅာဟ္က ဟိုဟာပါ၊ ဒီဟာပါ၊ ဘယ္လိုပဲေျပာေနေန အဲဒါ ေတြ နဲ႔ကင္းလြတ္တာက အလႅာဟ္ပါတဲ့ ခင္ဗ်ား။ “စြတ္ဘဟာနလႅာဟ္” ဆိုတာ သန္႔ရွင္း တယ္လို႔ လြယ္လြယ္ ေလးသြားဖြင့္လို႔ မရဘူး။ ႐ုပ္၊ နာမ္၊ ဓမၼ၊ သခၤါရတို႔နဲ႔ ကင္းေတာ္မူေသာ၊ ခ်ိဳ႕တဲ့ မႈအ ေပါင္းမွ ကင္းေတာ မူေသာ အုိျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း၊ ပဋိသေႏၶေနျခင္း ကင္းေတာ္မူတဲ့ ဇာတိဇရာ၊ ဗ်ာတိမရဏတို႔ႏွင့္ ကင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ကိုသာ ဒီပုဂ္ၢိဳလ္ေတြ အေနနဲ႔ ဆန္းစစ္ ခြင့္ရသြားရင္ . . . .

အဂၤလိပ္စာေပ Shakespeare literature နဲ႔ ပါရဂူဘြဲ႕ (Doctorate) ရသြားတဲ့ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ေဒါက္တာမာတင္လင္း(Dr. Martin Ling) ဆိုတဲ့ပုဂိ္ၢဳလ္က The knowledge of God ကို ေရးခဲ့ပါတယ္။ သူကအစၥလာမ္ သာသနာကို ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ဆူဖီတြရီကဟ္တစ္ခုမွာ မူရီးဒ္ဘိုင္အတ္ယူတယ္။ ေမာ္႐ိုကိုႏိုင္ငံက ရွိတ္ခ္အာလာ၀ီဆိုတဲ့ သူေတာ္စင္ႀကီးထံမွာ တပည့္ခံ ျပီး The Knowledge of God ကိုေရးခဲ့ပါတယ္။

ဒီစာအုပ္ထဲမွာ အစၥလာမ္႔အထက္တန္း တရားကို ျမည္းစမ္းမိသြားၿပီျဖစ္တဲ့ “မာတင္လင္း” က သူ႔ႏိုင္ငံက ဘာသာေရးသမားမ်ား ပံုေဖာ္ထားတဲ့ ဘုရားဆိုတာကို ယခုလို ေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။ “မင္းတို႔သိတဲ့ ဘုရားဟာမင္းတို႔ ဖန္ဆင္းတဲ့ဘုရား။ မင္းတို႔က ဘုရားဟာ ဘယ္လိုပံုစံရွိရမယ္။ ဘယ္လိုျဖစ္ရမယ္ဆိုၿပီး ပံုေဖာ္ျပေတာ႔ဘုရားမဲ့ ၀ါဒီေတြက ဆန္းစစ္အေျဖထုတ္ လိုက္တဲ့အခါ မွာ အဲဒီဘုရား ေရေမ်ာသြားရတာေပါ့။ ဒါေပမယ္စၾက၀ဠာအနႏ ၱလူသားအပါအ၀င္အားလံုးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူတဲ့ အရွင္ဆိုတာရွိတယ္။ အဲဒီအရွင္ကို သိေအာင္လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ “မအ္ေရဖြ ေသ့ေအလာဟီ” အဲဒီအရွင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုသိမွ အဲဒီအလႅာဟ္ရဲ႕ လမ္းညႊန္အတိုင္း လိုက္နာႏိုင္မယ္” တဲ့။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ “အာရွတိုက္ဖက္က” ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္တို႔မပါဘဲ ေနာက္ထပ္အယူ၀ါဒဖက္ကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အရွင္ကို သူတို႔ရဲ႕အေတြးအေခၚမ်ားနဲ႔ ဆန္းစစ္ၾကတဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔ နားလည္ႏိုင္မယ့္ စကားနဲ႔ေျပာမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အရွင္ဘာလဲဆိုတာ သူတို႔သိမွာ။ သူတို႔တေတြ သေဘာေပါက္ေအာင္ သူတို႔စကားနဲ႔ေျပာမွ တို႔အရွင္ဟာ မင္းတို႔ထင္သလို ျဗဟၼာႀကီး မ ဟုတ္ဘူး။ နတ္ဘုရားႀကီးမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ အတၱ၀ါဒီ၊ ျဗဟၼဏ၀ါဒီေတြ မဟုတ္ဘူး။ ဒါကို ရွင္းျပ ႏိုင္ရပါမယ္။

အဆင့္ျမင့္ဆံုးၪာဏ္စဥ္ကို ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရတဲ့ “သဗၺ” အလံုးစံုေသာ တရားကို ဆရာမကူတဲ့ သယမၻဴၪာဏ္အားျဖင့္ ထိုးထြင္းသိျမင္ေသာ အျမင့္ဆံုးၪာဏ္စဥ္ကို ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရေသာ “မႏုႆ ဘုရား”ကို “ရစူလ္”လို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔က သတ္မွတ္တယ္။ ေလးစားရမယ္၊ ၾကည္ညိဳရမယ္၊ ကိုးကြယ္ရမွာမဟုတ္ဘူး၊ အဲဒီပုဂ္ၢိဳလ္ရဲ႕သမိုင္းရွိတယ္။ ကိုးကြယ္မိမွာစိုးလို႔ ႐ုပ္ပံုေဖာ္မထားဘူး ဒါေပမယ့္ စာပန္းခ်ီနဲ႔ ပံုေဖာ္ထားတာေတြရွိတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အရပ္ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္၊ မုတ္ဆိတ္ေတာ္ ဘယ္ေလာက္နဲ႔ ဆံေတာ္ဘယ္ေလာက္ျဖဴသြားတယ္ ဆိုတာေတာင္ပါ ေသး တယ္။ ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုၿပီး ႐ုပ္ပံုေဖာ္ထားရင္ ကိုးကြယ္မိမွာစိုးလို႔ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္က လံုး၀တားထားတယ္။ ေအဒီ ၅၇၁ တမန္ေတာ္ပြင့္ခ်ိန္ ပန္းခ်ီ၊ပန္းပုပညာေတြ အင္မတန္တိုးတက္ ေနပါ ၿပီ။ မွတ္တမ္း႐ုပ္ပံု တင္မယ္ဆိုရင္ ေကာင္းေကာင္းတင္ထားႏိုင္တယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီသာသနာရဲ႕ ဦးေသွ်ာင္မဟာလူသား ျမတ္တမန္မ်ားကို ကိုးကြယ္ရာအျဖစ္ မွတ္ယူမွာစိုးလို႔ ၊ သူရဲ႕ ေနာင္ေတာ္နဗီမ်ားကုိ သူတို႕ေနာက္လိုက္မ်ားက ကုိးကြယ္ရာအရွင္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့တာမ်ိဳး ျဖစ္မွာစိုးတဲ့အတြက္ တားထားခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘယ္နဗီတမန္ေတာ္ကိုမွ ခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ လက္ခံရမယ္။ ဂါရ၀တရားထားရမယ္။ သို႔ေသာ္ ကိုးကြယ္ျခင္း မ ျပဳထိုက္ပါဘူး။ ကိုးကြယ္ျခင္း ခံထိုက္ေတာ္ မူေသာအရွင္က ႐ုပ္၊ နာမ္၊ ဓမၼ သခၤါရ ကင္းစင္ရလိမ့္မယ္။ ကိုးကြယ္ျခင္း ခံထိုက္ေတာ္မူေသာ အရွင္ကိုရွာၾကည့္ ၾကစို႕လား။

၁၉၉၆ခု၊အဂၤလန္မွာ ကၽြန္ေတာ္စိတ္၀င္စားတဲ့ စိတ္၀ိညာဥ္ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပို႔ခ်ပြဲ (Lecture)မ်ားကို သတင္းစာမွာ ေၾကာ္ျငာေတြ႕ေတာ့ လိပ္စာရွင္နဲ႔ ဖုန္းလွမ္းဆက္ၿပီး ဆက္သြယ္ တယ္။ အဲဒီပုဂ္ၢိဳလ္ရဲ႕ နာမည္က ဂ်ာဇ္ရဆူလ္ (Jass Rasul) တဲ့။ နာမည္ေလးက အေတာ္လွတယ္။ သူနဲ႔ ေတြ႕ဖို႕ခ်ိန္းၿပီး အဲဒီေန႔ပဲ သြားေတြ႕ပါတယ္။ သူတို႕ဆီမွာ အေခၚတစ္ခုရွိပါတယ္။ “Secular Muslim” လို႕ေခၚတယ္။ မိ႐ိုးဖလာ မြတ္စလင္မ္ေတာ့မွန္ရဲ႕။ ဒါေပမဲ့ မြတ္စလင္အျဖစ္ လက္ခံမက်င့္သံုး ေတာ့ဘူး။

သူဟာ အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံ၊ ကတ္ရွမီးရ္မွာ ေမြးတယ္။ (၇) ႏွစ္သားက အဂၤလန္ေရာက္ၿပီး နကၡတၱ႐ူပေဗဒ “Secular Muslim” အဏုဇီ၀ေဗဒ (Microbiology) ကြန္ပ်ဴတာစတဲ့ ပညာရပ္ေတြကို ေလ့လာတယ္။ ဘာသာရပ္ တိုင္းမွာ ပါရဂူေျမာက္ခဲ့တယ္။ Astrophysics  လို႔ေခၚတဲ့ ႐ူပေဗဒနဲ႔ အာကာသေဗဒကို ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ပညာရပ္မ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာခဲ့ပါ တယ္။ သူဆီက ဘာထြက္လာသလဲဆိုရင္ သူ႕ကိုသူ မြတ္စလင္မ္လို႕ေတာ့ မေျပာေသးဘူး။ စလာမ္ကိုေတာ့ ဂ်၀ါးဗ္ျပန္ၿပီ။

ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ “ဘုရားဆိုတာမရွိဘူး၊ စၾက၀ဠာကို ဖန္ဆင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ဆိုတာ မရွိဘူးလို႔ စြဲစြဲၿမဲၿမဲယံုၾကည္ ရင္းကေန သိပၸံပညာေတြကို သင္ရင္းသင္ရင္း ေလ့လာရင္း ကေန စၾက၀ဠာဟာ ပရမ္းပတာ သူ႕အတိုင္းျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ သူ႕ကိုျဖစ္ေပၚထင္ရွား ေစတဲ့စြမ္းအား Force ဆိုတာ ေတာ့ရွိတယ္။ စၾက၀ဠာႀကီးကို ျဖစ္ေပၚထင္ရွားေစၿပီး တည္တန္႔ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနတယ္။ အဲဒီ Forceကေနပဲ စၾက၀ဠာကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္း႐ုပ္သိမ္း သြားေပးလိမ့္မယ္”ဆိုတာကို သူပီပီျပင္ျပင္ လက္ခံသြားၿပီး သူစာအုပ္တစ္အုပ္ ထုတ္ လိုက္တယ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုထံုးမ်ားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ စာအုပ္ပါ။

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္သဘာ၀ကို အထူးျပဳေလ့လာတဲ့ သိပၸံပညာဟာ အေသးစိတ္ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာလိုက္ေတာ့ အဆံုးသတ္မွာ Spirituality လို႕ေခၚတဲ့ နာမ္ပိုင္းကိုလာၿပီး ဆိုက္ရပါ တယ္။ မျမင္ရတဲ့ အမွန္တရား ေတြအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိသြားၿပီ၊ Sub-atomic particle လို႔ေခၚတဲ့ အႏုျမဴေအာက္ အမႈန္ကေလး ေတြတကယ္ရွိ အဟုတ္ရွိေနတာ၊ တခ်ိိဳ႕ဆိုရင္ ႐ုပ္လို႕ေျပာရမလား၊ နာမ္လို႕ေျပာရမလားေတာင္မွ မသိတဲ့ ပရမာအႏုျမဴမႈန္ေလးေတြဗ်။ ဒါေတြကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ႐ူပေဗဒတို႔ သခၤ်ာတို႔လို အဆင့္ျမင့္တြက္ကိန္းေတြ တြက္လို႕မရဘူး။

အဲဒီအမႈန္ေလးမ်ားအေၾကာင္းျပဳ၍ နာမ္ဓာတ္သည္ ႐ုပ္တရားေပၚမွာ လႊမ္းမိုးေနတယ္ဆိုတာ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အေျခခံကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္လိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ အေျခခံက လွ်ပ္စစ္ရယ္၊ သံလိုက္ဓာတ္ရယ္ဆိုတာ ဟိုးေရာမေတြ ေခါမေတြေခတ္ကတည္းက ေတြ႕လာတာ။ လွ်ပ္စစ္နဲ႔သံလိုက္ အဲဒီႏွစ္ခုဟာ ေပါင္းၿပီးေတာ့ Electromagnetic လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ဆိုၿပီးေတာ့ ေတြ႕ လာတာ။ သူ႕ရဲ႕ အႏုျမဴမႈန္မ်ားရဲ႕ ဆြဲအားေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ အားေကာင္းတဲ့ ဆြဲအားနဲ႔ အားေပ်ာ့တဲ့ ဆြဲအားႏွစ္မ်ိဳးကို ေတြ႕လာတယ္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ ေနာက္ပိုင္း အဲလ္ဘတ္အိုင္းစ တိုင္းရဲ႕Weak and strong ဆုိတ႔ဲ electro particles ေလးမ်ားရဲ႕ သေဘာကို ေတြ႕ ၿပီး (၁၉၅၀) ျပည့္ေရာက္ကာမွ Weak ရယ္ Strong ရယ္ဆိုတဲ့ အမႈန္ေလးမ်ားဟာ စုေပါင္းၿပီးေတာ့ Grand Unifed ဆိုတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ စြမ္းအင္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ သိလာၾကတယ္။ (၁၉၆၀)ေက်ာ္ (၇၀)တြင္းေရာက္ကာမွ အဲဒါေတြဟာ တစ္ခုတည္းအေနနဲ႔ သီးသန္႔မမွန္ ႏိုင္ဘူး။ Gravity ဆိုတဲ့ ကမာၻေျမဆြဲအားနဲ႔ ေပါင္းစပ္မွ (unification of forces of nature into one force) ဒီစၾက၀ဠာႀကီး ႐ုပ္ကလာပ္၊ နာမ္ဓာတ္ ေတြအားလံုးကို တည္တန္႔ေနေအာင္ စြဲၿမဲေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အားရွိတယ္။ အဲဒါ ေတာင္ဟီးဒ္ရဲ႕ နိမိတ္လကၡဏာေတာ္ေတြပဲ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ “ကြဒ္ရတ္” ေတာ္တစ္ခုတည္းကို ျပထားတာ လို႕ သံုးထားတယ္။

တန္ခိုးဆိုတာ က်င့္ၿပီးမွရတဲ့ အရာ၊ သမထက်င့္ၿပီးမွ တန္ခိုးျဖစ္တယ္။ “ကြဒ္ရတ္” ကို ဗမာလို တန္ခိုးလို႕ေျပာေတာ့ ဟိုကေမးတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႕ အလႅာဟ္က ဘာတရားက်င့္တာလဲ၊ တန္ခိုး ရေအာင္ေလတဲ့။ တန္ခိုးဆိုတာ အက်ိဳးတရား၊ အေၾကာင္းကို အေျခခံၿပီးမွ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ Effect မွန္းကၽြန္ေတာ္တို႕ထဲက လူေတြမသိေလေတာ့ အလႅာဟ္ကုိ တန္ခိုးရွင္ပါ လို႕သံုး ေနၾက ၿပီး မွ တစ္ဖက္ကေန အလႅာဟ္ဟာ ဘာတရားက်င့္လဲလို႕ ေမးလာေတာ့ စိတ္ဆိုးေနမွာလား။ ကိုယ္ကအစာေတြေပးထားတာ။ ကိုယ့္ရဲ႕အလင္းျပက်မ္း ဘာသာျပန္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုယ္႔ကို ျပန္အ တိုက္ခံေနရတာ။ အခုလည္း ထြက္ေနေသးတယ္။ စာအုပ္ေတြေရာ၊ တိတ္ေခြေတြေရာ ကိုယ့္ဘက္ကေရးထားတဲ့ စာအုပ္ေတြကို စာေၾကာင္းေရနဲ႔ ညႊန္းၿပီး တိုက္ေနတာ။ ဘယ္လိုအေျဖေပး မလဲ။ ေ၀ါဟာရ၊ အဓိပၸာယ္ရဲ႕ ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ ေ၀ါဟာရအသံုးအႏႈန္း choice of word  အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕သာသနာဟာ အေ၀ဖန္ခံေနရတာ။ Force စြမ္းအင္ လို႕ေျပာလိုက္ရင္ တစ္ခါ တည္းကိစၥျပတ္တယ္။ စၾက၀ဠာ အနႏ ၱမွာ စြမ္းအင္ဆိုတာ ရွိတယ္။ စြမ္းအင္ကို မင္းမယံုဘူးလားလို႔ ေမးရင္ ကိစၥျပတ္တယ္။

သဘာ၀မွာရွိတဲ့ စြမ္းအင္အားလံုးတို႔ဟာ တစ္ခုတည္းေသာ စုေပါင္းညီညာေသာ စြမ္းအင္ႀကီးတစ္ခုတည္းမွ ျဖစ္ေပၚလာတာ။ ဒီစြမ္းအင္ႀကီးတစ္ခုတည္းကသာ စၾက၀ဠာႀကီးတစ္ခုလံုးကို စတင္ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီးေတာ့ တည္တံ့ေအာင္ ခိုင္ၿမဲေအာင္ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း႐ုပ္သိမ္းေစမွလည္း ဒီစြမ္းအင္ႀကီးေၾကာင့္ပဲလို႔ ဒီလို ေကာက္ခ်က္ကို ေတြ႕ျပီးတဲ့ အခါမွာ “ဂ်ာဇ္ရ ဆူလ္” လို မိ႐ိုးဖလာဘာသာကို စြန္႔ၿပီး သိပၸံေနာက္လိုက္ရင္း နာမ္တရားရဲ႕ ထူးျခားမႈေတြကိုေတြ႕ ၿပီး “ေသာင္ဟီးဒ္” ကို သူလက္ခံလာတဲ့ ပညာတတ္ေတြ ေပၚထြက္လာတယ္။ သူဟာမ ယံုဘူးဆိုရင္ လံုး၀မယံုတဲ့၊ ျပတ္သားတဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္၊ ကၽြန္ေတာ့္ ဆလံကို လက္ခံတယ္ဆိုတာ အားနာပါးနာနဲ႔ ၀တ္ေက်၀တ္ကုန္ ေလာကြတ္ေခ်ာ္ၿပီး လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ စိတ္ထဲ မွာ အမွန္တကယ္လက္ခံၿပီး လုပ္တာ။ သူဒီအေပၚမွာ ယံုၾကည္လာၿပီး အစၥလာမ္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲေလ့လာဖို႔ သူလက္ခံလာၿပီ။

“ဒီးန္” ကို “ဒါ၀ဟ္”လုပ္တဲ့ေနရာမွာ “သာသနာက ေသြဖည္သြားတဲ့ ေခတ္ပညာတတ္ လူငယ္တစ္ေယာက္သည္ သာသနာအတြင္းျပန္ေရာက္၍ “ေသာင္ဟီးဒ္” ကို လက္ခံေသာ အျဖစ္ကို Neuclear Physics ေလ့လာမႈက စတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိထားအပ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏ်ဴးကလီးယား ႐ူပေဗဒ (Neuclear Physics)  က ေထာက္ခံဦးခ်ေနရတဲ့ အခ်က္က “ေသာင္ဟီးဒ္” လို႔ေခၚတဲ့ အရွင္ျမတ္သည္ စၾက၀ဠာအနႏ ၱတစ္ခုလံုးကို ျဖစ္ေပၚထင္ရွားေစၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တယ္။ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း႐ုပ္သိမ္းေစ မယ္ဆိုတဲ့ Force ရွိတယ္။ အဲဒီ Force ဆိုတာကိုက အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ “ကြဒ္ရတ္” ေတာ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေလး တစ္ခုပဲ ရွိေသးတာ။ ဒီအစိတ္အပိုင္းေလး တစ္ခုတည္းကိုပဲေတြ႕ သြားတဲ့သူေတြ သာသနာထဲကို ေျခစံုပစ္ ၀င္လာေနၿပီ။ ဒီေန႔ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ ေရၾကည္ရာ၊ ျမက္ႏုရာ မြတ္စလင္ႏုိင္ငံမွ ေျပာင္းလာၾကတဲ့ မိ႐ိုးဖလာ သာသနာ၀င္ေတြသာ မကေတာ့ဘူး။ ပ ညာတတ္ေတြ အမ်ားႀကီး မြတ္စလင္မ္ျဖစ္လာေနၿပီ။

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အစၥလာမ္တရားရဲ႕ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕မႈမ်ားကို ထိေတြ႕သေဘာေပါက္ၿပီး တဲ့ေနာက္ သာသနာထဲကို ၀င္လာတဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား၀င္လာရတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြ၊ သူတို႔ ရဲ႕အမွန္တရားနဲ႔ ထိေတြ႕လက္ခံ လာပံုေတြကို ေလ့လာရွင္းလင္း တင္ျပျခင္းအားျဖင့္ အဲဒီပုဂိ္ၢဳလ္ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ထားတဲ့ ေခတ္သစ္ပညာရပ္ေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေတြေ၀ေနၾက တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ညီအစ္ကိုတေတြ၊ တစ္ဘက္ကိုအာ႐ံု သန္ေနတဲ့သူေတြ၊ ေခတ္သစ္လူငယ္ေတြထဲက ျခံစည္း႐ိုးခြထိုင္ေနၾကတဲ့ သူေတြကို ျပန္လည္ေဖးမႏိုင္လိမ့္မယ္ လို႔ ယံုၾကည္တဲ့အ တြက္ေၾကာင့္ ဒီေခါင္းစဥ္နဲ႔ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျမင္ျခင္းဆိုတဲ့ စကၡဳအာ႐ံုအျပင္ လူသားတို႔မွာ Sense organs လို႔ေခၚတဲ့ ၾကားျခင္း၊ အနံ႔ခံျခင္း ထိေတြ႕ခံစား ျခင္းစတဲ့ အာ႐ံု(၅) ပါးသာမက အာ႐ံု(၆)ပါး ဓမၼာ႐ံုအထိ အာ႐ံုမ်ားနဲ႕ က်က္စား လို႔ရႏိုင္တဲ့ အရာမ်ိဳးေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမွန္တကယ္ ကိုးကြယ္ထိုက္တဲ့ အရာမ်ားျဖစ္ပါ့မလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အာ႐ံုမ်ားနဲ႔ က်က္စားႏိုင္တဲ့ ႐ုပ္၀တၱဳပစၥည္းမ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုးကြယ္ျခင္း ခံထိုက္ပါသလားလို႔ ေမးစရာမလိုေလာက္ေအာင္ ရွင္းေနပါၿပီ။ ႐ုပ္၀တၳဳရဲ႕ အစြယ္အပြားျဖစ္တဲ့ စြမ္းအင္ဆိုတာကိုေတာင္မွ မံသစကၡဳနဲ႔ မျမင္ႏိုင္ပါဘူး။ မျမင္ရေပမဲ့လည္း စြမ္းအင္ဆိုတာေတြက အဟုတ္ရွိတယ္။ တကယ္ရွိတယ္။ လက္ေတြ႕မွာလည္း အသံုးခ်ေနၾကတယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွျငင္းမရပါဘူး။ ဒီလိုေလာက ေကာင္းက်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳ ေနၾကတဲ့ အရာ မ်ားကို မ်က္စိနဲ႔ မျမင္ရလို႔မယံုဘူး၊ ပယ္ခ်လိုက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလာက္ ပညာမဲ့တဲ့သူ၊ မိုက္တဲ့သူ ရွိပါအံုးမလား။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အာ႐ံုမ်ားက ေပးတဲ့အသိ (Cognition) တစ္ခုဟာ လိုအပ္ေပမဲ့လည္း မလံုေလာက္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႐ုပ္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွင္သန္ရပ္တည္ဖုိ႔အတြက္ ဒီလိုအသိမ်ား လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မလံုေလာက္ပါ။ အာ႐ံုမ်ားက ရရွိတဲ့အသိေတြဟာ မလံုေလာက္႐ံုသာမက တစ္ခါတစ္ရံ လွည့္စားတတ္ပါေသးတယ္။ ဒီအသိမ်ားကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေနျခင္း၊ ျငင္း ပယ္ေနျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ သူ႕ေနရာနဲ႔သူ အသံုးခ်တတ္ မယ္ဆိုရင္ အင္မတန္အသံုး၀င္ပါတယ္။ အသိၪာဏ္ျဖစ္ေပၚလာရာ လမ္းေၾကာင္း Channel အေၾကာင္း ကုရ္အာန္မွာ ေျပာထား ပါတယ္။ လူသားေတြကို မေျပာနဲ႔ သက္မဲ့ ႐ုပ္ပစၥည္းလို႔ထင္ရတဲ့ ဥပမာ “သံ” ကို ငါအရွင္ အမိန္႔ေပးခဲ့တယ္။ “၀ဟီေပးတယ္”၊ သတၱေလာကမွာ ပ်ားေတြကိုလည္း “၀ဟီေပးတယ္” လို႔ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ လူေတြထဲက “နဗီ” မဟုတ္တဲ့သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲကေတာင္မွ “အီဆာနဗီ” ရဲ႕မယ္ေတာ္ မရ္ယမ္သခင္မကို ၀ဟီေပးတယ္။ ထုိနည္းတူစြာ မူဆာနဗီရဲ႕မယ္ေတာ္ကို လည္း ၀ဟီေပးတယ္လို႔ သံုးထားပါတယ္။ “၀ဟီ” ကိုဖြင့္ဆိုဖို႔ အဘိဓာန္၊ အဓိပၸါယ္စာသား သဒၵါေတြနဲ႔ လိုက္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မွီႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အရွင့္ဖက္က တိုက္႐ိုက္ခ်ီး ျမႇင့္တဲ့ ၪာဏ္လို႔ ေယဘူယ် ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ခ်ီးျမင့္ထားတဲ့ အသိၪာဏ္ (၃) မ်ိဳးထဲမွာ တစ္ခုေသာ အသိၪာဏ္ (Instinct) လို႔ေခၚတယ္။

ဖန္ဆင္းခံမွန္သမွ် သင္ေပးစရာမလိုဘဲ အလိုလိုသိေနတဲ့ နဂိုသိ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ “ရဟ္မာန္” ဂုဏ္ေတာ္ထဲက ၾသဇာတစ္ခုအေနနဲ႔ အလိုလို သိေနၾကတာ။ အစၥလာမ္က ေဖာ္ျပေနတဲ့ သက္ရွိနဲ႔ သက္မဲ့ဆိုတာ နက္နက္ နဲနဲ သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီအသိၪာဏ္ေတြဟာ သက္မဲ့ေလာကမွာ ရွိေနသလို သတၱေလာကရဲ႕ ဘံုနိမ့္သတၱ၀ါ အဆင့္မွာရွိတဲ့ ပ်ားကိုေတာင္ ၀ဟီေပးတယ္လို႔ တင္စားခိုင္းႏိႈင္းၿပီး သံုးထားပါတယ္။ လူကိုသာလွ်င္ သီးျခားေပးထားတဲ့ အသိၪာဏ္ တစ္ခုရွိပါတယ္။ “မင္းတို႔မွာ မ်က္စိေတြရွိလွ်က္ မသံုးၾကဘူးလား၊ နားရွိလွ်က္နဲ႔ မ ၾကားၾကဘူးလား” လို႔ ကုရ္အာန္က ေမးထားပါတယ္။ အလႅာဟ္ေပးထားတဲ့ အာ႐ံုခံအဂၤါမ်ားက တဆင့္သိတဲ့ ဆင္ျခင္တံုတရားဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္း လူသားေတြ အာ႐ံုခံအဂၤါေတြကို ျဖန္႔ က်က္ ေလ့လာၿပီးမွ သိလာတဲ့ အသိၪာဏ္ရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။

အာ႐ံုခံ အသိမ်ားအျပင္ အာ႐ံုမ်ားမွ စူးစမ္းလို႔မရႏိုင္တဲ့ နက္နဲေသာ အသိပညာထူးမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ အဲဒီ အသိပညာထူးမ်ားကို ေစာေၾကာႏုိင္ဖို႔ အသိၪာဏ္ထူးမ်ားကိုလည္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ခ်ီးျမႇင့္ထားေတာ္မူတယ္။ အာ႐ံုခံအဂၤါမ်ားက တဆင့္ရရွိတဲ့ အသိမ်ားကို ဒႆနိကေဗဒမွာ Rational Knowledge လို႔ေခၚပါတယ္။ အက်ိဳးအေၾကာင္း၊ အဆိုးအ ေကာင္းကို ခ်င့္ခ်ိန္ႏိႈင္းဆၿပီးတဲ့အခါမွာ မိမိရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ား၊ သညာအသိမ်ား ႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးတဲ့အခါမွာ အာ႐ံုခံအဂၤါမ်ားမွ Sense Organ မ်ားကို အသံုးခ်ၿပီးတဲ့အခါမွာ Reason လို႔ေခၚတဲ့ အေၾကာင္း အက်ိဳးဆင္ျခင္မႈကို အသံုးခ်ထားတဲ့ ဆင္ျခင္တုံတရားဆိုတာရွိတယ္။ အဲဒီ ဆင္ျခင္တံုတရားဟာ လိုအပ္ေသာ္လည္း အာ႐ံုမ်ားရဲ႕ ဟုိဘက္မွာရွိေနတဲ့ အမွန္ တရားမ်ားကို ေစာေၾကာႏိုင္ဖို႔အတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ အတိုင္းအတာေလာက္ေတာ့ အေထာက္အကူျပဳ ေပမဲ့လည္း အဆံုးအစြန္ေသာ တိုင္းထြာတည္းျဖတ္ရာ ကိရိယာအျဖစ္ အထိေတာ့သံုး လို႔မရပါ။ ဒါေၾကာင့္ Supra-rational အဲဒီအာ႐ံုမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ေသာ အသိပညာဆိုတာ ထပ္ၿပီးရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီ အသိပညာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အာ႐ံုမ်ားမွတဆင့္ ရတာမဟုတ္ဘဲ နဲ႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က တိုက္႐ိုက္ထိုးထြင္း အသိေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“မ်က္စိေတြရွိလွ်က္ မျမင္ၾကဘူး၊ နားေတြရွိလွ်က္ မၾကားၾကဘူး၊ ႏွလံုးသားမွာ ထိပ္တံုးခတ္ျခင္းခံရတယ္” လို႔ အရွင္ျမတ္က မိန္႔ဆိုေတာ့ အာ႐ံုေျခာက္ပါးစလံုးပါသြားၿပီ၊ အာ႐ံုေျခာက္ပါးမွ ရရွိတဲ့ အသိၪာဏ္ (အသိၪာဏ္ လို႔ပဲေခၚေခၚ Cognition လို႔ေခၚေခၚ) ရရွိရာလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ မတူဘဲ တျခားလမ္းေၾကာင္းရွိပါေသးတယ္။ ဒါကေတာ့ ႏွလံုးသားထဲမွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ က တိုက္႐ိုက္ထည့္သြင္းေပးလိုက္တာဆိုေတာ့ Intuition ဆိုတဲ့ စကားကို ငွားသံုးရင္လည္း မလံုေလာက္ပါဘူး။  Revelation ၀ဟီဆိုၿပီးေတာ့ သံုးထားတယ္။ ၀ဟီဆိုတဲ့ အသိၪာဏ္ထူး ဟာ အရွင္ျမတ္ေရြးခ်ယ္ထား တဲ့ ျမတ္တမန္မ်ားကို လူသားမ်ားအတြက္ လမ္းညြန္ဖို႔ရန္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္က ဂ်ိဗရာအီလ္လို႔ေခၚတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမွ တဆင့္ တိုက္႐ိုက္ ခ်ီးျမႇင့္ထားတာမ်ိဳးပါ။

တမန္ေတာ္မဟုတ္တဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္ထူးမ်ားအတြက္ “အိလ္ဟမ္” အၾကားဓာတ္အားျဖင့္ သာမန္ေသာတအာ႐ံုထက္ သာလြန္တဲ့ အသိၪာဏ္မ်ားကို ရရွိေစတဲ့ လမ္းေၾကာင္းရွိပါတယ္။ ထို႔အတူ သာ မန္မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ႏိုင္တဲ့Field of Visionလို႔ ေခၚတဲ့ ျမင္ႏိုင္တဲ့ အာ႐ံုစြမ္းအားတို႔ထက္ ပိုၿပီး က်ယ္ေျပာတဲ့ Insight Wisdomထိုးထြင္း သိျမင္ႏိုင္တဲ့ အသိ၊ အျမင္၊ အာ႐ံုမ်ားျဖင့္ အိလ္ဟမ္ အာ႐ံုလြန္သိစိတ္ကို “ကပ္ရွ္” လို႔ ေခၚပါတယ္။ အိလ္ဟမ္တို႔ “ကပ္ရွ္” တို႔ကို အရိယပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားကို ေပးထားပါတယ္။ ဒီလို ပုဂ္ၢိဳလ္ထူးေတြကုိ “အူလလ္အလ္ဘ(ပ္)”လုိ႔ ကုရ္အာန္မွာ ေခၚထား ပါတယ္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၀ဟီဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းက နဗီမ်ားကိုသာ သံုးတဲ့အတြက္ ေနာက္ဆံုးပြင့္ေတာ္မူသည့္တမန္ ေတာ္တို႔ရဲ႕အခ်ဳပ္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္မြစ္တဖြာ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္ မူၿပီးေနာက္ ဘယ္၀ဟီဆိုတာမွမရွိ ေတာ့ဘူး။ သဗၺညဳတၪာဏ္ေတာ္ရွင္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္အားျဖင့္ အစၥလာမ္သည္ အျပည့္အ၀ အထြဋ္အေခါင္ကို ေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီ၀ဟီ ဟာ လံုး၀ျပတ္ေတာက္သြားပါတယ္။ သို႔ေသာ္လူသားႏွင့္ အလႅာဟ္ဆက္ သြယ္မႈဟာ ခုနကေျပာတဲ့ insight wisdom အရာရာကို ထိုးထြင္းသိျမင္ႏိုင္တဲ့ အာ႐ံုမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ရရွိႏိုင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္း လမ္းသြယ္အားျဖင့္ေတာ့ ယေန႔တိုင္ရွိ ေနပါေသးတယ္။

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အရာ၀တၳဳတစ္ခုရဲ႕ တည္ရွိမႈကို (ကိုးကြယ္ျခင္းခံထိုက္ေတာ္မူေသာ အရွင္ရွိတယ္ ဆိုတာကို ေစာေၾကာတာကို ခဏထားလိုက္ပါ) ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္မယ္ဆိုရင္ ခု နေျပာတဲ့ အသိၪာဏ္သံုးမ်ိဳးလံုးနဲ႔ ျခံဳငံုေလ့လာ သံုးသပ္မွသာလွ်င္ အဲဒီတည္ရွိမႈသည္ဟုတ္၏၊ တကယ္ရွိ၏။ မရွိ၏ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႕က ဆံုးျဖတ္လို႔ရပါ မယ္။ အဲဒီထဲမွာနည္းတစ္ မ်ိဳး ႏွင့္သာ ဆန္းစစ္မယ္ဆိုရင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ တည္ရွိမႈမ်ိဳးကို မဆိုထားနဲ႔ ခုနကေျပာတဲ့ ႐ုပ္သဘာ၀ထက္ လြန္ေနတဲ့႐ုပ္ကို တည္မွီေနရတဲ့ ႐ုပ္ရဲ႕အစြယ္အပြားျဖစ္တဲ့ စြမ္းအင္ကို ေတာင္မွ rational Knowledge ေလာက္နဲ႔ဘယ္လိုမွ ေစာေၾကာလို႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလို ဆိုရင္ ဒီအရာေတြ မရွိဘူးလို႔ ျငင္းမလား။ ဘယ္သူမွ မျငင္းၾကပါဘူး။

ဘယ္သူမွ မျငင္းႏိုင္တာေၾကာင့္ အာ႐ံုမ်ားမွ ရရွိတဲ့အသိမ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ စိတ္ခ်ရတဲ့ အားကိုးအားထား ျပဳရေလာက္တဲ့ အသိမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ကန္႔သတ္မႈရွိၿပီး မျပည့္စံုတဲ့အျပင္ တခါတရံ လွည့္ဖ်ားမႈသေဘာ ေတြေတာင္ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကိုလည္း ဥပမာေတြေပးၿပီးပါၿပီ။ တံလွ်ပ္ကိုေရထင္ ေရႊသမင္အလိုက္မွားဆိုတဲ့ အျမင္ေသြျခင္း၊ အလင္းျပန္ ျခင္းကိစၥေတြ Seeing is believing ဆိုတဲ့ မ်က္စိနဲ႔ျမင္မွ ယံုမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ ေအာက္တန္းက်သလဲ၊ မျမင္ရဘဲယံုတဲ့ ယံုၾကည္မႈမ်ိဳးဟာ သာမန္ကာလွ်ံကာအားျဖင့္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အသိပညာေခါင္းပါးတဲ့ ကိစၥလို႔ထင္ရေပမယ့္လည္း “ယုအ္ေမႏူးန ဗိလ္ဂိုက္ဘ္” ဆိုတာ အဲဒီလို “မြတၱကီ” မ်ားအတြက္ “ေဟဒါယတ္” ျဖစ္တယ္။ ယံုၾကည္တာက မ်က္စိ မွိတ္ၿပီး ယံုၾကည္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အသိပညာရဲ႕ လာရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အေသအခ်ာ သေဘာေပါက္ရင္ ယံုၾကည္မႈရဲ႕ အေျခခံကို သေဘာေပါက္ မိပါမယ္။

ေခတ္သစ္သိပၸံေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ား ေခတ္အျမင္ေခတ္အေတြးမ်ားႏွင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို ဖြင့္ဆိုျခင္းဟာလည္း ႀကိဳဆိုလက္ခံရမယ့္ ကိစၥပါ။ သူ႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ။ ေဟာဒီက်မ္း ျမတ္သည္ မွန္သည္။ က်မ္းျမတ္၏ လက္ရာရွင္သည္ ဘယ္သူလဲဆိုတာကို ေထာက္ခံခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား အေနနဲ႔ေတြ႕ ရမွာပါ။ ေဟာဒီက်မ္းရဲ႕ လက္ရာရွင္သည္ ဘယ္သူလဲဆိုတာကို အေျဖေပးဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမွ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားေသာ အသစ္သစ္ေသာ တရားသေဘာေတြ၊ က်င့္သံုးမႈေတြ ထြက္လာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ပညတ္သေဘာအရ ဖြင့္ ဆိုမႈမ်ားကို ပိတ္ပင္ကန္႔ကြက္ရန္ လံုး၀မရွိေပမဲ့လည္း အႏွစ္သေဘာကိုမေျပာင္းလဲပဲ မူရင္းတရားရဲ႕ တရားသေဘာမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈမရွိရင္ လက္ခံရမွာပါ။

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးနဲ႔ စြဟာဗာသာ၀ကႀကီးေတြက ထိန္းသိမ္းသယ္ေဆာင္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးခဲ့တဲ့တရားတို႔ဟာ ႏွစ္ဆယ္ရာစုေရာက္ကာမွ သုေတသနျပဳၿပီးကာမွ လက္ေတြ႕ အသံုးခ်လို႔ ရပါတယ္။ မွန္ကန္ပါတယ္လုိ႔ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ထိပါးရာေရာက္မယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဟာ ဒီတရားေတြကိုဒီအတိုင္းလက္ဆင့္ ကမ္းေပးခဲ့တာ မဟုတ္ပါ ဘူး။ အားလံုးကို လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးျပသၿပီးကာမွ အဆင့္ဆင့္စိတ္ခ် ေသခ်ာခိုင္လံုေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ လူသားေတြထံ ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ဒီတရားေတြဟာ မွတ္ေက်ာက္ တင္ ၿပီး လက္ေတြ႕လည္း က်င့္သံုးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ဒီသိပၸံကို လံုး၀ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အမွန္တရားတစ္ခုအေနနဲ႔ လက္ခံထားၿပီးေတာ့ ဒီအေပၚမွာသာလွ်င္ လံုး၀ဥႆံု အေျခခံၿပီးဘာသာတရား တစ္ခုကို တည္ေဆာက္လိုက္ မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီဘာသာတရားမ်ိဳးဟာလည္း လံုး၀ၿပိဳပ်က္သြားပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခ်က္ကို ႏွလံုးသြင္းၿပီး သိပၸံဆိုင္ရာေတြ႕ ရွိခ်က္အခ်ိဳ႕ ကိုေလ့လာ ၾကည့္ ၾကစို႔။

အက္တမ္ Atom ေလးေတြကို Particle accelerator လို႔ ေခၚတဲ့ အရွိန္ေပးတဲ့ စက္ထဲမွာ လွည့္လိုက္တဲ့ အခါမွာ ဘယ္လိုမွ မေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ေျမာက္ျမားစြာရွိတဲ့ ပရမာအႏု ျမဴမႈန္ေလး မ်ား ထပ္ထြက္လာတာကို ေတြ႕ ရပါတယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ ေလးမ်ိဳးေလာက္ထြက္လာပါတယ္။ အဲဒီ အမႈန္ေလးမ်ားကို လက္ေတြ႕ ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ခ်င္ပါတယ္ ဆိုရင္ အဲဒီ လူဟာ အဲဒီအသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ အ႐ူးကဲ့သို႔ စြပ္စြဲျခင္းခံရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္လမ္းေၾကာင္း ဦးတည္ Drive လုပ္သြားတဲ့ သေဘာက ဘာလဲဆိုရင္ မျမင္ရေသာ အမွန္တရားမ်ား အေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပေနတာပါ။ အဲဒီမျမင္ရတဲ့ အမွန္တရားသည္ပင္လွ်င္ ႐ုပ္ရဲ႕ နယ္ပယ္မွာပဲ ရွိေသး တာပါ။ ႐ုပ္ရဲ႕ အေျခခံအမႈန္ထဲမွာ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းမႈကိုပင္လွ်င္ မျမင္ရပါဘူးဆိုရင္ ကိုးကြယ္ျခင္း ခံထိုက္ ေတာ္မူတဲ့ အရွင္ကို ျမင္ရမွယံုမယ္ဆိုတဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ ဆင္ျခင္မႈအတိမ္အနက္ကို စဥ္းစားဖို႔ေျပာေနရတာပါ။

ေခတ္သိပၸံနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ေျပာစရာေတြက အမ်ားႀကီးပါပဲ။ Nuclear Physics ပညာကို ကိုင္လႈပ္ခဲ့တဲ့ နယူထရီး ႏို႔စ္ဆိုတဲ့ အမႈန္ေလး၊ ျဒပ္ထုလည္းမရွိ၊ လွ်ပ္စစ္စီးအားလည္းမရွိဘူး။ တိုင္း လို႔ ခ်ိန္လို႔လည္း မရဘူး။ ႐ုပ္လည္း မက၊ နာမ္လည္းမက်လို႔ ပညာရွင္ေတြက Phantom particle လို႔ေတာင္ေခၚရတယ္။ မရွိဘူးလို႔လည္း ေျပာမရ၊ ရွိေနတဲ့ အရွိတရားတစ္ခု၊ အခုဆိုရင္ သူ႕ထက္ႏူးညံ့တဲ့အမႈန္ေလးေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနၿပီ။ Photons လိုအမႈန္ကို အေျချပဳထားတဲ့ ဂါမာေရာင္ျခည္  Gammer Raysေတြကေန တီဗြီၾကည့္ေနၾကတယ္။ အိတ္စေရးသံုးေနတယ္။ ကြာဇ္နာရီမွာ ဂဏာန္း သေကၤတေလးေတြ ေဖာ္ျပေနၾကတယ္။ အဲဒီလို နက္နဲသိမ္ေမြ႕တဲ့ အမႈန္ေလးေတြကို မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ရမွ ယံုမယ္ဆိုတဲ့ လူေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္ စိတ္ပ်က္ဖို႕ ေကာင္းေနၿပီလဲ။ ျမင္မွယံုမယ္ဆိုတဲ့ လူေတြရဲ႕ ၪာဏ္နည္းမႈကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္လို႔ပါ။

ကိုးကြယ္ျခင္းခံထုိက္ေတာ္မူေသာ အရွင္ရွိ၏။မရွိ၏ ဆံုးျဖတ္ၾကေတာ့မယ္ ဆိုရင္ ျမင္ျခင္း၊ မျမင္ျခင္းဆိုတဲ့ စံ ကိုစံထားဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမွန္တရားရွာေဖြမႈကို တက္ တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားသြားေစပါလိမ့္မယ္။ ေလာကသဘာ၀မွာရွိတဲ့ အရာမွန္သမွ်ဟာ သာမန္မ်က္စိနဲ႔ မျမင္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကတဲ့အမႈန္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေရာယွက္ဖြဲ႕ စည္းထားတာပါလို႕ သိပၸံံေလာကမွ အေျဖေပးလိုက္တယ္။ အစၥလာမ္က ဘာေျပာထားလဲ။ ဒီစၾက၀ဠာႀကီးရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈက အလႅာဟ္အရွင္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ျခာ ႀကီးျဖစ္တယ္။ ဂုဏ္ေတာ္ တစ္ခုျခင္းကေန ဒီလို ႐ုပ္ကလာပ္၊ နာမ္ဓာတ္ေလးေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ သူ႔မွာ ေၾကာင္းက်ိဳးျဖစ္စဥ္လို႔ေခၚတဲ့ “Law of Causation” ျဖစ္စဥ္ႀကီးအရ ျဖစ္ပ်က္ေနရၿပီး ဒီျဖစ္စဥ္ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ဥပေဒသနိယာမအျဖစ္ ျပဌာန္းထားတယ္လို႔ အစၥလာမ္က ပီပီျပင္ျပင္ တင္ျပထားပါတယ္။

“Origin of universe” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ တင္ျပထားတုန္းကလည္း ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ စၾက၀ဠာႀကီး တစ္ခုလံုးရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းသမိုင္းကို ေလ့လာဖို႔အတြက္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ တုန္းက အေမရိကန္ သိပၸံ အဖြဲ႕ NASA ကCOBE ဆုိတဲ့ ၿဂိဳလ္တုတစ္လံုးလႊတ္တင္ၿပီး  ံHubble Space Telescope နဲ႔ ဆက္သြယ္ထားၿပီး ေလ့လာမႈေတြလုပ္ခဲ့ရာမွာ အာကာသ စၾက ၀ဠာထဲမွာ  Ripple လို႔ေခၚတဲ့ လိႈင္းဂယက္ေလးမ်ားေတြ႕ ရတယ္။ ျပင္းထန္တဲ့ စြမ္းအား တစ္ခုျဖစ္သြားၿပီး ေနာက္အက်ိဳးဆက္ျဖစ္တဲ့ Ripple ေလးေတြ ဆက္တည္ရွိ ေနျခင္းပါ ေတြ႕ ခဲ့ရ ပါတယ္။ “မဟာေပါက္ကြဲမႈသီအိုရီ”  ”Big Bang Theory” ကို လံုး၀ေထာက္ခံတဲ့ အခ်က္ အလက္အျဖစ္နဲ႔ ဒါကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ အတည္ျပဳခဲ့ၾကတယ္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္က ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀အရင္ ကတည္းက ဒီအေၾကာင္းေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ (၂၁း၃၀) လက္ေတြ႕မွာ သက္ေသျပလို႔ရပါၿပီ။

အဲဒီစြမ္းအား Force ကိုလည္း တိုင္းလို႔ ရပါတယ္။ အဲဒီမွာ Time မဂၢဇင္းက ေရးတယ္။ “Hand Writing of God” ဘုရားသခင္ရဲ႕ လက္ေရးေတြ႕ ၿပီ။ အာကာသမွာတဲ့။ Ripple Theory အရ စၾက၀ဠာႀကီးဟာ ယခင္က တစ္စုတစ္ေ၀းတည္းရွိခဲ့တယ္။ ဓာတ္ေငြ႕ အခိုးအလွ်ံမ်ား ျဖစ္တယ္ လို႔ဆိုတယ္။ (“ဒြတ္ခန္း”လုိ႔ ကုရ္အာန္ ၄၁ း ၁၁ မွာ ေ ဖာ္ျပၿပီးသားပါ။) မဟာေပါက္ ကြဲမႈ အရ စၾက၀ဠာႀကီး အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲထြက္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာရတယ္။ အဲဒီလို စုစည္းထားတဲ့ စြမ္းအားေရာ၊ ေဖာက္ခြဲပစ္လိုက္တဲ့ စြမ္းအားေရာ၊ ဆက္ၿပီး (Expand) ျပန္႔ကား ေနတဲ့စြမ္းအားေတြကို ဘယ္သူလုပ္တာလဲ ဆိုေတာ့  ”Grand Force” ဆိုတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ စြမ္းအားႀကီးကေန လုပ္ေနတာ။ စၾက၀ဠာႀကီးက ျဖစ္ေပၚေစ႐ံုတင္မက သူ႕ရဲ႕ အေကာင္း အဆိုး၊ အေၾကာင္းအက်ိဳးကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္ လို႔ဆိုတယ္။

အလ္ဟဂ်္ ဦးေအးလြင္ ၏ (ေႏြရာသီမြန္းမံသင္တန္းပုိ႔ခ်ခ်က္မွ ေကာက္ႏွဳတ္တင္ျပသည္။)

July 1st, 2011 by U Soe Lwin

မျမင္ရေသာအရွင္အားကိုးကြယ္ျခင္း (၃)

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။ “ရဗ္” ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို ျပန္ၾကည့္ရေအာင္။ အဆင့္ဆင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တယ္။ ဒါတင္မက ဥပေဒေတြ၊ နိယာမေတြနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္။ သဘာ၀တရားႀကီးကို နိယာမေတြအတိုင္း တစ္သေ၀မတိမ္း လိုက္နာေစၿပီး စည္းကမ္းကလနား က်နစြာနဲ႔ ျဖစ္ေနေအာင္ ျပဳလုပ္ထားတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စၾက၀ဠာႀကီးရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ဟာ တစ္ခုတည္းေသာ စြမ္းအားမွ သည္ သူတို႔ေျပာတဲ့    Grand Unified Force ကေန ျဖစ္လာတယ္ ဆိုတာကို (ဖန္ဆင္းရွင္တို႔၊ ဘုရားတို႔ ဆိုတာကို မသံုးဘဲ)  Force သေဘာေလး သက္သက္ပဲထားၿပီး ေဆြးေႏြးၾကည့္ စမ္းပါဦး။ ဘယ္သူျငင္းႏိုင္မွာလဲ။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပုဂၢလပညတ္ တင္လိုက္တယ္။ “အလႅာဟ္” လို႔ သံုးလိုက္တယ္။ ဒါပဲလိုေတာ့တာပါ။

Nuclear physics ကေျပာတဲ့ မျမင္ရေသာစြမ္းအားမ်ားနဲ႔ စုဖြဲ႕ထားတဲ့ စြမ္းအား အားလံုးတို႔ဟာ ပင္မမူလ စြမ္းအားစုႀကီးမွ အေၾကာင္းခံၿပီး ဒါဟာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ ကြတ္ဒရတ္ေတာ္ ထဲကအစိတ္အပိုင္း တစ္ခုသာရွိပါေသးတယ္။ ဒီ Force ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕က ညီမွ်ျခင္းထိုးၿပီး အလႅာဟ့္ကြတ္ဒရတ္ = စြမ္းအားပါလို႔ ရွင္းလိုက္ရင္ သူတို႔က်ားးကန္ၿပီး ျငင္းပါလိမ့္မယ္။ ဒါက ေတာ့ ႏွလံုးသားမွာ ထိပ္တံုးခတ္ထား ခံၾကရတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာမွအျငင္းပြားစရာ မရွိပါဘူး။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေတာ့ ရွင္းေနဖို႔လိုတယ္။ ေမးလာရင္ တင္ျပဖို႔လိုတယ္။ ႐ုပ္၊ နာမ္၊ ဓမၼ သခၤါရတို႔ ကင္းေတာ္မူေသာ၊ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈအေပါင္းမွ ကင္းေတာ္မူေသာ၊ တရားက်င့္ၿပီးမွ ေပါက္ေျမာက္ရတာမ်ိဳး လံုး၀မဟုတ္တဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္၊သတၱ၀ါ၊ လူနတ္၊ ျဗဟၼာလို႔ေခၚတဲ့ ျဖစ္ပ်က္၊ အနိစၥသခၤါရ မဟုတ္တဲ့ သခၤတဘုံသား လားလားမွမဟုတ္တဲ့ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ျမင္မွယံုမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္မ်ား မိုက္တဲ့လူျဖစ္မလဲခင္ဗ်ား။

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က ျမင္ရေသာအရာမ်ားကို မကိုးကြယ္ဘဲ အလႅာဟ့္ကိုမွ ဘာေၾကာင့္ကိုးကြယ္ သလဲဆိုရင္ မျမင္ရလုိ႔ ကိုးကြယ္တာပါလို႔ ေျဖခ်င္ပါတယ္။ မျမင္ရတာ တစ္ခုထဲေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူးေနာ္၊ မျမင္ရတဲ့အရွင္မွာ ဂုဏ္ေတာ္အနႏ ၱရွိပါတယ္။

ဆက္ၿပီးေျပာရဦးမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အာ႐ံု၆- ပါး၊ ၪာဏ္စဥ္လႊာဘယ္လိုမွ ထိုးေဖာက္က်က္စားလို႔ မရတဲ့အတြက္ အဲဒီ ၪာဏ္ မ်ား ကိန္း၀ပ္ရာလို႔ သေကၤတေဆာင္ထားတဲ့ ေဟာဒီဦးေခါင္းက နဖူးေျမစိုက္ ဦးတိုက္ၿပီး စစ္ဂ်ဒဟ္ ျပဳျခင္းဟာ တစ္ဆူတည္းအရွင္ အတုလံအတုလ၊ အစိေႏ ၱယ်၊ အပေမယ်၊ အသခၤတ အ ရွင္ျဖစ္လုိ႔ပဲ၊ ဒီအရွင္ကလြဲ၍ မြတ္စလင္မ္႔ဦးေခါင္း ဘယ္သူ႕ကိုမွ ဦးမစိုက္၊ ဦးမခိုက္ဘူး။ မြတ္စလင္မ္႔ ဦးေခါင္းမွာရွိတဲ့ အသိပညာဆိုတာဟာလည္း သဘာ၀အင္အားစုမ်ားကို စိုးမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ ၿပီး ၿငိမ္းေအးေအာင္လုပ္ဖို႕ အလႅာဟ္ကေပးထားတာ။ မိမိကအသုံးခ်ရမဲ့ သဘာ၀စြမ္းအားေတြကို မိမိကဘယ္လုိ ကုိးကြယ္ႏုိင္ပါ့မလဲ။ အဲဒါေတြအားလံုးကို ျဖစ္ေပၚေစေတာ္မူတဲ့ စြမ္းအား တို႕အားလံုးရဲ႕ အေၾကာင္းခံ “ကြဒ္ရတ္ေတာ္ အရွင္ကို ဘယ္လိုအာ႐ံုတို႔နဲ႔ က်က္စားလို႔ရမလဲ။” အဲဒါကိုမွ မ်က္စိနဲ႔ျမင္ခ်င္ပါတယ္ဆိုရင္ အဲဒီလူသား သူ႕ထိုက္နဲ႔ သူ႕ကံ ရွိပါေစ။

မျမင္ရေသာ အရွင္အားကိုးကြယ္ျခင္း ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္မွာ “ကိုးကြယ္ျခင္း” ဆိုတာကို ရွင္းခ်င္လို႕ကို တမင္ သံုးထားတာ။ အေၾကာက္တရား၊ အေျမႇာက္တရားမ်ားကို အေျခခံၿပီး၊ အားကိုးရာ မွီတြယ္ရာ၊ အကြယ္အကာကို ရွာရင္းက ေပၚလာတဲ့ ျမန္မာေ၀ါဟာရျဖစ္တဲ့ ဒီအသံုးအႏႈံးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ “အိဗာဒတ္” နဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ဘူး။ တျခားစီ။ (“ဆြလာတ္ဘာ၀နာ” ဆိုတဲ့ “အိဗာ ဒတ္”နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ဒီမွာ ေဟာထားတာရွိပါတယ္။)

အမ်က္တေခ်ာင္းေခ်ာင္း ထြက္ေနတဲ့ နတ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ အမ်က္ေတာ္ေျပေစဖို႔ ပူေဇာ္ပသရျခင္း၊ တိုးလွ်ိဳးေတာင္း ပန္ရျခင္း ဆိုတဲ့ အေၾကာက္တရားနဲ႔ အေျမႇာက္ တရားအေပၚ အေျခခံေသာ အသိၪာဏ္မဲ့ေသာ နလဗိန္းတံုးမ်ားရဲ႕ ကိုးကြယ္မႈမ်ိဳး အစၥလာမ္က လံုး၀ လက္မခံဘူး။

တမန္ေတာ္ျမတ္က အဲဒီကိုးကြယ္မႈမ်ိဳးကို ႐ိုက္ခ်ိဳးပစ္ခဲ့တာ။ ကအ္ဗာေက်ာင္းေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ နတ္ဘုရား ၃၆၀ကို သန္႔စင္ၿပီးေနာက္ စစ္မွန္ေသာ “အိဗာဒတ္” ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ ရသကို ဖြင့္ျပခဲ့ တာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဆြလာတ္နဲ႔ ဒိုအာဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ဆြလာတ္ဆိုတာက အားထားရာ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေသာ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ဆက္သြယ္ရန္ျဖစ္တယ္။ အလႅာဟ္က လူသားကို လိုအပ္မဲ့အရာမွန္သမွ် အရည္အေသြး အရည္အခ်င္း အားလံုးျပည့္စံုေအာင္ ေပးထားတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ အရွင္ဘယ္သူဆိုတာ သိႏိုင္တဲ့ ၀ိၪာဏ စြမ္းအားကိုလည္း ခ်ီးေျမႇာက္ထားတယ္။ မလႊတ္ခင္ကတည္းက အေသအခ်ာ ေျပာလႊတ္လိုက္တာ။ “အလပ္စ္သို႔ ေဗရဗ္ေဗ့ကြမ္” ျပန္ေျပာတယ္မဟုတ္လား။ “ကာလူဗကာ” အေျဖေပးၿပီးသားပါ။ “ရွဟာဒတ္” ေပးၿပီးသားပါ။

လူ သားတိုိင္းရဲ႕ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးေတြ ျပန္လည္ၿပီး ျပည့္ၿဖိဳးလာေစဖို႔အတြက္ ဆြလာတ္တည္းဟူေသာ ေလ့က်င့္ခန္းကို ေန႔စဥ္ငါးႀကိမ္လုပ္ေနတာ။ အဲဒီ ေလ့က်င့္မႈဟာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္နဲ႔ ဆက္သြယ္မႈ၊ အရွင္ျမတ္ထံမွ စြမ္းအားမ်ားကို အဲဒီဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကေန စီးဆင္းခံယူၿပီးေတာ့ လူ႔ဘ၀မွာ ႐ုပ္ဘ၀မွာ လက္ေတြ႕က်က် ျပႆနာ အရပ္ ရပ္ကို ေျဖရွင္းရသလိုပဲ နာမ္တရားနဲ႔ ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာမ်ား အတြက္ကိုပါ နာမ္ရဲ႕အဟာရမ်ားကို ဆြလာတ္မွာ ရယူႏိုင္ပါတယ္။ လူသားကို လူ႕ဂုဏ္သိကၡဏာအျပည့္အ၀ရွိလာ ေအာင္ လူကိုလူပီသေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ က်င့္စဥ္ကို ဆြလာတ္လို႔ေခၚပါတယ္။

အာဒမ္နဗီ သုခဘံု မေပ်ာက္ဆံုးခင္က မလာအိကာမဟာျဗဟၼာာႀကီးမ်ားက ဦးခ်ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက လူသားရဲ႕ အဆင့္ကို ျပန္ေရာက္ေအာင္ ဆြလာတ္နဲ႔ျမႇင့္ယူရပါတယ္။ လူသားက ကိုယ့္အရည္အခ်င္းကို မသိေတာ့ဘူး။

“ဂဖြလသ္” အ၀ိဇ္ၨာအေမ့အမွား ၀င္သြားၿပီး ေတြ႕တာမွန္သမွ်ကို ဦးခ်ခ်င္ေနၿပီ။ အဲဒီလူသား သူ႕အဆင့္အတန္းမွန္ကို ျပန္ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔လုိေနၿပီ။ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ လုပ္မလဲ။ ဒါ ေၾကာင့္ ဆြလာတ္ကို “ဇကီးရ္” လို႔လည္း ေခၚတယ္။ “ျပန္လည္သတိရေစတယ္” တဲ့။ ဘာကိုသတိရေစမွာလဲ မင္းအရွင္ဘယ္သူလဲ၊ မင္းကိုဘာေၾကာင့္ ေစလြတ္လိုက္သလဲ။ ” “ခလီဖ တုလ္အရ္ဒ္” “ကမာၻေျမျပင္ေပၚမွာငါ့ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေစလႊတ္လိုက္တာ” အဲဒီ “အမာနတ္” နဲ႔ ေစလႊတ္လိုက္တာေတြကို ျပန္သိလာေအာင္ Rememberance လုပ္ေနတာ။ ဆြ လာတ္ဟာ အင္မတန္ ေလးနက္ခမ္းနားတဲ့ သာသနာ့က်င့္စဥ္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ငါးႀကိမ္ဆြလာတ္မွာ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပို္င္းဆိုင္ရာ၊ ၀ိၪာဏပိုင္းဆိုင္ရာလည္း ပါတယ္။ ၪာဏ္စခန္းဟာ ဆြ လာတ္ရဲ႕ အေျခခံပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၂၄- နာရီမွာ ငါးႀကိမ္ေသာ ဆြလာတ္ေလ့က်င့္ခန္းကို ယူၿပီးေနာက္ ဘ၀ထဲျပန္၀င္ရတယ္။ ဆြလာတ္တည္ေဆာက္မႈရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြကို အရိပ္နဲ႔ကိုယ္ တစ္ထပ္တည္းပါသလို ပါၿပီးတည္ေဆာက္ရမယ္။ လူသားဟာသိမ္ငယ္စိတ္၊ အားငယ္စိတ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔သမွ်ျမင္သမွ် ဦးခ်ေနလို႔၊ ကိုယ့္ရဲ႕အရည္အေသြးမွန္ကိုျပန္သိေအာင္    Remember -ance လုပ္ေပးတာ။ ဆြလာတ္နဲ႔ ျပန္လည္ ၿပီးျမႇင့္တင္ေပးေနတာပါ။

တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ဟဒီးဆ္တစ္ပုဒ္မွာ ဒြႏ္ၷယာဆိုတာကေရ၊ ရွရီအတ္ဆိုတဲ့ ႏို႔နဲ႔ေရာရင္ ႏို႔ထဲေရသြန္ၿပီးႏို႕က်ဲသြားလိမ့္မယ္။ ႏို႕ကို မလိုင္ျဖစ္ေအာင္၊ ေထာပတ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ အဲဒါဆို ေရနဲ႔ဘယ္လိုပဲေရာေရာ ေရနဲ႔ေထာပတ္ တသီးတသန္႔ျဖစ္ေနမွာ။ ဒြႏ္ၷယာနဲ႔ကင္းကြာၿပီး အမွန္တရားကို ရွာလို႔မရဘူး။ ပညတ္နဲ႔ပရမတ္ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ေနတယ္။ေလာကီနဲ႔ေလာကုတၱရာ တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ေနတယ္။ ေလာကီကိုပယ္၊ ပညတ္ကိုပယ္၊ ႐ုပ္တရားကိုပယ္ၿပီး တာ၀န္မ်ားမွ ထြက္ေျပးပုန္းေရွာင္လို႔ သစၥာတရားရလိ္မ့္မယ္၊ သုခဘံုေရာက္လိမ့္မယ္လို႔ အစၥလာမ္က လံုး၀လက္မခံဘူး။ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္စြာ ေလာက၀တ္မ်ားကုိပစ္ပယ္ၿပီး က်င့္ႀကံအားထုတ္ ျခင္းဟာ အတၱကို ႀကီးထြားေအာင္ ေမြးျမဴတဲ့က်င့္စဥ္ပဲ။

ဆြလာတ္ဟာ ထြက္ေျပးပုန္းေရွာင္ေရးက်င့္စဥ္ လံုး၀မဟုတ္ဘူး။ မတ္စ္ဂ်ီဒ္၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မွာ တစ္ေန႔ငါးႀကိမ္ဆြလာတ္ ၀တ္တက္ၿပီး အင္အားေတြစုေနတာ၊ စြမ္းအားေတြ ႏိုးထလာ ေအာင္ Invoke လုပ္ေနတာပါ။

ဆြလာတ္ဆိုတဲ့ က႑ၿပီးတဲ့အခါမွာ ဆက္ၿပီး တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ ဒုအာဆိုတဲ့ ဆုေတာင္းခန္းပါပဲ။ ဆုေတာင္းကို နားလည္ဖို႔ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ သိထားအပ္တာကေတာ့ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း “အဲဟ္ဆာေန႔တကၠ၀ီန္” ဆိုတဲ့ အေကာင္းဆုံးေသာ အရည္အေသြးမ်ားျဖင့္ အျပည့္အစုံတပ္ဆင္ေပးကာ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ လိုမည့္အရာ မွန္သမွ် အလႅာဟ္ေပးထားၿပီးမွ ဒြႏ္ၷယာကို လႊတ္လိုက္တာ။ အလႅာဟ္တာ၀န္မမဲ့ဘူး။ လစ္လ်ဴ႐ႈမထားဘူး။ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္မႈလည္းမရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ တို႕က ျဖတ္ေနလို႕သာ ဒီဆက္သြယ္မႈကို ဂ႐ုမမူမိျဖစ္ေနတာ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဆုေတာင္းတာကို တိုးလွ်ိဳးေတာင္းပန္တယ္လို႔ ထင္သူက ထင္ၾကတယ္။ မာန္မာနေတြ ႏွိမ့္ခ်ပစ္လိုက္ တာ။ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္ေတြကို ခ်ိဳးပစ္လိုက္တာ။ လူ႔အရည္အခ်င္း ေတြကို ခ်ိဳးပစ္လိုက္တာလို႔ အထင္ေသးေကာင္းေသးလိမ့္မယ္။

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မာန္ခ်ိဳးတယ္ဆိုတာ ဘယ္သူ႔ထံမွာခ်ိိဳးတာလဲ သေဘာေပါက္ဖို႔လိုတယ္။ ဘယ္ဖန္ဆင္းခံထံမွာမွ တိုးလွ်ိဳးေတာင္းပန္ ၀ပ္တြားေနတာမဟုတ္ဘူး။ ဘယ္႐ုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရနဲ႔စုဖြဲ႕ထားတဲ့ သခၤတဓာတ္ေပၚမွာမွ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မာန္ခ်လိုက္ျခင္းဟာ အသခၤတဓာတ္နဲ႔ဆက္သြယ္ျခင္းအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီမာန္ေတာင့္ခံေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဒီဆက္သြယ္မႈကို ျဖတ္ေတာက္သလိုျဖစ္ေနမယ္။ အဲဒီဆက္သြယ္မႈေတြ ပြင့္လာေအာင္ အဲဒီမာန္ကို ခ်ရလိမ့္မယ္။ ေနရာတကာမွာ ခ်စရာမလိုဘူး။ လူကို လူပ်င္းေတြ လူညံ့ေတြျဖစ္သြားေအာင္ လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မာန္ခ်ရမွာက အရွင့္ေရွ႕မွာ၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အရွင့္ေရွ႕ မွာ မာန္ခ်မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စြမ္းအား ေတြရမွာ၊ ဆုေတာင္းဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာမယ္။ ဘာမွမလုပ္ရဘဲနဲ႔ ရမလားလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲက ေခတ္ပညာတတ္ ဆိုတဲ့ ဆန္းသစ္ေရး၀ါဒီမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ထားတာလည္း ရွိ တယ္။ ဒိုအာေတာင္းေနလို႔ ဘာရမွာလဲ။ မွန္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဒါကို လက္ခံပါတယ္။ ဘာမွ မလုပ္ဘဲနဲ႔ ဒိုအာေတာင္း ေမြးေတာ့ ကိုယ္ကေမြး ေကၽြးေတာ့ အလႅာဟ္ (အလႅာဟ္အေပၚ အကုန္ ပံုခ်) ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ဟာလည္း လြဲ မွားတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ႐ိုး႐ိုးသားသားပဲ ျမင္ပါတယ္။

လူသားေတြကို ေပးထားတဲ့ စြမ္းအားမ်ားထက္ပိုတဲ့ စြမ္းအားေတြရွိပါေသးတယ္။ ဥပမာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္က ကၽြန္ေတာ္တင္ျပပါမယ္။ မူဆာနဗီကို ဖိရ္ေအာင္က သူ႔တပ္ႀကီးနဲ႔ လိုက္တဲ့အ ခါ ပင္လယ္နီကမ္းကို ေရာက္သြား တယ္။ တစ္ဖက္က ဖိရ္ေအာင္ရဲ႕ စစ္တပ္၊ အင္မတန္လူသူအင္အား လက္နက္မ်ားျပားတယ္။ တစ္ဖက္မွာ ၾကည့္ လိုက္ေတာ့ သဘာ၀ အဟန္႔အတား ပင္ လယ္ႀကီး၊ ေရစီးတသြင္သြင္နဲ႔ ပင္လယ္ႀကီး ဒီႏွစ္ခုၾကားမွာ ေရာက္ေနတဲ့ မူဆာနဗီနဲ႔ သူ႔ ေနာက္လိုက္ ဘယ္လိုျဖစ္ေနမယ္ဆို ခင္ဗ်ားတို႔ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အဲဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ေပးထားတဲ့ စြမ္းအားမ်ား မရွိေတာ့လို႔လား။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၪာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ စစ္ဗ်ဴဟာေတြ၊ နည္း ဗ်ဴဟာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ဖို႔ မျဖစ္ေတာ့လို႔လား။ အဲဒီအခ်ိန္မူ ဆာနဗီ ဘာ လုပ္ပါသလဲ။ ကိုယ့္မွာပိုင္ထားတဲ့ စြမ္းအားရဲ႕ အဆံုးစြန္ဆံုးေရာက္ သြားတဲ့အခါ ဒီစြမ္းအားတို႔ကို ေပးသနားေတာ္မူတဲ့၊ စြမ္းအားတို႔၏မူလဘူတျဖစ္တဲ့ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ထံမွာ ဒီထက္ ပိုမိုတဲ့စြမ္းအားကို ထပ္ေတာင္း ပါတယ္။ ထပ္ေတာင္းလိုက္တဲ့အခါမွာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥ ကျဖစ္သြားပါတယ္။

ေခတ္စမ္း၀ါဒီေတြက တန္ခိုးတို႔ဘာတို႔ကို သိပ္လက္မခံခ်င္ေတာ့၊ သဘာ၀လြန္ျဖစ္ရပ္ေတြကို ယုတ္ၱိေဗဒနဲ႔ ရွင္းျပ ဖို႔အေျဖလိုက္ရွာၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ပင္လယ္နီႀကီး ေရခန္းလို႔ လမ္းေပၚလာ တယ္ ေျပာေျပာ၊ ေက်ာက္ေဆာင္ ႏွစ္ ခုၾကားေရတိုက္ၿပီး လမ္းေပၚလာတယ္ပဲ ေျပာေျပာ ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ ႀကိဳက္သလို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ပါ။ ပင္လယ္နီ ႏွစ္ျခမ္းကြဲတာ ဘယ္လို ႐ႈေထာင့္ကပဲ ေျပာၾကပါေစ၊ သဘာ၀နည္းေတြနဲ႔ပဲ ေျပာေျပာ၊ ယုတ္ၱိနည္းေတြနဲ႔ပဲ ရွင္းရွင္း၊ သိပၸံနည္းေတြနဲ႔ပဲ ေျပာေျပာ ပင္လယ္နီႏွစ္ျခမ္းကြဲၿပီး မူဆာနဗီနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ေနာက္လိုက္မ်ား လြတ္ေျမာက္သြား တာ ကေတာ့ သမုိင္းျဖစ္ရပ္အမွန္ပါ။

ဘယ္လိုမွ ျငင္းလို႔မရတဲ့ ကိစၥ။ ဒီအတြက္သက္ေသေတြလိုခ်င္ရင္ မစ ၦေဗဒ႐ႈေထာင့္ကၾကည့္မလား။ အဏၰ၀ါေဗဒ ႐ႈေထာင့္က ၾကည့္မလား။ ဒီပညာရပ္ေတြ မတတ္ရင္ေတာ့ ေျပာလို႔ မရဘူး ေပါ့ဗ်ာ။ လူႀကီးမင္းမ်ား သိခ်င္တဲ့႐ႈ ေထာင့္ကေန ကၽြန္ေတာ္တင္ျပပါမယ္။ ဘူမိေဗဒ   Geology သေဘာအရ ပင္လယ္နီၾကီး ႏွစ္ျခမ္းကြဲခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အေထာက္အထား လိုခ်င္ တယ္ဆို လည္း ေျပာျပပါမယ္။ ပါးစပ္က သိပၸံနဲ႔ တကယ္တမ္း သိပၸံ အ ေၾကာင္းဘာမွ နားမလည္ပဲနဲ႔ ေတာ့ သိပၸံနဲ႔ ကိုင္ေပါက္လို႔ေတာ့ မရပါဘူး။

ထားပါေလ၊ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာ ဒါမဟုတ္ဘူး။ ပင္လယ္နီ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားပါတယ္ဆိုတဲ့ စြမ္းအားဟာ မူဆာ နဗီ ကို အလႅာဟ္ေပးထားတဲ့ မူရင္းပကတိစြမ္းအားမ်ားထက္သာလြန္တဲ့၊ ပို ကဲတဲ့သူ႔ရဲ႕ အပမွျဖစ္တဲ့ စြမ္းအား တစ္ခုရဲ႕စြမ္းေဆာင္ ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ျငင္းမလား။ သူေလွလုပ္ၿပီးစီးသြားတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ လက္ပစ္ကူးသြားတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ သဘာ ၀တရားလို႔ လူေတြသတ္မွတ္ထားတဲ့ သဘာ၀ကို လြန္သြားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ ဆန္းတစ္ခုနဲ႔ ဟိုဖက္ကမ္းကို ေရာက္သြားရတာ ပါ။ အဲဒီသဘာ၀ကို လြန္ဆန္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ကို မူဆာနဗီဘယ္ ကရခဲ့ သလဲ၊ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ရခဲ့သလဲ။

ေနာက္တစ္ခု ဟစ္ဂ်ရီ (၂) ခုႏွစ္က ျဖစ္ခဲ့တဲ့ “ဗဒရ္” ခုခံစစ္မွာ တစ္ဖက္က အင္အား (၂) ဆရွိတယ္လို႔ “စူရာအန္ အလ္ဖါလ္” မွာ ေျပာထားတယ္။ လက္နက္အင္အား အရ စစ္အခင္းအက်င္း အရ ျပန္ၾကည့္လိုက္ပါ။ တစ္ဖက္ ေစာင္းနင္း ႀကီးပါ။ ဘယ္လိုဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ သံုးသပ္ၿပီးမွ ဒီစစ္ပြဲမွာ မြတ္စလင္မ္ေတြႏိုင္မယ္လို႔ ေျပာမရပါဘူး။ ကုရ္အာန္မွာပါတယ္။ ရစူလ္ ကိုယ္ေတာ္ ဘာလုပ္သလဲ။ ဒိုအာဆိုတဲ့ စြမ္းအားကိုသူသုံးတယ္။ သူ႔မွာအစြမ္းအစေတြ အလႅာဟ္ကေပးမထားဘူးလား။ ဒီထက္ပိုတဲ့စြမ္းအားကို အဲဒီစြမ္းအားတို႔ကို ေပးေတာ္မူတဲ့အရွင့္ထံမွာ ထပ္ ေတာင္းတာပါ။ ဒိုအာလုပ္လိုက္တယ္။ ကုရ္အာန္ထဲမွာ “မလာအိကာေတြလႊတ္ၿပီး အကူအညီေပးတယ္” လို႔ေျပာတယ္။ “အစၥလာမ္ေတြရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ႀကံ့ခိုင္ႏိုင္တဲ့ စိတ္ႏွလံုးေတြ ထည့္ ေပးတယ္လို႔” တခ်ိဳ႕ တဖ္စီရ္ ရွင္ေတြ ဖြင့္ၾကတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္ မွာေတာ့ မြတ္စလင္မ္ေတြ ႏိုင္သြားတယ္။ ဘယ္လိုမွ ႏိုင္ ေျခမရွိတဲ့ စစ္ပြဲမွာ ႏိုင္သြားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ႏိုင္သြားသလဲ၊ ဘာစြမ္းအားနဲ႔ ႏိုင္သြားသလဲ။ ဘာလက္နက္ ေတြသံုးၿပီး ႏိုင္သြားပါသလဲ။ လူသားကို အလႅာဟ္ဖန္ဆင္းကတည္းက အလႅာဟ္ေပးထားတဲ့ စြမ္းအားေတြကုန္ၿပီ၊ အစြမ္းကုန္ စြမ္းေဆာင္ၿပီးၿပီ။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ထပ္ စြမ္းအား တစ္ခုရွိေသးတယ္။

အဲဒီစြမ္းအားရဲ႕ ကူညီပံ့ပိုး မႈကို အလ္ႅာဟ္ထံမွာ ထပ္မံေတာင္းယူရတယ္။ ဒါကို “ဒိုအာ” လို႔ေခၚတယ္။ ဒိုအာဟာ အရာရာကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒို႔ကေတာ့ ဘယ္တန္ခိုးရွင္ထံမွာမွ မေတာင္းဘူးဆိုတဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒီပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ခိုင္းႏႈိင္းၿပီး တင္ျပပါဦးမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစၥလာမ္က ဘာသာအယူ ၀ါဒ အသီးသီးကို ေလးစားပါတယ္။ ဘာသာအယူ၀ါဒတိုင္းရဲ႕ ဇစ္ျမစ္ အမွန္ဟာ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းအ ရာမွ အေၾကာင္းခံလာပါတယ္။ လာျခင္းေကာင္းေတာ္မူတဲ့ မဟာလူသား ျမတ္တမန္မ်ားဟာ အမွန္တရားမ်ား ကို ရွင္းျပဖို႔အတြက္ ပြင့္ေပၚလာတာပါ။ ႐ိုေသေလးစား ဂါရ၀တရားလည္းထားတယ္။ ဒီပုဂ္ၢိဳလ္ျမတ္ေတြ ယူေဆာင္လာတဲ့ မူရင္းတရားမ်ားကိုလည္း လက္ခံတယ္လို႔ အေျခခံအျဖစ္နဲ႔ သတ္ မွတ္လိုက္ရ ေအာင္။ အဲဒီေတာ့က်မွ ဘာသာတရားတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုသူသာ တယ္၊ ငါသာတယ္၊ ဒါကေတာ့ ၪဏ္ႀကီးသူမ်ားရဲ႕ တရား၊ ဒါကေတာ့ နလဗိန္းတံုးမ်ားရဲ႕ တရား၊ တို႔ကေတာ့ ၪာဏ္ႀကီးရွင္မ်ား ရဲ႕ တရားလို႔ စကားစစ္ထုိးအႏုိင္လု ေျပာေနတာေတြဟာ ဘယ္ေလာက္မွားတယ္ဆုိတာ သိလာပါလိမ့္မယ္။

ဒီလို စကားႏိုင္လုၿပီး တဖက္သားကို ႏွိမ့္ခ်ေျပာေနတာ ဆိုေနတာေတြဟာ ေအာက္ေျခက လုပ္ေနၾကတာလို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ မာစ္တန္းႀကီး တစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႕ေတာ့ ဘာေျပာ လဲဆိုရင္ “အယူ၀ါဒေတြ ဘာသာတရားေတြ အားလံုးဟာ လူသားေတြက လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ကယ္တင္ျခင္းခံရဖို႔ အတြက္ပါ။  Liberation ၀ိမုတ္ၱိ လြတ္ေျမာက္မႈပဲ ေျပာေျပာ Salvati on ကယ္တင္မႈပဲေျပာေျပာ ဆင္းရဲ ခပ္သိမ္းဒုကၡခပ္သိမ္းက ကင္းၿငိမ္းေစဖို႔က ပန္းတိုင္ပါ။

ဘာသာတရားအားလံုးက အဲဒါကိုပဲ ေျပာပါလ်က္နဲ႔ တို႔၀ါဒက ဘာသာ မဟုတ္ဘူး။ Religion မ ဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ဘိန္းစားခ်င္းအတူတူ ဘိန္းတစ္လံုးပို႐ွဴၿပီး ဘာမဟုတ္ဘူး။ ညာမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ေျပာလို႔ ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အစၥလာမ္ဆိုတာဟာ အသခၤတ အရွင္က ဂဂၤါ၀ါဠဳ၊ သဲစုမကေသာ ျမတ္တမန္အေပါင္းကို ေစလႊတ္ၿပီးဒီတရားကို ျဖန္႔က်က္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္ပုဂ္ၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆံုးမၾသ၀ါဒမွမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သာ သနာ မဟုတ္ဘူး။ လူသားေတြရဲ႕ ေတြးေခၚမႈက ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အယူ၀ါဒလည္း မဟုတ္ လုိ႔ ဘာသာလည္းမဟုတ္ဘူး။ လူေတြနားလည္လြယ္ေအာင္ ဘာသာလို႔ေျပာေနရတာ။ အဲဒီ စကား လံုးရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ၿငိမ္းေအးမႈ၊ လြတ္ေျမာက္မႈ Liberation ကယ္တင္ႏိႈင္တဲ့ Salvation ဆိုတာကို ယံုၾကည္လို႔ေျပာေန တာပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာေနတာက မိမိစြမ္းအားထက္ ပိုေသာ စြမ္းအားတစ္ခုရွိတယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ ျငင္းလို႔မရတဲ့ ကိစၥပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အင္မတန္ေလးစားတဲ့ ဘာသာႀကီးေတြထဲမွာ “ဆို၊ က၊ ေရး၊ တီး” ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာေတာင္ျပတဲ့ ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႕ ထဲမွာပါတဲ့ ဗုဒၶ၀င္ေတာ္၊ သု၀ဏၰရွံ အေၾကာင္းကို ႏႈိင္းယွဥ္တင္ ျပပါ့မယ္။ အေလာင္းေတာ္အဆိပ္သင့္တဲ့ မွ်ားမွန္ၿပီး ေသသြားသလား။ Coma  ၀င္သြားသလားေတာ့မသိဘူး။ အဲဒီအခါမွာ သူ႕ကို ျပန္ရွင္ေအာင္လုပ္ခ်င္ၿပီ။ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ လူသားရဲ႕ အစြမ္းတတ္ႏိုင္ေသးသလား။ မိမိကိုယ္သာ ကိုးကြယ္ရာ “အတၱာဟိ အတၱာေနာ နာေထာ” လုိ႔သာ ဆုိရတယ္ အဲဒီခႏၶာကိုယ္ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္တဲ့ အခါၾကေတာ့လည္း မျမဲတဲ့႐ုပ္နာမ္၊ ဓမၼ ေတြနဲ႔ပဲ ဖြဲ႕စည္းထားတာပဲေတြ႕ရတယ္။

အနတၱဆိုတဲ့ အတြက္ “ငါ” ဆိုတာကလည္းမရွိဘူး။ မၿမဲတဲ့အရာခ်ည္းပဲ။ မၿမဲတဲ့အရာျခင္းအတူတူ ဘယ္အရာက ဘယ္အရာကို အားကိုးရမွာလဲ၊ အဲဒီအခါမွာ သစၥာဆိုတယ္။ မိဘရဲ႕ ေမတၱာ။ မွန္ေသာသစၥာကို ဆိုလိုက္တဲ့အခါမွာ မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းအားလည္းမဟုတ္။ သု၀ဏၰသာမရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းအားလည္း မဟုတ္တဲ့ အဲဒီပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ စြမ္းအားရဲ႕အပမွျဖစ္တဲ့ စြမ္းအား က ေသသြားပါၿပီဆိုတဲ့ မွ်ားဆိပ္တက္ေနတဲ့ သု၀ဏၰသာမကို ျပန္ရွင္ေစတယ္။ (ေသသူကိုျပန္ရွင္ေစတဲ့၊ ရွင္သူကို ေသေစတဲ့ အေၾကာင္းေတြ ကုရ္အာန္ထဲမွာ အမ်ားႀကီးပါ ပါတယ္။)

ဒီမွာေတာ့ သစၥာဆိုတဲ့ စြမ္းအားက အစြမ္းထက္တာေၾကာင့္ပါတဲ့။ သားေရႊအိုးထမ္းလာတာျမင္ခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာစကားပံုအဲဒီကစတာ။ သားကလည္း ျပန္ရွင္လာတယ္။ မိဘႏွစ္ပါးက လည္း မ်က္စိျပန္ျမင္လာတယ္။ ေလာကီခ်မ္းသာျဖစ္တဲ့ ေရႊအိုးႀကီးလည္းထမ္းလာတယ္။ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာ စလံုး ေအးၿငိမ္ခ်မ္းသာဖို႔အတြက္ ျပင္ပမွစြမ္း အားတစ္ခုလိုအပ္ တယ္ဆိုတာ ျငင္းမလား။ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းအားတို႔နဲ႔ မစြမ္းႏိုင္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီအခါမွာ ျပင္ပမွစြမ္းအားတစ္ခုကို ေတာင္းခံတယ္။ အဲဒါ ဒုအာပဲ။

အဲဒီေတာ့ ဘာသာတရားမ်ားမွာ ဘုရားစာမ်ားကို ရြတ္ဖတ္ၾကတယ္။ ၾကည္ညိဳေလးစား သဒၶါပြားမ်ားၾကတဲ့အခါ ေစတနာရယ္၊ သဒၶါရယ္၊ ေမတၱာရယ္၊ သစၥာရယ္ဆိုေသာ ကုသိုလ္တရား စြမ္းအားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားၿငိတြယ္လာတဲ့ အႏ ၱရာယ္မ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အဆိုေတြရွိတယ္။ ဘာသာတရားေတြမွာ နာမ္တရားတို႔သည္ အသံုးျပဳတတ္ပါက အလြန္အ စြမ္းသတ္ၱိရွိၾကသည္။ ေလာကသားတို႔ အားထားရာျဖစ္ေသာ အထြတ္အထိပ္ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားသည္ပင္ နာမ္တရား၏စြမ္းအားကို အသံုးျပဳေတာ္မူ၏လို႔ ေဖာ္ျပထားတာေတြရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြ သမိုင္းမွာ အထင္အရွားရွိပါတယ္။

အဲဒီပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား မလွမ္းမႂကြႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနတဲ့ကိုယ္ေတာ္ကို “ဖလသမၼာပ” ဆိုတဲ့ သမာဓိနာမ္တရားႏွင့္ ဖာေထးဖြဲ႕စပ္ေပးသျဖင့္ ကာလရွည္ၾကာစြာတည္ေနေတာ္မူႏိုင္တယ္။ ေဒသစာရီ လည္း ႂကြခ်ီေတာ္မူႏိုင္ပါတယ္။ ဘာသာတရားေတြမွာ ဆႏၵ စိတၱ ၀ီရိယနဲ႔ ပညာဆိုတဲ့ နာမ္တရားမ်ားကို ပြားေနလွ်င္ အထြတ္အထိပ္ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားသည္ပင္ အယုကပ္ကုန္ဆံုးသည္အထိ တည္ ေနႏိုင္တယ္လို႔ ေဟာထားတဲ့ေဟာခ်က္ေတြရွိပါတယ္။

အဲဒီ ဆႏၵ စိတၱ ၀ီရိယ ပညာေတြကို “ဣတ္ၱိပတ္” လို႔ေခၚတယ္။ လူေတြသာမန္သိထားတဲ့ တန္ခိုးျပာဋိဟာလို႔ မမွတ္ရပါဘူး။ နာမ္တရားမ်ားရဲ႕ အစြမ္းသတ္ၱိႀကီးပံုေပးထားတဲ့ ေဟာခ်က္မ်ားရွိ ပါတယ္။ ဘာသာတရားမ်ားရဲ႕ ဘုရားစာ၊ တရားစာမ်ားကို ရြတ္ဖတ္ၾကတဲ့အတြက္ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ေစတနာ၊ သဒ္ၶါ၊ ေမတၱာ သစၥာဆိုတဲ့ နာမ္တရားတို႔ဟာ ဘာ၀နာသို႔ မေရာက္ေသးသည့္ တိုင္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာပြားမ်ားေနလွ်င္ ထူးျခားေသာ သတ္ၱိရွိေၾကာင္း ထင္ရွားပါတယ္လို႔ ႁမြတ္ၾကားထားတာ ေတြရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လူေတြအ ားလံုးသတၱ၀ါေတြအားလံုး ေလာကသား ေတြအားလံုးတို႔ဟာ အလိုအႀကိဳက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကရာ မိမိတို႔လိုလားခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ရရွိဖို႔အတြက္ ရည္ညြန္းျခင္း၊ စိတ္ညြတ္ျခင္း၊ စိတ္ကိုပြားမ်ားျခင္း၊ ေတာင့္ တျခင္း၊ လြန္လြန္ ကဲကဲျပဳျခင္းေတြကိုပင္ ဆုေတာင္းလို႔ေခၚပါတယ္။ အဲဒီဆုေတာင္းတဲ့အခါ လူနတ္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ရေစရန္ အေထာက္အပံ့ျပဳေသာဒါန၊ ဘာ၀နာ၊ သီလတို႕ကို ျပဳလုပ္၍ ဆုေတာင္းၾကပါ တယ္။ ဆုေတာင္းမႈဟာ လူတိုင္းမွာရွိၾကပါ တယ္။ တရားက်င့္သူကို တရားကေစာင့္လိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ အဆိုတစ္ရပ္လည္းရွိပါတယ္။ ထိုသူကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ သူ႔ျပင္ပမွ တစ္စံုတစ္ခုရွိတယ္ဆို တာကို အသိအမွတ္ျပဳထားတာပဲမဟုတ္လား။ တရားေစာင့္သူကို နတ္ေကာင္းေစာင္မမယ္ ဆိုတာလည္း ရွိေသးတယ္။ ႏိႈင္းယွဥ္ စဥ္းစားၾကည့္တတ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။

ဆုေတာင္းမႈဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အပမွာရွိေသာ စြမ္းအားတစ္ခုကို အားထားလိုက္တာပါ။ အဲဒီစြမ္းအားကို သစၥလို႔ ပဲေခၚေခၚ၊ ခုနကေျပာတဲ့က်မ္းစာမ်ားရဲ႕ မွန္ကန္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ အာနိသင္လို႔ပဲေျပာေျပာ၊ ကိုယ္မွ အပျဖစ္ေသာ စြမ္းအား တစ္ခုကို မွီရပါ၏လို႔အဓိပ္ၸာယ္ထြက္ေနတာကို ဘယ္လိုမွ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။

အဲဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ္ရဲ႕ ဆုေတာင္းခန္းဒိုအာဟာ လူ သားေတြကို လူသိမ္လူညံ့ေတြျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနတာမဟုတ္ ပါဘူး။ ဘက္စံုထူးခၽြန္တဲ့ လူခၽြန္လူေကာင္းေတြျဖစ္လာေအာင္ အင္အားေတြ စုစည္းေနတဲ့ အင္အားစုနည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါ တယ္။ အလႅာဟ္ေပးထားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းအားနဲ႔ ဘယ္လိုမွေျဖရွင္းလို႔မရႏိုင္တဲ့အခါ စြမ္းအားမ်ားရဲ႕ မူလဘူတ စြမ္းအားတို႔ရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္ႀကီးျဖစ္တဲ့ စြမ္းအားစုႀကီး (အလႅာဟ့္ကြတ္ဒရသ္) ထံ မွ ထပ္ေဆာင္းေတာင္းခံပါ တယ္။ အဲဒီ Force ေတြကေန ထပ္ေဆာင္းၿပီး အေစာင္အမ Aid ေတြရပါလိမ့္မယ္။ အကူအညီေတြ ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါအစၥလာမ္က ျပထားတဲ့ ဒိုအာပါ။ အဲဒါ ေတြနဲ႔မိမိကိုယ္ပိုင္ မေျဖရွင္းႏိုင္တာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။

အလ္ဟဂ်္ ဦးေအးလြင္ ၏ (ေႏြရာသီမြန္းမံသင္တန္းပုိ႔ခ်ခ်က္မွ ေကာက္ႏွဳတ္တင္ျပသည္။)

 ေကာင္းကင္ မွ ေသမင္းတမန္ Edit this entry

Posted on July 8, 2011 by

0

ယူေအဗီ ဒရုန္းသို႕မဟုတ္ ေကာင္းကင္ မွ ေသမင္းတမန္ Edit this entry

Posted on July 8, 2011 by

0

ဒီဗီဒီယိုေလးဟာကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္ အာဖဂန္ ႏိုင္ငံရဲ့
အစြန္အဖ်ား ေတာင္တန္းေတြၾကားမွာေနထိုင္တဲ့ အပစ္မဲ့သူအမ်ားစုရင္ဆိုင္
ေနရတဲ့ ဘဝကို ရွင္းလင္းျမင္သာေအာင္႐ိုက္ျပထားပါတယ္။
အၾကမ္းဖက္အစြန္းေရာက္ သမားမ်ားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းေနပါတယ္ဆို တဲ့ အေမရိကန္
ရဲ့ေနာက္ဆုံးေပၚလူသတ္စက္ရုပ္ ဒရုန္း သို႕မဟုတ္ ေကာင္းကင္ မွ ေသမင္းတမန္ နဲ႕ရင္ဆိုင္
ေနရတဲ့အသံမဲ့ အပစ္မဲ့သူေတြရဲ့ဒုကၡကိုေဝမွ်ထားပါတယ္။
အစအဆုံးျပီးေအာင္ၾကည့္ျပီး ေဝမွ်ေစခ်င္ပါတယ္
ခ်စ္ခင္စြာ
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

ေဆြးေႏြးျခင္း ၊စကားရည္လုျခင္း၊ ျငင္းခုံျခင္း Edit this entry

Posted on May 6, 2011 by kyawkyawoo

0

brain
မေန႕တေန႕က Face Book   မွာစိတ္ဝင္စားစရာဘာသာေရးေဆြးေႏြးမႉ ေလးတခုဖတ္ရတယ္။ပင္တိုင္ေဆြးေႏြး

တဲ့ ပုဂိၢဳလ္မ်ားသာမက ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူအားလုံး Moderator   မပါပဲ အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ စိတ္သေဘာထားၾကီးစြာအပင္ပန္းခံေဆြးေႏြးသြားတာကိုေလးစားတဲ့ အေနနဲ႕ဒီ Post   ကို ေရးျဖစ္ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးျခင္း( Discussion)

အေၾကာင္းအရာ၊ေခါင္းစည္းတခုကိုအေၾကာင္းျပဳျပီးအမ်ားနားလည္ရန္၊မိမိအျမင္အ ျခားသူမ်ားရဲ့အျမင္ကို

ဖလွယ္ရန္ အေပးအယူမွ်မွ် စည္းကမ္းရွိရွိ သေဘာထားၾကီးစြာ အျပန္အလွန္စကားေျပာျခင္း၊ေရးသားျခင္းလို႕

နားလည္ပါတယ္။

ဘာသာေရးေဆြးေႏြးျခင္း ကေတာ့ပိုျပီး တာဝန္ၾကီးပါတယ္။

၁။ နီယတ္သ လို႕ေခၚတဲ့ ေဆြးေႏြးသူရဲ့စိတ္အတြင္းရွိမူရင္းရည္ရြယ္ခ်က္ ( Intention)

၂။ မိမိေဆြးေႏြးတဲ့ ဘာသာရပ္၌ကြၽမ္းက်င္မႉနဲ႕မိမိရဲ့ နားလည္မႉအတိုင္းအတာကိုအျမဲသတိရွိေနျခင္း

၃။ဆက္စပ္ရာဘာသာရပ္မ်ားတြင္ကြၽမ္းက်င္ ႏွံ႕စပ္မႉ

၃။ဖန္ဆင္းရွင္က ေဆြးေႏြးသူမ်ားရဲ့ညဏ္စဥ္ထဲကို ထဲ့ေပးတဲ့အသိညဏ္စဥ္ ( Wisdom)

၄။႐ိုးသားျဖဴစဥ္မႉ( ေဘးကဖတ္ၾကည့္တဲ့သူေတြပိုသိၾကပါတယ္) ( Sincerity)

၅။ အေပးအယူမွ်တမႉ (သူမ်ားရဲ့အျမင္ကိုသေဘာမတူရင္ေတာင္ ေလးစားစြာအသိအမွတ္ျပဴျခင္း)

ဒီလိုအရည္အေသြးေတြနဲ႕ျပည့္ စံုတဲ့ ေဆြးေႏြးမႉတခုဟာ ပတ္သက္ေနတဲ့အသိုင္းအဝိုင္းတခုလုံးကိုအလြန္အက်ိဳးရွိတဲ့

အသိပညာမ်ားေပးတဲ့အတြက္ ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့ႏွစ္သက္မႉကိုမလြဲမေသြရမွာပါ။

ေဆြးေႏြးပြဲတခုဟာလူတဦးတေယာတ္ရဲ့အတြင္းစိတ္အမွန္ကို အျခားသူေတြအကဲျဖတ္ႏိုင္တဲ့ေနရာတခုပါ။

ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္းဟာစကားကပ္ေျပာသူေတြကို အလြန္အျမင္ကပ္လို႕ ဘာသာေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုသြားျခင္းမွရပ္လိုက္တဲ့အေၾကာင္းသူ႕ရဲ့ ဘဝတသက္တာမွတ္တမ္းမွာဖတ္ရပါတယ္။ အျပဴသေဘာနဲ႕ေဆြးေႏြးလာသူေတြကို ၾကိဳဆိုဖိတ္ေခၚသင့္ပါတယ္။တခါတရံ မထင္မွတ္တဲ့သူတဦးထံမွ အင္မတန္အက်ိဳးရွိတဲ့ ေဆြးေႏြးမ ႉမ်ားရတတ္လို႕ ေဆြးေႏြးသူမ်ားထဲမွအသက္ငယ္သူ၊ဝါ သဘာပညာႏုသူမ်ားကိုလဲ ပါဝင္ေဆြးေႏြးရန္ အားေပးသင့္ပါတယ္။

စကားရည္လုျခင္း၊ စကားစစ္ထိုးျခင္း ( Debate)

မွန္ကန္တဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာဆိုရင္ စကားစစ္ထိုးျခင္းဟာ  Islam    သာသနာအတြက္အလြန္

အက်ိဳးရွိပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ ဥပမာ ဆရာၾကီး ရွိတ္အာမတ္ဒီးဒတ္၊ ေဒါက္တာဇာကီးႏိုက္လို

လူမ်ိဳးေတြျဖစ္ပါတယ္။သူတို႕လိုလူမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ အီမန္ယူလာသူ အေျမာက္အမ်ားရွိပါတယ္။

ေခါင္းစဥ္၊ ေနရာ၊ မိမိနဲ႕ယွဥ္မဲ့သူေတြကိုအေသအျခာသတိျပဴဖို႕လိုပါတယ္။

ေဒါက္တာဇာကီႏိုက္ Islam   အေၾကာင္းကိုထဲထဲဝင္ဝင္မသိတဲ့ရွာရြတ္ခန္းနဲ႕အျခား Bollywoodသရုပ္

ေဆာင္ေတြနဲ႕ တီဗီမွာစကားစစ္ထိုးပြဲလုပ္ရာမွာ ရုပ္ရွင္မင္းသားမင္းသမီးဘာေျပာေျပာ လက္ခုပ္တီးတဲ့

ပရိတ္သတ္နဲ႕ ဘက္လိုက္တဲ့ ပြဲအစီအစဥ္မႉးတို႕ေၾကာင့္ အက်ိဳးမ႐ိႈတာေတြ႕ဖူးပါတယ္။

ျငင္းခုံျခင္း (Argument)

အျငင္းသန္ျပီးစကားကတ္တီးကတ္ဖဲ့ေျပာသူေတြ ေအာင္ျမင္တဲ့ေနရာပါ။ကြၽန္ေတာ္ေတာ့စိတ္ဝင္စားမႉ

မရွိလို႕ ေဝးေဝးကေရွာင္ပါတယ္။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

အင္တာနက္ေပၚမွဘာသာဖ်က္ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား Edit this entry

Posted on April 11, 2011 by kyawkyawoo

0

is2

အင္တာနက္ေပၚလာတဲ့အတြက္  Islam ဘာသာဝင္ မ်ားအတြက္အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ဘာသာေရးသုတ

ရွာေဖြရာေနရာျဖစ္သလို အဖ်က္အင္အားစုမ်ားရဲ့ ဘာသာေရးေထာင္ေခ်ာက္မ်ားလဲရွိတယ္ဆိုတာအမ်ားစုသိျပီး

ျဖစ္မွာပါ။ အထူးသတိျပဳရန္ ေနရာမ်ားမွာ မိုနာဖစ္ လို႕ကြၽန္ေတာ္တို႕သိၾကတဲ့သာသနာ့ အေရျခံု web sites မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ဓတ္စစ္ဆင္ေရးနည္းဗ်ဴဟာ

ဥပမာေပးရရင္ လေပၚကို ပထမဦးစြာေျခခ် တဲ့ အာကာသ ယဥ္မႉးနီးအန္းစထေရာင္း လေပၚမွာ အာဇန္အသံ ၾကားရတဲ့အေၾကာင္းနဲ႕    Islam   ဘာသာသို႕ကူးေျပာင္းတဲ့အေၾကာင္းပါ။နီးအန္းစထေရာင္း က ဒီ အင္တာဗ်ဴးမွာအတိအလင္းျငင္းထားပါတယ္။

Armstrong, 75, also denied he had heard the Muslim call to prayer on the moon and had converted to Islam.( The Star Newspaper September 7,2005)

http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2005/9/7/nation/11971532&sec=nation

အဓိကစိတ္ဓတ္စစ္ဆင္ေရး နည္းဗ်ဴဟာ က နာမည္ေက်ာ္ လူပုဂိုလ္မ်ားကို  Islam

ဘာသာသို႕ကူးေျပာင္းတယ္လို႕ သတင္းအရင္ လႊင့္ပါတယ္။ သာမန္မြတ္စလင္ထုက ဝမ္းေျမာက္

ဝမ္းသာျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သတင္းမွားျဖစ္ေၾကာင္း အတိအက် ထုတ္ျပန္ပါတယ္။လူေတြရဲ့ အီမန္ကို

ဆြဲ လႈပ္တဲ့နည္းပါ။ အလားတူ မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္၊ ဒိုင္ယာနာ အစရွိသူေတြ ရဲ့ ဘာသာကူးေျပာင္း

တဲ့သတင္းေတြ ျဖန္႕ျပီးေတာ့မွမဟုတ္ေၾကာင္းျငင္းတဲ့သတင္းေတြနဲ႕ ေတြေဝတတ္တဲ့ မြတ္စလင္ေတြရဲ့ အီမန္ကို

ယိုင္ေအာင္ ျပဴလုပ္တဲ့နည္းျဖစ္ပါတယ္။

၁၀:၁၀၈ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (ဤသို႔တစ္ဖန္) ေျပာၾကားပါေလ။
အို-လူအေပါင္းတို႔၊ အမွန္စင္စစ္အသင္တို႔ထံ အသင္တို႔၏အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ
အမွန္တရားသည္ ေရာက္ရွိ၍လာခဲ့ေလၿပီ။ သို႔ျဖစ္ေပရာ မည္သူမဆိုတရားလမ္းမွန္ကို
ရရွိခဲ့ပါလွ်င္ ထိုသူသည္ မိမိအက်ဳိးငွာ တရားလမ္းမွန္ကိုရရွိခဲ့သည္ပင္။
ထိုနည္းတူစြာ မည္သူမဆို လမ္းမွားခဲ့ပါမူထိုသူသည္ မိမိကိုယ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္၍သာ
 လမ္းမွားခဲ့သည္ပင္။စင္စစ္ ငါသည္ အသင္တို႔အေပၚ၌ တာ၀န္ခံ မဟုတ္ေခ်တကား။း။

၃၉:၄၁ အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) ဧကန္အမွန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အေပၚ (ဤကုရ္အာန္)
က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုိ လူတုိ႔အက်ဳိးငွာ တိက်မွန္ကန္စြာ ခ်ေပးသနားေတာ္မူခဲ့၏။
သုိ႔ျဖစ္ေပရာ မည္သူမဆုိ တရားလမ္းမွန္ကုိ ရယူခဲ့လွ်င္
(ယင္းတရားလမ္းမွန္ရရွိျခင္း၏အက်ဳိးမွာ) ၎၏အဖုိ႔ျဖစ္ေပမည္။
ထုိနည္းတူစြာမည္သူမဆုိ လမ္းလဲြခဲ့မူ၊ (ယင္းလမ္းလဲြမႈ၏ ဆံုး႐ံႈးမႈ မွာလည္း)ထုိသူ၏အေပၚ၌
သာလွ်င္ က်ေရာက္ေပမည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား အသင္သည္ ၎တုိ႔အေပၚ၌တာ၀န္ရွိသူ
အျဖစ္ (ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္) မဟုတ္ေပ။ခင္းခံခဲ့ရသည္) မဟုတ္ေပ။

အထတ္ပါက်မ္းျမတ္ကုရအန္ရဲ့ အာယတ္ေတာ္ေတြအရ  Islam ဘာသာဝင္ျဖစ္ျခင္း သည္ထို နာမည္
ထင္ရွားသူ လမ္းမွန္ရရွိတဲ့အတြက္ သူ႕အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ သတင္းေကာင္းတခုျဖစ္
တာကလြဲလို႕တျခားအထူးအေထြ ေတြေဝေနစရာမရွိသလို ဘာသာဝင္မျဖစ္ ရင္လဲ
သူေတာ့ မေသခင္တရားလမ္းမွန္မရေသာ သူပါလားလို႕ မွတ္ခ်က္ေပးရန္မွလြဲ၍ အျခားမရွိပါ။
နာမည္ေက်ာ္ယူဆြပ္အစ္စလမ္ ( Cat Steven) လို ေက်ာ္ၾကားမႉကိုစြန္႕လႊတ္ျပီး
ဘာသာဝင္ျဖစ္လာခဲ့ျပီး ဒါဝါ့လုပ္ငန္းေတြကိုေျပာင္ေၾကညာျပီးလုပ္သူေတြကိုေတာ့
အထူးေလးစားခ်ီးက်ဴးထိုက္ပါတယ္။

Islam ဘာသာသည္လူသားတဦး ယံုၾကည္မႉေၾကာင့္မည္သို႕ မွေျပာင္းလဲမႉမရွိေသာ
ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့လူသားအားလုံး နဲ႕ အျခားဖန္ဆင္းခံမ်ားအားလုံး အတြက္တခုတည္းေသာ
အမွန္တရားကိုညြန္ျပတဲ့သာသနာျဖစ္ပါတယ္။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

သုေတသနစာတမ္းအတုမ်ား

အင္တာနက္မွာ မၾကာခဏေတြ႕တတ္တာကေတာ့သူ႕ေတသနစာတမ္းအတုမ်ားျဖစ္ပါတယ္။အီးေမး မွာ  Forward Mail အေနနဲ႕ရတတ္သလို အင္တာနက္မွာလဲျပန္႕ေနတတ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ ရတဲ့ သုေတသနစာတမ္းတခုဆို အေတာ္္ပီျပင္ပါတယ္။မီလာတိုနင္ဆိုတဲ့ လူ႕အသက္ရွည္ေစတဲ့ ပရိုတင္းဓတ္တမ်ိဳးအေၾကာင္းပါ။

မီလာတိုနင္ဆိုတာလူနဲ႕အခ်ိဳ႕တရိစၧန္ေတြမွာေတြ႕ရတဲ့ဓာတုပစၥည္းတမ်ိဳးပါ။

မီလာတိုနင္ဟာတကယ္ေတာလူရဲ့ဦးေဏွာက္ကအနည္းငယ္သာထုတ္လုပ္တဲ့့ပရိုတိန္း တမ်ိဳးျဖစ္ျပီး ကန္႕လို႕သိၾကတဲ့ ဆာလဖာ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီမီလာတိုနင္ဟာ လူရဲ့ကိုယ္တြင္းရွိ သံ၊ေဖာ့ဆဖရပ္ နဲ႕ဇင့္ မ်ားနဲ႕ ေပါင္းစပ္သိုေလွာင္ထားပါတယ္။မီလာတိုနင္ ဟာလူရဲ့က်န္းမာေရးအတြက္အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ ပရိုတိန္းျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္ေတြ ေတြ႕ရွိတာမၾကာေသးပါဖူး

ဒီစာတမ္းကအခုလိုဆိုပါတယ္…

မီလာတိုနင္ဟာလူရဲ့ကိုယ္အတြင္းမွာ အသက္တစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ကေနသံုးဆယ့္ငါး ႏွစ္အထိပဲထုတ္လုပ္ပါတယ္။အသက္ၾကီးးလာ တာနဲ႕မီလာတိုနင္နည္းလာျပီးအသက္ေျခာက္ဆယ္ အရြယ္မွာထုတ္လုပ္မႉရပ္သြားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္သိပၸံ ပညာရွင္ေတြက မီလာတိုနင္ရႏိုင္မဲ့ နည္းလမ္းကို အျပင္းအထန္သုေတသနျပဳၾကပါ

တယ္။ လူကထုတ္လို႕ရတဲ့မီလာတိုနင္ကပမာဏအလြန္နည္းပါတယ္။

ေနာက္ဆုံး..

“ကမၻာေပၚမွာမီလာတိုနင္ ထုတ္လို႕ရတာ သဖန္းသီး နဲ႕ သံလြင္သီး

ႏွစ္မ်ိဳးပဲရွိတယ္လို႕ဂ်ပန္ကသုေတသီေတြကေနာက္ဆုံးေတြ႕ရွိပါတယ္။

ဆက္ျပီးေတာ့ဒီစာတမ္းက အခုလို ဆိုပါတယ္…..

ဂ်ပန္ ေတြမီလာတိုနင္ဘယ္ကရႏိုင္တယ္

ဆိုတာသိေပမဲ့ လူ႕က်န္းမာေရးအတြက္ဘယ္လိုအခ်ိဳးအစားနဲ႕

သဖန္း နဲ႕ သံလြင္ကိုေရာရမယ္ဆိုတာရွာလို႕ မေတြ႕ႏိုင္ပါ။

ဂ်ပန္ ေတြမီလာတိုနင္ဘယ္ကရႏိုင္တယ္

ဆိုတာသိေပမဲ့ လူ႕က်န္းမာေရးအတြက္ဘယ္လိုအခ်ိဳးအစားနဲ႕

သဖန္း နဲ႕ သံလြင္ကိုေရာရမယ္ဆိုတာရွာလို႕ မေတြ႕ႏိုင္ပါ။

ဒီမွာ

အယ္အာဇဟာ တကသိုလ္ကေဒါက္တာတာဟာ အီဘရာဟင္ခါလီဖာ

ကဂ်ပန္သုေတသီေတြကို အေျဖထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ကုရအန္က်မ္းျမတ္မွာသဖန္းသီးကို တၾကိမ္သာေဖာ္ျပျပီး သံလြင္သီးကို

ေျခာက္ၾကိမ္ တိုက္႐ိုက္ေဖာ္ျပျပီး တၾကိမ္ သြယ္ဝိုက္ျပီးေဖာ္ျပဆိုပါတယ္

ဒါေၾကာင့္သဖန္းသီးနဲ႕သံလြင္သီးတို႕ရဲ့မွန္ကန္ေသာအခ်ိဳးအဆသည္

၁း၇ ျဖစ္တယ္လို႕ေဒါက္တာတာဟာကဂ်ပန္ေတြကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ပန္ သုေတသီေတြ ေဒါက္တာတာဟာ ရဲ့အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္းစမ္းသတ္ျပီး

မီလာတိုနင္ကိုေအာင္ျမင္စြာထုတ္ႏိုင္ခဲ့လို႕ က်မ္းျမတ္ကုရအန္ရဲ့

အံ့ဖြယ္ကိုနားလည္ျပီး

ဂ်ပန္သုေတသီအဖြဲ႕ရဲ့ေခါင္းေဆာင္ဟာ Islam ဘာသာသို႕အီမန္ယူ

ကူးေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။မူပိုင္ ခြင့္ကို Islam နဲ႕ေဒါက္တာတာဟာကိုေပးခဲ့ပါတယ္“။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

အမွန္ အတိုင္းဝန္ခံရရင္ဒီစာတမ္းကိုကြၽန္ေတာ္အေသးစိတ္ဘာသာျပန္ျပီးပါျပီ။

ေသခ်ာေအာင္လို႕ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကသုေတသီနဲ႕သုေတသနဌာနကိုရွာလို႕မေတြ႕သလို

အယ္အာဇဟာ တကသိုလ္ကေဒါက္တာ တာဟာ အီဘရာဟင္ခါလီဖာကိုလည္းရွာ

မေတြ႕ခဲ့ပါ။မူလစာတမ္းခအာရဗီဘာသာနဲ႕ျဖစ္ေပမဲ့  Google translator ျပန္ျပီးဖတ္ၾကည့္ေတာ့

သုေတသနစာတမ္းတခုနဲ႕လုံးဝမတူတာကိုသတိျပဴမိတယ္။

ဒီအေၾကာင္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီးမြတ္စလင္ဆရာဝန္ေတြအမ်ားအျပား ကမူရင္းသုေတသနစာတမ္းကို

ျပဖို႕ေတာင္းဆိုတဲ့အခါ မျပႏိုင္ခဲ့ပါဖူး။

ေနာက္ဆုံး ဒီ စာတမ္းေဖာ္ျပတဲ့”maganin.com” ဆိုတာအာရဗီလို အ႐ူးလို႕အဓိပယ္ရပါတယ္

“maganin” is the arabic for “Insane” in plural and the hard “g” denotes the egyptian pronunciation”

ဒီစာတမ္းဟာ အ႐ူးလုပ္တဲ့စာတမ္းျဖစ္ေၾကာင္းဖြင့္ခ်လိုက္မွျပီး သြားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အင္တာနက္ကရတဲ့ သတင္းေတြကိုအလြယ္တကူမယံုၾကည္ၾကဖို႕ သုေတသနစာတမ္းဆိုရင္ေတာင္

အေထာက္အထားအျပည့္အစံုနဲ႕ တင္ျပမွ တဆင့္ ျဖန္႕ေဝဖို႕သတိထားၾကေစခ်င္ပါတယ္။

ကိုယ္ျဖန္႕ေဝတဲ့ သာသနာ႔အသိအမွားကို မေဝဖန္ႏိုင္ေသးတဲ့ငယ္ရြယ္ႏုနယ္သူလူငယ္တဲ့မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကအမွန္လို႕ မယူေစခ်င္လို႕ပါ။

Allah knows the best,

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

ညဏ္သတိနဲ႕အမွန္တရားရွာေဖြၾကပါ Edit this entry

Posted on April 8, 2011 by kyawkyawoo

0

istanbul-blue-moosque

လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ဝန္းက်င္က အာရပ္ဘာသာစကားကိုမတတ္ကြၽမ္းတဲ့ ကြၽန္ေတာ့အတြက္ အင္တာနက္ေပၚမွာအလြယ္တကူဖတ္ႏိုင္တဲ့ ဟာရြန္ယာယာရဲ့ ဝက္ဆိုဒ္ ဟာ ေရႊအိုးတလုံးရသလိုပါဘဲ။ အဲဒီအခ်ိန္က အင္တာနက္ ေပၚမွာအဂ္လိပ္လို ဖတ္လို႕ရတဲ့ဆိုဒ္ အလြန္နည္းပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္လဲ သူ႕ရဲ့စာအေရးအသားကိုႏွစ္သက္တဲ့အျပင္သိပံၸသမားပီပီ  ဒါဝင္ရဲ့ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ကို အဓိကဦးစားေပးျပီးထိုးႏွက္တဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေၾကာင္း အက်ိဳးအေၾကာင္းသင့္ တံု႕ျပန္ထားတဲ့ သူ႕ရဲ့စာေတြကိုဖတ္လို႕မဝႏိုင္ခဲ့ပါ။ဒါေၾကာင့္လဲ

ကြၽန္ေတာ့ဝက္ဆိုဒ္ရဲ့ မွာ အမွန္တရားသို႕ဖိတ္ေခၚျခင္း ဆိုတဲ့လင့္ ဟာဒီေန႕အထိရွိေနဆဲပါ။

ဒါေပမဲ့ သူ႕ရဲ့စာေတြမွာ အားနည္းခ်က္ေတြနဲ႕လဲမကင္းတာကိုအျခားပညာရွင္မ်ားကေထာက္ျပသလို ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လဲသတိျပဴမိပါတယ္။

၁။ အခ်ိန္နဲ႕ႏိႈင္းရသေဘာတရား ( Timelessness and reality of fate)

ဒီစာတမ္းဟာ႐ူပေဗဒ အေျခခံရွိသူေတြအတြက္ အေတာ္ဖတ္ေကာင္းတဲ့စာတမ္းပါ။ အခ်ိန္ရဲ့ မျမဲတဲ့သေဘာတရားကိုရီေလတီဗီတီသီဝရီနဲ႕ ရွင္းျပထားျပီး ဖန္ဆင္းရွင္ဟာအခ်ိန္ ဆိုတဲ့ ဒိုင္မင္းရွင္းရဲ့အျပင္မွာ ရွိေနတယ္၊ ဖန္ဆင္းရွင္သည္

အခ်ိန္ ကိုစိုးပိုင္ဖန္ဆင္းသူျဖစ္ေၾကာင္း အလြန္စိတ္ဝင္စားစရာေရးျပထားပါတယ္။

သတိထားစရာက ဖန္ဆင္းရွင္အတြက္အတိတ္၊ပစၥဳပန္၊အနာဂတ္ မရွိပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ့ အနာဂတ္ဟာ ေရးထားျပီးသားျဖစ္လို႕ေျပာင္းလို႕မရႏိုင္ဖူးလို႕ဆိုပါတယ္။

ဒါဟာဖန္ဆင္းရွင္အတြက္မွန္ေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕လူသားေတြအတြက္ဖန္ဆင္းရွင္ကလြတ္လတ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားတဲ့အတြက္ေနာက္ဆုံး ထြက္သက္အထိ လမ္းမွန္ရႏိုင္ဖို႕ကြၽန္ေတာ္တို႕အားလုံး အတတ္ႏိုင္ဆုံးရုန္းကန္က်ိဳးစားေနရမွာပါ။ နားလည္မႉ လြဲႏိုင္တဲ့ စာတန္းပါ။

ကြၽန္ေတာ္တို႕အနာဂတ္ ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာ ဖန္ဆင္းရွင္သိေနတာအျငင္း ပြါးစရာမလိုေပမဲ့ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕Islamဘာသာဝင္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာအရွင့္အလိုေတာ္ ပါပဲ ဆိုျပီး ကိုယ့္ရဲ့အားနည္းခ်က္ ကိုဖန္ဆင္းရွင္ကိုလႊဲခ်တတ္ၾကပါတယ္။

သတိထားစရာပါ။

၂။ ဒီေလာကၾကီးသည္ အျပင္မွာတကယ္မရွိ၊စိတ္ကူးထဲမွာသာရွိတယ္ဆိုတဲ့အယူအဆ ( virtual Illusion)

ဒီအယူအဆဟာ ပေလတိုရဲ့ ဖိလိုေဆာ္ဖီကိုအေျခခံပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္ကိုအင္တာနက္မွာရွာၾကည့္ရင္အျခားပညာရွင္မ်ားရဲ့ သတိေပး ထားတာေတြ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

စိတ္ကူးထဲမွာရွိတယ္ဆိုတဲ့အယူအဆဟာ ဒီေလာကၾကီးဟာ ဘာမွမဟုတ္ဆိုတဲ့ အရွုံးေပး အညံ့ခံစိတကိုအားေပးျပီး္လူေတြရဲ့ရုန္းကန္က်ိဳးစားခ်င္စိတ္ေတြ နည္းေစပါတယ္။

က်မ္းျမတ္ကုရအန္ရဲ့သင္ၾကားခ်က္မဟုတ္ပါ။

၃။ အီမန္မေဟဒိ ျပန္လာမဲ့ အေၾကာင္း

အခုေနာက္ပိုင္းအင္တာဗ်ဴးေတြမွာဒီအေၾကာင္းပဲဟာရြန္ ယာယာကအဖန္တလဲလဲေျပာေနပါတယ္။ဟုတ္မဟုတ္ ပညာရွင္မ်ားေဆြးေႏြးၾကပါ။

ေျပာျခင္တာက ဟာရြန္ယာယာ သည္ အလြန္ေလးစားထိုက္သူ ျဖစ္ေပမဲ့ ကိုယ္ပိုင္ အယူအဆေတြကို က်မ္းျမတ္ကုရအန္ရဲ့ သင္ၾကားမႉနဲ႕ေရာျပီးတင္ျပလာတဲ့အခါ သူ သာမဟုတ္မည္သည့္သာမန္လူသား ရဲ့ေရးသားခ်က္ကို အျပီးျပည့္စံုမွန္တယ္လို႕ယူဆလို႕မရတဲ့အေၾကာင္းတင္ျပတာပါ။

ဒါေၾကာင့္က်မ္းျမတ္ကုရအန္က ဘာေတြ ေျပာထားသလဲဆိုတာ သာမန္ျမန္မာစာသာဖတ္တတ္တဲ့ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားသိဖို႕အတြက္အလြန္အေရးၾကီးတယ္ဆိုတာေပၚလြင္ပါတယ္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

သမိုင္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္သာမန္မြတ္စလင္မ်ားဟာ က်မ္းျမတ္ကုရအန္ရဲ့ သင္ၾကားမႉမ်ားကိုနားလည္လိုၾက

ေပမဲ့ မီမိတို႕ကိုယ္တိုင္ နားလည္ႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့အခါ ဆရာၾကီးမ်ားကိုခ်ဥ္းကပ္ရပါတယ္။

ဒီဆရာၾကီးမ်ားရဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္သာအမွန္လို႕ထင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီဆရာၾကီးမ်ားထဲမွာမိမိတို႕ရဲ့ မွန္ကန္တဲ့ဖြင့္ဆိုခ်က္ ေၾကာင့္ရဲရင့္စြာအသက္ေပးသြားေသာ

ဆရာၾကီးမ်ားရွိသလိုမင္းလိုလိုက္မင္းၾကိဳက္ေဆာင္ ျပီး အာဏာရွင္ အုပ္စိုးသူအၾကိဳက္ က်မ္းျမတ္ေတာ္ကို

ဖြင့္ဆိုသြားသူေတြအမ်ားၾကီးရွိတဲ့အတြက္ မိမိတို႕နားလည္ေနတဲ့က်မ္းျမတ္ရဲ့ဖြင့္ဆိုသူ နဲ႕သူ႕ရဲ့သမိုင္းကိုပါသိဖို႕

လိုအပ္ပါတယ္။

အခုခတ္ ဥပမာျပရရင္အစၥလမ္ ဘာသာကိုကြၽမ္းက်င္သူဆိုတဲ့အေရွ႕တိုင္းပညာရွင္မ်ား ဦးစီးတဲ့ေအာက္စဖို႕

တကၠသိုလ္ က အစၥလမ္ပညာဌာန ကိုနမူနာျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီ စန္တာဟာေဆာ္ဒီႏိုင္ငံရဲ့ အေထာက္အပန္႕နဲ႕

မ,တည္ခဲ့ေပမဲ့ အဓီကဦးေသွ်ာင္ ကခ်ားလ္ မင္းသားျဖစ္ပါတယ္။

အေရွ႕တိုင္းပညာရွင္ထဲမွာ  Islam  ဘာသာဝင္ေရာ က်မ္းျမတ္ကုရအန္ကိုထဲထဲဝင္ဝင္ေလ့လာျပီး မယုံၾကည္သူေတြ Kafirေရာပါေနပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္မြတ္စလင္ႏိုင္ငံမွ မဟာက်မ္းျပဴသူမ်ားအတြက္ဆရာၾကီးမ်ားအေနနဲ႕တာဝန္ယူေနရင္း အျခားတဖက္မွာ  Islam   ဆန္႕က်င္ေရးစာေတြေရးေနသူေတြပါ ေအာက္စဖို႕   စင္တာမွာ ရွိေနပါတယ္။

ဒါေတြကိုမသိတဲ့တတိယႏိုင္ငံကမဟာက်မ္းျပဴသူမ်ားက  Islam  ဘာသာဝင္မဟုတ္တဲ့ အေရွ႕တိုင္းပညာရွင္ပါေမာကၡ ဆရာၾကီးမ်ား ရဲ့သြန္သင္ခ်က္နဲ႕က်မ္းျပဴ ျပီး Islamပညာရွင္မ်ား ျဖစ္လာေနတာအမွန္တရားပါ။

မြတ္စလင္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမ်ားမွာလဲအာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္သူအလိုက်ေနသူမ်ားသာ ပါေမာကၡ ဆရာၾကီးမ်ားရာထူးကိုရႏိုင္ျပီး က်မ္းျမတ္ကုရအန္ကို သူတို႕ရဲ့ႏိုင္ငံေရးအာဏာကိုထိပါးမဲ့အေနအထားအထိ မွန္ကန္စြာဖြင့္ဆိုရဲ သူေတြ အသက္မရွည္ရာထူးမျမဲၾကပါဖူး။

ဒီအေၾကာင္းေတြအေသးစိတ္သိခ်င္ရင္ ေတာ့ အင္တာနက္မွာဒီစာအုပ္ေတြရွာလို႕မရပါဖူး။ အခုေနာက္ပိုင္း အာရပ္ႏိုင္ငံမွဆရာၾကီးမ်ား ရဲ့စာအုပ္အခ်ိဳ႕နဲ႕ အေရွ႕တိုင္းပညာရွင္ျဖစ္ေပမဲ့ ဖတ္ၾကည့္သင့္တယ္ထင္တဲ့စာအုပ္အညြန္းကို ေအာက္မွာေရးေပးလိုက္ပါတယ္။

Allah knows the best

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

This Law of Ours and Other Essays  by Muhammad Asad

Our Decline Its Causes and Remedies by Amir Shakib Arslan

No God but God by Reza Aslan

The Islamic Threat Myth or Reality by John L Esposito

ဦးပိန္တံတား သမိုင္းစကား မမွားေစဖို႔ Edit this entry

Posted on February 14, 2011 by kyawkyawoo

0

upane bridge

Source MMSY

ဦးပိန္တံတားေခၚ ေတာင္သမန္ တံတားကိုပုဂံမင္း လက္ထက္သကၠရာဇ္ ၁၂၀၉ ခုႏွစ္မွာ အမရပူရျမိဳ႕ ၀န္ ဦးဘိုင္ဆပ္နဲ႔ ျမိဳ႕စာေရး ေမာင္ပိန္ တို႔ဦးေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါတယ္ ။ အဲဒီတံတား ဟာဒီကေန႔ ျမန္မာ ျပည္ရဲ႕ ဂုဏ္ေဆာင္တံတား ျဖစ္ေနပါျပီး။ အေရွ႕အာရွမွာ သက္တန္းအရွည္းဆံုး သစ္သားတံတားအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂုဏ္ယူ ၀င့္ၾကြားေန ရျပီး ကမာၻလွည္႔ ခရီးသည္ေတြရဲ႔မ်က္စိ ပေသဒ ဆြဲေဆာင္ ျခင္းခံေနရတဲ့ ေနရာလည္းျဖစ္ ၊ ႏုိင္ငံျခားေငြရွာေပးေနတဲ့ ေနရာလည္းျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါသမိုင္း ၊ အေမြ၊ ျမန္မာယဥ္ ေက်းမႈအ ေမြတစ္ခုပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထိန္းသိမ္းရမွာပါ။

ဒီအေၾကာင္းကို စာေရးဆရာတစ္ခ်ိဳ႕ မၾကာခန ဂုဏ္ယူစြာ ထုတ္ေဖၚေရးသားၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုေရး တဲ့အခါမွာလည္း တစ္ခါတစ္ခါ ျမန္မာ ဘုရင္ နဲ႔ ျမန္မာဘုရင္ ရဲ႕ေျမာက္စား ခံရသူေတြကို အထင္ေသးေစတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ရဲ႕စြပ္စြဲ ႏွိမ္ခ်ေရးသာခ်က္ေတြကို အေထာက္ အကူ ျပဳမဲ့ အေရးသားေတြ ေဖၚျပလာတာကို မၾကာခဏေတြ႕ရတဲ့အတြက္ အေတာ္ပဲ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရပါတယ္ ။ ဒီကေန႔ ဒီေလာက္ေတာင္ အေရးထား ဂုဏ္ယူ ေနရတဲ့ အဆင္ေရာက ္ရ တဲံဦးပိန္ တံတားေဆာက္ လုပ္ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ကိုလည္း မဟုတ္တလ်ား စြပ္စြဲေရးသား တာလည္း ေတြ႕ရတက္ပါတယ္

.. ျမိဳ႕၀န္ကုလား ဘိုင္ဆပ္ တို႔ရဲ႕အၾကံက အင္းရဲ႕အေရွ႕ဘက္မွာရွိတဲ့ ဘိုင္ဆပ္နဲ႔ ဘာသာတူနဲ့ အမ်ိဳးအႏြယ္ေတြကို ဘိုင္ဆပ္အလိုရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ အလ်င္ျမန္ အလြယ္တကူေရာက္ရွိျပီ အမရပူရ ထီးနန္းကိုေတာင္ အရယူဖို႔ၾကံစည္ ထားတယ္… လို႔စြပ္စြဲ ထားခ်က္ကို ေဖၚျပေလ႔ရွိပါတယ္။

အဲဒီလိုစြပ္စြဲရေအာင္ ခိုင္လံုတဲ့ အေထာက္အထားလည္း မရွိပါဘူး။ ခိုင္မာတဲ့သမိုင္းစာအုပ္ ေတြျဖစ္တဲ့ ဦးကုလား ရာဇ၀င္ ၊ မွန္နန္းရာဇ၀င္ ၊ ကုန္းေဘာင္မဟာ ရာဇ၀င္မ်ားမွာလည္း လံုး၀မပါပါဘူး။ စာဖတ္ပရိသတ္ မ်ားကို ဦးပိန္တံတားေဆာက္လုပ္ရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္းေတြကို အရွိကိုအရွိတိုင္းသိရွိေအာင္ ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္ ။

အဲဒီတံတားၾကီး မေဆာက္ခင္ အသာဖယ္ယာ ေခါင္းေဆာင္တဲ့သံအဖြဲ႕ အင္း၀ျမိဳ႕ကို လာၾကတုန္းက ေတာင္သမန္ကို သူတို႔ပိုင္တဲ့ သေဘာၤနဲ႔ျဖတ္ျပီး ၀င္လာၾကတာ နန္းေတာ္ျမိဳ႕ရိုးအထိ ေပါက္ခဲ့တယ္ ။ ဆိုတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းရွိဘုးတယ္။ ဒီ ဦးပိန္တံတား ေဆာက္ျပီးေနာက္မွာ ေတာ့ နယ္ခ်ဲ႕သေဘၤာေတြ ဟာ နန္းေတာ္ဦးထိမေရာက္ႏုိင္ေတာ့ပါဘုး။ ဒါကိုေတာ့ျမင္တက္ဖို႔ လိုပါတယ္။

(အစၥလာမ္ဓမၼဗိမာန္ ႏွစ္ ၂၀ျပည္႔ အထူးစာေစာင္ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၂ မွာ တိုင္းရင္းသား အစၥလာမ့္သာသနာ ၀င္ေလာကမွာ ျမန္မာ့သမိုင္း ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေလးစားခံရဆံုး ဆရာၾကီး ပသီဦးကိုကိုေလး ၏ ေဟာေျပာခ်က္ (ခ်က္ (၃) ခ်က္ ေဆာင္းပါးမွ)

ဤသို႔ နယ္ခ်ဲ႔အႏၱရယ္မွ လြတ္ကင္းေအာင္ ပရိယယ္ၾကြယ္ၾကြယ္ျဖင့္ တားဆီးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အမရပုူရ ျမိဳ႕ပတ္၀န္က်င္ ကိုတစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္လေက်ာ္ ေရလႊမ္းမိုး လ်က္ရွိရာ လူမ်ားစီးပြားေရး အတြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူ ျဖတ္သန္းသြားႏိုင္ရန္အတြက္အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးစြာျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

( တကၠသိုလ္ ေန၀င္းဘာသာျပန္ အင္း၀ေရာက္ ျဗိတိသွ်သံ )

ျမိဳ႔စာေရးဦးပိန္သစ္သားတံတား တစ္ခုေဆာက္လုပ္ရျခင္းရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ( ၁၄) အမရပုရျမိဳ႕အေၾကာင္း မွာ-

ပုဂံမင္း လက္ထက္က ျမိဳစာေရး ေမာင္ပိန္သည္ ထိုအင္းကိုျဖတ္၍ သစ္တားတံတားၾကီးတစ္ခု ေဆာက္လုပ္လႈဒါန္းခဲ့ရာ ယခုတိုင္ရွိေသးသည္။ ေတာင္သမာန္ အင္းတစ္ဖတ္တြင္ ပုဂံမင္း တည္းထားခဲ့ေသာ ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရားရွိသည္။ …လို႔ေဖၚျပထားေတာ့ အစၥလာမ္ ဘာ သာ ၀င္ တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ျမိဳ႕စာေရး မင္းေမာင္ပိန္ ဟာေစတနာအေလ်ာက္ တံတား ေဆာက္ လုပ္လႉဒါန္းရာမွာ တံတားတစ္ဖတ္ခ်က္မွာရွိတဲ့ရြာမ်ားက ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ေတြ လြယ္ လင့္ တကူ အႏၱရယ္ကင္းရွင္စြာနဲ႔ ဘုရားဖူး သြားႏုိင္ပါေစ ဖို႔ဆိုတဲ့ ေစတနာကိုလည္း ဘယ္ သူမွ မျငင္းႏုိင္ပါဘူး ။ ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္း လိုခိုင္မာတဲ့ က်မ္းၾကီးက ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္း ခဲ့သည္ ဟု ေဖၚ ျပထားပါသည္။

ျမိဳ႕စာေရးမင္း ဦးပိ္န္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္မွာ ဦးပိန္တံတာား တစ္ခုတည္းသာမက ဦပိန္သည္ စက်င္၀ေခ်ာင္း ကိုျဖတ္လ်က္ ေတာင္ၾကီးတံတား ဟသၤာတံတား ၊ ပန္ဘဲတဲ့တား၊ ဗံုအိုးတံတား ၊ စက်င္၀တံတား ၊ ကုကၠိဳင္တံတား မ်ားကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ တံတားမ်ားေဆာက္လုပ္၇န္ လုိအပ္ေသာ ပန္းဘဲသမားမ်ားႏွင့္ လက္သမားမ်ား ေနထိုင္ရန္ ပန္းဘဲရြာ ႏွင့္ လက္သမားရြာ ကိုလည္း တည္ေပးခဲ့ပါသည္။

ေနာက္စြပ္စြဲခ်က္တစ္ခုရွိေသးတယ္ .။ အမရပူရ ျမိဳ႕သစ္တည္တဲ့အခါ အင္း၀နဲ႔ စစ္ကိုင္းဘက္ က နန္းေတာ္ ေဟာင္းေတြ အိမ္ေတာ္ေဟာင္းေတြ ၊ ၾကမ္းအေဟာင္းေတြ ကို ဖ်က္ျပီး ေတာင္သမန္ တံတားၾကီးမွာ အသံုးျပဳတာေပ့ါ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲ ခ်က္ ။ ထိုစြပ္စြဲခ်က္ ပါးစပ္စကား သည္ လံုး၀ယုတိၱမရွိေပ။ နန္းေတာ္မ်ား၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊ မင္းစိုးရာဇာ မ်ား၏ အိမ္မ်ားတြင္ မည္သူမွ် ဖိနပ္မစီးတက္ရပါ။ တံတားေဆာက္၇ာတြင္ သံုးသည္ ဟုဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့အယူအဆအရ နာမ္ႏွိမ္ရာက် ဘုရင္ လာခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ.။ နန္းေတာ္တိုင္သည္ လူၾကီး တစ္ပို္က္ေက်ာ္ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ဦးပိန္တံတားမွာ လူၾကီးတစ္ပိုက္လံုးပတ္မရွိပါ။ နန္း္ေတာ္ကို မျမင္ဖူး ေသာ မႏၱေလးသား မဟုတ္သည္႔ သမိုင္းဆရာတစ္ခ်ိဳ႕ ရဲ႕စြပ္စြဲခ်က္သာျဖစ္တန္ရာ၏ လို႔ ေမာင္ေမာင္ခင္ (BSc. Dip Ed )က ၁၉၉၅ ခု၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလထုတ္ မိုးေသာက္ၾကယ္မဂၢဇင္းမွာ ေရးသားထားပါတယ္ ။

ဦးပိန္သည္ တံတားမ်ားေဆာက္လုပ္၇န္ အတြက္ကၽြန္းသစ္ ခုတ္ခြင့္ရရွိေလသည္။ ျမစ္ေရၾကီးေသာအခါ ကၽြန္းသစ္မ်ားေဖာင္ဖြဲ႕ျပီး သယ္ေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ အေဟာင္းမ်ား မပါပဲ သစ္သားျဖင့္ ေဆာက္ခဲ့သည္။ အမရပုရ ေရာက္ အဂၤလိပ္သံမႉး ဟာင္နရီ ယူးက ဦးပိန္တံတား ၾကီးပံုတူကို ေရးဆြဲေဖၚျပခဲ့ေပသည္။ တံတားၾကီးသည္ အသစ္စက္စက္ ျဖစ္ျပီး ကၽြန္း၀ရန္တာ ႏွစ္ဘက္တြင္ ပန္းပု၊ ပန္းႏြယ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္ဟု အတိအက်ေဖၚျပထားသည္။ …လို႔ (တကၠသိုလ္ ေန၀င္း ဘာသာျပန္ – အင္း၀ေရာက္ျဗိတိသွ် )စာအုပ္မွာ ေရးသားထားပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ စြပ္စြဲခ်က္ ဟာလည္း အေျခအျမစ္မရွိပါဘူး။

ေနာက္စြပ္စြဲခ်က္တစ္ခုက ျမိဳ႕၀န္ဘို္င္ဆပ္ က သူရဲ႕ရဲစြမ္းသတၱိေၾကာင့္ျမိဳ႕၀န္ျဖစ္လာတာမဟုတ္ပါဘူး ။ သူကၾကက္တိုက္ ငွက္တိုက္ ႏြားတိုက္၊ ဆိတ္တို္က ဆိုတဲ့ အတက္ေတြ ကို ဘုရင္က သေဘာက်လို႔ ျမိဳ႕၀န္ ျဖစ္လာရေတာ့ နာယဂုဏ္ေျခာက္ပါး နဲ႔ ဘယ္ညီႏုိင္မွာလဲ …လို႔စြပ္စြဲ ပါေသးတယ္…

အဲဒီလိုစြပ္စြဲတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာဘုရင္ေတြကို ဆင္ျခင္တုံတရား နည္းပါးသူအျဖစ္ ေရးရာ ေျပာဆိုရာ က်ပါတယ္ ။ ဘုရားေက်ာင္းကန္ မ်ားနဲ႔ စည္းကားေအာင္ လမ္းတံတားမ်ားနဲ႔ တင့္တယ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မဲ့ ျမိဳေတာ္စည္ပင္ေအာင္ တာ၀န္ယူႏုိင္တဲ့ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္တစ္ဦးကို တာ၀န္ေပးေရြးခ်ယ္ရာမွာလဲ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ေရြးမွာမဟုတ္ပါဘူး ။ ျမိဳေတာ္၀န္ တာ၀န္ကလည္း ၾကီးမားတဲ့ အတြက္ ေတာ္ရံုတန္ရံု အရည္အခ်င္းနဲ႔ ျစဖ္ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘုး ။ ဘုရင္ကို ႏွိမ့္ခ်ဟန္ အေရးအသားေတြဟာ ျမန္မာအေရးကို ကိုႏွိမ္ခ်င္ၾကတဲ့ အေနာက္ႏုိင္ငံသားေတြ ရဲ႕ေလသံမ်ိဳးျဖစ္ေနပါတယ္ ။ ျမိဳ႕စား ၊ ရြာစား၊ ျမိဳ႕၀န္ျဖစ္တဲ့ အဆင့္ေတြဟာ သာမန္မဟုတ္ပါ့ဘုူး .။

သူတို႔မွာအဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာ ကိုေက်ာ္ျဖတ္ျပီးမွ အဲးီေနရာကိုေရာက္ ရတာပါ။ ျမန္မာနန္းတြင္း အမႈထမ္းေတြမွာ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္ ။ ေသေဖၚရွင္ဖတ္ ငါးေယာက္တစ္စု ကို တစ္အိုးစားလို႔ေခၚပါတယ္။ ႏွစ္အိုးစားကို အၾကပ္တစ္ ေယာက္ထား ပါတယ္ ။ အၾကပ္ငါးေယာက္ ပါတဲ့အိုးစားအစုကို ေသြးေသာက္တစ္ေယာက္ ထားပါတယ္ ။ ေသြးေသာက္ႏွစ္ေယာက္ ကိုတပ္မႈး တစ္ေယာက္ထား ပါတယ္ အဲဒီတပ္မႉးငါးေယာက္ ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့အစုကို ဗိုလ္ တစ္ေယာက္ ထားတယ္။

အဲဒီထဲက ေျခဆယ္ပြဲရမွ ဆင္အစုကို ၀င္ရတယ္။ ဆင္တယ္ပြဲရမွ ေသြးေသာက္အစုကို ေရာက္တယ္ ။ အဲဒီအဆင့္ေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ျပီးမွ ျမိဳ႕စား၊ ရြာစား၊ ျမိဳ႕၀န္ မွဴးမတ္ေတြ ျဖစ္ၾကရတာပါ။ အဲဒါေတြကိုသိရက္သားနဲ႔ ျမိဳ႕၀န္ရာထူးကို လြယ္လြယ္ ခန္႔လိုက္တယ္ ေျပာတာဟာ ဘုရင္ကို အရည္အခ်င္းမဲ့ သူအျဖစ္ စြပ္စြဲလိုက္တာ သာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ သမိုင္းဆရာ ေဒါက္တာ ေက်ာ္သက္က သူေရးတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမိုင္း စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ ( ၃၇၄ ) မွ ပုဂံမင္း ( ၁၈၄၆- ၁၈၅၂) နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ထီးနန္း ကိုသာယာ၀တီမင္း ၏ သားေတာ္ၾကီးပုဂံမင္းက ဆက္ခံေလသည္။ ပုဂံမင္း လက္ထက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုန္းေဘာင္ ရာဇ၀င္ တြင္ပုဂံမင္းကို ေရွးအစဥ္အလာ မင္းမ်ားကဲ့သို႔မင္းျဖစ္ သည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။

ပုဂံမင္းသည္ စတုတြင္ ဆည္ေျမာင္း၊ ကန္ေခ်ာင္းမ်ား ကို ေဖါက္လုပ္သည္။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ ေစတီပုထိုး တည္ထားသည္႔ သာသနာေဘာင္ သို႔ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအား သြတ္သြင္းခ်ိီျမင့္ ၍ သာသနာဒါယကာ အျဖစ္ခံယူခဲ့ပါသည္။ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြား ၏သမီးေတာ္ ႏွင့္ လက္ဆက္သည္။ သူပုန္ထျခင္း ကို ျငိမ္သက္ပိျပားေအာင္ ျပဳလုပ္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ သံတမန္အဖြဲ႕ကို တန္း တူႏုိင္ငံမွ ေစလႊတ္ေသာ သံအဖြဲ႔သို႔ လက္ခံျပဳစု သည္ဟု ပါ၇ွိေလသည္။ လိုပုဂံမင္း ေကာင္းေၾကာင္း ေ၇းသားထားခ်က္မ်ားကိုေတြ႕ရွိေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားက ပုဂံမင္း၏ အေၾကာင္းကိုေျပာဆိုၾကသည္မွာ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ကြဲေလသည္။ ၄င္းတုိ႔အဆိုအရ ထင္ရွားသည္႔ အခ်က္ကား ပုဂံမင္းသည္ တန္ခိုးအာဏာ ကို အလြဲသံုးစား ျပဳသည္ ဟုလည္းေကာင္း၊ တို္င္းက်ိဳးျပည္က်ိဳး ကိုေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳဟု လည္ေကာင္း ဆိုၾကေသာ အခ်က္ျဖစ္ေလသည္။ တိုင္းေရးျပည္ ရာကို မင္းက လစ္လ်ဴရႉ ထားသည္႔အတြက္ တန္ခိုးအာဏာ ကိုအလြဲသံုးစား ၍ ေဟာရမ္းမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ေနာက္စြပ္စြဲမႈ တစ္ခုလည္း ရွိပါေသးတယ္ ။ အဲဒါကေတာ့ ဘိုင္ဆပ္ျမိဳ႕၀န္ျဖစ္တာနဲ႔ အမရပူရ ကအမ်ိဳးသားေကာင္း အမ်ိဳးသမီးေကာင္းေတြ မွာ အသက္ေသတဲ့ သူနဲ႔ ဘ၀ပ်က္တဲ့သူနဲ႕ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ေတြမွာ ေတာင္အ၇ွက္ကြဲခဲ့ရတယ္ ဆိုတဲ့စြပ္စြဲခ်က္ပါပဲ။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အခုလို သမိုင္းအမွန္ကို ျပန္တင္ျပခ်င္ပါတယ္

ျမန္မာရာဇ၀င္တြင္ အာဏာ အတြက္အေဖကိုသားသတ္ ၊ သားကိုအေဖသတ္ ၊ အစ္ကိုကို ညီသတ္ ၊ ညီကို အစ္ကိုသတ္၊ စေသာ ရႈပ္ေထြးလွေသာ နန္းတြင္ ေရးရာ မွာမင္းညီမင္းသား သို႔မဟုတ္ ဘုရင္ တစ္ပါး ပါးရဲ႕ သစၥာေတာ္ခံအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရတာ လြယ္ကူတာ ေတာ့မဟုတ္ပါဘုး။ အဲဒီအေျခအေန တြင္ဦးဘို္င္ဆပ္ တို႔ အမႈေတာ္ ထမ္းခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္က ၾကိဳးတန္းေပၚလမ္းေလွ်ာက္ရ သကဲ့သို႔ အႏၱရယ္မ်ားလွပါတယ္ ။ ဒီေနရာမွာ ျမိဳ႕ေတာ္ ၀န္ဘို္င္ ဆပ္ ႏွင့္ျမိဳ႕စာေရး ဦးပိန္တို႔အေၾကာင္း ကို ၁၉၉၅ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလထုတ္ မိုးေသာက္ၾကယ္ မဂၢဇင္းပါ သမိုင္း သုေတသီ ဆရာဦးေမာင္ေမာင္ခင္ BSc (Dip Ed) ရဲရာဇ၀င္ အေဆာင္ေဆာင္မွ ေမႊေႏွာက္ စုစည္းထားေသာ ေရႊျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဘို္င္ဆပ္ႏွင့္ ျမိဳ႕စာေရး ဦးပိန္ စြပ္စြဲေခ်ပခ်က္ မွ ထုတ္ႏွတ္ျပီး အနည္းငယ္ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ျမိဳ႕ေတာ္ဦးဘိုုင္ဆပ္ ၊ဦးပိန္ ႏွင့္ပုဂံမင္းတို႔သည္။ ငယ္စဥ္က ေတာင္သမန္အင္း အေနာက္ထိပ္ရွိ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္းတြင္ စာအတုူ သင္အံခဲ့ၾကသည္။ ဘို္င္ဆပ္သည္ ပုဂံမင္းသား ၏ယံုၾကည္ခ်က္ သဒၵါ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံရေသာ လူပ်ိဳေတာ္ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး မင္းသားအလိုက် တာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခံစား ေတနရေလသည္။ သာယာ၀တီမင္း သည္ မိမိ၏ သားၾကီး ျပည္မင္းသား အားဒဂံုျမိဳ႕မွအျပန္အ ထင္မွားျပီး သာယာ၀တီ မင္း၏ မိဖုရား မျမကေလး၊ ျပည္မင္းသား ႏွင့္ေျမးေတာ္ ကေလးမ်ားသည္ မင္းမိန္ျဖင့္ အကြပ္မ်က္ခံရေလသည္။ ျပည္မင္းသား အသတ္ခံရျပီးေနာက္ သာယာ၀တီ မင္းနတ္ ရြာစံေလသည္။ ပုဂံမင္းက ခမည္းေတာ္အရို္ကအရာ ကို ဆက္ခံခဲ့ေလသည္။ ပုဂံမင္းသည္ မိမိနန္းတက္ ေသာအခါ ဦးဘိုင္ဆပ္၏ အရည္အေသြကို ငယ္စဥ္ ကတည္းက ပင္သိရွိျပီးျဖစ္ ၍ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ခန္႔ျပီး ဦးပိန္ကို စာေရးခန္႔ခဲ့ေပသည္။ ဦးဘိုင္ဆပ္သည္ နန္းျမိဳေတာ္ အတြင္းႏွင့္ျမိဳ႕ျပင္ ႏ်စ္ရပ္စလံဳးကို အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ ေရႊျမိဳ႕ေတာ္၀န္ပင္ျဖစ္သည္။

ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးဘို္င္ဆပ္ သည္အမရပူရ ျမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္းမ်ားအနက္ ရွားရွားပါးပါး အုတ္တိုက္ေက်ာင္း ၾကီးတစ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းခဲ့သည္။ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးဘိုင္ဆပ္ သည္အခြန္ အတုပ္ေကာက္ ရာတြင္ တိုင္းသူျပည္သား ႏ်င့္မင္းမႈထမ္းမ်ား အေပၚျခားနားျခင္းမျပဳပဲ မင္းမိန္အတိုင္း စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အခြန္မေဆာင္လိုေသာ မင္းမႈထမ္းမ်ား၏ မ်က္မုန္းက်ိဳးျခင္းခံ ရေလသည္။ ေနျပည္ေတာ္ ၌ ျပည္မင္းသားသစၥာခံ ဘက္ေတာ္သားမ်ားက လည္းရွိေနပါသည္။ ပုဂံမင္း ၏ သစၥာခံ ဘက္ေတာ္ သားအေပၚ မလိုမုန္းထား မႈမ်ားလည္းရွိၾကေပမည္။

ဤသည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။ အျပစ္ဆိုဖြယ္ရာမရွိေပ။ ဦးဘို္င္ဆပ္သည္ လည္းက်မ္း ေတာ္ရြက္ သစၥာ ေတာ္ခံတစ္ဦး ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေစသည္႔ကၽြန္ ၊ထယ္သည္႔ႏြား ကြဲသို႔ အမႈေတာ္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းရြက္ရေပသည္။ ပုဂံမင္း ၏ အတိုက္ခံမ်ားအားလံုး မွာလည္း အမႈေတာ္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းရြက္ရေပသည္။ ပုဂံမင္း ၏ အတိုက္အခံအားလံူးမွာလည္း ေရႊျမိဳေတာ္၀န္ ဦးဘိုင္ဆပ္ႏွင့္ ျမိဳ႕စာေရး ဦးပိန္ တို႔ကို မလိုမုန္း တီးၾကေပမည္။ ၄င္းတုိ႔ကဲ့သို႔ သစၥာရွိ မင္းမႈထမ္း လူယံုမ်ားရွိေန၍ ပုဂံမင္းကို လုပ္ၾကံရန္မလြယ္ကူေပ။ ဘိုင္ဆပ္ႏွင့္ ေတာင္သမန္တံတား ဒါယကာဦးပိန္တို႔ကို အျပစ္ရွာမွာသာလွ်င္ ပုဂံမင္း၏ ထီးနန္း ကိုလြယ္လင့္တကူ ရရွိေပမည္။ ကေနာင္းမင္းသား ၏ေနာက္လိုက္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ လည္းပုဂံမင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဆန္႕က်င္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။

ဤအေျခအေနတြင္ ဦးဘိုင္ဆပ္ တုိ႕ကို ဒုကၡေပးလိုေသာ ေနာက္ထပ္ အုပ္စုတစ္ခုကလည္းရွိေနသည္။ ယင္းသည္ အျခားမဟုတ္၊ ပုဂံမင္း မိဖုရား၏ ေမာင္ေတာ္ဦးေက်ာက္လံုး တုိ႔အုပ္စု ျဖစ္သည္။ ၄င္းဦးေက်ာက္လံုးက ဦးဘိုင္ဆပ္ ကိုျမိဳ႕၀န္ ရာထူးမွျဖတ္ ခ် ၍ မိမိျမိဳ႕၀န္ျဖစ္လိုသည္.။

တစ္ေန႔ ဦးဘိုင္ဆပ္သမီး ကို ဦးေက်ာက္လံုးက ခိုးယူေပါင္းသင္းသည္။ ဦးဘိုင္ဆပ္က သမီးခိုးမႈ ကို မင္းၾကီးအား တိုင္တန္း ရန္နန္းေတာ္သို႔ ၀င္ခဲ့သည္။ မိဖုရား ၾကီးက မိမိ ၏ ေမာင္ေတာ္ ဦးေက်ာက္လံုး မယား လိုလားမႈကို ပုဂံမင္းအား ၾကိဳတင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလသည္။ ဦးဘို္င္ဆပ္ ပုဂံမင္း ေရွ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္၇ွိလာေသာအခါ ဘုရင္က အရိပ္အကဲၾကည္ျပီး …ေယာက္ဖေတာ္ ေမာင္ေက်ာက္လံုး ၏ ေယာကၡၾကီးေနာက္က်လွခ်ည္လား …က်ီဆည္ ေတာ္မူ ခဲ့ေလသည္။ ဦးဘိုင္ဆပ္ ႏွင့္ေမာင္ေက်ာက္လံုး တို႔လည္း သမီးကိစၥႏွင္ပတ္သက္ျပီး တစ္ဦးႏွစ္တစ္ဦး က်ားႏွင့္ဆင္ကဲ့သို႔ ရန္ေစာင္ေနခဲ့ၾကသည္။

ထုိအေတာအတြင္း မင္းမႈ ထမ္းနာခံေတာ္ဦေရႊရ သမီး မနစ္ကို ေရႊနားေဋာင္း အမႈႏွင့္ ခ်ဳပ္ထားခဲ့ရမွနာခံေတာ္ ဦးေရႊရ ေတာင္းပန္မႈကို ေထာက္ထားျပီး မနစ္အား လက္မေဖာက္တန္း အခ်ဳပ္ေထာင္မွ လႊတ္ေပးခဲ့ေလသည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ မနစ္ကို ဥိေက်ာက္လံုး ၏ အစ္မေတာ္မိဖုရားၾကီးက ေသာက္ေတာ္ေရႊ ဖလား တစ္လံုး ေပ်ာက္ဆံုးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ မနစ္က ကိုယ္လုပ္ ေတာ္တစ္ပါး ခိုးယူထားေၾကာင္းေခ်ပခဲ့သည္။ မိဖုရားၾကီးလည္း ဦးဘို္င္ဆပ္အား ကိုယ္လုပ္ေတာ္မိဖုရား ငယ္တစ္ပါး ခိုး၀ွက္ထား သည္ဟူ ၍ပင္ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျပီး စံုစမ္းခိုင္ေလသည္။

တစ္ေန႔ ပုဂံမင္းတ ရားၾကီး ရုပ္စံုသဘင္ ၾကည္႔ရႈေတာ္ မူေနရာ မွရုတ္တရက္ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ မိဖုရားငယ္ ထံၾကြျမန္း ေတာ္မူခဲ့ ေလသည္။ ဦးဘိုင္ဆပ္ သည္ေရႊဖလား ေပ်ာက္ဆံုးမႈ ကိုစံုစမ္းရန္ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ မိဖုရား ငယ္ထံ ၀င္ေရာက္ခဲ့ ေလသည္။ စစ္ေဆး ေမးျမန္ျပီးအျပန္ ဦးဘို္င္ဆပ္သည္ ပုဂံမင္းတရားၾကီးႏွင့္ ဆံုဆည္းခဲ့သည္။ ပုဂံမင္းတရား ၾကီးရုပ္စံု သဘင္ ၾကည္႕ ေတာ္မူေနရာ မွရုတ္တရက္ မိဖုရား ၾကြေရာက္မူျခင္းသည္ မလိုမုန္းထားသူမ်ား၏ ဆင္ကြက္ပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ မိဖုရားငယ္ကလည္း မိမိအေပၚ ယံုမွားသံသယ ရွိေနမႈကို ရွက္ေတာ္မူျပီး လြတ္ေအာင္တိုင္ၾကားေပမည္။ ေနာက္ဆံုးကုန္ေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇ၀င္ၾကီး တတိယအတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၈၆- ၈၈ အရ ဦးဘိုင္ဆပ္ ၊ ဦးပိန္ႏွင့္တကြ ငေရႊေဘာ္၊ ငမႈန္ ၊ငရွင္ကေလး ၊ ငက်ားၾကီး၊ ငၾကံ တို႔ကြပ္မ်က္ ျခင္းခံရေပသည္။ တစ္ေန႔ေသာအခါ ပုဂံမင္း ကိုယ္တိုင္ သူအခ်စ္ဆံုူး ဦးဘို္င္ဆပ္ကို မသတ္ခ်င္ဘဲ သတ္ခဲ့ရေၾကာင္း အင္း၀ေရာက္ သံ တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

ဒါေတြကေတာ့ ဦးဘို္င္ဆပ္၊ ဦးပိန္တို႔ ကို မလိုမုန္းတီစြာ မၾကာခဏ အေရးယူခံ ရျခင္းရဲ႕ အဓိက အခ်က္ မ်ားသာျဖစ္ပါတယ္

မင္းလိုလိုက္ မင္းၾကိဳက္ ေဆာင္ရာတြင္ အခြင့္အေရး ယူေကာင္းယူခဲ့ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာသိမ္းရန္ၾကံစည္ သည္ဟူေသာ အေရးအသား မွာသမိုင္းတြင္ရွာမေတြ႕ခဲ့ရပါ။ ဦးဘို္င္ဆပ္ ကြပ္မ်က္ခံရျပီးေနာက္ ဘုရင့္ေယာက္ဖဦးေက်ာက္လံုး ေရႊျမိဳ႕ေတာ္၀န္ျဖစ္လာျခင္း ျဖင့္ ဦးဘို္ငဆပ္အေပၚ အထင္အျမင္ လြဲမွားေစေသာ အေရးအသားမ်ားမွ မည္သူဘက္ကေန လာခဲ့သည္ကို သိရွိေလာက္ျပီဟု ယူဆပါသည္။ ပုဂံမင္းသစၥာခံ ဘကေတာ္သား ဆူးေျငာက္ခုတ္ အားလံုးကို ေတာရွင္း ထားျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုဂံမင္းအား လြယ္လင့္တကူ နန္းခ် ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။

မွားယြင္းတဲ့အကိုးကား ေတြ ထင္ရာစြပ္စြဲ လြဲမွားတဲ့ေကာက္ခ်က္ ေတြကို တစ္ဖတ္သတ္ ေရးၾကတာ ေတြဟာမၾကာမဏ ေတြ႔ရပါတယ္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ၊ၾသဂုတ္ လထုတ္ ရနံသစ္မဂၢဇင္းမွာ ေမာင္၀မ္းဆန္း (သံျဖဴဇရပ္) က ျမိဳ႕၀န္ဘို္င္ဆပ္၊ေတာင္ သမာန္အင္းျဖတ္ ဦးပိန္တံတား အေၾကာင္းတစ္လြဲေတြ ေရးလို႔ စာေရးသူက အိတ္ဖြင့္ေပးစာေလးတစ္ခုေရးေပးဖုူးတယ္။ အခုတစ္ခါ ၁၆.၉.၂၀၀၉ ထုတ္ News Watch Weekly ေစာင့္ၾကည္႔သတင္း ဂ်ာနယ္မွာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြခံ ေတာင္သမာန္ တံတာၾကီး ဂုဏ္ျဒပ္ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ တစ္လြဲေရးသား လာျပန္ပါတယ္ ။သမိုင္းတစ္ေခတ္မွာ သူဘက္ကိုယ္ဘက္ ျပသနာေတြ အၾကားမွာ ကိုယ့္အုပ္စု မဟုတ္ရင္ စြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္ေရး တက္ၾကတဲ့ အစဥ္အလာ အရေရး သားထားတဲ့ သို႔မဟုတ္ စြပ္စြဲေျပာဆိုတက္တဲ့ အတင္းစကားေတြကို အေလးထား ေ၇းသားလာၾကေတာ့ မလိုလားအပ္တဲ့ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္ ။

ဒါေၾကာင့္ ဘယ္စာေရး ဆရာပဲျဖစ္ျဖစ္ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံသားျမန္မာ မြတ္စလင္ အေၾကာင္း ေရးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ထုတ္ ရာဇ၀င္ ပါေမာကၡ ေရႊျပည္ဆရာဦးဘတင္တည္းျဖတ္ျပီး ရာဇ၀င္သုေတသိီဆရာၾကီး ေရႊဘိုဦးဘဦး ေရးတဲ့ ေ၇ႊမန္းအႏွစ္တရာျပည္႕ ဗမာမြတ္စလင္တို႔ ၏ အထၱဳပတၱိ စာအုပ္အပါအ၀င္ ဆရာခ်ယ္ တုိ႕ပသီဦးကိုကိုေလး တို႔လို သမိုင္း သုေတသီ ေတႊရဲ႕စာအုပ္ ေတြကိုလည္း ေလ႔လာျပီးမွ ေရးသားသင့္ၾကပါတယ္ ။ ဒါမွလည္း ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈ အေမြကို အားလံုး ၀ိုင္း၀န္း ထိန္းသိမး္ ႏုိင္ၾကမွာ ပါ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပရင္း………..

စာေရးဆရာ ေမာင္သဲနီ တင္ျပသည္။ မြတ္စလင္သတင္းစဥ္ မွကူးပါသည္။

အီဂ်စ္မွအံ့ဩစရာသတင္းမ်ား Edit this entry

Posted on February 2, 2011 by kyawkyawoo

0

အံ့မခန္းစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ သတင္းေလးေတြေျပာျပခ်င္တယ္။

အယ္ဂ်ာဇီယားသတင္းဌာနကို အီဂ်စ္အာဏာရွင္အစိုးရကပိတ္လိုက္ျပီး

သတင္းေထာက္ေျခာက္ေယာက္ကိုနာရီအတန္ၾကာဖမ္းဆီးထားခဲ့တယ္။CNN

နဲ႕BBC ကိုေတာ့အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွအေရွ႕အလယ္ပိုင္း ပညာရွင္ဆိုသူေတြေျပာခ်င္ရာေျပာ

တာ ကမၻာ ျပည္သူေတြနားေထာင္ဖို႕ ဖြင့္ေပးထားသဗ်။

ပိုထူးဆန္းတာကအေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ့ျပည္နယ္ငါးဆယ္က ေကဘယ္ တိဗြီလိုင္းေတြမွာ အယ္ဂ်ာဇီယား

လိုင္းပါဝင္ခြင့္မရတာပါ။

ဒါေပမဲ့အေမရိကန္တႏိုင္ငံထဲက အယ္ဂ်ာဇီယား(English) အင္တာနက္ဆိုက္ကိုလာေရာက္ၾကည့္႐ႉသူမ်ား အခုရက္ပိုင္းအတြင္း

အဆႏွစ္ေထာင္ ပိုတက္ပါသတဲ့။အေမရိကန္ျပည္သူေတြက အယ္ဂ်ာဇီးယားကိုၾၾကည့္ခ်င္ေပမဲ့ ၾကည္လို႕မရလို႕

အင္တာနက္ကပဲၾကည့္ရပါသတဲ့။ မဆန္းေပဖူးလား?

အိဂ်စ္ႏိုင္ငံမွာ အေမရိကန္တိုးရစ္ အနဲဆုံးငါးေထာင္ ေလာက္ပိတ္မိေနပါသတဲ့။ဒါေပမဲ့အီဂ်စ္ျပည္သူေတြကအေမရိကန္

အလံကိုမီး႐ိႈ႕ျခင္းအေမရိကန္ဆန္႕က်င္ေရးေႂကြးေက်ာ္သံမ်ားမျပဴျခင္း၊အိုဆားမားဘင္လာဒင္ပံု မ်ားကိုင္ေဆာင္ျပီး

ဟစ္ေႂကြးတာေတြမေတြ႕ရလို႕ အီဂ်စ္ေရာက္အေမရိကန္မ်ားအံ့ဩၾကရပါသတဲ့။

(CNN မွာေတာ့ မ်က္ႏွာအျပည့္ဖုံးအမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႕ စိတ္ဆိုးမန္ဆိုးနဲ႕ေအာ္ဟစ္ေနတဲ့ အီဂ်စ္ဆင္းရဲသားမ်ားကိုဦးစားေပးျပသဗ်။)

အယ္ဂ်ာဇီးယားမွာေတာ့ အဂၤလိပ္စကားကိုမႊတ္ေနေအာင္ေျပာႏိုင္တဲ့ ခတ္ပညာတတ္အီဂ်စ္လူမ်ိဳးေတြရဲ့အင္တာဗ်ဴးေတြ

ေတာ္လွန္ေရးကိုလာေရာက္ပူးေပါင္းတဲ့ေရွ႕ေန၊တရားသူၾကီးစသူေတြ ရဲ့မွတ္ခ်က္ေတြနားေထာင္ရသဗ်။

အာရပ္လူမ်ိဳးေတြဟာစစ္ေသြးႂကြ အစြန္းေရာက္သူေတြဆိုတာလဲမဟုတ္မွန္ေၾကာင္း၊တင့္ကားၾကီးေတြေပၚကစစ္သားေတြက

ျပည္သူေတြကိုမပစ္ဖူးလို႕ေၾကညာတာလဲၾကားရပါတယ္။

ဟိုႏွစ္ကမ်ားဂါဇာကျပည္သူေတြကို အစၥေရးစစ္တပ္ရဲ့ တင့္ကားေတြေလယဥ္ေတြ မရပ္မနား ေသနတ္သရမ္းတာမ်ိဳးလဲမေတြ႕မိပဲ  မူဘာရက္ရဲ့လက္ကိုင္တုတ္လုံထိန္းေတြ ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ ေပ်ာက္ကြယ္တဲ့အခ်ိန္

အက်ဥ္းေထာင္ေတြေဖာက္တဲ့သတင္း..ဆိုင္ေတြဝင္လုတဲ့သတင္း..

ေတြၾကားရေတာ့အာဏာရွင္ေတြအားလုံးအတြက္သင္႐ိုးညြန္းတန္းကလဲ တပံုစံထဲပါလားလို႕ေတြးမိပါရဲ့။

ဆရာတေယာက္ထဲရဲ့တပည့္ေတြပဲျဖစ္မယ္ ျဖစ္ရပ္ေတြကတူပဲတူႏိုင္လြန္းလို႕။

အံ့ဩျပီးရင္းအံ့ဩရင္းနဲ႕

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

i

မင္းသားမ်က္ႏွာဖုံးကြာက်ေလေသာအခါ ( အီဂ်စ္ေတာ္လွန္ေရး) Edit this entry

Posted on January 31, 2011 by kyawkyawoo

0

Aljazeera Historic moment 002

စာမေရးျဖစ္တာအေတာ္ၾကာခဲ့ျပီ။

အခုရက္ပိုင္းအာရပ္ႏိုင္ငံေတြမွာ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႉေတြစူနာမီ လိႈင္းေတြလို တလုံးျပီးတလုံး

လွိမ့္ျပီးတက္လာတာကို အားလံုးအံ့အားသင့္ျပီးၾကည့္ေနၾကရတယ္။

တူနီးရွား၊အီဂ်စ္၊ေဂ်ာ္ဒန္၊ယီမင္၊အယ္ဂ်ီးရီးယား…..

အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ႏိုင္ငံေတြကအာရပ္ျပည္သူေတြအားလံုးဟာ အာရပ္ေတြဟာ အေနာက္မွာဝါဒျဖန္႕သလို ခပ္တုံးတုံး ခတ္ညံ့ညံ့ လူေတြမဟုတ္ဖူးဆိုတာသက္ေသျပတဲ့…

သမိုင္းဝင္မဲ့လူထုလႈပ္ရွားအံုႂကြမႉေတြလဲျဖစ္တယ္။

အေမရီကန္ ၊အစၥေရးနဲ႕အေနာက္အုပ္စု အားလုံးအငိုက္မိသြားတဲ့ေတာ္လွန္ေရးကေတာ့ အီဂ်စ္ျပည္သူေတြရဲ့အံုႂကြမႉပါဘဲ။

အီဂ်စ္ျပည္ရဲ့ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႉဟာဒီႏိုင္ငံအားလုံးအတြက္အသက္ေသြးေၾကာပါ။

ဒါေၾကာင့္အီဂ်စ္မွာျပည္သူေတြအံုႂကြတဲ့ အခါ ဒီမိုကေရစီဘိုးေအႏိုင္ငံၾကီးမ်ားအားလုံး ရဲ့အစိုးရမင္းမ်ားဟာ

ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့စကားလံုးကိုမသုံးရဲတဲ့အထိ လန္႕ျဖန္႕ေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္၊

ျပည္သူေတြေတာင္းဆိုေနတာ ဒီမိုကေရစီနဲ႕လူ႕အခြင့္အေရးပါ။

ဒီလိုအေျခေနမ်ိဳးေတြမွာဟန္ေဆာင္ထားတဲ့မင္းသားမ်က္ႏွာဖုံးေတြကြာက်တဲ့အခ်ိန္ပါ။

အီဂ်စ္ အာဏာရွင္မူဘာရက္ဟာအေမရီကန္၊ ဂ်ဴးနဲ႕အေနာက္အုပ္စုရဲ့….

ရုပ္ေသးအျဖစ္အသုံးေတာ္ခံခဲ့တာအႏွစ္သုံးဆယ္ရွိပါျပီ။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းအာရပ္ႏိုင္ငံေတြရဲ့အစိုးရအမ်ားစု..

ဟာအေမရိကန္နဲ႕ဂ်ဴးတို႕ရဲ့ေထာက္ခံမႉရမွအသက္ရွည္ပါတယ္။

မၾကာမတင္က ဝိကီလိခနဲ႕ အယ္ဂ်ာဇီးရာသတင္းဌာနတို႕ရဲ့ဖြင့္ခ်ခ်က္ေတြက ဒီအာဏာရွင္ေတြရဲ့ မ်က္ႏွာဖုံးကိုခြါခ်ခဲ့ပါတယ္။

အာရပ္ျပည္သူေတြဟာအေနာက္ႏိုင္ငံမွာဝါဒျဖန္႕သလိုထုံထိုင္းအသူေတြမဟုတ္ပါ။

အားမတန္လို႕မာန္ေလွ်ာ့ေနရတဲ့အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူေတြပါ။

အခုဒီျပည္သူေတြကအသက္ေပးျပီး အမွန္တရားပါဆိုတဲ့ဒီမိုကေရစီကိုေတာင္းေနၾကျပီ။

ဒီမိုကေရစီကို ျမတ္ႏိုးပါတယ္ဆိုတဲ့ႏိုင္ငံၾကီးေတြဘာလို႕မသိခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနၾကသလဲ ?

ရွင္းပါတယ္။ ငါေျပာသလိုလုပ္ ငါလုပ္သလိုမလုပ္နဲ႕ဆိုတဲ့ ဝါဒကိုက်င့္သုံးတဲ့ မိမိရဲ့အက်ိဳးစီးပြါးကိုသာၾကည့္တတ္တဲ့မူဝါဒ..

ဟာကိုလိုနီေခတ္ ကမူဝါဒအတိုင္း မေျပာင္းမလဲပဲမင္းသားေခါင္းေျပာင္းေဆာင္းထားတာမို႕လို႕ပါ။

တကယ္လဲသူတို႕အက်ိဳးစီးပြါးထိမယ္လဲျမင္ေရာ……

ေဟာ ဒီမိုကေရစီကအေရးမၾကီးျပန္ပါဖူးဆိုပါပဲလား……

တတ္ပဲတတ္ႏိုင္တဲ့လူယဥ္ေက်းႏိုင္ငံၾကီးေတြပါလားလို႕…

ခ်စ္ခင္စြာ..

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

ဝီကီလိခ္နဲ႕ပတ္သက္လို႕ Edit this entry

Posted on December 9, 2010 by kyawkyawoo

0

အစကေတာ့ဒီအေၾကာင္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီးေရးဖို႕မရည္ရြယ္ေပမဲ့ဒီဘေလာ့မွာ

တင္ဖူးတဲ့အီရတ္လူသတ္ပြဲ လို႕အမည္ေပးတဲ့ပို႕စ္ေလးကိုျမင္ေတာ့သူ႕ေက်းဇူးကို

ေျပးသတိရမိတာနဲ႕ေရးျဖစ္သြားတယ္လို႕ပဲဆိုပါစို႕။

“အမွန္တရားကိုဖြင့္ခ်တဲ့ေစတမန္ကိုပစ္မသတ္ပါနဲ႕”လို႕ေခါင္းစဥ္တတ္ထားတဲ့ဝီကီလိခ္

စီအီးအို ဂ်ဴလီယန္ ရဲ့ကိုယ္တိုင္ေရးေဆာင္းပါးကို ဒီေန႕ထုတ္  The Australian Times  သတင္းစာမွာဖတ္

လိုက္ရပါတယ္။

သူ႕ရဲ့ေဆာင္းပါးကို ဩစေတးလ် ႏိုင္ငံသား မီဒီယာသန္းႂကြယ္သူေဌး႐ူးပတ္မားေဒါ့ရဲ့

၁၉၅၈ ခုႏွစ္ သတင္းသမားဘဝကစကားနဲ႕ဒီလိုစထားပါတယ္။

“သတင္းေမွာင္ခ်မႉနဲ႕အမွန္တရားကိုေဖာ္ထုတ္မႉတို႕ရဲ့ျပိဳင္ပြဲမွာ

အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္သူသာေနာက္ဆံုး မလြဲမေသြအႏိုင္ရေလအံ့”

ပထမကမၻာစစ္ပြဲမွာဩစေတးလ်တပ္္ေတြ ျဗီတိသွ် ကြတ္ကဲမႉေအာက္မွာ

ဂါေလပူလီ အရပ္မွာ တူရကီတပ္ေတြကိုမ႐ႉမလွရွုံးနိမ့္ခဲ့ရပါတယ္။ ျဗိတီသွ် တို႕ရဲ့မွားယြင္း

တဲ့ဗ်ဴဟာေၾကာင့္ပါ။ဒါကိုျဗိတိသွ်တို႕ကစစ္ေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အေနနဲ႕ဖုန္းကြယ္ဖို႕က်ိဳးစား

တာကိုမားေဒါ့ရဲ့အေဖ ကိတ္မားေဒါ့က ဩစေတးလ်ျပည္သူေတြကိုေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့သတင္းအေၾကာင္းပါ။

ရာစုႏွစ္တခုအၾကာမွာဝီကီကဒီလမ္းစဥ္အတိုင္းအမွန္တရားကိုအေၾကာတ္တရားမရွိပဲေဖာ္ထုတ္ေနတယ္လို႕ဂ်ဴလီယန္ ကသူ႕ေဆာင္းပါးမွာဆိုပါတယ္။

ကြီးစလန္းမွာၾကီးျပင္းတဲ့ဂ်ဴလီယန္ကသူတို႕အရပ္သားမ်ားဟာရင္ထဲမွာရွိတဲ့အတိုင္းဒဲ့တိုးေျပာတတ္သူေတြ

အစိုးရကိုအယုံအၾကည္မရွိသူေတြလို႕ဆိုပါတယ္။အစိုးရကဘယ္ေလာက္ပဲပါးစပ္ပိတ္၊အမွန္ကိုဖြင့္ေျပာရဲ

တဲ့သူေတြၾကားမွာၾကီးျပင္းလာခဲ့တယ္လို႕ေရးထားပါတယ္။

သူကဝီကီသည္အသစ္ေပၚလာေသာေခတ္သစ္ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္းလို႕ဆိုပါတယ္။ေခတ္မီမီဒီယာမ်ားအားလုံးကို

သုံးျပီးလူထုကိုသတင္းအမွန္ေပးတဲ့နည္းပညာတရပ္ပါတဲ့။သတင္းေပးျပီးမွန္မမွန္

အြန္လိုင္းမွာမူရင္းကို ကလစ္လုပ္ျပီးဖတ္ေစျပီးျပည္သူလူထုကိုဆံုးျဖတ္ခိုင္းေသာနည္း

စနစ္လို႕ေရးထားပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီက်င့္သုံးတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာဝီကီလိခ္ ဟာအစိုးရတရပ္႐ိုးသားမႉရွိမရွိျပည္သူေတြဆံုး

ျဖတ္ဖို႕မရွိမျဖစ္လိုအပ္တယ္လို႕ ရွင္းျပထားပါတယ္။

သူရဲ့အဓိကေဖာ္ထုတ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့အာဖဂန္၊အီရတ္စစ္ပြဲနဲ႕ ခ်စားေနတဲ့လူေတြ

အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ျပည္သူ႕အခြန္ေတြကိုသုံးေနတဲ့အတြက္သက္ဆိုင္ရာျပည္သူေတြ

အမွန္အတိုင္းသိဖို႕လိုအပ္တယ္လို႕ဂ်ဴလီယန္ကဆက္ျပီးေရးပါတယ္။

ဝီကီလိခ္က ေဖာ္ျပတဲ့သတင္းေတြ ကို ဂါးဒီးးယန္း ယူေက၊နယူးေယာ့တိုင္းနဲ႕အျခားမီဒီယာ

ေတြကေဖာ္ျပေပမဲ့ အေမရိကန္အစိုးရက သူ႕ကိုပဲမဲျပီးတိုက္ခိုက္တယ္လို႕ဆိုပါတယ္။

ဩစေတးလ်ႏိုင္ငံသားျဖစ္တဲ့သူ႕ကိုအေမရိကန္ကအမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္လို႕ေျပာတာသူနားမလည္ႏိုင္တဲ့

အေၾကာင္း၊သူ႕ကိုအထူးတပ္ဖြဲ႕နဲ႕အေပ်ာက္ရွင္းဖို႕အၾကံျပဴတာကအစ၊ဆာရာ

ေပၚလင္းကအိုဆားမားဘင္လာဒင္လိုအျပတ္ရွင္းရမည္လို႕အေမရိကန္ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္မွာ

ေျပာခဲ့ေၾကာင္း…

၊ကေနဒါႏိုင္ငံဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရဲ့အၾကံေပးအရာရွိကသူ႕ကိုလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ဖို႕

ရုပ္ျမင္သံၾကားမွာေဗ်ာင္ေျပာခဲ့တာေတြကိုဖြင့္ခ်ထားပါတယ္။

အေမရိကန္ဘေလာ့ဂါတေယာက္ကဆိုရင္အသက္ ႏွစ္ဆယ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့

သူ႕ရဲ့သားကို အေမရိကန္သို႕သုအစားဒါးစားခံျပန္ေပးဆြဲသင့္ေၾကာင္း

ေရးထားတာအထိဖတ္ရတဲ့အတြက္အံ့အားသင့္ရေၾကာင္း ေရးထားတာေတြ႕ရ

ပါတယ္။

မွန္လွေကာင္းလွပါျပီဆိုတဲ့ဒီမိုကေရစီက်င့္သုံးတဲ့ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား

ဟာ တကယ္လြတ္လတ္စြာေျပာဆိုခြင့္တြင္မက သူတို႕နဲ႕ဆန္႕က်င္ျပီးအမွန္ကိုလိုလား

တဲ့ အန္ဂ်ီအို ေတြ၊ဂ်ဴလီယန္တို႕လိုလူမ်ိဳးေတြကို လက္ေဗြရာ၊မ်က္ဝန္းပံု၊အင္တာနက္ အီးေမး

အေကာင့္ ခရက္ဒစ္ကတ္ နံပတ္ေတြကို စုေဆာင္းေနတယ္လို႕ဂ်ဴလီယန္ကဆိုပါတယ္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ဝီကီလီခ္ ကဖြင့္ခ်ထားတာေတြက အားလုံးသိခ်င္ရင္အလြယ္တကူ

ဖတ္ႏိုင္လို႕ အထူးအေထြမေရးလိုေတာ့ပါ။

ဂ်ဴလီယန္ဟာ ျပည္သူလူထုသိသင့္သိထိုက္

တဲ့ ခန္းဆီးေနာက္ကြယ္ကျဖစ္ရပ္ေတြကိုဖြင့္ခ်ျခင္းျဖင့္အစိုးရမင္းအသီးသီး

လုပ္ခ်င္တာလုပ္လို႕မရေအာင္သတိေပးတဲ့ ခ်ီးက်ဴးေလးစားထိုက္တဲ့လူတေယာက္ပါ။

ဒီလိုလူမ်ိဳးကိုဆြီဒင္လိုႏိုင္ငံမ်ိဳးကမိန္းမမႉနဲ႕တရားစြဲမယ္ဆိုေတာ့ ဘိန္းပစ္ဖမ္းခံရတဲ့

အပစ္မဲ့တရားခံလိုမျဖစ္ရွာေပဘူးလား။

ဒီေလာကၾကီးမွာမွန္ရာကိုေျပာရဲသူမ်ားအတြက္တရားဥပေဒတကယ္မွရွိရဲ့

လားလို႕…

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Major Ba Shin, Burmese Muslim Historian’s Historic Remarks Edit this entry

Posted on December 8, 2010 by kyawkyawoo

0

bashin 002

ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ဗိုလ္မႉးဘရွင္၏ သမိုင္းဝင္မွတ္ခ်က္မ်ား

ဗိုလ္မႉးဘရွင္၏လက္ေရးမူ

(ကိုးကား တိုင္းရင္းမြတ္စလင္စာျပဳစာဆိုပုဂၢဳိလ္ ေက်ာ္မ်ား

ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္)

“ျမန္မာစာကိုလည္းမေရးတတ္၊ျမန္မာစကားကိုလည္းမေျပာတတ္

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႉကိုလည္းစိုးစဥ္းမွ်နားမလည္ဘဲႏွင့္

အစၥလမ္ဘာသာျပသနာရပ္တို႕၏အဆံုးအျဖတ္ကို

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တို႕အတြက္ေပးရန္တာဝန္ယူဝန္႕သူတို႕မွာ

သာသနာ့ပညာကိုမိုးထိတတ္ေနေစကာမူတလြဲသတိေကာင္း၍

လူထူးလူဆန္းျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္မည္သူျငင္းႏိုင္အံ့နည္း”

ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ဗိုလ္မႉးဘရွင္(၁၉၆၀ အစၥလမ္ျဖစ္စဥ္သမိုင္းက်မ္းဦးစကား)

ထိုပုဂၢဳိလ္ (ဆရာဃာဇီ)၏သာသနာ့အေတြးအေခၚမ်ားမွာ

သဘာဝက်၍ေျဖာင့္တန္းမွန္ကန္သည္။

အယူသည္းသူ၊ပညာမဲ့သူတို႕အားလွည့္စား၍ဆရာစား

ခ်န္လိုသည့္စိတ္ကိုအလြန္မုန္းသူျဖစ္သည္။

အစၥလမ္သည္အျမဲတန္းသစ္လြင္မွန္ကန္ေခတ္မီသဘာ

ဝက်လွေသာ္လည္း အယူသည္းသည့္ဦးေဆာင္သူအခ်ိဳ႕တို႕ေၾကာင့္

အယူသည္းမႉျပြမ္းလာသည္ကိုအမွန္အတိုင္းျပဴျပင္ေပးလိုစိတ္

ျပင္းထန္သူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကြၽႏု္ပ္ေကာင္းစြာသိရသည္

ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ဗိုလ္မႉးဘရွင္

(ဆရာၾကီးဃာဇီျပန္ဆိုသည့္အစၥလမ့္ေၾကးမံုက်မ္းမိ

ဆြစ္ဇာလန္မွ မီနာရသ္ ပိတ္ပင္ေရး ႏိႈးေဆာ္ခဲ့သူႏုိင္ငံေရးသမား အစၥလာမ္ဘာသာ ကူးေျပာင္း Edit this entry

Posted on December 8, 2010 by kyawkyawoo

0

daniel_streich

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္ တရားေဟာစင္ျမင့္မ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ရန္ အဓိက ႏိႈးေဆာ္ခဲ့သူ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ဦးသည္ ယခုအခါ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္အျဖစ္ ခံယူလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆြစ္ဇာလန္၏ အႀကီးမားဆံုး ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုလည္းျဖစ္ေသာ အတိုက္အခံ ဆြစ္ျပည္သူ႔ပါတီ (SVP) မွ ဩဇာႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ဦးျဖစ္သူ ဒင္နီ ရယ္လ္စထရစ္ခ်္ (Daniel Streich) သည္ SVP မွ ဦးေဆာင္စည္းရံုးသည့္ အစၥလာမ္ တရားေဟာစင္ျမင့္မ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ေရး ဥပေဒကို အတည္ျပဳႏုိင္ေအာင္ အဓိက ႀကီးမွဴးႏိႈးေဆာ္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

ယမန္ႏွစ္က ယင္းဥပေဒကို အတည္ျပဳ ျပဌာန္းလိုက္ၿပီးေနာက္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ စထရစ္ခ်္သည္ SVP မွ ႏႈတ္ထြက္လာခဲ့ၿပီး ယင္း၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီေဟာင္းက အစၥလာမ္ ဘာသာေရးအား အဓိက အတိုက္အခံ ျပဳလုပ္ေနျခင္းအား စတင္ဆန္႔က်င္လာခဲ့သည္။ စထရစ္ခ်္က မိမိသည္ SVPႏွင့္အတူ ယင္းဥပေဒကို အတည္ျပဳႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ေနာင္တရလာမိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ကနဦး အဆိုတင္သြင္းမႈ ေအာင္ျမင္သြားတာနဲ႔ ဒီဥပေဒ အတည္ျဖစ္လာဖို႔ ေသခ်ာေနၿပီဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္သေဘာေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ္ဟာ နက္နက္နဲနဲ ခံစားမႈတစ္ခု ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀)ေက်ာ္ က်င္လည္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ဆြစ္ဇာလန္မွာ ဖိႏွိပ္မႈေတြျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ခဲ့မိပါၿပီ”ဟု စထရစ္ခ်္ကဆိုသည္။ ယင္းသည္ ယခင္က ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဆြစ္တပ္မေတာ္၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။
ယခုအခါတြင္ေတာ့ စထရစ္ခ်္သည္ ကုရ္အာန္က်မ္းစာႏွင့္ အစၥလာမ္ အဆံုးအမမ်ားကို စနစ္တက် ေလ့လာသင္ယူၿပီးေနာက္ ၎၏ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို အစၥလာမ္ဘာသာေရးအတြက္ အျပည့္အ၀ စိတ္ႏွစ္ကာ ျမွဳပ္ႏွံလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ “အစၥလာမ္ဘာသာဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ဘ၀မွာ ႀကံဳရမယ့္ ေမးခြန္းေတြကို လက္ေတြ႕က်က် အေျဖေပးခဲ့ပါတယ္။ အမွန္ေျပာရရင္ ဒီလိုအေျဖမ်ိဳးေတြကို ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာ ကၽြန္ေတာ္လံုး၀ မေတြ႕ခဲ့ဖူးပါဘူး”ဟု စထရစ္ခ်္က ၀န္ခံခဲ့သည္။ စထရစ္ခ်္သည္ ယခုအခါ ဘာသာေရး ကိုင္းရိႈင္းလွသည့္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္တစ္ဦး ျဖစ္လာၿပီး ဗလီသို႔ ေန႔စဥ္သြားေရာက္ကာ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို တစ္ေန႔(၅)ႀကိမ္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္လ်က္ရွိသည္။ SVP ပါတီကမူ စထရစ္ခ်္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းခံယူသြားျခင္းအတြက္ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေၾကညာထားခဲ့သည္။
Ref : ww.hikmah.info

ဆရာမ ေဒါက္တာစိန္စိန္သိန္း

သို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ Edit this entry

Posted on December 7, 2010 by kyawkyawoo

0

envelope

ဆရာမ ခင္ဗ်ား –

၂၇ – ၁၀ – ၂၀၁၀ ေန႔ထုတ္ ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္ (News Watch)အတြဲ(၆)၊ အမွတ္(၁၅) စာမ်က္ႏွာ ၃၀ မွာ ေဒါက္တာစိန္စိန္သိန္း အမည္နဲ႔ေရးထားတဲ့ ”ေပးဆပ္ခဲ့သူသာ အေလးျမတ္ျပဳခံရ” ဆိုတဲ့ ဆရာမရဲ႕ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကို ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။

ဆရာမ ေရးသားတဲ့ အဲဒီေဆာင္းပါးရဲ႕ ေခါင္းစဥ္က ထိမိလွပါတယ္။ ဆရာမတင္ျပခ်င္တဲ့ သေဘာတရား အခ်ိဳ႕ကိုလည္း နားလည္လိုက္ပါတယ္။ မဟတၱမဂႏၶီႀကီးဟာ

”ဟိႏၵဴ၊ မြတ္စလင္ လူမ်ိဳးေရးအဓိက႐ုဏ္းေတြကို မလိုလားေၾကာင္း၊ မတူညီတဲ့ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ေနၾကတာကို အလုပ္မဟုတ္ဘူးလို႔ ခံယူထားသူျဖစ္ေၾကာင္း

– ေတာင္အာဖရိကႏိိုင္ငံမွာ အိႏၵိယလူမ်ိဳးေတြအတြက္ တရားမွ်တမႈရဖို႔ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ရေၾကာင္း။

– အိႏၵိယ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရကို တိုက္ပြဲ၀င္တဲ့အခါ တားဆီးမႈ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ခံခဲ့ရၿပီး၊ ေထာင္ထဲကို ၀င္လိုက္ထြက္လိုက္နဲ႔ ဘ၀တစ္ခုလံုးအနစ္နာခံခဲ့ရေၾကာင္းေတြ ေရးထားတာ ဖတ္ရပါတယ္။

ေကာင္းပါတယ္။ ေခါင္းစဥ္နဲ႔လည္း ကိုက္ပါတယ္။ မဟတၱမဂႏၶီႀကီးကိုလည္း ပိုၿပီး ကရုဏာသက္ ၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြဆိုရင္ မဟတၱမဂႏၶီႀကီးကို စံနမူနာယူေနတာကိုလည္း ေတြ႕ေနရပါတယ္။

မေကာင္းတာတစ္ခုလည္း ဆရာမေရးထားတဲ့စာထဲမွာ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ ဆြမ္းဆန္ထဲ ၾကြက္ေခ်းေရာသလို ျဖစ္သြားပါတယ္။ မေကာင္းတာဆိုတာထက္ သမိုင္းအမွားႀကီးတစ္ခုလို႔ဆိုရင္ ပိုမွန္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေကာ္လံ(၃) ပထမပိုဒ္ စာေၾကာင္းေရ(၄)နဲ႔ ေကာ္လံ(၅) ေနာက္ဆံုးအပိုဒ္အစမွာ ေရးထားတဲ့ မဟတၱမဂႏၶီႀကီးကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္သူဟာ ”အလြန္အယူသည္းေသာ မြတ္စလင္လူငယ္တစ္ဦး”ဆိုၿပီး ေရးထားတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီအခ်က္ဟာ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲသြားတာပါပဲ။

ဆရာမဟာ ေဒါက္တာဆိုေတာ့ ေဆးပညာေဒါက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပညာေရး Ph.D ေဒါက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီပါရဂူေျမာက္ဘြဲ႕ေတြရဖို႔ သုေတသနက်မ္းအလီလီျပဳ၊ စာတမ္းအေစာင္ေစာင္ တင္ၿပီးမွ ရခဲ့တာပါ။ အဲဒီလို ေဒါက္တာဘြဲ႕ရဆရာမတစ္ဦးက စာေရးဆရာလည္းျဖစ္ေတာ့ ပိုၿပီး ႏွံ႔စပ္ေသခ်ာဖို႔လိုပါတယ္။ မေရမရာနဲ႔ မစူးစမ္း မဆင္ျခင္မေလ့လာဘဲ စာတစ္ပုဒ္ျဖစ္ရင္ၿပီးေရာဆိုၿပီး ေရးလိုက္တာကေတာ့ ဆရာမရဲ႕ ဂုဏ္ပုဒ္သိကၡာ ေဒါက္တာ ဆိုတာနဲ႔ အလွမ္း အရမ္းႀကီးကြာေ၀းေနပါတယ္။ ဗရမ္းဗတာေရးတတ္တဲ့ သူေတြထဲမွာ ဆရာမေဒါက္တာစိန္စိန္ သိန္း တစ္ေယာက္ မပါေစခ်င္ပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ ဆရာမေရးထားတဲ့အတိုင္း မဟတၱမဂႏၶီႀကီးဟာ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ၊ လူမ်ားစုက လူနည္းစု အေပၚ တစ္ဖက္သတ္ဖိႏွိပ္မႈ၊ ဘာသာေရးေစာ္ကားမႈေတြကို လိုလားသူမဟုတ္ပါ။ ဟိႏၵဴမြတ္စလင္တို႔ အဓိကရုဏ္း ေတြ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္တဲ့ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွာ အဓိကရုဏ္းေတြ ပေပ်ာက္ဖို႔နယ္လွည့္တရားေဟာ ခဲ့တယ္။ ဟိႏၵဴနဲ႔ မြတ္စလင္တို႔ သင့္တင့္လာေစရန္ အစာငတ္ခံခဲ့တယ္။ ႏွစ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြဆီက သင့္ျမတ္ ပါ့မယ္ဆိုတဲ့ ကတိရရင္ အစာျပန္စားတယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ တစ္ႀကိမ္ အစာငတ္ခံျပန္တယ္။ အဲဒီလို အစာငတ္ခံၿပီး နာရီေပါင္း ၁၇၁ နာရီနဲ႔ ၄၅ မိနစ္ေစ့တဲ့အခါ ဟိႏၵဴနဲ႔မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ႏွစ္ဖက္ သင့္ျမတ္ညီညြတ္ပါ့မယ္လို႔ ဂတိေပးတဲ့အတြက္ အစာကို ျပန္စား ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္း ဘာျဖစ္သြားသလဲ၊ ဂႏၶီကို ဘယ္သူသတ္သလဲဆိုတဲ့ သမိုင္းအေထာက္အထားေတြကို ကြ်န္ေတာ္အေျမာက္အမ်ား တင္ျပႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခိုင္လံုဆံုးအေထာက္အထားတစ္ခုနဲ႔တင္ လံုေလာက္ လို႔ အဲဒီတစ္ခုကိုပဲ ကြ်န္ေတာ္တင္ျပပါရေစ။

ဂႏၶီႀကီး က်ဆံုးၿပီး (၈)ႏွစ္ပဲၾကာေသးတဲ့ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဘာသာျပန္စာေပ အသင္း၊ စာေပဗိမာန္ရဲ႕ ရုပ္ျပဗဟုသုတဘဏ္အျဖစ္ထုတ္ေ၀တဲ့ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ(၃)၊ စာမ်က္ႏွာ (၉၁-၉၄)မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ မဟတၱမဂႏၶီႀကီးအေၾကာင္းကို ဖတ္ၾကည့္ဖို႔ မူရင္းအတိုင္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁၉၄၈ ခုႏွစ္) ”ဇႏၷ၀ါရီ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဟိႏၵဴလူငယ္တစ္ဦးသည္ ဟိႏၵဴမြတ္စလင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလိုလားေသာ ဆႏၵကိုျပသည္အေနႏွင့္ ဂႏၶီ၏ ေနအိမ္အနီး၌ ဗံုးေဖာက္ခြဲသည္။ ဂႏၶီသည္ ထိုလူငယ္အား အျပစ္မွ ခြင့္လႊတ္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံေလသည္။

ဇႏၷ၀ါရီ ၃၀ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီ ၁၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ဂႏၶီသည္ ေဒလီၿမိဳ႕ရွိ သူ၏ေနအိမ္ ဗီယာလာ ေနအိမ္၌ ဘုရား၀တ္ျပဳရန္အလာတြင္ ဟိႏၵဴလူငယ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဂတ္ေဆးဆိုသူသည္ ဂႏၶီကို ေျခာက္လံုးပူး ႏွင့္ သံုးခ်က္ပစ္သည္။ ဂႏၶီသည္ နာရီ၀က္ခန္႔ၾကာေသာအခါ အနိစၥေရာက္ေလသည္။”

ဒါေၾကာင့္ ဆရာမ စြပ္စြဲေရးသားထားသလို ဂႏၶီႀကီးကို သတ္တာ မြတ္စလင္လူငယ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဟိႏၵဴ လူငယ္သာျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိေလာက္ၿပီထင္ပါတယ္။

စာေပဗဟုသုတမ်ားကို ဆက္လက္ေလ့လာၿပီး အမ်ားအက်ိဳးျပဳ စာေပမ်ား ေရးသားႏိုင္ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလ်က္ –

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ

ေမာင္သဲနီ

i

ပင္လယ္နီႏွစ္ျခမ္းကြဲေသာေနရာကိုသုေတသီတို႕ေတြ႕ျပီ Edit this entry

Posted on September 24, 2010 by kyawkyawoo

0

redsea_a_UCAR-final-1024x673

တမန္ေတာ္မူဆာ (မိုးဇက္)နဲ႕ေနာက္လိုက္မ်ားရဲ့ဖာရိုဘုရင္လက္ကလြတ္ေအာင္ေျပးတဲ့ Exodus အေၾကာင္းကို က်မ္းျမတ္ကုရအန္ထဲမွာထဲမွာအတိအက်ေဖာ္ျပထားသလိုသမၼာက်မ္းစာထဲမွာ

လဲေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အားလုံးသိၾကတဲ့အတိုင္းဖာရိုဘုရင္ရဲ့လက္ကလြတ္ေျမာက္ေအာင္ေျပးရတဲ့ တမန္ေတာ္မူဆာနဲ႕ေနာက္လိုက္

မ်ား ဟာပင္လယ္နီလို႕ယူဆရတဲ့ ပင္လယ္ၾကီးကာဆီးေနတဲ့အတြက္လြတ္လမ္းမရွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာဖန္ဆင္းရွင္

အလႅာကပင္လယ္ျပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းကြဲေစျပီးတမန္ေတာ္မူဆာနဲ႕ေနာက္လိုက္ေတြကိုလြတ္ေျမာက္ေစျပီး၊ေနာက္မွလိုက္လာတဲ့အင္အားၾကီးမားတဲ့ ဖာရိုဘုရင္နဲ႕သူ႕ရဲ့စစ္တပ္ၾကီးေရနစ္ေသဆံုးၾကရတာကိုက်မ္းျမတ္ကုရအန္မွာေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္

ျပထားပါတယ္။

၂း၅၀

အုိ-အစၥရာအီလီမ်ဳိးႏြယ္ အေပါင္းတုိ႔၊ ျပန္လည္ေအာက္ေမ့သတိရၾကကုန္ )

တရံေရာအခါ၊ ငါအရွင္သည္(အသင္ တုိ႔ကူးျဖတ္ ေလွ်ာက္သြား ႏုိင္ၾကရန္အလုိ႔ငွာ)

ပင္လယ္ကုိပင္ခဲြ၍ အသင္တုိ႔အား ဖိရ္ေအာင္န္၏ အေၿခြအရံတုိ႔၏ေဘးမွကယ္တင္

ေတာ္္မူခဲ့၏။ ထုိ႔ေနာက္ ဖိရ္ေအာင္န္၏အေၿခြအရံမ်ားကုိ ငါအရွင္သည္

(အသင့္တုိ႔ မ်က္ေမွာက္၌ပင္)ႏွစ္ျမႇဳပ္ေတာ္မူလုိက္သည္။

ထုိအခ်ိန္ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ (ဤအခ်င္းအရာမ်ားကုိ) ၾကည့္ေနၾက

ကုန္သည္။

၇း၁၃၆

သို႔ျဖစ္ေပရာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား(အျပည့္အ၀) တု႔ံျပန္ေတာ္မူခဲ့ ေလသည္။

သို႔ပါ၍ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား ငါအရွင္ျမတ္၏မုကၡပါဌ္ေတာ္မ်ားကို ျငင္းပယ္ခဲ့

ၾကသည့္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ထိုသက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားကို (လံုး၀) သတိမမူ

လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ ေနခဲ့ၾကသည့္အတြက္ လည္းေကာင္း၊

သမုဒၵရာပင္လယ္၌ ႏွစ္ျမႇဳပ္ေတာ္မူခဲ့ေလသတည္း။

၁၀း၉၀

ထို႔ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အစၥရာအီလီ မ်ဳိးႏြယ္၀င္တို႔အား (ပင္လယ္နီ) တစ္ဖက္ကမ္း

မွတစ္ဖက္ကမ္းသို႔ေရာက္ေစေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထို႔ ေနာက္ ယင္အစၥရာအီလီမ်ဳိးႏြယ

္၀င္တို႔၏ေနာက္သို႔ “ဖစ္ရ္ေအာင္န္” ႏွင့္ ထိုဖစ္ရ္ေအာင္န္ ဗိုလ္ေျခဗိုလ္ပါ တို႔သည္

မတရားျပဳမူရန္လည္းေကာင္း၊ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ရန္လည္းေကာင္း၊ လိုက္ခဲ့ၾကကုန္၏။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုဖစ္ရ္ေအာင္သည္ နစ္ျမဳပ္အံ့ဆဲဆဲ ျဖစ္ခဲ့ေသာအခါတြင္ “ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိး

သည္လည္း အစၥရာအီလီမ်ဳိးႏြယ္၀င္တို႔ သက္၀င္ ယံုၾကည္ ၾကကုန္ေသာရွင္ျမတ္မွတစ္ပါ

းခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရာ အရွင္ျမတ္ဟူ၍ အလ်င္းမရွိေၾကာင္း

သက္၀င္ယံုၾကည္ပါၿပီ။ထို႔ျပင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ “မြတ္စ္လင္မ္”အမိန္႔ေတာ္ကို လိုက္နာေသာ

သူတို႔တြင္တစ္ဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါၿပီ “ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေလသတည္း

။အစၥရာအီလီ ်ဳိးႏြယ္၀င္တို႔ သက္၀င္ ယံုၾကည္ ၾကကုန္ေသာ အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါးခ၀ပ္

ကိုးကြယ္ရာ အရွင္ျမတ္ဟူ၍ အလ်င္းမရွိေၾကာင္း သက္၀င္ယံုၾကည္ပါၿပီ။

ထို႔ျပင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ “မြတ္စ္လင္မ္”အမိန္႔ေတာ္ကို လိုက္နာေသာသူတို႔တြင္ တစ္ဦး

အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါၿပီ “ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေလသတည္း

၁၀း၉၁

(ထိုအခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဤသို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။)

ယခုမွပင္ (အီမာန္သက္၀င္) ယံုၾကည္ေလသေလာ။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား

အသင္သည္  ယခု (မနစ္ျမဳပ္မီ)အလ်င္အထိ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳခဲ့႐ံုမွ်မက

အသင္သည္ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ျပဳလုပ္သူတို႔တြင္လည္း

တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့ေခ်သတည္း။

၁၀း၉၂

သို႔ျဖစ္ေပရာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အားအသင္၏ခႏၶာကိုယ္

႐ုပ္ကလာပ္ႏွင့္တကြ အသင္သည္ မိမိေနာင္လာေနာက္သားတို႔အဖို႔ အထိမ္းအမွတ္၊

လကၡဏာ၊သံေ၀ဂရဖြယ္တစ္ရပ္ ျဖစ္အံ့ေသာငွာ ဆယ္တင္ထားေတာ္မူမည္။

သို႔ရာတြင္ မ်ားစြာေသာ သူတို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏သက္ေသ၊ လကၡဏာေတာ္မ်ားကို

လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ေမ့ေပ်ာက္၍သြားေသာသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေပသတည္း။

ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာကသုေတသီမ်ားကဒီျဖစ္ရပ္္ကိုသိပၸံနည္းက်သက္ေသျပဖို႕က်ိဳးစား

ခဲ့ၾကပါတယ္။အေမရိကန္ႏိုင္ငံကိုလိုရာဒိုတကၠသိုလ္မွ ကားဒ႐ူးေခါင္းေဆာင္တဲ့သုေတသီ

မ်ားကကြန္ျပဴတာ မိုဒယ္မ်ားစြာ ျပဴလုပ္ျပီး လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း၃၀၀၀ ေက်ာ္ကရာသီဥတု

ျဂိဳဟ္တုေျမပံု နဲ႕ပင္လယ္သုေတသနမ်ားအရေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

ပင္လယ္နီႏွစ္ျခမ္းကြဲျပီးလူမ်ားျဖတ္သြားႏိုင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚလာႏိုင္တယ္လို႕သူကဆိုပါတယ္။

ကြန္ျပဴတာမ်ားမိုဒယ္ကိုအသုံးျပဴျပီး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့နမူနာ၁၄မ်ိဳးထဲကအနီးစပ္ဆံုးကိုသူကဒီလိုရွင္း

ျပပါတယ္။

ႏိုင္းျမစ္ရဲ့ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚနဲ႕ပင္လယ္နီအထြက္ေနရာမွာသဲေသာင္ခံုၾကီးေတြရွိပါတယ္။

တကယ္လို႕တနာရီကို၆၃မိုင္ႏႈန္းနဲ႕၁၂နာရီၾကာေလျပင္းတိုက္မယ္ဆိုရင္ေရအနက္ေျခာတ္ေပခန္႕

ရွိတဲ့သဲေသာင္ခံုေပၚကပင္လယ္ေရေတြေပ်ာတ္ျပီး၃မိုင္အလွ်ားရွိျပီး အက်ယ္ႏွစ္မိုင္ခြဲရွိတဲ့ေျခာက္ေသြ႕တဲ့လမ္းမၾကီးပင္လယ္ျပင္မွာေပၚလာမယ္လို႕ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ေလတိုက္တာရပ္သြားတာနဲ႕ ေလအဟုန္နဲ႕တြန္းပို႕ထားတဲ့ေရေတြဟာမူလေနရာကိုခ်က္ျခင္းျပန္

လႊမ္းမိုးသြားမယ္လို႕ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ရွင္းျပခ်က္အေသးစိတ္ကိုေအာက္ပါဗီဒီယိုနဲ႕လင့္မွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Ref:Parting the water computer modeling applies  to Red Sea Escape Route

University of Colorado

သဘာဝေဘးဒဏ္္အလႅာ႔အမ်က္ေတာ္မဟုတ္ Edit this entry

Posted on September 3, 2010 by kyawkyawoo

0

bp afgan muslim

ပါကစၥတန္ တႏိုင္ငံလုံးရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ေရေဘးကိုအေၾကာင္းျပဳျပီးဒီPost ကိုေရးျဖစ္တယ္။

သဘာဝေဘးဒဏ္ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရွင္းရွင္းေလးသိရေအာင္ေအာက္ကပုံနဲ႕

စာေတြအရင္ဖတ္ၾကည့္ပါ။

လူ႕သမိုင္းမွာလူအေသအေပ်ာက္အမ်ားဆုံးသဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၃၁ခုႏွစ္ တရုပ္ေရေဘး လူတသန္းမွႏွစ္သန္းခြဲေသဆုံး

၁၈၈၇ခုႏွစ္  တရုပ္ျပည္ျမစ္ဝါေရေဘး လူကိုးသိန္းမွႏွစ္သန္းေသဆုံး

၁၅၅၆ခုႏွစ္  တရုပ္ျပည္ရွန္ဇီးငလွ်င္လူရွစ္သိန္းေသဆုံး(ကြဲအက္ေနေသာေရကာတာ)

၁၉၇၀ ဘဂၤလာဒရ္ွ ဘိုလားဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ေသဆံုးသူငါးသိန္း

၁၉၇၆ တရုပ္ျပည္တန္ရွန္ငလွ်င္ ေသဆုံးသူ ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္း

ဒီေန႕တိုးတက္ေနတဲ့တန္ရွန္၂၀၀၄စူနာမီ ေသဆံုးသူႏွစ္သိန္းသုံးေသာင္း အင္ဒိုနီးရွား၊ထိုင္း၊သီရိလကၤာ

၂၀၁၀ေဟတီငလွ်င္ ေသဆုံးသူႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း

အထက္ကပံုေတြကိုၾကည့္ရင္သဘာဝေဘးဒဏ္ကိုကမၻ႔ာ လူသားမ်ားအာလံုး

လူမ်ိဴးဘာသာမေရြးအတူတူခံစားရတာကိုေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

မွန္ပါတယ္။

က်မ္းျမတ္ကုရအန္မွာ အလႅာအရွင္ျမတ္ကလူမ်ိဳးအႏြယ္အသီးသီးကိုအျပစ္ဒဏ္ေပး

တဲ့အေနနဲ႕သဘာဝေဘးဒဏ္နဲ႕ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တာေတြတိတိက်က်ပါ ပါတယ္။

သမၼာက်မ္းစာနဲ႕အျခားေရွးက်မ္းမ်ားမွာလဲဒီအျပစ္ေတြအေၾကာင္းပါေပမဲ့ လူေတြျပဴျပင္ထားလို႕လြဲေနတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြကိုက်မ္းျမတ္ကုရအန္မွာ အမွန္အတိုင္းေျပာျပထားပါတယ္။

လိုရင္းေျပာရရင္.. ဂ်ဴးဘာသာ၊ခရိယန္ဘာသာတို႕နည္းတူက်မ္းျမတ္ကုရအန္မွာလဲဖန္ဆင္းရွင္

ကအျပစ္ေပးျခင္းခံရတဲ့လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေတြအေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီလိုျပစ္ဒဏ္က်ေရာက္တဲ့လူမ်ိဳးႏြယ္တိုင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းတူညီတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြရွိေၾကာင္းလဲ ဒီလိုေတြ႕ရပါတယ္

၁။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစုသည္ ဖန္ဆင္းရွင္တားျမစ္ထားေသာၾကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္

မ်ားကိုသိလွ်က္ႏွင့္က်ဴးလြန္ေနျခင္း

၂။ဖန္ဆင္းရွင္မွထိုလူမ်ိဳးႏြယ္စုသို႕အမွားအမွန္ရွင္းျပရန္တမန္ေတာ္မ်ားေစလႊတ္ျခင္း

ဖန္ဆင္းရွင္၏မႏွစ္ျမိဳ႕မႉကိုသက္ေသလကၡဏာမ်ားျပသျခင္း

၃။မန္မာနတက္ႂကြေနျပီးလမ္းမွားေနသူမ်ိဳးႏြယ္စုမွဖန္ဆင္းရွင္ေစလႊတ္ေသာတမန္ေတာ္

မ်ား၏သတိေပးမႉကိုမနာခံသည့္အျပင္ထိုတမန္ေတာ္မ်ားကိုရန္ျပဴျခင္း

၄။ဖန္ဆင္းရွင္၏ရွင္းလင္းစြာသတိေပးျခင္းကိုသိလွ်က္ႏွင့္ဖီဆန္ေသာမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားထံ

ၾကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္က်ေရာက္ျခင္း

ိုတဲ့အဆင့္ေတြကိုျပစ္ဒဏ္ေပးခံရတဲ့အျဖစ္တိုင္းမွာေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။

ေနာက္တခ်က္ကလူသားမ်ားအားလုံးဟာေသဖို႕ေမြးဖြားလာတဲ့ဆိုတာ

အားလုံးသိၾကမွာပါ။လူေတြတင္မဟုတ္ပဲအျခားသတၱဝါမ်ားလဲေမြးျပီးရင္

ေသပါတယ္။သက္မဲ့ေတြလဲသက္တန္းကုန္ရင္ပ်က္စီးရတယ္၊အင္မတန္ၾကီးမားတဲ့

ၾကယ္ ၾကီးမ်ားေတာင္ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ်သက္တမ္းကုန္ျပီး တြင္းနက္ၾကီးမ်ားဘဝေျပာင္းရတာအားလုံးအသိပါ။

ဒီလိုသာမန္သတ္မွတ္ထားတဲ့သက္တန္းကုန္လို႕ေသရတဲ့လူတဦး၊လူအမ်ားကို က်မ္းျမတ္ကုရအန္မွာဖန္ဆင္းရွင္ကအျပစ္ေပးတယ္လို႕ဘယ္ေနရာမွာမွမဆိုထားပါ။

ျပစ္ဒဏ္ေပးတဲ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕မတူတဲ့အခ်က္ေတြက..

၁။ ဒီသဘာဝေဘးဒဏ္က်ေရာက္ျပီးေသဆုံးရသူအမ်ားစုဟာဖန္ဆင္းရွင္တား

ျမစ္ထားတဲ့ အျပစ္ေတြကိုသိသိနဲ႕က်ဴးလြန္ေနသူမ်ားမဟုတ္

၂။ဖန္ဆင္းရွင္မွတမန္ေတာ္မ်ားပို႕ေဆာင္နားခ်သည္ကိုမနာခံသူမ်ားလဲမဟုတ္

၃။ ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့အမိန္႕ေတာ္ကိုသိသိနဲ႕မာနမခ်ပဲဖီဆန္သူမ်ားလဲမဟုတ္

တဲ့အတြက္သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားသည္ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့ အျပစ္ဒဏ္မဟုတ္ပဲဖန္ဆင္းခံေတြအတြက္ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့္သတ္မွတ္ထားတဲ့နိယမ

ေတြကိုလိုက္နာေနရျခင္းသေဘာကိုနားလည္ႏိုင္ပါတယ္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

သင္ခန္းစာ

ဒီသဘာဝေဘးဒဏ္ေတြကိုၾကည့္ရင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုနမူနာယူ

သင့္တယ္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာငလွ်င္အလြန္လႈပ္တဲ့ျပတ္ေရႊ႕ေၾကာၾကီး

ေတြေပၚမွာရွိတဲ့ကြၽန္းႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။

ဒါေပမဲ့ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္တဲ့အေဆာက္အဦး

ေတြ၊တံတားေတြ၊လမ္းေတြရွိတယ္။ျဖစ္လာရင္ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့သဘာဝ

အႏၱရယ္ကာကြယ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္း၊နည္းပညာ၊ေငြေၾကးအင္အားရွိတယ္။

ဒါေၾကာင့္ဂ်ပန္မွာအင္အားၾကီးတဲ့ငလွ်င္လႈပ္ေပမဲ့အေသေပ်ာက္္မမ်ားတာကိုေတြ႕

ရတယ္။

တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးတဲ့အျခားႏိုင္ငံေတြမွာလဲဒီအတိုင္းပဲေတြ႕ရတယ္။

အလႅာအရွင္ျမတ္သည္အလြန္တရာၾကင္နာသနားေတာ္မူေသာအရွင္ဆိုတာက်မ္းျမတ္

ကုရအန္မွာအၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာပါတယ္။

ဒိလိုပဲဖန္ဆင္းရွင္သည္အလြန္တရားမွ်တေတာ္မူတယ္။ဒါေၾကာင့္မြတ္စလင္ႏိုင္ငံပဲျဖစ္ပါေစ

၁။ ပညာမဲ့ေနရင္၊အသိပညာမရွိရင္

၂ က်ိဳးစားအားထုတ္အလုပ္လုပ္ျခင္းမရွိပဲေရသာခိုသူေတြမ်ားေနရင္

၃။ ဆင္းရဲမြဲေတေနရင္

၄။အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူမ်ားက တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳးအတြက္မလုပ္ပဲအာဏာနဲ႕

ကိုယ့္ၾကီးပြါးေရးပဲၾကည့္ေနရင္

၅။စစ္ေရးႏိုင္ငံေရးအားအင္ခ်ိနဲ႕ေနရင္

္ဒီလိုေဘးဒဏ္ေတြမွာလူေတြေသမွာဒုကၡေရာက္မွာပဲ။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ဒီသဘာဝေဘးဒဏ္ေတြမွာလူသားအားလုံးအတြက္စမ္းသပ္မႉေတြပါတယ္။

အရွင္ျမတ္ကဒီလိုျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႕ဘယ္လူသားဟာအေကာင္းဆုံးလဲ၊ဘယ္သူဟာ

တကိုယ္ေကာင္းသမားလဲဆိုတာစမ္းတယ္။

ဘာသာျခားေတြေပမဲ့ဒီေလာကမွာသူက်ိဳးစားရင္က်ိဳးစားသေလာက္ေပးတယ္။

ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့အရွင္ျမတ္သည္တရားအမွ်တဆုံးေသာအရွင္ျဖစ္တဲ့အတြက္

အလုပ္မလုပ္ပဲထိုင္ေနတဲ့မြတ္စလင္ကို အလုပ္အလြန္က်ိဳးစားတဲ့ဘာသာျခားထက္

အသာမေပးဖူး။ဒါေပမဲ့အီမန္ရွင္ေတြတကယ္အလုပ္လုပ္လာျပီဆိုရင္ေတာ့

ဒီေလာကမွာလဲေအာငျမင္မႉ ရမဲ့ အျပင္ေနာင္တမလြန္မွာလဲအရွင္ျမတ္ရဲ့မဟာဂ႐ူဏာေတာ္နဲ႕

ျငိမ္းခ်မ္းမႉရမွာမလြဲပါ။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

မကၠာျမိဳ႕ေတာ္ နဲ႕ကမၻာ့အခ်ိန္ Edit this entry

Posted on August 13, 2010 by kyawkyawoo

0

sauclock

မေန႕တေန႕ကေဆာ္ဒီသတင္းေတြမွာလက္ရွိ ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ကိုမကၠာျမိဳ႕ေတာ္

ရဲ့စံေတာ္ခ်ိန္နဲ႕အစားထိုးမယ္ဆိုတဲ့သတင္းဖတ္ရတယ္။

ဒီအေၾကာင္းကိုပိုသိခ်င္လို႕အင္တာနက္ ဂူးဂဲလုပ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဒီအေၾကာင္းကိုခံျပီး

( အဘ္ဒူအယ္ဘာဆက္အယ္ ဆိယဒ္) ဆိုတဲ့အီဂ်စ္မွမြတ္စလင္ပညာရွင္ကို

ဒီေနရာမွာရစရာမရွိေအာင္ ေစာ္ကားထားတာကိုဖတ္ရၾကားရတယ္။ ပိုဆိုးတာက အစၥလမ္ဘာသာဝင္

မြတ္စလင္ေတြဟာအားလုံးခတ္တုံးတုံးေတြပဲ၊သူတို႕ကိုယံုေအာင္ခတ္ညံ့ညံ့ပညာရွင္ေတြကလိမ္ေပးေန

ရ တယ္လို႕…စြပ္စြဲတဲ့အျပင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီးကိုပါေစာ္ကားတဲ့စကားေတြကို ရမ္ဇမ္ပထမေန႕မွာၾကား

ရေတာ့ အေတာ္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ဒါနဲ႕သူတို႕ညြန္းတဲ့ယူပိုက္လုံး မွာ မူရင္းအင္တာဗ်ဴးကိုသြားရွာၾကည့္ေတာ့ေအာက္မွာေဖာ္ျပတဲ့အတိုင္းရွင္းျပထားတာ

ကိုေတြ႕ရတယ္။

သူ႕ရဲ့အင္တာဗ်ဴးကိုအတိုျပန္ရရင္ျဗီတိသွ်တို႕ေနမဝင္အင္ပါယာခတ္ကစတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္က ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္လို႕က်ေနာ္တို႕အားလုံးသိတဲ့စံေတာ္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ခဲ့

တယ္။ျပသနာက ဂရင္းနစ္ျမိဳ႕သည္ ကမၻာ့သံလိုက္ဝန္႐ိုးစြန္းနဲ႕ရွစ္ဒသမငါးဒီဂရီတိတိလြဲ

ေနတာပဲ။ဒါေၾကာင့္ေျမာက္ဝင္႐ိုးစြန္းနဲ႕ေတာင္ဝင္႐ိုးစြန္းကိုဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္အတိုင္း

တျပိဳင္ထဲ အခ်ိန္တိုင္းၾကည့္ရင္ ရွစ္ဒသမငါးမိနစ္တိတိလြဲေနလို႕ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္း

တဲ့ေနရာမွာအခက္အခဲေတြရွိေနတယ္လို႕ေျပာပါတယ္။

လိုရင္းကဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္သည္အတိအက်မမွန္၊ဒါေပမဲ့မကၠာျမိဳ႕သည္ ကမၻာ့သံလိုက္ဝန္႐ိုးစြန္း

နဲ႕တိတိက်က်သံုညဒီကရီက်ေနတဲ့အတြက္မကၠာစံေတာ္ခ်ိန္ဟာအတိအက်မွန္တဲ့့ကမၻာ့စံေတာ္

ခ်ိန္ျဖစ္သင့္တယ္လို႕ေျပာသြားတာပါ။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

သူေျပာသြားတဲ့အထဲမွာအျခားစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာကေတာ့မကၠာျမိဳ႕မွာ

့ကမၻာ့သံလိုက္စက္ကြင္းသည္ သံုညျဖစ္တဲ့အတြက္လူေတြရဲ့ေသြးလွဲ႕ပတ္မႉပိုေကာင္းတယ္

ဒါေၾကာင့္ဟာ့ဂ်ျပဴတဲ့လူၾကီးသူမမ်ားေရာဂါေဝဒနာေတြသက္သာျပီး သဝပ္ဖ ျပဴႏိုင္တယ္

ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုက်ေနာ္ဆရာဝန္တေယာတ္အေနနဲ႕လုံးဝလက္ခံတယ္။

လူရဲ့ေသြးနီဥ ထဲမွာေဟမိုဂလိုဘင္ဆိုတဲ့သံဓတ္အမ်ားဆုံးပဲ။သံလိုက္စက္ကြင္းသံုညျဖစ္တဲ့

ေနရာမွာလူရဲ့ကိုယ္ထဲမွာရွိတဲ့ ဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာရွိတဲ့ေသြးနီဥေတြအေပၚမွာဆြဲအားမရွိလို႕

ေသြးလွဲ႕ပတ္မႉေကာင္းမွာအမွန္ပဲ။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ေနာက္တခ်က္

မကာျမိဳ႕သည္ကမၻာ့ရဲ့အလည္ဗဟိုခ်က္ဟုတ္မဟုတ္။ေအာက္ကဗီဒီယိုကိုမၾကည့္ခင္

ေရႊအခ်ိဳး (Golden Ratio)လို႕ေခၚတဲ့ phi အေၾကာင္းသိဖို႕လိုတယ္။

သခၤ်ာပညာမွာ ဘုရားေပးေသာကိန္းေသ ယုတၱိမဲ့သခၤ်ာကိန္းေသစသည္ျဖင့္သိၾကတဲ့

၁.၆၁၈၀အေၾကာင္းပါ။ လူေတြမွာျဖစ္ေစကမၻာမွာရွိရွိသမွ်အေရးၾကီးတဲ့အခ်ိဳး

အဆေတြအားလုံးဟာ၁.၆၁၈၀ ကိန္းေသတမ်ိဳးပဲရပါတယ္။အေသးစိတ္သိခ်င္

င္ဒီမွာဖတ္ၾကည့္ပါ။

ျပီးရင္ေအာက္ကဗီဒီယိုကိုၾကည့္ရေအာင္

ဒီဗီဒီယို က မကၠာျမိဳ႕ေတာ္သည္ဘာေၾကာင့္ကမာၻရဲ့ဗဟိုခ်က္ျဖစ္တယ္ဆိုတာရွင္းသြားပါတယ္။

မယံုတဲ့သူေတြကေတာ့ ဒီလိုရွင္းရွင္းျပတာလဲၾကံဖံျပီးျငင္းၾကတယ္။

က်မ္းျမတ္ကုရအန္မွာ ဒီလိုအေၾကာင္းေတြ ဥပမာအမ်ားၾကီးပါတယ္။

စူရာ Al Maida မွာစားေကာင္းေသာက္ဖြယ္နဲ႕စားပြဲခ်ေပးပါလို႕ေတာင္းတာလဲသူတို႕လိုလူေတြပဲ။

ဖရ္ေအာင္္ လက္ကလြတ္လို႕မၾကာခင္ႏြားရုပ္ကိုးကြယ္တာလဲသူတို႕လိုလူေတြပဲ။

ဒိလိုလူေတြကမၻာၾကီးရဲ့ေနာက္ဆုံးေန႕အထိရွိေနမွာပါပဲ။မဆန္းပါဖူး။

အေရးၾကီးတာကက်ေနာ္တို႕အီမန္ခိုင္ဖို႕နဲ႕ မယိုင္ဖို႕ပါ။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

အာဖဂန္ပံုရိပ္မ်ား Edit this entry

Posted on May 4, 2010 by kyawkyawoo

0

Butterfly2

Big Picture photoblog မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ရင္ထဲကိုထိတဲ့ပုံေလးေတြကူးတင္ေပးလိုက္တယ္။

အေမရိကန္မရိန္းတပ္ရဲ့   V22 Osprey အမ်ိဳးအစားေလယဥ္ပံုကိုၾကည့္ျပီးအဗာတာရုပ္ရွင္ ကိုေျပးျမင္မိပါရဲ့

ပစ္အားလဲေကာင္းပါေပ့၊စစ္ပြဲမွာေတာင္ အဲယားကြန္းနဲ႕ေနႏိုင္တာျမင္မိေအာင္ျမင္ျဖစ္ေသးတယ္

မရိမ္းတပ္သားရဲ့ေက်ာမွေဆးမင္ေၾကာင္ကဒိုင္းယားစရိတ္ရဲ့ လက္နက္ကိုင္ညီေနာင္မ်ားဆိုတဲ့ နာမည္ၾကီးသာသနာျပဴသီခ်င္းစာသားပါ။    Baptism of Fire ဆိုတာျပင္သစ္ဘာသာစကားကလာတဲ့  သမၼာက်မ္းေတာ္လာစစ္သားရဲ့ပထမဆုံး

အေတြ႕အၾကံု ဒါမွမဟုတ္ ေရ႐ႉကိုျငင္းပယ္သူေတြအတြက္ အျပစ္ဒဏ္လို႕ (မက္သယူး ၃း၁၁) ဆိုပါတယ္။

ဒီပံုကအေတာ္စိတ္မေကာင္းစရာပါ။ အလႅာရဲ့ နာမေတာ္အေပၚမွာၾကက္ေျခခတ္ထားျပီး ေသနပ္နဲ႕ေရ႐ႉလက္ဝါးကပ္ပံုကိုခ်ိတ္ဆြဲျပထားပါတယ္

ကြၽန္ေတာ္နားလည္သေလာက္ေတာ့အာဖဂန္လူမ်ိဳးေတြဟာရဲရင့္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ဒီပံုက အာဖဂန္အစိုးရတပ္ကစစ္သားရဲ့ပံုပါတဲ့။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Rate This

Quantcast

//


ဆရာၾကီးရွိက္ အာမက္ဒီးဒတ္ရဲ့ သမိုင္းကိုျပင္ေရးေနသူမ်ားအေၾကာင္း

April 16, 2010 · Leave a Comment

ဆရာၾကီးရွိက္ အာမက္ဒီးဒတ္ ဟာႏွစ္ဆယ္ရာစုမွာ အလြန္ထင္ရွားတဲ့အစၥလမ္ဘာသာသာသနာျပဳ

ပညာရွင္ၾကီးပါ။သူ႕ရဲ့အေၾကာင္းအေသးစိတ္ကို စာဖတ္သူမ်ားဒီေနရာေတြမွာသြားဖတ္ႏိုင္လို႕

အေသးစိတ္မေရးေတာ့ပါ။

သူဟာအင္ဒိယႏိုင္ငံမွာေမြးေပမဲ့ ေတာင္အဖရိကႏိုင္ငံမွာၾကီးျပင္းပါတယ္။အဲ ဒီႏိုင္ငံမွာ ခရိယန္

ဘာသာဝင္မ်ားကို အစၥလမ္ဘာသာ သို႕ဖိတ္ေခၚသာသနာျပဴခဲ့ပါတယ္။ သူရဲ့ထူးျခားခ်က္ က

ခရိယန္တို႕ရဲ့ သမၼာက်မ္းစာကိုပိုင္ႏိုင္စြာနားလည္ျခင္းပါ။

သူ႕ရဲ့လက္ထြက္ျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာဇာကီနိက္ ဟာ ရွိက္ အာမက္ဒီးဒတ္ ရဲ့ သာသနာျပဴမႉအေမြကို

ဆက္ခံျပီး၊အျခားဘာသာဝင္တို႕အံ့ဩခ်ီးမြမ္းရေလာက္ေအာင္ႏိုင္ငံတကာဘာသာေပါင္းစုံ ေဆြးေႏြးပြဲ ေတြမွာ

အင္မတန္ေအာင္ျမင္တဲ့ သူတေယာက္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႕အားလုံးသိၾကပါတယ္။

လိုရင္းကိုေျပာရရင္ဆရာၾကီးရွိက္ အာမက္ဒီးဒတ္ ဟာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၃ ရက္ေန႕

မွာေလျဖတ္ျပီး လည္ပင္းေအာက္ပိုင္း မလႈပ္ရွားႏိုင္တဲ့အျပင္စကားမေျပာႏိုင္

အစာမျမိဳႏိုင္တဲ့အဆင့္အထိေရာဂါခံစားခဲ့ရတယ္။

ဆရာၾကီးကို ေဆာ္ဒီမွာရွိတဲ့ ဖိုင္ဇယ္ဘုရင့္ေဆး႐ံုၾကီးကို အထူးေလယဥ္နဲ႕သယ္ေဆာင္ျပီး

အထူးက႐ုစိုက္ကုသေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆရာၾကီးရဲ့အသိညဏ္ဟာၾကည္လင္ ေနျပီး ဖိုင္ဇယ္ဘုရင့္ေဆး႐ံုၾကီး

မွသမားေတာ္ၾကီးမ်ားက မ်က္ေတာင္ခတ္ မ်က္ေစ့လႈပ္ရွားမႉနဲ႕အျခားသူမ်ားနဲ႕ဆက္သြယ္လို႕ရေအာင္ သင္ၾကား

ေပးခဲ့ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္အထက္မွာေရးထားတဲ့အခ်က္အလက္အမ်ားစုက္္ို ဝိကီပီးဒီးယားကရပါတယ္။

သမိုင္းေဖ်ာက္သမိုင္းျပင္တဲ့အေၾကာင္း

ဒီေအာက္မွာေရးမဲ့အေၾကာင္းကအေတာ္ေလးစိတ္ဝင္စားဖို႕ေကာင္းပါတယ္။လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က

ကြၽန္ေတာ္ဖတ္ခဲ့တဲ့ဒီဝီကီစာမ်က္ႏွာမွာပဲ ဆရာၾကီးေလျဖတ္ျပီး ခ်ိန္မွစျပီး၂၀၀၅ ခုဩဂုတ္ လ ၈ ရက္ေန႕အမိန္႕ေတာ္ခံတဲ့အထိဆက္ျပီးေရးထားတဲ့ စာမွာ အေရးၾကီးတဲ့ စာပိုဒ္ တခုလုံး ဒီေန႕ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ေပ်ာက္ေနပါတယ္။

(ဝီကီဟာဘယ္သူမဆို Sign in လုပ္ျပီး edit လုပ္လို႕ရတာသိပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္သိသေလာက္ဘေလာ့ဂါ စန္းဦးေအာင္ တေယာတ္ပဲဝီကိပီးဒီးယားမွာျမန္မာမြတ္စလင္နဲ႕ပတ္သက္တာေတြ

ေရးျပီးအပင္ပန္း

ခံျပီး ျမန္မာမြတ္စလင္သမိုင္းကိုဝီကီမွာအဖ်က္မခံရေအာင္္လုပ္ေနတာပါ)

ဒီေပ်ာတ္ေနတဲ့စာပိုက္က ဆရာၾကီးေတာင္အဖရိကႏိုင္ငံကိုျပန္ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ လူအမ်ားက

ဆရာၾကီးရဲ့က်န္းမာေရးကို ေမးျမန္းဆုေတာင္းေပးၾကပါတယ္။

ဒီမွာခရိယန္သင္းအုပ္ဆရာတဦး( နာမည္မမွတ္မိပါ) ကသူခရီယန္ ဘာသာဝင္တို႕ရဲ့အယူအတိုင္းေယ႐ႉ ကိုဆရာၾကီးရဲ့ခံစားေနတဲ့ေဝဒနာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ (သူကဆရာၾကီးအယူမွားတယ္လို႕ယူဆသူပါ)ဆုေတာင္းေပးမယ္၊ ျပန္ေကာင္းလာရင္ ခရိယန္ဘာသာကိုကူးေျပာင္းရမယ္လို႕ လူသိရွင္ၾကားဆိုလာပါတယ္။

ဒီသင္းအုပ္ဆရာ ဆရာၾကီးအိမ္ကိုေရာက္ေတာ့ဆရာၾကီးက မ်က္လုံးကိုအသုံးျပဴျပီး စကားျပန္ပါတယ္။

ဆရာၾကီးက ” မင္းငါ့ကိုဘာသာေျပာင္းေစျခင္ရင္ သမၼာ

က်မ္းစာ Genesis 19:30-38 (King James Version)

ဒါ ကိုအရင္ဖတ္အုန္း လို႕” ေျပာလႊတ္လိုက္ပါတယ္။

ဒီဆရာျပန္ေပၚမလာေတာ့ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲ..

လြပ္ တမန္ေတာ္ ဆိုဒုံးျမိဳ႕ကေနထြက္ျပီးေနာက္ပိုင္း

ျဖစ္ပ်က္တဲ့အေၾကာင္းပါ။သတိရေအာင္နည္းနည္းျပန္ေျပာရရင္လြပ္တမန္ေတာ္

လက္ထက္မွာ (ဆိုဒုံး)ျမိဳ႕သားေတြဟာလိင္တူဆက္ဆံေပ်ာ္ပါးၾကတယ္။ေနာက္ဆုံး

တမန္ေတာ္ရဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့တားျမစ္တဲ့ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေတြကို ျငင္းဆန္ျပီး

အလႅာအရွင္ျမတ္ကေစလႊတ္တဲ့ေကာင္းကင္တမန္ေတြကိုလူသားအမ်ိဳးသားအမွတ္နဲ႕

ေပ်ာ္ပါးဖို႕ေတာင္းဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ  ေနာက္ဆုံးသမီးႏွစ္ေယာက္နဲ႕ျမိဳ႕ကို စြန္႕ခြါခဲ့ပါတယ္။

လြပ္တမန္ေတာ္ရဲ့ဇနီးအပါအဝင္ ဆိုဒုဥ္းျမိဳ႕သားမ်ားအားလုံးကို ေတာ့ဖန္ဆင္းရွင္အမိန္႕နဲ႕

ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့တယ္။ ဒါကက်မ္းျမတ္ကုရအန္ရဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္ပါ။ဒီထက္ပိုျပီးဘာမွမပါပါဖူး။

ဒါနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္လည္း ဆရာၾကီးညႊန္းတဲ့ Genesis19:30-38 ကိုဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။

Genesis 19:30-38 (King James Version)

30And Lot went up out of Zoar, and dwelt in the mountain, and his two daughters with him; for he feared to dwell in Zoar: and he dwelt in a cave, he and his two daughters.

31And the firstborn said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth:

32Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father.

33And they made their father drink wine that night: and the firstborn went in, and lay with her father; and he perceived not when she lay down, nor when she arose.

34And it came to pass on the morrow, that the firstborn said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father: let us make him drink wine this night also; and go thou in, and lie with him, that we may preserve seed of our father.

35And they made their father drink wine that night also: and the younger arose, and lay with him; and he perceived not when she lay down, nor when she arose.

36Thus were both the daughters of Lot with child by their father.

37And the first born bare a son, and called his name Moab: the same is the father of the Moabites unto this day.

38And the younger, she also bare a son, and called his name Benammi: the same is the father of the children of Ammon unto this day.

ဖတ္ၾကည့္ျပီးေတာ့ကိုယ့္မ်က္ေစ့ကိုယ္မယုံႏိုင္ေအာင္ အံ့ဩျပီးလူျပဴျပင္ေရးသားတဲ့က်မ္းနဲ႕ ေကာင္းကင္က်က်မ္းျမတ္ကု႐္အန္ရဲ့ကြာျခားခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနားလည္မိတယ္။

အထက္ပါ သမၼာက်မ္း စာကို အတိုအလြယ္ဘာသာျပန္ရရင္လြတ္တမန္ေတာ္သည္သမီးႏွစ္ေယာတ္နဲ႕

လြတ္ေျမာက္ျပီးေနာက္၊သမီး ႏွစ္ေယာက္က အျခားအမ်ိဳးသားမရွိတဲ့အတြက္မ်ိဳးဆက္မက်န္မွာစိုးလို႕ အေဖ (လြတ္ တမန္ေတာ္) ကို ဝိုင္အရက္တိုက္ျပီးမူးေစကာ သမီးအရင္းမ်ားနဲ႕ဆက္ဆံကိုယ္ဝန္ရွိျပီး ကေလးႏွစ္ေယာက္မ်ိဳးဆက္အျဖစ္ေမြးခဲ့တယ္လို႕ဆိုထားတာပါ။

က်မ္းျမတ္ကုယအန္မွာဒီလိုယုတိၲ မတန္တဲ့အျပင္တမန္ေတာ္မ်ားကိုေစာ္ကားတဲ့ လူျပဴျပင္

ထားတဲ့အာယတ္ေတာဝ္မ်ားမပါပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ကဝီကီပီးဒီးယားမွာ ဒီအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ပါေပမဲ့အခုရွာလို႕မေတြ႕ႏိုင္ပါ။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့စဥ္းစားညဏ္ရွိတဲ့ခရိယန္ဘာသာဝင္တဦးဟာဒီအေၾကာင္းတခုတည္းနဲ႕

အီမန္ရွင္ျဖစ္လာႏိုင္လို႕ပါ။

ဒါကိုဖတ္ျပီးေတာ့ ဆရာၾကီးရဲ့အီမန္ အဆင့္အတန္းကိုနားလည္ျပီးေလးစားမိသလို ဒါေလာက္ေလျဖတ္ျပီး မလႈပ္ႏိုင္ စကားမေျပာႏိုင္တဲ့ၾကားက ၾကည္လင္ျပတ္သားတဲ့မွတ္ညဏ္ကိုအံ့ဩမိပါတယ္။

ဒါဆရာၾကီးnေနာက္ဆုံးလုပ္သြားတဲ့သမိုင္းဝင္ ဒါဝါ့ပါ။ ဒါကိုသမိုင္းကို ဖ်က္တဲ့လူေတြက ဖ်က္ဖို႕က်ိဳးစားၾကေသးတယ္။

ဒီစာဖတ္ျပီး ဆရာၾကီး အာမက္ဒီဒတ္

အ တြက္အလႅာအရွင္ျမတ္ထံမွာဆုမြန္ဒိုအာပို႕သေပးၾကပါလို႕။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

→ Leave a CommentCategories: Uncategorized

Tagged: , , , , , , , , , ,

အီရတ္၂၀၀၇ခုႏွစ္လူသတ္ပြဲ

April 7, 2010 · Leave a Comment

Collateral  Murder လို႕အမည္ေပးထားတဲ့အီရတ္ႏိုင္ငံမွာအေမရိကန္အပါခ်ီ ရဟတ္ယဥ္မ်ားကအီရတ္မွ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ကင္မရာမင္းနဲ႕ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးအပါအဝင္

လူေပါင္း တဒါဇင္ေက်ာ္ကိုရက္ရက္စက္စက္ပစ္သတ္တဲ့ဗီဒီယို

အင္တာနက္မွာမေန႕ကတင္လာတာေတြ႕လို႕ ျပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Wiki Leak လို႕ေခၚတဲ့အမွန္တရားကိုလိုလားသူမ်ားအဖြဲ႕ကအေမရိကန္

စစ္တပ္ရဲ့မွတ္တမ္းတင္ဗီဒီယိုကို ရေအာင္ယူခဲ့ျပီး အေမရိကန္တို႕ဖက္မွလဲ

ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းဝန္ခံတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။

ဆအစ္နဲ႕နာမိတို႕ကိုဒိပုံမွာကင္မရာ ကိုယ္စီလြယ္ျပီးလူအုပ္စုနဲ႕ အတူလမ္းမေပၚမွာအပါခ်ီစစ္ရဟတ္ယဥ္ကျမင္ရပုံ

လမ္းဆံုကိုေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ

နာမီရဲ့ကင္မရာမွန္ဘီလူးကိုအပါခ်ီပိုင္းေလာ့ကအာပီဂ်ီေရာ့ကက္ေလာင္ခ်ာလို႕ဆိုပါတယ္

ျပီးေတာ့လူအုပ္စုကေအးေအးေဆးေဆးပါ ပ်ံဝဲေနတဲ့ရဟတ္ယဥ္ကိုပင္မၾကည့္တာသတိျပဳပါ

အသက္မေပ်ာတ္မီစကၠန္႕ပိုင္း

ပစ္ျပီ …….ဗိုလို ဆဲဆိုျပီးပစ္တာပါ

နာမီချမာလြတ္ေအာင္ေျပးရွာပါတယ္…

ဒါေပမဲ့မလြတ္ရွာပါဖူး…

အပါခ်ီကပစ္တဲ့က်ည္ကဒီလိုတဲ့တဲ့ထိပါတယ္…

စကၠန္႕ပိုင္းအတြင္းအသက္ေပ်ာက္ရွာသူမ်ား….

ဆအစ္ကအသက္ရွင္ဆဲပါ….

အပါခ်ီပိုင္းေလာ့က ဆအစ္က်ိဳးစားျပီးထဖို႕ျပင္တာကိုေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္..

ကူညီမဲ့သူေတြေရာက္လာပါျပီ……

ဒဏ္ရာနဲ႕ဆအစ္ကိုကားေပၚတင္ဖို႕က်ိဳးစားေနၾကပါတယ္

သူတို႕အႏၲရယ္ကိုမသိရွာၾကတဲ့သူမ်ားေတာ့မဟုတ္ပါ…

ပစ္ျပန္ျပီလူနာတင္ယဥ္ဟာလဲရန္သူပါ…ဘဲ..တဲ့..

ကားရဲ့ေရွ႕ခန္းမွာအျပစ္မဲ့ကေလးႏွစ္ဦးပါတယ္လို႕သိရပါတယ္…

ကယ္တင္မဲ့သူတဦးလြင့္စဥ္သြားပါတယ္ ကားထဲမွာကေလးႏွစ္ဦးအျပင္အျခားလူေလးဦးပါတယ္

ကားေရွ႕မွန္မွာက်ည္ဆန္ဝင္ရာကိုျမင္ႏိုင္တယ္ ဆာအစ္ရဲ့အသက္မဲ့ကိုယ္ကိုလဲျမင္ႏိုင္ပါတယ္

မတရားအသတ္ခံရသူမ်ားရဲ့အသက္မဲ့ရုပ္အေလာင္းမ်ားကို…

……

ေရာက္လာတဲ့ဘရက္ဒေလတင့္ကားကရုပ္အေလာင္းမ်ားကိုတက္ၾကိတ္လိုက္ပါေသးတယ္

ဒီဘရက္ဒေလတင့္ကားက ျပင္းထန္ဒဏ္ရာရကေလးႏွစ္ဦးပိတ္မိေနတဲ့ကား

ကိုအားရပါးရဝင္တိုက္လိုက္ပါေသးတယ္

ဒီပံုေတြကိုတင္ေပးတာ ကြၽန္ေတာ္တို႕မျမင္ရတဲ့ေနရာမွာရွိေနတဲ့သူ

ေတြရဲ့ခံစားမႉေတြကိုသိျပီးဆုဒိုအာေတာင္းေပးႏိုင္ဖို႕ရည္ရြယ္ပါတယ္။

အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းေကာင္းတဲ့ေနရာမွာေနသူမ်ားကေတာ့ဗိဒီယိုကို

ဒီေနရာမွာၾကည.္ႏိုင္ပါတယ္။ျပီးေတာ့ဆုဒိုအာပန္ၾကားေပးဖို႕ မေမ့ၾကဖို႕..

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

→ Leave a CommentCategories: Iraq Collateral Murder

Tagged: , , , , , , , , ,

ပါသြားျပန္ျပီေနာက္တေယာက္

April 5, 2010 · 2 Comments

ျမန္မာျပည္ကမဂၤလာေဆာင္ဒီဗိဒီအေခြေရာက္လာလို႕ၾကည့္

ေနရင္းမေနႏိုင္ေတာ့တာနဲ႕လက္ကကီးဘုတ္ေပၚေရာက္သြားတယ္။

ေကာင္မေလးကမက္မက္စက္စက္ေခ်ာတယ္၊ပညာတတ္း

အိမ္နီးခ်င္ကြၽန္း္းႏိုင္ငံေလးမွာအလုပ္သြားလုပ္ရင္းအဲဒိႏိုင္ငံသားမ်က္ေပါက္က်ဥ္း

ပုတိုတို အသားဝါေျခာက္နဲ႕ျမန္မာျပည္ျပန္လက္ထပ္ပြဲလုပ္တယ္ေပါ့။

အင္း အမ်ိဳးဘာသာထဲကတေယာက္မတန္မရာတေယာက္ရဲ့လက္ထဲပါသြားျပန္ပါျပီ။

ဒိလိုနဲ႕ပဲတျဖဳတ္ျဖဳတ္နဲ႕ပဲ့ရင္းပဲ့ရင္း ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္သယ္လာခဲ့တဲ့

ျမန္မာလူမ်ိဳးအစၥလမ္ဘာသာဝင္ဆိုတာ ေနာက္ဆိုရင္…

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

လက္ညိႈးထိုးေတာ့မယ္ဆိုရင္

March 31, 2010 · Leave a Comment

လြန္ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္သူမ်ားေတြကိုလက္ညိႈးထိုးတဲ့ပို႕စ္ေတြ

ဆက္တိုက္ေရးျဖစ္ပါတယ္။

“လူလိမ္ၾကီးမ်ား”၊” အဗာတာရုပ္ရွင္ဘာ့ေၾကာင့္ေအာ္စကာဆုအမ်ားၾကီးနဲ႕

လြဲ” စတဲ့ ႕ပို႕စ္ေတြပါ္။

အမွန္တရားဖက္ကမခံခ်င္တဲ့စိတ္ နဲ႕ေရးျဖစ္တာလို႕ပဲဝန္ခံပါရေစ။

မတရားမႉေတြကိုလက္ညိဳးထိုးေတာ့မယ္ဆိုရင္ လက္ညိဳးထိုးလို႕ကုန္မွာမဟုတ္ပါ။

ဒီပုံေလးကိုၾကည့္ျပီးကြၽန္ေတာ္ေတြးမိတာက

အင္း ..ကိုယ္ကလက္ညိဳးထိုးေတာ့အနည္းဆုံး လက္သုံးေခ်ာင္းကကိုယ့္ကို

ျပန္ထိုးေနပါေရာ့လား။ လက္မကဆို ရင္ေအာက္ကိုေတာင္စိုက္ျပလိုက္

ေသးတယ္။

မိမိ အတြက္…

မိမိရဲ့မိသားစု၊အသိုင္းအဝိုင္း၊

ဘာသာသာသနာ၊လူူမ်ိဳး

အတြက္

သူတို႕လိုလက္ေတြ႕မၾကိဳးစားပဲ

ဒီပုံက PhD ေက်ာင္းသားတဦးသူထြင္ျပီးသင္ထားတဲ့စက္ရုပ္နဲ႕အျပိဳင္ဒိုက္ထိုးေနတာပါ

ဒါကကိုရီးယားမွာစက္ရုပ္က စာသင္ေနတာပါ

ဒါကေမာင္းသူမဲ့စက္ရုပ္ ေလယာဥ,္ အထင္မေသးနဲ႕ပစ္တဲ့ဒုံးက်ည္က တဲ့တဲ့ထိတယ္

လူမပါေပမဲ့ပစ္အားေကာင္းတဲ့စက္ရုပ္

အေမရိကန္မွာစက္ရုပ္အမိန္႕အတိုင္း မလႈပ္ရဲပဲျငိမ္ေနရတဲ့ရာဇဝတ္သား

တေယာတ္နဲ႕တေယာတ္လက္ညိဳးေတြထိုးရင္း

အခ်ိန္ေတြျဖဳန္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာအျခားသူေတြကေန႕မနားညမနားတီထြင္ေနၾကတယ္၊

အလုပ္လုပ္ေနၾကတယ္၊သုေတသနေတြလုပ္ေနၾကတယ္။

ဒီအတိုင္းဆက္ျပီးအခ်ိန္ေတြျဖဳန္းေနရင္…

မၾကာေတာ့တဲ့တေန႕မွာကြၽန္ေတာ္တို႕တေတြအခုလိုလူမပါတဲ့

စက္ရုပ္ေတြနဲ႕ရင္ဆိုင္အရွုံးေပးရျပီး

အေဝးထိန္းစနစ္နဲ႕ခိုင္းရာလုပ္ရတဲ့

စက္ရုပ္ထက္နိမ့္တဲ့လူသားမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း

ေတြးမိေတြးရာတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

→ Leave a CommentCategories: ေတြးမိေတြးရာ

Tagged: , , , , , , , , , , ,

လူလိမ္ၾကီးမ်ားအေၾကာင္း

March 26, 2010 · Leave a Comment

ဘယ္အခ်ိန္မွာလူအမ်ားစုအလိမ္ခံရတတ္ပါသလဲ။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္သို႕မဟုတ္လူမ်ိဳးစုတစုကိုစစ္ေရး

ႏိုင္ငံေရးအရတိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္လိုတဲ့အခါ္ျဖစ္ေစ မိမိ ႏိုင္ငံသားေတြလက္မခံႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးလူမႉေရးစီးပြါးေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုတဲ့အခါျဖစ္ေစႏိုင္ငံရဲ့ေခါင္းေဆာင္လို႕ေခၚတဲ့လူအုပ္စုတခုကမိမိ ႏိုင္ငံကိုျဖစ္ေစ

တကမၻာလုံးကိုျဖစ္ေစလိမ္ၾကပါတယ္။

လူသားသန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုု မမွန္တာကိုမွန္တယ္လို႕ထင္ရေအာင္ညာရတာအေတာ္မလြယ္

တဲ့ အလုပ္ပါ။

ဒါေပမဲ့သမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္ရင္ဒီလိုအညာခံရတာေတြ အေတာ္မ်ားပါျပီ။ဆယ္စုႏွစ္အေတာ္

ၾကာမွ တခါတေလ ႏွစ္ေပါင္းရာနဲ႕ခ်ီျပီးၾကာမွဒီအမွန္တရားကေပၚလာပါတယ္။

ေအာက္ကဥပမာေလးေတြ ကိုဖတ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္

(1)

အေမရိကန္သမတမက္ကင္ေလး ဟာႏွစ္ဆယ့္ငါးေယာတ္ေျမာက္

ရီပတ္ဘလီကန္ သမတမင္းျဖစ္ပါတယ္။သူ႕လက္ထက္ ( ၁၈ရာစု) မွာ

အေမရိကန္စစ္သင္းေဘာ ယူအက္အက္မိုဏ္းဟာစပိန္တို႕ရဲ့လက္ခ်က္နဲ႕

ပ်က္စီးနစ္ျမဳတ္တယ္လို႕အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားကိုေက်ညာတယ္။အေမရိကန္

ျပည္သူေတြလဲ အလြန္စိတ္ဆိုးျပီးက်ဴးဘားမွာရွိတဲ့စပိန္တပ္ေတြကိုဝင္တိုက္ျပီး

က်ဴးဘားကိုသိမ္းပိုက္တာကိုတခဲနက္ေထာက္ခံခဲ့ၾကတယ္။

တကယ္ေတာ့ယူအက္အက္မိုဏ္း ရဲ့ဘြိုင္လာမေတာ္တဆေပါက္ကြဲျပီးနစ္ျမဳပ္ရတာပါလို႕

သင္းေဘာကက္ပတိန္ကအမွန္ကိုေျပာရွာပါတယ္။

(2)

ဟစ္တလာလဲဒီနည္းကိုသုံးျပီးလူေပါင္းသန္းေပါင္းမ်ားစြာေသတဲ့ဒုတိယ

ကမၻာစစ္ၾကီးကိုစခဲ့တယ္။ပိုလန္ကဂ်ာမဏီကိုစတိုက္ပါ တယ္ဆိုျပီး…ပိုလန္စစ္တပ္ဟန္

ေဆာင္ထားတဲ့ဂ်ာမန္စစ္သားေတြက ဂ်ာမဏီကိုစတိ..ဟန္ေဆာင္တိုက္ျပခဲ့တယ္။ဂ်ာမန္လူထုလဲဘာေျပာေကာင္း

မလဲဟစ္တလာကိုေထာက္ခံပါသည္ေပါ့။

အခုမွသာသူ႕နာမည္မၾကားခ်င္ၾကတာ။…

(3)

အေမရိကန္သမတ႐ူစဘဲ ဟာပုလဲဆိပ္ဆိပ္ကမ္းကိုဂ်ပန္ေတြ

ဝင္တိုက္မဲ့ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းကိုေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ ၁၉၄၀ မွာရခဲ့တယ္။

အာသာမတ္ေကာလန္းေပးပို႕တဲ့ၾကားျဖတ္ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းကိုၾကိဳျပီးသိခဲ့တယ္။

ဒါေပမဲ့ ဂ်ပန္တို႕ရဲ့အလစ္ဝင္တိုက္ခိုက္မႉကိုတားဆီးဖို႕အမိန္႕တစုံတရာ

မေပးတဲ့အျပင္ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းကိုပါအေမွာင္ခ်ထားခဲ့တယ္။

ပုလဲဆိပ္ကမ္းတိုက္ပြဲမတိုင္ခင္ကအေမရိကန္ျပည္သူအမ်ားစုကဒုတိယကမၻာစစ္မွာ္ပါဝင္လာ

စရာမလို လို႕ယူဆျပီးုစစ္ဆန္႕က်င္ၾကတယ္။

ပုလဲဆိပ္ကမ္းမွာအေမရိကန္ေရတပ္မ႐ႉမလွအထိနာတာကိုေတြ႕ျပီးအေမရိကန္ျပည္သူ

စိတ္ေျပာင္းသြားခဲ့တယ္။

ပုလဲဆိပ္ကမ္းတိုက္ပြဲလဲျပီးေရာအေမရိကန္လဲစစ္ပြဲထဲေရာက္ေရာ။ဒါကေတာ့မိမိႏိုင္ငံရဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြအသက္ကိုခ်ေၾကြးတဲ့ရက္စက္တဲ့လိမ္ညာမႉတမ်ိဳးပါ။

(4)

ကဲေနာက္ဆုံးလူလိမ္ၾကီးႏွစ္ေယာက္အေၾကာင္းေျပာရေအာင္

ေဂ်ာ့ဘြတ္ရွ နဲ႕ တိုနီဘလဲ…..

အေမရိကန္သမတေဟာင္းနဲ႕ျဗီတိသွ်ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း…

ဘလဲကေတာ့ယူေကမွာ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သက္တမ္းမကုန္

ခင္စံုစမ္းေမးျမန္းခံရျပီး ၂၀၀၇မွာရာထူးကႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရပါတယ္။

အီရတ္ကိုစစ္ျပင္စဥ္က ဘြတ္ရွနဲ႕ဘလဲေပါင္းျပီး အေမရိကန္နဲ႕ျဗိတိန္

ျပည္သူမ်ားကိုသာမက ကမၻာကိုေျဗာင္လိမ္ခဲ့ပါတယ္။

ဆက္ဒမ္မွာဒဘလ်ဴအမ္ဒီလို႕ေခၚတဲ့ လူသားမ်ားကိုအစုလိုက္အျပဳံလိုက္

ေသေစႏိုင္တဲ့ လက္နက္ေတြရွိတယ္ဆိုတဲ့စြတ္စြဲခ်က္နဲ႕အီရတ္ကိုဝင္တိုက္ခဲ့ပါတယ္။

ဘလဲရဲ့လိမ္ဆင္ထဲကစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာေလးတခုက..ပါလီမန္ကိုစစ္တိုက္

ခြင့္အဆိုျပဴစဥ္ကတင္တဲ့ေဒါ့ဂ်ီဒိုစိယာလို႕..ေခၚတဲ့အီ့ရပ္ႏိုင္ငံရဲ့ျခိမ္းေျခာက္မႉစာတမ္းပါ။

တကယ္ေတာ့ ေက်ာင္းသားငယ္တဦးရဲ့စာတမ္းကိုခိုးခ်ျပင္ဆင္ထားတာ..ယူေကမီဒီယာ

ေပါက္ၾကားလို႕အရွက္ကြဲခဲ့ရပါတယ္။

ပိုဆိုးတာကဘြတ္ရွရဲ့ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးေကာလင္းပိုဝယ္ရဲ့ကုလသမဂမွာ ဓတ္ပံု

မ်ားနဲ႕တင္ျပခ်က္ပါ။ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ဇီဝလက္နက္တင္ကားၾကီးမ်ားကိုျဂိဳယ္တုမွ႐ိုက္ထားတဲ့

ပုံေတြကိုျပပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ဒီကားၾကီးေတြဟာမိုးေလဝသမိုးပ်ံပူေဖာင္းေတြကိုဂတ္စျဖည္.တဲ့

ကားၾကီးေတြျဖစ္ေနတာကို အေမရိကန္ေရာယူေကေရာသိေနတာပါဘဲ။

ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ဆက္ဒမ္ကဒီကားၾကီးေတြကိုသူတို႕ဆီကဝယ္ထားလို႕ပါ။

တိုတိုေျပာရရင္အီရတ္ကိုတိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ျပီးေနာက္ သူတို႕ေျပာ

တဲ့လူအစုလိုက္အျပဳံလိုက္ေသေစတဲ့လက္နက္လဲမေတြ႕ရပါ။ဆက္ဒမ္ကိုပဲ

ႂကြက္တြင္းထဲမွာေတြ႕ပါတယ္။

စစ္ပြဲ ေၾကာင့္ေသလိုက္တဲ့သူေတြေသာက္ေသာက္လဲပါ။

အမ်ားစုကအျပစ္မဲ့ျပည္သူပါ။

ေန႕စဥ္ဗုံးေပါက္လို႕ ေခ်ာင္းပစ္္လို႕ တျဖဳတ္ျဖဳတ္ ေသဆဲပါ။

မုဆိုးမေတြ၊သားမဲ့အေမေတြ၊မိဘမဲ့ကေလးေတြဘယ္ေလာက္မ်ားလိုက္မလဲ။

အားလုံးဟာလူသားေတြပါ။

လူလိမ္ၾကီးမ်ားအေၾကာင္းအဆုံးသတ္

ဘြတ္ရွကေတာ့ အေဖလက္ထက္ကအျပီးမသတ္တဲ့ဇတ္လမ္းကိုျပီးေအာင္လုပ္လိုက္ရလို႕

ေက်နပ္ေနမွာပါ။

ခ်ယ္ဗရြန္ ဆိုတဲ့ ကုမဏီၾကီးဟာ ေရနံေလာကမွာ

အလြန္နာမည္ၾကီးပါတယ္။ဒီကုမဏီမွာ ဘြတ္ရွမိသားစု၊

အရင္ဒုသမတေဟာင္း ဒစ္ခ်ယ္နီတို႕ရဲ့ အက်ိဳးစီးပြါးေတြပါတယ္ဆိုတာ

လူအမ်ားသိလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ပါ။

ေရနံသိုက္ၾကီးျဖစ္တဲ့ဲ့အီရတ္ကို အေမရိကန္ ေသြး အီရတ္ ေသြးတို႕ျဖင့္သိမ္းပိုက္

ျပီးသကာလ အက်ိဳးအျမတ္ရမဲ့သူေတြဘယ္သူေတြလဲဆိုတာေတြးၾကည့္ပါ။

ေနာက္ဆုံးးသတင္းအရတိုနီဘလဲ ဟာကိုရီးယားႏိုင္ငံက အီရတ္မွာေရနံတူးေနတဲ့

ယူအိုင္ အင္နာဂ်ီေကာ္ပိုေရးရွင္းက လက္သိပ္ထိုးေပးတဲ့ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားရရွိ

ေၾကာင္း ဝိကီပီးဒီယားမွာတိုနီဘလဲနာမည္နဲ႕ရွာၾကည့္ရင္ေတြ႕ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း တင္ျပ

လိုက္ရပါတယ္။

ေသခ်ာတာတခုကေတာ့ဒီေလာကၾကီးသည္ဖန္ဆင္းရွင္ကလူ

သားမ်ားကိုစမ္းသပ္ျပီးအေကာင္းဆုံးလူသားကိုအျမင့္ျမတ္ဆုံးဘုံ

မွာထားေပးဖို႕ပါ။

လူလိမ္ၾကီးမ်ားသည္ ဒီေလာကမွာေတာ့စည္းစိမ္ေတြေက်ာ္ၾကားမႉေတြ

ရေကာင္းရမယ္၊သို႕ေသာ္ေသဆုံးျပီးတဲ့အခါ….ဒီလိုပဲျပီးသြားမယ္လို႕

သင္ထင္ပါသလား?

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

→ Leave a CommentCategories: Liars

Tagged: , , , , , ,

အာဗာတာရုပ္ရွင္ဘာေၾကာင့္ေအာ္စကာဆုအမ်ားၾကီးနဲ႕လြဲ?

March 25, 2010 · Leave a Comment

အခုေလာက္ဆိုရင္စာဖတ္သူအေတာ္မ်ားမ်ား အာဗာတာရုပ္ရွင္ကိုၾကည့္ျပီး

ေလာက္ျပီလို႕ယူဆပါတယ္။ကေနဒါႏိုင္ငံသားဂ်ိမ္းကန္မရြမ္ရဲ့ဝင္ေငြအေကာင္း

ဆုံးရုပ္ရွင္ဟာေအာ္စကာဆုသံုးခုပဲရပါတယ္။ဒါ႐ိုက္တာဂ်ိမ္းကန္မရြမဘာဆုမွမရတဲ့

အျပင္ဂ်ဴးသရုပ္ေဆာင္ဘဲန္စတဲလားရဲ့့္ေအာ္စကာစင္ျမင့္ေပၚမွသေရာ္တာေတာင္

ခံလိုက္ရပါေသးတယ္။

ထားပါေတာ့..

ေျပာခ်င္တာက  အာဗာတာရုပ္ရွင္အေၾကာင္းပါ။ဒီရုပ္ရွင္ဟာ နီဗီဆိုတဲ့စိတ္ကူးထဲမွာရွိတဲ့လူမ်ိဳးေတြေနတဲ့ပန္ဒိုရာဆိုတဲ့ျဂိဳယ္ကို ယူနီေဖာင္းဝတ္လူျဖဴေတြေရာက္လာတာနဲ႕စပါတယ္။

ဒီလူေတြေရာက္လာတာပန္ဒိုရာကေျမေတြသိမ္းဖို႕ပါ။ဒီေျမက

သယံဇာတေတြကိုသူတို႕ရဲ့ကိုယ္က်ိဳးအတြက္သုံးဖို႕ပါ။

က်ဴးေက်ာ္လာသူေတြဟာေမာဟ..ေလာဘ..မႊန္ေနတဲ့၊

နားထင္ေသြးေရာက္ေနတဲ့အတၲဝါဒီေတြပါ။

သူတို႕ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ဖို႕နာဗီေတြရဲ့ကိုေမာင္းထုတ္သတ္ျဖတ္ရမယ္။နာဗီေတြရဲ့

ေမတၱာအေျခခံလူေနမႉစနစ္နဲ႕ယုံၾကည္မႉရဲ့အေျခခံေမတၱာသစ္ပင္ၾကီးကိုဖ်က္ဆီးပစ္ရမယ္။

ကြၽန္ေတာ္ျမင္မိတာကေတာ့ေမတၱာဝါဒီအမွန္သမားေတြနဲ႕..

က်ဴးေက်ာ္သူအဓၶမဝါဒီေတြရဲ့တိုက္ပြဲပါ။

အမွန္..နဲ႕အမွားတိုက္ပြဲပါ။

အင္အားနည္းသူ..နဲ႕အင္အားၾကီးသူရဲ့တိုက္ပြဲပါ။

နည္းပညာတိုးတက္ျပီးအယူမွားသူေတြနဲ႕ ..နည္းပညာမဲ့အယူမွန္လူမြဲေတြရဲ့တိုက္ပြဲပါ။

ဒီရုပ္ရွင္ေအာင္ျမင္မႉရဲ့ေနာက္ကြယ္မွာေဟာလီးဝုရပ္ကြက္က

မေက်နပ္သံေတြ စျပီးၾကားရပါတယ္။

ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ဒီရုပ္ရွင္ဟာနယ္ေျမသိမ္းပိုက္တာေတာင္မဟုတ္

ယုံၾကည္ရာအယူဝါဒကိုပါအျမစ္ျဖဳတ္ျပစ္တဲ့ဇီယြန္ဝါဒနဲ႕တူေနလို႕ပါ။

ဒီရုပ္ရွင္ဟာဇီယြန္ဝါဒီရဟူဒိေတြရဲ့အ႐ိႈက္ကိုအထိုးခံရ

သလိုျဖစ္သြားတယ္။

ဒီရုပ္ရွင္မွာနာဗီ လူမ်ိဳးေတြကို အမ်ိဳးတုန္းေအာင္လုပ္ေနတာ

သူတို႕ပါလက္စတိုင္းမွာ ဂါဇာမွာလုပ္ေနတာေတြနဲ႕သြားတူေနတယ္။အေရွ႕ေဂ်႐ူစလင္

မွာႏိုင္ငံတကာဥပေဒကိုမရွက္မေၾကာက္အေဆာက္အဦးေတြတိုးေဆာက္တာနဲ႕တူေနတယ္။

ပါလက္စတိုင္းေတြကိုအမ်ိဳးျဖဳတ္တာနဲ႕တူေနတယ္။

ဂ်ိမ္းကဲန္းမရြန္းကဘာေတြးလဲေတာ့မသိဖူး။ရုပ္ရွင္ကေပးတဲ့အသိကေတာ့မတရား

မႉလုပ္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းက်ဆုံးရတယ္ဆိုတာမီးေမာင္းထိုးျပတာပဲ။

ဒါနဲ႕ဂ်ိမ္းကဲန္းမရြန္း.လဲရသင့္တဲ့ေအာ္စကာအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႕လြဲေရာဆိုပါေတာ့။

ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

→ Leave a CommentCategories: Avatar

Tagged: , , , , , , ,

ဟာ့ဂ်ဒိုင္ရာယီ

December 16, 2009 · Leave a Comment · Edit This

ဒီ Post ဟာ” Haj Diary” from Aljazeera News  by Jamal Elshayyal ကို

၂၀၀၈ ဟာ့ဂ် ရာသီကဘာသာျပန္ခဲ့တာပါ။

ဒီႏွစ္ ဟာ့ဂ် အခ်ိန္မွာ ေနာက္တေခါက္ျပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Haj Diary 1: Arriving in Mecca

December 15, 2008 · Leave a Comment

ဟာဂ် ပထမေန႕

အိပ္ရာမွ အေစာၾကီးႏိုးေနသည္။ မိမိ ဘဝအတြက္ၾကီးက်ယ္ ေသာခရီးတခု အစျပဳေတာ့ မည္ဆိုသည့္အသိေၾကာင့္စိတ္လႈပ္ရွားေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရကို စိတ္တိုင္းက်ခ်ိဳးျပီး ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏိုင္ငံ မကၠာျမိဳ႕ သို႕ ဟာဂ် ခရီးစဥ္အတြက္ မပါမျဖစ္သည့္ ဝတ္ျဖဴစင္က်ယ္ႏွစ္ ပိုင္းကို မက်န္ခဲ့ရန္ တဖန္ စစ္ၾကည့္ရသည္။

မိတ္ေဆြမ်ား မိသားစုမ်ား အတြက္ဟာဂ် ေခၚ ကာ့အဘာ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ခရီး သည္အဆန္းမဟုတ္ေတာ့ပါ။မိမိ အ တြက္ေတာ့မ ေမ်ာ္လင့္ပဲ ဟာ့ဂ် ခရီးသြားရန္ အခြင့္အလမ္းေပၚလာ၍ ပိုျပီး့္စိတ္ လႈပ္ရွားရပါသည္။

ဟာ့ဂ် ခရီးမစမီပင္ ဟာ့ဂ်၏ဝတ္တရားမ်ားက အစျပဳ ေနပါျပီ။ ေပးရန္ရွိအေႂကြးမ်ား အေက်ဆပ္ရပါသည္။ျပဳခဲ့သည့္အမွားမ်ားအ တြက္ေတာင္းပန္ထိုက္သူမ်ားကို ခြင့္လႊတ္ပါရန္ေတာင္းပန္ရပါသည္။ မိမိ၏ ေသတမ္းစာ ကိုေရးရခ်ိန္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေသာခံစားမႉထူးကိုရပါသည္။

ေလဆိပ္ကိုေရာက္ေတာ့ အသင့္ေစာင့္ေနတဲ့ အယ္ဂ်ာ့ဇီရား အဖြဲ႕ဝင္မ်ား နဲ႕ဆုံရပါျပီ။မိမိတို႕အားလုံးႏွစ္ေထာင္ရွစ္ခုႏွစ္ ဟာ့ဂ် အတြက္သတင္းလဲယူရင္း ဟာ့ဂ်ျပဳဖို႕သြားၾကမွာပါ။

ယုံၾကည္မႉႏွင့္ညီေနာင္စိတ္ဓတ္

ေလယဥ္မတြက္မီ မိမိအဖြဲ႕ကို ဆင္ျခင္သုံးသပ္ ၾၾကည့္ရာ ဟာ့ဂ် ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ယုံၾကည္မႉႏွင့္ညီေနာင္စိတ္ဓတ္ ကို မိမိ၏ အဖြဲ႕ငယ္အတြင္းမွာပင္ေတြ႕ေနရ၏။ မိမိတို႕အဖြဲ႕သားမ်ားမွာႏိုင္ငံစုံ ၊ေအာစၾတိရန္း၊အဂၤလန္၊အီဂ်စ္၊မို႐ိုကို မွအစ္စၥလမ္ဘာသာ ဝင္ မ်ား၊လူမ်ိဳးမတူယဥ္ေက်းမႉမတူေသာ္လည္း ယုံၾကည္မႉ တူညီသူမ်ားပါ။

ဂ်ီဒါေလယဥ္ ကြင္းမေရာက္မီေလယဥ္မႉးက ေလယဥ္သည္ မိကတ္ အေပၚသို႕ေက်ာ္ျဖတ္ေၾကာင္း ေက်ညာ၏။ မိမိတို႕အားလုံး ေအဟရမ္ ေခၚ ဟာ့ဂ်ခရီးသည္မ်ားအျပည့္အဝ ျဖစ္ၾကေလျပီ။ ခရီးသည္မ်ားအားလုံး တျပိဳင္တည္း

“ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႕အလာ့အမိန္႕နာခံရန္အသင့္ ျဖစ္ၾကပါျပီ” “Labayk Allahuma Labbayk” (I am ready to obey your orders O Allah) လို႕ ေႂကြးေက်ာ္သံ ေလယဥ္ထဲမွာပဲ့တင္ဟပ္ံသြားပါေတာ့တယ္။

မိမိ ရဲ့ရင္ခုန္သံျမန္လာတာသတိထားမိပါ တယ္။စိတ္ထဲမွာလဲကိုယ့္ရဲ့ေမြးရပ္ေျမ ကိုျပန္ေရာက္လာ သလိုခံစားရပါတယ္။တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့ဘဝမွာ မကၠာျမိဳ႕ ကို တေခါက္မွ မေရာက္ဖူးပါ။

ေဆာ္ဒီျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ကိုယ္စားလည္မ်ားက ကြၽန္ေတာ္တို႕ကို တမန္ေတာ္မိုဟာ မက္ (PBUH) အစ္စၥလမ ္ဘာသာကို ပထမဦးဆုံး ကမၻာ ကိုေၾကညာတဲ့ မကၠာျမိဳ႕ သို႕ေခၚေဆာင္ရန္ၾကိဳဆိုေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

မကၠာျမိဳ႕ သို႕ အဝင္ခရီး

ညကအိပ္ေရးပ်က္ထားလို႕ ကားထဲေရာက္တာနဲ႕အိပ္ေပ်ာ္သြားပါတယ္။ ထူးျခားတဲ့တိုက္ဆိုင္မႉလို႕ပဲေျပာရမလား ကြၽန္ေတာ္ႏိုးလာေတာ့ကားက ျမိဳ႕ အဝင္မွာပါ။ကားတန္းၾကီးဟာမေရြ႕ေတာ့ပါ။ေမးၾကည့္ေတာ့ ပုလိပ္မ်ားျမိဳ႕အဝင္ပါမစ္စစ္ေနတာပါတဲ့။ ျမိဳ႕ရဲ့ ယဥ္ ေၾကာပိတ္ဆို႕မႉဟာ ကြၽန္ေတာ္မၾကာခဏေရာက္ဖူးျပီး စည္ကားလွတဲ့ ကိုင္႐ိုနဲ႕ပင္မယွဥ္သာတာေတြ႕ရပါတယ္။

အဖြဲ႕သားအားလုံးဟိုတယ္မွာခဏနားျပီးေတာ့ Tawaf Alqudoom လို႕ေခၚတဲ့ပထမဦး ဆုံး ကာ့အဘာေက်ာင္းေတာ္ျမတ္ကို တမန္ေတာ္ျမတ္ လမ္းစဥ္အတိုင္း ခုႏွစ္ၾကိမ္ပတ္ျပီး အလၴာရဲ့ဂုဏ္ ္ံုေတာ္မ်ားကို အျခားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဟဂ်ခရီးသည္မ်ား ႏွင့္အတူပူးေပါင္းပါဝင္ရန္တြက္လာခဲ့့ပါတယ္။

ဟာ့ဂ် အေၾကာင္းၾကားဖူးသမွ် ျမင္ဖူးသမွ်ေတြဟာ တကယ္ ကြၽန္ေတာ့ ကိုယ္ေတြ႕မ်က္ေစ့နဲ႕ျမင္ရတာနဲ႕ေျပာမျပတတ္ေလာက္ေအာင္ကြာျခားလြန္းေနပါတယ္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသာ အသားအေရာင္မ်ိဳးစုံ နဲ႕လူမ်ိဳး ေပါင္းစံု၊အသက္အရြယ္စုံ ဟာ တ ေသြမ တိမ္းေသာလုပ္ရပ္ကို၊တ ေသြမ တိမ္း တခ်ိန္တဲမွာ၊တ ေသြမ တိမ္းေသာ တူညီတဲ့ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႕လုပ္ေဆာင္ေနက်ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ား။.ကြၽန္ေတာ့ေဘးမွလူ သည္ဘီလ်ံနာသူေဌးၾကီးတေယာတ္ျဖစ္ႏိုင္သလိုသာမန္လက္လုပ္လက္စားတစ္ေယာက္လဲျဖစ္ ႏိုင္ပါတယ္။အဝတ္အစားအရ အျပဳအမူအရ အားလုံး တူညီေသာလုပ္ရပ္တခုထဲကိုသာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာ အံ့ဘြယ္ပါ ။

လူသားအားလုံးအဆင့္တန္းတူၾကျပီ

ကအဘာ ေက်ာင္းေတာ္ျမတ္ကို ခုနစ္ၾကိမ္ပတ္လွဲ႕ျပီးေနာက္ ကြၽန္ေတာ္တို႕အားလုံး ဇမ္ဇမ္ေရေသာက္ၾကတယ္။ဇမ္ဇမ္ေရ ဟာတမန္ေတာ္အီဘရာဟင္ လက္ထက္မွဒီေန႕အထိသဲကႏၲာရထဲမွာလူေပါင္းသန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာက္လို႕မကုနပါ။

ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့တမန္ေတာ္အီဘရာဟင္ ရဲ့ဇနီးဟာဂ်ာ နဲ႕ရင္ေသြးငယ္ေလးတို႕သဲကႏၱာရထဲမွာ က်န္ခဲ့ စဥ္ ထူးဆန္းစြာ ထြက္ေပၚလာတဲ့ စမ္းေရပါ။

အလၴာက ဟာဂ်ာရဲ့ဆုမြန္ကို အေျဖေပးတဲ့အေန နဲ႕ဇမ္ဇမ္ေရကိုေပးသနားပါတယ္။

မူစလင္မ်ားအားလုံး ဟာဂ်ာေျပးလႊားခဲ့တဲ့ ေတာင္ႏွစ္ခုကို သူမရဲ့ေျခရာအတိုင္း ခုနစ္ၾကိမ္ ေလွ်ာတ္ရပါတယ္။

ပထမေန႕အဆုံးသတ္ပါျပီ။ လုပ္ခဲ့သမွ် ကိုအားလုံးနားမလည္ေသးေပမဲ့ လူသားအားလုံးအတူတူပါဘဲဆိုတာကို စတင္ခံစားနားလည္လို႕ရတာပါ။

မမွ်တတဲ့ေလာကၾကီးမွာပထမဆုံးမွ်တျခင္းကိုခံစားရျခင္းဆိုရင္ပိုမွန္ပါလိမ့္မယ္။

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Hajj Diary 2: Secure supplication

December 16, 2008 ·

ဒုတိယေန႕

Allahu Akbar, Allahu Akbar” အလာ အရွင္ျမတ္သာလွ်င္အၾကီးအက်ယ္ဆုံး အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ အာ႐ုံဦးဝတ္ျပဳရန္ႏိႈးေဆာ္သံႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္အိပ္ရာမွႏိုးလာသည္။

Grand Mosque သို႕ဝတ္ျပဳရန္ထြက္လာခ်ိန္မွာ မနက္ငါးနာရီ သို႕ေသာ္လူမ်ားစည္ကားလြန္သည္။ Grand Mosque အတြင္းရွိ ကာ့အဘာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ျမတ္ႏွင့္ အနီးဆုံးေနရာရရန္ သူ႕ထက္ ငါ တိုးေဝွ႕သြားေနေသာလူအုပ္ၾကီးက လမ္းအျပည့္ပါ။

ကာ့အဘာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ျမတ္ ဟာ ကမၻာ မူစလင္ မ်ားအားလုံးဝတ္ျပဳ ရင္ ဦးတိုက္တဲ့တခုတည္းေသာအရပ္လဲျဖစ္ပါတယ္.

႐ုတ္တရက္ ေရွ႕ေဆာင္ဝတ္ျပဳသူ Imam ရဲ့ ဝတ္ျပဳ အစအသံနဲ႕အတူဆူညံသံအားလုံး ဟာပကတိတိပ္ဆိပ္ျခင္းသို႕ ေျပာင္းသြားပါတယ္။

သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားညီညာေသာ အတန္းမ်ားႏွင့္ တူညီေသာဝတ္ျပဳ လႈတ္ရွားမႉ ….မ်က္နာမူရာ တစ္ခုထဲ ကာ့အဘာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္… ေနာက္ပကတိျငိမ္သက္ျခင္း။

ေရွ႕ေဆာင္imamအသံမွလြဲ၍ ဘာအသံမွမၾကားရပါ။ စကား ေျပာသံ ကားသံလူဆူညံသံဘာမွမရွိ

စည္းကမ္းေသဝပ္စြာ ဝတ္ျပဳေနေသာ မဆုံးႏိုင္သည့္လူတန္း ၾကီး၏ ျမင္ကြင္းမွာ ရင္သတ္႐ႉေမာစရာပါ။

သတိအဆင္သင့္

မနက္စာစား အျပီး ဟာ့ဂ် လုံျခဳံေရး တာဝန္ယူထားေသာ ေဆာ္ဒီလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ အားမွတ္တမ္းတင္ ဗီဒီယို ႐ိုက္ရန္ ထြက္ခဲ့ၾက၏။ေဆာ္ဒီလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ သည္ကမၻာေပၚတြင္တခ်ိန္တဲလူအုပ္စုအမ်ားဆုံးစုေဝးတာ ဟာ့ဂ် အခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္အတြက္ေဆာ္ဒီလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕အင္အားက စံခ်ိန္တင္ ပါတယ္။ မကာ ျမိဳ႕တခုထဲ အင္အား တစ္သိန္းလုံျခဳံေရး အ တြက္ခ်ထားပါတယ္။ အထူးတပ္ဖြဲ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းေဆး႐ုံမ်ားမွ မီးသတ္အထိလိုေလေသးမရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ထားတာကို သတိျပဳမိပါတယ္။

ေဆာ္ဒီတာဝန္ရွိသူမ်ားဟာဒီဟာ့ဂ် ပြဲေတာ္ကို အရင္ႏွစ္ေတြကၾကဳံခဲ့ တဲ့ေၾကကြဲဘြယ္ရာ လူေသေပ်ာတ္မႉ မ်ိဳးထပ္မျဖစ္ရန္ အ စြမ္းကုန္ျပင္ဆင္ထားပံုရပါတယ္။လူ ေပါင္းသုံးသန္းေလာက္ စုေဝးတဲ့ ဟာ့ဂ်မွာ အထိအခိုက္ အေသအေပ်ာတ္ အနည္း နဲ႕အမ်ားရွိမွာ သဘာဝပါ။ဒါေပမဲ့ဒီႏွစ္ဟဂ် ကို ထိန္းသြား မဲ့့ေဆာ္ဒီတာဝန္ရွိသူမ်ားရဲ့ျပင္ဆင္မႉကို ခ်ီးက်ဴးထိုက္ပါတယ္။

တကဲ့ အေရး ၾကီးတဲ့စမ္းသတ္မႉက ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ား မီနာမွာ ေဆတန္ ကို ေက်ာက္ခဲခုနစ္ လုံး နဲ႕ေပါက္တဲ့အခ်ိန္ပါ။ တမန္ေတာ္အီဘရာဟင္ကိုေဆတန္ကဖ်ားေယာင္ ျပီးဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့အမိန္႕ ကိုမနာခံေအာင္ျပဳလုပ္တဲ့ေနရာဟာ မီနာျဖစ္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အေတာ္ၾကာက ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ား လူအုပ္ျပိဳပိျပီး ရာေပါင္းမ်ာစြာ မီနာ ခဲေပါက္တဲ့ေနရာမွာ အ သက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၾကပါတယ္။

ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာဆြဲေဆာင္မႉ ႏွင့္ေနသားက်လာျခင္း

ကြၽန္ေတာ္တို႕ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးျပီးေတာ့ ေနဝင္ခ်ိန္ေရာက္ပါျပီ။

Grand Mosque ရဲ့ လ်ပ္စစ္မီးအလင္းေရာင္မ်ားက ပတ္ဝန္းက်င္မွာထိန္ထိန္ လင္းေနေလရဲ့။

ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာဆြဲေဆာင္မႉ ႏွင့္ေနသားက်လာ ေပ မဲ့အံ့ဩမႈကေလ်ာ့မသြားပါ။

လမ္း ေလွ်ာတ္ရင္းနဲ႕အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ ေနမိတယ္။

ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ား ဗလီအတြင္းလဲေလွ်ာင္း အနားယူေနၾကတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႕မူစလင္ေတြအားလုံး ဟဂ်ျပဳျပီးရင္ ေမြးစကေလးငယ္လိုအျပစ္မွကင္းစင္သြားတယ္လို႕ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။

ပိုနက္႐ိႈင္း တဲ့အဓိပၸါယ္္ကေတာ့ လူသားအားလုံးဟာ အ ေသြးအေရာင္လူမ်ိဳးဘာသာစကားမ တူေပမဲ့ ယုံၾကည္မႉ တူရင္အား လုံးအတူတူ အစားေပးရမဲ့ေန႕က်ရင္ ဖန္ဆင္းရွင္အလာနဲ႕ေတြ႕ၾကရမွာပါ။

မကာ ျမိဳ႕ေတာ္ကိုေရာက္တာ တရက္ပဲရွိေပမဲ့ဒီလိုိုနက္႐ိႈင္းတဲ့ အ ေတြးေတြ ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ား အားလုံးု မွာရွိေနမွာေသျခာပါတယ္။

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Hajj Diary 3; A hard day’s work

တတိယေန႕

အခက္အခဲ မ်ားႏွင္. ၾကံဳရေသာ ေန႕ဆိုရင္လဲမမွားပါ။

ဒီေန႕ အစီအစဥ္ အရ မကာ မွ မီနာ လြင္ျပင္သို႕ သြားရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ မီနာမွာသုံးရက္ ေနျပီး ျပန္လာဖို႕ အစီစဥ္ရွိပါတယ္။

အဖြဲ႕သားအားလုံး စိတ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္း မႉရတဲ့ အျပင္ ဟာ့ဂ် ႐ုပ္သံတိုက္႐ိုက္ ထုတ္ လႊင့္မႉကလဲအဆင္ေျပေနတာမို႕အားလုံးစိတ္ဓတ္တက္ ႂကြေနပါ တယ္။

သို႕ေသာ္ အလုပ္တဖက္ ႏွင့္ဟာ့ဂ် ျပဳၾကရတဲ့ အတြက္နားခ်ိန္ မရွိပင္ပန္းၾကပါတယ္။ ဝတ္ျပဳ ျခင္းျပီးတာနဲ႕ဟာ့ဂ်မွတ္တမ္း အတြက္မနားတမ္း႐ိုက္ကူးမွတ္တမ္းတင္ရပါတယ္။ က်န္တဲ့အခ်ိန္က ခရီး သြားေနရတဲ့ အခ်ိန္မို႕ပင္ပန္းမႉဒဏ္ကအစပ်ိဳးလာပါျပီ။

မီနာလြင္ျပင္နားနီးကပ္လာတာနဲ႕ ေထာင္ေပါင္းမ်ား စြာ ေသာ အျဖဴေရာင္ယာရီတည္းအိမ္မ်ားကိုမဆုံးႏိုင္ေအာင္ေတြ႕ရပါေတာ့တယ္။

အနားယူခ်ိန္မရွိ

ေရာက္တာနဲ႕ နားဖို႕မစဥ္းစားႏိုင္ ပဲ တိုက္႐ိုက္႐ုပ္သံလႊင့္ဖို႕ ျပင္ဆင္ၾကရပါတယ္။

ျပင္ဆင္ျပီးအဆင္သင့္ ျဖစ္ခ်ိန္မွာ ခ်ိန္းထားတဲ့ ဧည့္သည္ မ်ား႐ိုက္ကူးဖို႕မေရာက္လာေသးတဲ့အတြက္ ပိုျပီးစိတ္ပင္ပန္းၾကရပါတယ္။

ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ အာဖရိကန္ အေမရိကန္စုံတြဲက ဒီလြတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အင္တာဗ်ဴး အတြက္သေဘာတူလိုက္လို႕ သက္ျပင္းခ်ႏိုင္ပါတယ္။

ကြၽန္ ေတာ္ တို႕အယ္ဂ်ာဇီရာအဖြဲ႕က ရွာေနတာလဲ ဝါရွင္တန္ ကအေမရိကန္ မြတ္စလင္တဦးပါ။သုံးရက္တိတိရွာေနတဲ့အေမရိကန္ မြတ္စလင္နဲ႕မ႐ိုက္ရပဲ အာဖရိကန္ အေမရိကန္မြတ္စလင္္စုံတြဲ နဲ႕ ေတြ႕ရတာဖန္ဆင္းရွင္ ရဲ့စီမန္မႉပါ။

မီနာမွာ ရွိတဲ့မဆုံးႏိုင္တဲ့ယာယီ ရြက္ထည္တဲေတြမွာ ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ားကိုႏိုင္ငံအလိုက္ေနရာခ်ထားေပးပါတယ္။ သို႕ေသာ္လဲ အားလုံးဟာ ညီရင္းအကို ေမာင္ႏွမမ်ားပမာ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးဆက္ဆံေနၾကပံုဟာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အ ဆင္မေျပလွတဲ့ အင္ဒိယ နဲ႕ပါကစ္စတန္ လူမ်ိဳးမ်ား ေဘးျခင္းရွင္ျပီး ယာယီ ရြက္ထည္တဲ မွာေအးေအးလူလူ ေနထိုင္ဆက္ဆံေန ပံုပါ။ကင္မရာဆရာကလဲဒီျမင္ ကြင္းကိုမလႊတ္တမ္းမွတ္တမ္းတင္ေနပါရဲ့။

ဒီထက္ပိုစိတ္ဝင္စားစရာက အိုမာရီဂင္ဆိုတဲ့ အေမရိကန္ မြတ္စလင္နဲ႕ ေတြ႕ဆုံရျခင္းပါ။

မိမိကိုယ္ကိုဆန္းစစ္ျခင္း

အိုမာဟာေဟာလီး ဝုဒ္ သ႐ုပ္ေဆာင္တဦးပါ။Chris Tucker ရဲ့ ကိုယ္စား Rush Hour Two စတန္႕အခန္းေတြမွာသ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ဟဂ်ခရီးစဥ္အေပၚသူ႕ရဲ့အျမင္ကိုဒီလို ေျပာပါတယ္”It is here that you realise that in the end, you will face your Lord for who you are on the inside,

and not how you appear on the outside.”

ကြၽန္ေတာ္ဆက္ျပီးအေတြးနယ္ခ်ဲ႕ေနမိပါတယ္။ လူေတြအားလုံးဟာ အဆင့္အတန္းနဲ႕လူမ်ိဳးစြဲဝါဒစြဲေတြကို ခြါခ်ျပီး ကြၽန္ေတာ္တို႕အခုေနသလိုအဝတ္ဆင္တူ အစားအတူ ေနရ အိပ္ရတဲ့ေနရာလဲ အတူဆိုရင္ တေယာက္ နဲ႕တေယာက္ ျခားနားမႉေတြဘယ္ေရာက္သြားမွာ လဲ.?ဘယ္သူ႕ကိုအတုယူအားက် ရမွာလဲ.?

က်မ္းျမတ္ကုရအန္က ဒီေလာကၾကီးမွာအက်ိဳးႏြံဆုံးနဲ႕အ႐ိုးသားဆုံးသူသည္ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္အနီးဆုံးလို႕ ဆိုပါတယ္။

ဆက္ျပီးေတြးမိတာက အခုလိုလူတိုင္းအျဖဴေရာင္ပိတ္စ ႏွစ္ပိုင္းဝတ္ဆင္ျပီးေျမၾကီးေပၚမွာကိုယ္လို္ဝတ္ဆင္ ထားသူလူေပါင္းသုံးသန္းနဲ႕အတူအိပ္အတူစားေနခ်ိန္မွာ ကိုယ္နဲ႕အတူစားေနတဲ့သူဟာဘယ္သူလဲလို႕ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္တာထာဝရဖန္ဆင္းရွင္သာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Tawaaf Is a Cosmic Law,မဟာစၾကာဝဠာရဲ့ဥပေဒသ

November 21, 2009 · Leave a Comment ·

စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့Post တခုကိုမိတ္ေဆြ Navedz ရဲ့blog မွာဖတ္မိတယ္။ ဒါနဲ႕့

ဒီလင့္ က post ေလးကိုပုံေတြအျဖစ္ေျပာင္းၾကည့္မိတယ္။

ဟာ့ဂ် ခရီးစဥ္မွာကာ့အဘာလို႕သိၾကတဲ့လူသားတို႕ရဲ့ကမၻာဦးဝတ္ေၾကာင္းေတာ္ကို

ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ားဟာနာရီလက္တံရဲ့ဆန္႕က်င္ဘက္လားရာအတိုင္းလွည့္ပတ္ရပါတယ္။

ဒါကိုသာဝါ့ဖလုပ္တယ္လို႕ အာရပ္ဘာသာစကားနဲ႕ေခၚပါတယ္။

Allah Almighty says: “It is He Who created the Night and the Day,

and the sun and the moon: all (the celestial bodies) swim along,

each in its rounded course.” (Surah Al Anbiya 21:33)

က်မ္းျမတ္ကုရအန္မွာ ေနလနဲ႕ၾကယ္အပါအဝင္ စၾကာဝဠာတြင္ရွိရွိသမွ် တို႕သည္မိမိတို႕

ရဲ့ပတ္လမ္းမွာလွဲ႕ပတ္ေနတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ေအာက္ကပုံကိုၾကည့္ပါ

ကြၽန္ေတာ္တို႕ေနတဲ့ ကမၻာျဂိဳယ္ဟာေနမိသားစုထဲမွာပါ ဝင္ပါတယ္။ ေနမိသားစုဝင္ျဂိဳယ္ေတြ

အားလုံးဟာ မိမိရဲ့ပတ္လမ္းအသီးသီးနဲ႕ ေနကိုဗဟိုျပဳျပီးလွည့္ပတ္ေနပါတယ္။  ကမၻာမွာအရံျဂိဳယ္ျဖစ္တဲ့ လ ကကမၻာကိုတလကိုတပတ္ လွည့္ပတ္ပါတယ္။ ေနမိသားစုဝင္ ျဂိဳယ္မ်ားအားလုံးမွာ လလိုအရန္ျဂိဳယ္ အားလုံး ၆၀ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႕

သိရပါတယ္။

ေနမိသားစုရွိတဲ့ဂယ္လက္ဆီ ကို Milky Way Galaxy လို႕ေခၚပါတယ္။ ဒီ ဂယ္လက္ဆီ မွာၾကယ္ေပါင္း သန္းေပါင္း၁၃၀ ဘီလွ်ံ ရွိျပီးဒီၾကယ္ေတြအားလုံးဟာဂယ္လက္ဆီ ရဲ့

ဗဟိုကိုမိမိတို႕ရဲ့ပတ္လမ္းအသီးသီးနဲ႕ပတ္ေနပါတယ္။တကယ္ေတာ့ေနဟာ Milky Way Galaxy မွာရွိတဲ့ၾကယ္ေတြထဲကအလတ္စားၾကယ္တခုသာျဖစ္ပါတယ္။

အားလုံးသိၾကတဲ့အတိုင္းကမၻာကို လ က တလတခါတပတ္ျပည့္ေအာင္ပတ္ပါတယ္။ ေနစၾကာဝဠာမွာရွိတဲ့ ျဂိဳယ္ေတြအားလုံးကေနကိုသူ႕ပတ္လမ္းအသီးသီးနဲ႕ပတ္ေနပါတယ္။

ေနစၾကာဝဠာနဲ႕တကြ milky way ဂယ္လက္ဆီမွာရွိတဲ့ၾကယ္မ်ားအားလုံးဟာ

ဂယ္လက္ဆီ ရဲ့ဗဟိုကိုပတ္ျပီး ပတ္လမ္းအသီးသီးနဲ႕လွည့္ေနၾကပါတယ္။

ဒီလိုလွည့္ပတ္ေနတာဟာဖန္ဆင္းရွင္Allah ရဲ့ဝဟီအမိန္႕ကိုနာခံတဲ့သဘာဝတခုပါ။ ဒီဥပေဒသကို လူေတြရဲ့မ်က္ေစ့နဲ႕မျမင္ႏိုင္တဲ့ အက္တမ္လို႕သိၾကတဲ့အႏုျမဴမံႈေလးေတြမွာလဲလိုက္နာေနတာေအာက္ကပုံအတိုင္း

ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

အက္တမ္သည္ရွိရွိသမွ်ေသာေနလနကၡတ္တာရာတို႕ရဲ့အေျခခံယူနစ္ပါ။

ေအာက္ကပုံကလူ႕ရဲ့အေျခခံယူနစ္ျဖစ္တဲ့ဆဲကလပ္စည္းရဲ့ပံုပါ။

လူ႕ရဲ့ဆဲ ကလပ္စီး တခုမွာအလယ္ဗဟိုမွာ ရွိတဲ့ႏူကလိယကို ပတ္လည္ ဝိုင္းထားတဲ့ Cytoplasm ကိုေအာက္ပါအတိုင္းျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

အထက္ကေဖာ္ျပ ထားတဲ့ မဟာစၾကာဝဠာ မွ အစအက္တမ္ အႏုျမဴမႈံ ေလးမ်ာ

အဆုံး

(၁) သတ္မွတ္ေသာဗဟိုခ်က္ကို လွည့္ပတ္ျခင္း

(၂) လွည့္ပတ္မႉမ်ားအားလုံးသည္နာရီလက္တံ၏ဆန္႕က်င္ဖက္လားရာ

အတိုင္းျဖစ္ျခင္းကို

အံ့ဘြယ္တူညီမႉအျဖစ္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အတက္ကဥပမာေတြကိုေသခ်ာစြာဆင္ျခင္ရင္Allah ရဲ့ဖန္ဆင္းခံမ်ား

ျဖစ္တဲ့ အရြယ္အစားအလြန္ၾကီးမားတဲ့စၾကာဝဠာမ်ားမွ အလြန္ေသးငယ္

တဲ့ အက္တမ္ အႏုျမဴမႈံ ေလးမ်ားအထိ ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့ဝဟီအမိန္႕ေတာ္ျဖစ္

တဲ့

“သတ္မွတ္ေသာပတ္လမ္းမ်ားတြင္သတ္မွတ္တဲ့အခ်ိန္အထိ သတ္မွတ္ထား

ေသာအရာကိုဗဟိုျပဴျပီးလွည့္ပတ္ရသည္ ” ဆိုတဲ့ ဆိုတဲ့ သစၥာတရားကို သိျမင္ရပါတယ္။

“Behold! We gave the site, to Ibrahim, of the (Sacred) House, (saying): “Associate not anything (in worship) with Me; and sanctify My House for those who compass it round, or stand up, or bow, or prostrate themselves (therein in prayer).” And proclaim the Pilgrimage among men: they will come to thee on foot and (mounted) on every kind of camel, lean on account of journeys through deep and distant mountain highways;” (Surah Al Hajj 22:26-27)

ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ားသည္ Allah ရဲ့ဝဟီအမိန္႕ေတာ္ကိုနာခံျပီး

ကမၻာဦးဝတ္ေၾကာင္းေတာ္ကို ဟာ့ဂ်ျပဳရန္လာတဲ့အခါ သာဝတ္ဖ

ျပဳရပါတယ္။ ကာ့အဘာေက်ာင္းေတာ္ကိုသန္းနဲ႕ခ်ီတဲ့ Islam ဘာသာဝင္မ်ား

နာရီလက္တံရဲ့ဆန္႕က်င္လားရာအတိုင္း ပတ္ျပီးသဝတ္ဖျပဳျခင္းဟာ

ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့အမိန္႕ေတာ္ကို ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့အျခား

ဖန္ဆင္းခံမ်ားရဲ့သဘာဝအတိုင္း မဟာစၾကာဝဠာရဲ့ဥပေဒသကိုလိုက္

နာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

စဥ္းစားဆင္ျခင္တတ္သူမ်ားအတြက္တဆူတည္းေသာဖန္ဆင္း

ရွင္ မွလြဲ၍အျခားကိုကြယ္ရာမရွိေၾကာင္းရွင္းလင္းစြာသိႏိုင္ေၾကာင္းတင္

ျပလိုက္ရပါတယ္။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Adapted/ Original post

Tawaaf Is a Cosmic Law

ေဒါက္တာရာရွစ္ ခါလီဖာ

ျမန္မာလိုကြန္ျပဴတာကေျပာေသာကုရအန္ဆိုတဲ့စာအုပ္

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အေတာ္ၾကာကဖတ္ဖူးတယ္။ ဘာသာျပန္ပါ။

မူလသုေတသနလုပ္သူကေဒါက္တာရာရွစ္ ခါလီဖာ ျဖစ္ပါတယ္။

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသား ဇီဝကမ ေဗဒပညာရွင္ပါ။ အေမရိကန္ မွာပညာ

သင္ယူခဲ့ပါတယ္။

သူ႕ရဲ့သုေတသနျပဳခ်က္ အက်ဥ္းကေတာ့ ကုရအန္ရဲ့အဖြင့္

(Bismillahir-Rahmaanir-Raheem), မွာ အရဗီလို အကၡရာ

၁၉ လုံးပါ ပါတယ္။

စူရာ(al-Muddath-thir) ၇၄:၃၀ ရဲ့ “Over it are 19.” ဆိုတဲ့အာယတ္

နဲ႕ (Bismillahir-Rahmaanir-Raheem),နဲ႕ေပါင္းျပီး ေဒါက္တာရာရွစ္ကက်မ္းျမတ္ကုရအန္နဲ႕၁၉ နဲ႕သူ႕ရဲ့

ဆပြါးကိန္း ေတြနဲ႕ထူးျခားစြာဆက္စပ္ေနပုံကိုကြန္ျပဴတာနဲ႕ တြက္ခ်က္ျပပါတယ္။

ျမန္မာလိုဆက္ဖတ္ရန္…

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

အဲဒီေတြ႕ရွိခ်က္မွ က်မ္းျမတ္ကုရအန္ ရဲ့အာယတ္ေတာ္ေတြထဲမွာ

အလြန္တိက်တဲ့ ၁၉ဂဏန္း ရဲ့ဆပြါးကိန္းေတြရွိေနေၾကာင္းသက္ေသျပ

ေနတဲ့အတြက္ လူသားရဲ့လက္ရာမဟုတ္ပဲဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့လက္ရာျဖစ္

ေၾကာင္းသုေတသနစာတမ္းေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ေဒါက္တာရာရွစ္က သူ႕ရဲ့စာတမ္းမွာ၁၉ ဂဏန္းသည္က်မ္းျမတ္ကုအန္ရဲ့

လမ္းညြန္ခ်က္နဲ႕ Islam ဘာသာကိုနားလည္အဓိကေသာ့ခ်က္ ျဖစ္တယ္လို႕

ဖြင့္ဆိုျပီး ၁ ၉ ဂဏန္းသည္ဖန္ဆင္းရွင္တဆူရွိသည္ကို ရည္ညြန္းေၾကာင္း

တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

Islam ဘာသာဝင္အမ်ားစုဟာ ေဒါက္တာရာရွစ္ ခါလီဖာ ရဲ့ေတြ႕ရွိခ်က္ကို

အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ က်မ္းျမတ္ကုရအန္ ရဲ့အႏိႈင္းမဲ့ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့လက္ရာကို

ေထာက္ခံတဲ့ ေတြ႕ရွိခ်က္အေနနဲ႕ ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ဒါေပမဲ့

အျခားIslam ဘာသာဝင္ပညာရွင္မ်ားကသူ႕ရဲ့သုေတသနစာတမ္းကိုေလ့လာ

ၾကတဲ့အခါ အာရဗီ အကၡရာမ်ားကိုသူ႕စာတမ္းနဲ႕အံဝင္ေအာင္လိုတိုးပိုေရွာ့ လုပ္

ထားတာသြားေတြ႕ရပါတယ္။

သူ႕ရဲ့သုေတသနစာတန္းနဲ႕ ကိုက္ညီေအာင္ က်မ္းျမတ္ကုရအန္မွ

အကၡရာမ်ားကို ပိုျပီးေရတြက္ျခင္း ေလွ်ာ့ျပီးေရတြက္ျခင္းမ်ားအျပင္

က်မ္းျမတ္ကုရအန္ရဲ့အာယတ္ေတာ္မ်ားကိုပင္သူ႕ရဲ့သီဝရီနဲ႕ကိုက္ညီေအာင္

ျပင္ဆင္ေရးတဲ့အဆင့္အထိ ေတြ႕ရပါတယ္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ေနာက္ဆုံးမွာ ကုရအန္က်မ္းျမတ္ရဲ့အာယတ္ေတာ္မ်ားကိုျပင္ဆင္ေရး

သားတဲ့အဆင့္မွ ေကယာမတ္ ျပန္လည္အစားေပးရမဲ့ေန႕ေတာ္ၾကီးကိုပါအ

တိက်သိတယ္လို႕ ေၾကညာတဲ့ အထိလမ္းလြဲကို ေရာက္သြားပါတယ္။

ေနာက္ ဆုံးရာရွစ္ခါလီဖာဟာမိမိ ကိုယ္တိုင္တမန္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္လို႕

ေၾကညာတဲ့အထိလမ္းလြဲသြားျပီး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအရီဇိုးနား ရွိတက္ဆင္ဆိုတဲ့

ေနရာမွာေနာက္လိုက္အနည္းငယ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာအမည္မသိလူတဦး က ဓားနဲ႕အၾကိမ္မ်ားစြာထိုးသတ္ျခင္းခံရ

ျပီးဘဝနိဂုံးသတ္သြားပါတယ္။

ဒီ Post ကိုေရးရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကပညာရွင္မ်ားပင္လွ်င္

႐ိႈင္တန္ရဲ့လွဲ႕ျဖားျခင္းကို ခံရရင္ ဒီဘဝမွာဇတ္သိမ္းမေကာင္းသ

လို ေနာင္တမလြန္ဘဝမွာလဲ အျပစ္ေပးျခင္းခံရမဲ့အေၾကာင္းနဲ႕

မိမိတို႕ေရးသားတဲ့ Post မ်ားသည္ Allahအရွင္ျမတ္နဲ႕ Islam အတြက္

သန္႕ရွင္းတဲ့နီယက္သ ( Intention)နဲ႕သာေရးသားသင့္ေၾကာင္း သတိျပဳ

ၾကရန္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

ဘာသာေရး ေဆြးေႏြးတဲ့ ထိုင္ဝိုင္း

March 31, 2009 · 3 Comments

ကြၽန္ေတာ္တို႕မိတ္ေဆြတစ္စု လတိုင္းရဲ့ တနဂၤေႏြတရက္မွာ ဘာသာေရး

ေဆြးေႏြးတဲ့ ထိုင္ဝိုင္း ကေလးလုပ္ျဖစ္တာအေတာ္ေလးအရွိန္ရလာပါျပီ။

ဒီအစီအစဥ္ကိုစသူက မိတ္ေဆြရင္း Professor တဦးျဖစ္ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲမွာပံုမွန္လာသူေတြက မေလးရွား၊အင္ဒိုနီးရွား တရုပ္၊ဖီဂ်ီ၊ႏိုင္ဂ်ီးရီးရား၊

ယူဂန္ဒါ၊႐ုရွား၊မွ Islam ဘာသာေရးပညာရွင္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

အနည္းဆုံးေတာ့ Master Degreeရယူထားျပီးသူမ်ားျဖစ္ျပီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကPhDကို

ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာၾကာထဲကရယူထားသူေတြပါ။

တခါတေလ ကမၻာကေလးစားရေသာအဆင့္သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားလဲ

ကြၽန္ေတာ္တို႕ထိုင္ဝိုင္းေလးကိုအလည္ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။

ေျပာဖို႕ေမ့သြားလို႕၊ အားလုံးထဲမွာပညာရွင္မဟုတ္တာကြၽန္ေတာ္တေယာက္ပဲ

ပါပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ဒီပညာရွင္ေတြေျပာတာကိုနားေထာင္တဲ့သူပါ။

ဟုတ္ကဲ့ မသိတာေတြကိုလည္းေမးပါတယ္။

my memory1 354

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ကြၽန္ေတာ္ေျပာျခင္တဲ့အေၾကာင္းကဒီလူစုရဲ့ေႏြးေထြးစြာဆက္ဆံမႉအေၾကာင္းပါ။

ဒီလူေတြအားလုံးဟာမိမိရဲ့ပညာနဲ႕ပတ္သက္လို႕ကိုယ္ရည္ေသြးစကား

ေတြနဲ႕ပညာျပေနတာတခါမွမေတြ႕ဖူးပါ။

ကြၽန္ေတာ္မသိလို႕ေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြကိုအလြန္ညင္သာသိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့စြာနဲ႕

အျမဲေျဖပါတယ္။

ဥပမာ ဖီဂ်ီကပညာရွင္ဟာသူ႕တိုင္းျပည္မွာမုဖသီ ပါ။သူ႕ရဲ့အဓိက

ေလ့လာမႉကHadith ပညာျဖစ္ျပီးHadith မ်ားနဲ႕ပတ္သက္လို႕အံ့ဩေလာက္ေအာင္

ပိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ စကားဝိုင္းေလးကိုအျမဲေနာက္က်ေလ့ရွိပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ကသူ႕ကိုSheikh လို႕ေခၚပါတယ္။

ေနာက္တေယာက္ကႏိုင္ဂ်ီးရီးယားက Hafitz လူငယ္ပညာရွင္ပါ။သူက

Sufism ကိုသုေတသနျပဳေနသူပါ။ အလြန္သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့

အသံရွိလို႕ဆုဒိုအာမ်ားအျမဲေတာင္းေပးရန္သူ႕ကိုအားလုံးက Request လုပ္ၾက

ပါတယ္။

ေဒါက္တာဂဖူးကေတာ့႐ူရွားလူမ်ိဳး Islam ပါ။သူေျပာျပတဲ့ ႐ူရွားျပည္ကဘိုးဘြားမ်ား

အေၾကာင္း post တခုေရးဖို႕ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါတယ္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ဒီလူမ်ားအားလုံးရဲ့တူညီတဲ့အခ်က္ကအလြန္ျငင္သာသိမ္ေမြ႕

ေသာအမူအရာနဲ႕ရင္ထဲကလာေသာစကားကိုေမတၲာအျပည့္

ႏွင့္ေျပာျခင္းပါ။တေယာက္ရဲ့အျမင္ကိုသေဘာမတူရင္ေတာင္

ျငင္းေနပါလားလို႕မသိေအာင္သိမ္ေမြ႕ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႕အားလုံးEnglish ဘာသာစကားနဲ႕ေျပာဆိုၾကပါတယ္။

ကုရအန္ရဲ့အာယတ္ေတာ္မ်ားကို Arabic ဘာသာမူရင္းအတိုင္းမွ

English ဘာသာသို႕ျပန္ဆိုေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

Muslim brotherhoodဆိုတဲ့အမည္နဲ႕လိုက္ေအာင္ႏိုင္ငံစံု

ဘာသာစကားအစံု အသားေရာင္အစံုနဲ႕လူတစုကတဆူတည္းေသာဖန္ဆင္းရွင္

Allah (SWT)ရဲ့ Islam သာသနာကို ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ့

စကားဝိုင္းေလးအေၾကာင္းမိတ္ေဆြမ်ားကို မိတ္ဆက္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဒီစကားဝိုင္းေလးက စိတ္ဝင္စားစရာအေၾကာင္းေလးေတြကိုလဲ

post အေနနဲ႕အဆင္ေျပသလိုတင္ျပသြားမဲ့အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။

ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Categories: Uncategorized

ေတြးမိေတြးရာ

April 7, 2009 · 2 Comments

အခုရက္ပိုင္းမွာ က်ေနာ့ဘေလာ့မွာလာျပီးျမန္မာစာအထားအသိုနဲ႕

သတ္ပုံကအစျပင္ေပးတဲ့ ညီေနာင္မ်ားအားလုံးကိုအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဒီဘေလာ့ကို မူလကျမန္မာဘာသာနဲ႕ေရးဖို႕ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပါ။

ကမာ့ၻ.အစၥလမ္ ဘာသာဝင္လူနည္းစုညီေနာင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ရန္နဲ႕အျမင္ဖလွယ္ရန္

သာရည္ရြယ္ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမိတ္ေဆြမ်ားကတိုက္တြန္းလို႕ျမန္မာလို Post ေလးေတြစမ္းျပီး

ေရးျဖစ္ေတာ့မွထင္သလိုမလြယ္မွန္းသေဘာေပါက္လာမိတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္းကုရအန္ကိုျမန္မာလိုဘာသာျပန္ခဲ့တဲ့ပညာရွင္ၾကီးေတြကိုအထူးေလးစား

မိျပီး post တခုေရးျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ့အားလပ္ခ်ိန္နဲ႕ျမန္မာကီးဘုတ္နဲ႕အျမန္႐ိုက္ရန္လုံးဝမျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ဒါေၾကာင့္ Burglish software နဲ႕႐ိုက္ရပါတယ္။

ျပီးရင္ Word document အျဖစ္ေျပာင္းျပီးcopy လုပ္မွ word press template

ကလက္ခံပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္အလြန္ကုန္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့

English လိုေရးထားတဲ့ post ေတြကိုနီးစပ္တဲ့လူငယ္မိတ္ေဆြေတြကိုေမးၾကည့္

ေတာ့အမ်ားစုကနားမလည္ပါ ဆိုတဲ့အေျဖေပးပါတယ္။

စကားစပ္မိလို႕

ဒီ Post မေရးခင္ေလးတင္မိုရိုကိုကညီေနာင္တေယာက္နဲ႕

စကားေျပာျဖစ္ပါတယ္။ မိုရိုကို ကလူမ်ားစုက အာရပ္ဘာသာနဲ႕ ျပင္သစ္

စကားေျပာၾကပါတယ္။

ဒီညီေနာင္ကေတာ့ English,ျပင္သစ္၊အာရပ္၊စပိန္ ဘာသာစကားေလးမ်ိဳး

ကိုကြၽမ္းက်င္စြာေရးသားေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ေျပာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းက

Gay လိင္တူဆက္ဆံသူ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ( Gays Right Organizations) မ်ားက

NGO ပုံစံနဲ႕

မိုရိုကို ကိုေျခကုတ္ယူျပီးအာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားကို Gay Right အယူ

အဆျဖန္႕ဖို႕စီစဥ္ေနတဲ့အေၾကာင္းပါ။သူကလည္းဒီအေၾကာင္းသိျပီး

သားဆိုေတာ့မိုရိုကို မွာဘာေၾကာင့္ Gays Right movement မျဖစ္ႏိုင္

တဲ့အေၾကာင္းအခ်က္က်က်ရွင္းျပသြားပါတယ္။

စဥ္းစားမိတာက

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံကကာတြန္းဆရာတေယာက္က

တမန္ေတာ္ျမတ္ကိုေစာ္ကားတဲ့ကာတြန္းေတြ

ေရးလို႕ အစၥလမ္ႏိုင္ငံမ်ားက ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံထြက္ကုန္ေတြသပိတ္ေမွာက္

တဲ့အထိလြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ကျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။အခု အသက္ခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ျပီျဖစ္တဲ့

ိကာတြန္းဆရာက

မေန႕တေန႕ကပုန္းေအာင္းေနရာကထြက္လာျပီး Press freedomအအတြက္

ဒီလိုကာတြန္းေတြဆက္ေရးမယ္လို႕ေၾကညာပါတယ္

Fitnah ဆိုတဲ့မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ကိုဒတ္ခ်လူမ်ိဳးလက္ယာအစြန္းေရာက္

ႏိုင္ငံေရးသမားဂီရတ္ဝီလဒါဆိုသူက႐ိုက္ကူးပါတယ္။ဒါဟာဥပမာပဲရွိပါေသးတယ္။တကယ္ အစၥလမ္ဆန္႕က်င္တဲ့

သူေတြဘယ္ေလာက္မ်ားတယ္ဆိုတာညီေနာင္အားလုံးအသိပါ။

အသိေနာက္မွာပညာပါေစခ်င္ပါတယ္

ဒီလိုလူေတြကိုအနာဂတ္မွာက်ေနာ္တို႕ျမန္မာMuslim ေတြ

ဘယ္လိုတုန္႕ျပန္ၾကမလဲ။?

အခ်ိဳ႕ေသာညီအကိုေတာ္ေတြကေတာ့အခုပဲ စတင္တုန္႕

ျပန္ေနၾကပါျပီ။

သူရဲ့အစၥလမ္ကိုေစာ္ကားထားတဲ့မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ကို ဒီမွာေဖာ္ျပထား

တဲ့ You Tube video ေလးကကုရအန္ကအာယတ္ေတာ္မ်ားနဲ႕ထိမိစြာ

ေခ်ပထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အာရပ္ဘာသာစကားနဲ႕မဟုတ္ English နဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုလိုခ်င္တာကအခုလို အစၥလမ္ကိုမုန္္တီးးဆန္႕က်င္ေရးလုပ္ေနတဲ့

အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႕ျမန္မာလူငယ္မ်ားထဲမွဘက္စံုရေသာပညာတတ္လူငယ္

မ်ားအလြန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊နဲ႕ဒီလိုလူငယ္ပညာတတ္ေတြေပၚလာေအာင္

က်ေနာ္တို႕မ်ိဳးဆက္မွာတာဝန္ရွိေၾကာင္းအားလုံး သတိရ ပါေစလို႕။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Categories: ေတြးမိေတြးရာ

Tagged: ကုရအန္ကိုျမန္မာလိုဘာသာျပန္ခဲ့တဲ့ပညာရွင္ၾကီး, က်ေနာ္တို႕မ်ိဳးဆက္, စကားစပ္မိလို႕, စဥ္းစားမိတာက, အစၥလမ္ ဘာသာဝင္, အစၥလမ္ ဘာသာဝင္လူနည္းစ, အစၥလမ္ကိုေစာ္ကားထား, ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး, ေတြးမိေတြးရာ, ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ား

ေတြးမိေတြးရာ (2)

April 23, 2009 · Leave a Comment

ဒီေန႕ဘာရယ္မဟုတ္ ကမၻာ့ဘာသာၾကီးမ်ားဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႕

ဂူးဂယ္ မွာရွာၾကည့္လိုက္ေတာ့အေတာ္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့

ဘာသာၾကီးမ်ားစတင္ေပၚေပါက္လာပုံမွအစျပန္႕ပြါးပုံကိုနားလည္လြယ္

ေအာင္ျပထားတဲ့ ေျမပုံအေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႕ရတယ္။

ပထမဆုံးဒီလင့္မွာ Flash Player နဲ႕ဘာသာေတြေပၚေပါက္လာပံု သမိုင္းနဲ႕

Time Line နားလည္လြယ္ေအာင္ျပထားတာ ကိုၾကည့္ေစခ်င္တယ္။

ခရိယန္ေတြလုပ္ထားတဲ့ေျမပံု မို႕ ေနာက္ဆုံးကမာၻၾကီးရဲ့ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားကို

အျပာေရာင္ခရိယန္ကိုးကြယ္တဲ့ေဒသလို႕ျပထားတာ အတိအက်မမွန္ပါ။

တရုပ္နဲ႕အေနာက္ႏိုင္ငံအမ်ားစုဟာတကယ္ေတာ့ ဘာသာမဲ့ အမ်ားစုျဖစ္ပါတယ္။

ဒီFlash Player နဲ႕တင္ျပပုံေလးဟာအၾကမ္းသေဘာေလာက္ေတာ့ေလ့လာရာမွာအ

ေထာက္အကူျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ကပုံကေတာ့ Wikepedia ကယူတာပါ။ဒီပုံကအမွန္နဲ႕နီးနည္းပိုနီးစပ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ခရိယန္ နဲ႕ဘာသာမဲ့ေတြကို ေရာျပီး ခရိယန္ နယ္ေျမလို႕ျပထားပါတယ္။

Map1800px-Major_religions_distribution1

ေနာက္တပုံက ခရိယန္ ကို အုပ္စုမတူတဲ့ Roman Catholic,Orthodox စသည္ျဖင့္ခြဲျပထား ျပီး Islam ကို လဲ ဆြန္နီနဲ႕ရွီအာဆိုျပီး ခြဲျပထားပါတယ္။

Worldreligion2

ဒီေအာက္ကေျမပုံကိုေတာ့ကြၽန္ေတာ္အေတာ္ေလးစိတ္ဝင္စားပါတယ္။

မိမိကိုကြယ္ယံုၾကည္တဲ့ဘာသာအေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ေလးစားသမႉျပဳၾက

တယ္ဆိုတာျပထားတာပါ။ျမန္မာျပည္လဲဘာသာေရးေလးစားတဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္ျပထားတာ

ေတြ႕ရပါတယ္။

Religion_in_the_world3

ဒီေအာက္ကေျမပုံက တမန္ေတာ္အီဘရာဟင္ (PBUH)ရဲ့ေနာက္လိုက္ေတြလို႕

လက္ခံယံုၾကည္သူ သို႕မဟုတ္လူသားမ်ားသည္ဖန္ဆင္းခံျဖစ္တယ္လို႕ယံုၾကည္

သူေတြနတိုင္ရာ အရပ္ကိုကိုခရမ္းေရာင္နဲ႕ျပထားျပီး မယံုၾကည္သူမ်ားအမ်ားစုေနတိုင္ရာ အရပ္ကိုအဝါေရာင္နဲ႕ျပထားပါတယ္။

Abraham_Dharma

ေနာက္ဆုံးေအာက္ကပုံကေတာ့ခရိယန္နဲ႕ Islam ဘာသာဝင္တို႕

ေရာေႏွာေနမႉကိုျပထားပါတယ္။အစိမ္းေရာင္ေတာက္ေလေလ Islamဘာသာဝင္

မ်ားေလျဖစ္ျပီး အနီေရာင္ကခရိယန္ကိုကိုစားျပဳပါတယ္။အစိမ္းေရာင္အစက္အေျပာက္ကေလးမ်ားသည္ Islam ဘာသာကိုကိုးကြယ္ေသာကြၽန္းႏိုင္ငံေလးမ်ားအျဖစ္ သတိထားၾကည့္ရင္ျမင္ႏိုင္

ပါတယ္။

ဒီ post မွာပါတဲ့ေျမပံုေတြကို Wikepedia ကယူပါတယ္။

Christ_Islam

ရည္ရြယ္ခ်က္က ကမာၻ မွာ ရွိေနတဲ့ဘာသာၾကီးေတြရဲ့

လက္ရွိအေနအထားကို မိတ္ေဆြတို႕သိေစခ်င္လို႕ပါ။

ေနာက္ဆုံးပုံက ေျမပုံမဟုတ္ပါ။ လေပၚကေနကြၽန္ေတာ္

တို႕ကမာၻၾကီးကိုျမင္ရတဲ့ပံုပါ။

Earth Rising လို႕အမည္ေပးထားပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ရဲ့အၾကိဳက္ဆုံးပုံျဖစ္ပါတယ္။

EarthRising

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Categories: Worlds religion demography

Tagged: ကမၻာ့ဘာသာၾကီးမ်ာ, ခရိယန္, ခ်စ္ခင္စြာ ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး, ဂူးဂယ, ဂူးဂယ္ မွာရွာၾကည့္လိုက္ေတာ့, တရုပ္နဲ႕အေနာက္ႏိုင္ငံအမ်ားစ, ဘာသာမဲ့, ဘာသာေရးေလးစားတဲ့ႏိုင္င, ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး, ေတြးမိေတြးရာ, ေျမပုံ, burmese muslim, Burmese Muslims, Earth Rising, History of religions, islam, Maps of World Religions and Earth Rising, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, religion

ေတြးမိေတြးရာ (3)

April 28, 2009 · Leave a Comment

လူသားႏွင့္မာန

ျပီးခဲ့တဲ့Post မွာ Earth Rising လို႕ေခၚတဲ့ လေပၚကကမာၻျဂိဳဟ္

ထြက္လာတဲ့ျမင္ကြင္းကိုအၾကိဳက္ဆုံးလို႕ေရးခဲ့ပါတယ္။

မွန္ပါတယ္။ အာကာသဟင္းလင္းျပင္ကို ထြက္ၾကည့္လိုက္ရင္လူသားရဲ့

ျဖစ္တည္မႉသည္ပုရြက္ဆိတ္တေကာင္ေလာက္ေတာင္ အျမင္အာရုံမွာ

မရွိေတာ့တာသိသာထင္ရွားစြာျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ေအာက္ကပုံေတြကိုၾကည့္ပါ

photo

အာကာသထဲကိုထြက္စမွာေကာင္းကင္ျပာ ကေနတေျဖးေျဖး

ေလထုမဲ့တဲ့ေလဟာနယ္ထဲေရာက္ေတာ့အနက္ေရာင္ေနာက္ခံျဖစ္သြားတာကို

ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

Blue sky above

လူေတြကိုမဆိုထားနဲ႕ ဲ့ကမာၻျဂိဳဟ့္အျမင့္ဆုံးဧဝရက္ေတာင္ကိုေတာင္ ထင္ရွားစြာမ

ျမင္ႏိုင္ပါ

blueblack sky1

လူသားေတြသတ္မွတ္ထားတဲ့တိုင္းျပည္နယ္နီမိတ္ေတြ လူမ်ိဳး အသားအေရာင္

ေတြ ေအာက္ကပုံမွာသင္ရွာလို႕ေတြ႕ပါသလား?

blueskyabove cloud

ဒါေပမဲ့ကြၽန္ေတာ္တို႕လူသားအမ်ားစုမွာ ငါမွငါဆိုတဲ့

လြဲမွားတဲ့မာနေတြနဲ႕ လူေတြကအမ်ားစုျဖစ္ေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ေနတဲ့ဲ့ကမာၻျဂိဳဟ္ကေန မိုင္အနည္းငယ္ အျမင့္တက္ၾကည့္

လိုက္တာနဲ႕ အင္မတန္မာနေထာင္လႊားေနတဲ့လူသားကိုပရြက္ဆိတ္ကေလးတေကာင္

ေလာက္ေတာင္မျမင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။

ဒါ့အျပင္ဖန္ဆင္းရွင္Allah ရဲ့အံ့ဩစရာအလြန္ေကာင္းတဲ့ဖန္ဆင္းမႉကိုအခုလိုရင္သပ္႐ႈေမာျမင္ရပါတယ္။

earth and light

[It is God who raised the skies without support, as you can see, then assumed His throne, and enthralled the sun and the moon (so that) each runs to a predetermined course. He disposes all affairs, distinctly explaining every sign that you may be certain of the meeting with your Lord] (Ar-Ra`d 13:2)

ရိုးသားတဲ့စိတ္နဲ႕ ဖန္ဆင္းရွင္ Allah ကိုရွာၾကည့္ပါ။

သင့္ရဲ့ပတ္ဝန္းက်င္မွာAllah ရဲ့သက္ေသလကၡဏာေတာ္ေတြ ၾကည့္တတ္လွ်င္မည္သူ

မဆိုျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

မာနေတြဖယ္ျပီး ဖန္ဆင္းရွင္Allah ရဲ့ လမ္းညြန္က်မ္းျမတ္ကုရအန္ကိုနားလည္ေအာင္ဖတ္ၾၾကည့္ၾကပါ။

ျပီးေတာ့ေန႕စဥ္လူေနမႉဘဝကို တရားေတာ္နဲ႕အညီတည္ေဆာက္ၾကည့္ပါ။

သင္ေအာင္ျမင္သူနဲ႕ Allah ရဲ့ႏွစ္သက္ျခင္းခံရသူစာရင္းထဲမွာပါဝင္ပါလိမ့္မယ္။

Insha Allah,

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

→ Leave a CommentCategories: ေတြးမိေတြးရာ

Tagged: က်မ္းျမတ္ကုရအန္, ပုရြက္ဆိတ္တေကာင္, မာနေတြနဲ႕ လူေတြ, ရိုးသားတဲ့စိတ, လူသားႏွင့္မာန, အာကာသ, ေတြးမိေတြးရာ, ေလထုမဲ့တဲ့ေလဟာနယ္, burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, Earth Rising, islam, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, religion

ေတြးမိေတြးရာ(၄)

May 7, 2009 · 1 Comment

ကြၽန္ေတာ့ကို စာဖတ္သူအခ်ိဳ႕က ျမန္မာလိုပဲေရးေစခ်င္တယ္လို႕ေစတနာနဲ႕အၾကံျပဳတာကိုသတိထားမိပါတယ္။

ဘာသာေရးစာေပသည္ဘေလာ့လိုင္းမွာ ေပၚျပဴလာမျဖစ္္ပါ္။ဒါေၾကာင့္

Islam ဘာသာေရး ေရးေသာဒီ ဘေလာ့မွာလာျပီးဖတ္တဲ့မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ Islam ကိုေလးေလးနက္နက္သိခ်င္ၾကသူမ်ားလို႕ယူဆတဲ့အတြက္ မူရင္း

အာရဗီ မွမျပန္ဆိုႏိုင္ပဲအဂၤလိပ္ ဘာသာမွတဆင့္ျပန္တဲ့အခါမွာ မူရင္းဆိုလိုခ်က္မွလြဲသြားမွာကိုစိုးရိမ္မိပါတယ္။

အာရဗီဘာသာမူရင္းသည္အလြန္ႂကြယ္ဝေသာဘာသာစကား

ျဖစ္ပါတယ္။ဖန္ဆင္းျခင္း ကို အဂၤလိပ္လို Creation လို႕ဘာသာ

ျပန္လို႕ ရတယ္လို႕ထင္ရ ေပမဲ့ အာရဗီမွာ အလြန္ႂကြယ္ဝေသာ

အဂၤလိပ္လိုဘာသာျပန္လို႕မရတဲ့ အျခားအေခၚအေဝၚမ်ားစြာ့ရွိတဲ့အတြက္

အဂၤလိပ္ဘာသာဟာအာရဗီနဲ႕ယွဥ္လိုက္ရင္ေဝါဟာရအလြန္ခ်ိဳ႕တဲ့ပါတယ္။

ဒီကတဆင့္ျမန္မာလိုဘာသာျပန္ရတာအလြန္တာဝန္ၾကီးျပီး

အဂၤလိပ္,အာရဗိ နဲ႕ျမန္မာစာ ပိုင္ႏိုင္ျပီး ဘာသာေရးပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕အစည္း

နဲ႕လုပ္ရမဲ့အလုပ္တခုပါ။

ဒါေပမဲ့  အဂၤလိပ္ ဘာသာနဲ႕အင္မတန္ေကာင္းမြန္တဲ့ Islam ဘာသာဆိုင္ရာ

စာေပမ်ား တေန႕တျခားတိုးပြါးလာတာကိုလဲျမင္ေနရပါတယ္။

သိပ္မၾကာခင္မွာကေနဒါႏိုင္ငံမွာ Islamic Conference ၾကီးတခုလုပ္

ဖို႕ျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္။

အဲဒီမွာလဲပညာရွင္အမ်ားစုဟာ ကမၻာသုံး

ဘာသာစကားျဖစ္တဲ့အဂၤလိပ္စကားကိုအမ်ား

ဆုံးသုံးစြဲေဆြးေႏြးၾကမွာပါ။

ေနာက္တခ်က္က ကြၽန္ေတာblogကိုလာေေရာက္လည္ပတ္သူအမ်ာစုဟာႏိုင္ငံတကာကစာဖတ္သူ

အမ်ားစုအျဖစ္သတိျပဳမိပါတယ္။

ကမာၻအရပ္ရပ္က Muslim ညီေနာင္မ်ားကလဲ ျမန္မာျပည္မွာ Muslim မ်ားရွိေၾကာင္းသိျပီးဆက္သြယ္

လာၾကတာေတြအမ်ားၾကီးရွိလာပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွဘာသာျခားညီေနာင္မ်ားထဲကအဂၤလိပ္စာနဲ႕ပိုအကြၽမ္းဝင္တဲ့ သူမ်ားလဲဒီဘေလာ့ကို

ဖတ္ေကာင္းဖတ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါကကြၽန္ေတာအဂၤလိပ္ လိုေရးျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းရင္းပါ။

ဒီေန႕ေတာ့ ဒီဘေလာ့ရဲ့ Right Side Bar ညာဘက္ေကာ္လံမွာ Islam အတြက္အလြန္အေရးၾကီးတဲ့လင့္ေတြ ခ်ိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Muslim Heritage News Letter သည္ဥေရာပမွIslam ပညာရွင္မ်ားရဲ့ ဘာသာရပ္ေပါင္းစုံေလ့လာတဲ့ပညာရွင္တို႕ရဲ့ပညာသိုက္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။

True Religion of God သည္Tafsir Ibn Kathir – Quran Tafsir ႏွင့္အျခားေသာ Islam ပညာရွင္ၾကီးမ်ားရဲ့စာေတြကိုDownload လုပ္ႏိုင္တဲ့ေနရာေတြပါ။

မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးႏွစ္သက္လိမ့္မယ္လို႕ယူဆပါတယ္။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Islamic perspective; Astrology vs Astronomy ( Myanmar Language)

May 29, 2009 · 5 Comments

ေတြးမိေတြးရာ(ငါး)

fictional_Black_Hole_Cygnus_X1_1__Cham

Astrology, Astronomy and ့Islam

မေန႕ကႏိုင္ငံတကာသတင္းမွာစူပါဘလက္ဟိုးလို႕ ေခၚ

တဲ့ ္ အာကာသဟင္းလင္းျပင္ထဲ မွွမဟာတြင္းနက္ၾကီး မ်ားအ

ေၾကာင္းဖတ္လိုက္ရတယ္။

အာကာသဟင္းလင္းျပင္ထဲမွာ Black Hole လို႕ေခၚတဲ့တြင္းနက္ၾကီးေတြ

ရွိေၾကာင္းသိတာ ႏွစ္အတန္ၾကာခဲ့ပါျပီ။ ၾကယ္ မ်ားသက္တမ္းကုန္တဲ့အခါ

ျဒပ္ထု ဟာပထမပိုင္းပြလာ ျပီးေနာက္တျဖည္းျဖည္း ျပန္က်ံဳ႕ပါတယ္။ ဒီလိုျပန္က်ံဳ႕

ေလေလသူ႕ရဲ့ ျဒပ္ဆြဲအားဟာလဲၾကီးေလေလ နဲ႕ေနာက္ဆုံး ၾကယ္ေသရဲ့ ျဒပ္ထုဟာ

လူသားမ်က္ေစ့နဲ႕ မျမင္ႏိုင္ေအာင္ ေသးငယ္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႕ရဲ့ဆြဲအားဟာ

အလြန္ၾကီးမားလာတဲ့အတြက္အလင္းေရာင္ေတာင္ျပန္မထြက္လာႏိုင္ပဲ စုပ္ယူဝါးျမိဳ

ျခင္းခံရပါတယ္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ဒီအလင္းေရာင္မဲ့ တြင္းနက္ၾကီးေတြကို အာကာသပညာရွင္ ေတြက X ray ေရာင္ျခည္

သုံး အာကာသၾကည့္တယ္လီစကုပ္ မွန္ေျပာင္းၾကီးမ်ားနဲ႕ေလ့လာရာမွာ မေန႕က

မဟာတြင္းနက္ၾကီးတခုကိုေတြ႕ရွိတဲ့သတင္းကိုဖတ္လိုက္ရပါတယ္။

Super massive  Black Hole သို႕မဟုတ္ မဟာတြင္းနက္ၾကီးမ်ားဟာ

ဂယ္လက္ဆီလို႕ေခၚတဲ့ ၾကယ္အစု ၾကီးတိုင္းရဲ့ အလယ္ေခါင္မွာေနရာယူထားတယ္

လို႕ဆိုပါတယ္။

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

မဟာတြင္းနက္ၾကီးတခုဟာ အခ်ိန္ တနာရီျပည့္တိုင္းကမာၻျဂိဳယ္အရြယ္ရွိ ျဂိဳယ္ႏွစ္ခုကို

ဝါးျမိဳတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။သူ႕ရဲ့အေလးခ်ိန္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ့ ေနမိသားစု ရဲ့ အၾကီးဆုံး

ျဂိဳယတခုျဖစ္တဲ့ ေန ရဲ့ျဒပ္ထုုေပါင္းသန္းသုံး ေထာင္မွသန္းငါးေထာင္ ရဲ့အေလးခ်ိန္နဲ႕ ညီပါသတဲ့။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ေဗဒင္ပညာရဲ့အေျခခံဟာ ျဂိဳယ္မ်ားရဲ့အေနအထားနဲ႕လူသားရဲ့ ေမြးရက္

နဲ႕ ေရွ႕ျဖစ္ကိုတြက္ခ်က္တယ္လို႕နားလည္ပါတယ္။

ဥပမာေပးရရင္လရဲ့ဆြဲ ငင္အားေၾကာင့္ဒီေရအတက္အက် ျဖစ္ရသလို

ဒီျဂိဳယ္ေတြရဲ့ဆြဲအားနဲ႕တည္ေနရာကလူတဦးရဲ့ ေရွ႕ျဖစ္ရပ္ကိုစိုမိုးတယ္

ဆိုတဲ့အယူအဆပါ။

Islam ဘာသာကAstrology လို႕ေခၚတဲ့ ၾကယ္ႏွင့္ျဂိဳယ္ေတြကလူေတြရဲ့ဘဝနဲ႕ေရွ႕ေရးကိုလႊမ္းမိုးႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့

ပညာကိုလက္မခံပါ။

အကယ္၍ Allah မွတပါးအျခားတစံုတခုက(ၾကယ္၊ျဂိဳယ္) သင့္ရဲ့ဘဝေရွ႕ေရးကိုအဆုံး

အျဖတ္ျပဳႏိုင္တယ္လို႕ယုံၾကည္မိ တာနဲ႕(Shirk Akbar)လို႕ေခၚတဲ့ဖန္ဆင္းရွင္နဲ႕တြဲဖက္

ကိုးကြယ္ရာ ေရာက္တဲ့ အလြန္ၾကီးေလးတဲ့အျပစ္ျဖစ္ပါတယ္။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Astrology vs Astronomy

တကယ္လို႕ ၾကယ္ေတြ ျဂိဳယ္ေတြမွာလူေတြကိုလႊမ္းမိုးႏိုင္တဲ့

ပါဝါေတြရွိတယ္ဆိုတဲ့ အယူဝါဒကိုလက္ခံသူေတြ ဒီလိုမျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း

အလြန္အင္အားၾကီးတဲ့ မဟာတြင္းနက္ၾကီးေတြကို ၾကားဖူးၾကမယ္မထင္ပါ။

သူတို႕ရဲ့တြက္ခ်က္မႉမ်ားမွာလဲဒိလိုအင္မတန္ဆြဲငင္အား

ၾကီးျပီးမျမင္ရတဲ့ Black hole ေတြ နဲ႕အျခားမျမင္ႏိုင္တဲ့စြမ္းအင္ေတြ

ပါႏိုင္မယ္မထင္ပါ။

ဒါဆိုရင္ Islam ဘာသာဝင္မဟုတ္သူေတာင္မွဒီပညာကိုလက္ခံဖို႕

အေသခ်ာစဥ္းစားရင္အေတာ္ခက္သြားျပီျဖစ္ပါတယ္။

Islam ဘာသာက Astronomy ဆိုတဲ့ၾကယ္နဲ႕ျဂိဳယ္ေတြရဲ့ေရြ႕ရွားမႉတည္ေနရာကို

ေလ့လာတဲ့ပညာကိုလက္ခံပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီၾကယ္နဲ႕ျဂိဳယ္ေတြဟာလူသားေတြအတြက္အခ်ိန္ကို

တြက္ခ်က္ရန္မွအစ ခရီးလမ္းညြန္မႉေပးရန္ အသုံးခ်ခံဖန္ဆင္းခံေတြျဖစ္ပါတယ္။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

အလြန္အင္အားၾကီးတဲ့ မဟာတြင္းနက္ၾကီးေတြကိုေတြ႕ရွိျခင္းဟာ

Allah ရဲ့ၾကီးၾကယ္ျမင့္ျမတ္မႉကို ညြန္ျပတဲ့သက္ေသ လကၡဏာမ်ားသာ ျဖစ္တယ္။

Allah အရွင္ျမတ္ရဲ့ေပးထားတဲ့စြမ္းအားနဲ႕လူသားေတြ အာကာသဟင္းလင္းျပင္ကို

ေျခဆန္႕ခဲ့တာ လေပၚကိုလူေရာက္ခဲ့တာ အႏွစ္ေလးဆယ္ေက်ာ္ခဲ့ပါျပီ။

ေနာင္အနာဂတ္မွာလူသားေတြဒီၾကယ္ေတြအျခားျဂိဳယ္ေတြကို Allah အရွင္ျမတ္ခြင့္

ျပဳရင္ေျခဆန္႕ၾကဦးမွာပါ။အဲဒီမွာေတြ႕တဲ့သယံဇာတေတြကိုလဲAllah အရွင္ျမတ္ခြင့္

ျပဳရင္ထုတ္ယူသုံးစြဲၾကဦးမွာပါ။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ဒီPost ကိုေရးျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကျမန္မာမြတ္စလင္ ညီေနာင္မ်ားထဲမွအခ်ိဳ႕

ေသာသူမ်ားမသိနားမလည္မႉ ေၾကာင့္ဒီပညာမ်ားကိုယံုၾကည္မိလွ်င္ အလြန္အျပစ္ၾကီး

ေၾကာင္း အျမန္ဆုံး Allah အရွင္ျမတ္ရဲ့လမ္းကိုျပန္လွည့္ရန္အသိေပးလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအထဲမွာ ဂ်ာနယ္မဂၢဇင္းေတြမွာပါတဲ့ Horoscope ဖတ္ၾကည့္တာကအစ

လကၡဏာ ေဗဒင္ေမးျခင္းနဲ႕ ဂဏန္းေဗဒင္တြက္တာေတြ အားလုံးပါပါတယ္။

တကယ္ေတာ့လူသားကိုAllah အရွင္ျမတ္ကအေကာင္းဆုံးပံု

စံနဲ႕ဖန္ဆင္းထားသလိုအျခားဖန္ဆင္းခံမ်ားကိုလဲ Allah ရဲ့အမိန္႕

ခံမ်ားအျဖစ္ဖန္ဆင္းထားပါတယ္။

ထူးျခားတာကလူသားကို Allah အရွင္ျမတ္က စမ္းသပ္ရန္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ေပးထား

ပါတယ္။

အားလုံး မိမိရဲ့ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို အဖိုးတန္တဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာအေကာင္း

ဆုံး အသုံးျပဳႏိုင္ၾကပါေစ။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

→ 5 CommentsCategories: ေတြးမိေတြးရာ

Tagged: allah, Astrology Astronmy and Islam, ေတြးမိေတြးရာ, burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, islam, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, religion, science

minority, religion, science

ေတြးမိေတြးရာ (7)

July 20, 2009 · 2 Comments

ေတြးမိေတြးရာ (7)

စကားစပ္မိလို႕ ကြၽန္ေတာ္ ရဲ့အၾကိဳက္ႏွစ္သက္ဆုံးျမန္မာစာေရးဆရာ

ၾကီးေတြရဲ့စာအုပ္ေတြအေၾကာင္းေျပာပါရေစ။

နံပတ္တစ္ အၾကိဳက္ဆုံးက ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္းရဲ့ ဘဝတသက္တာ

မွတ္တမ္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ကိုယ္တိုင္ေရး အထုပၸတိ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး

အတြဲ တစ္ နဲ႕ႏွစ္ဆိုျပီး ႏွစ္အုပ္ ခြဲထုတ္ပါတယ္။

ဒီေန႕ အထိမၾကာခဏ ျပန္ဖတ္ေနမိတဲ့ ဆရာၾကီးရဲ့ ႐ိုးသားရွင္းလင္းတဲ့

ကေလးဘဝ အ ဂၤလိပ္မင္းလက္ထက္ကေန ေနာက္ဆုံး ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရခတ္

အထိအေတြ႕အၾကံဳ ေတြ ဖတ္လို႕မဝႏိုင္ပါ။

အဓီကႏွစ္သက္မိရင္းအေၾကာင္းက ဆရာၾကီးရဲ့ Sincerity လို႕ေခၚတဲ့႐ိုးသားမႉ

ကိုဖတ္ရင္းေလးစားသထက္ေလးစားမိလို႕ပါ။

ဒီစာအုပ္မွာငယ္စဥ္ကေလးဘဝ မွစျပီးဆရာၾကီးျဖတ္သန္းလာတဲ့ေခတ္ေပါင္း

စံုကိုရိုးရိုးစင္းစင္းတင္ျပသြားပါတယ္။

အသက္ၾကီးလာလို႕ဆရာၾကီးအေခၚခံဘဝေရာက္တဲ့ အခါမွာအေရးသားေတြက

ဘာသာေရးဖက္ပိုေရးလာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ဆရာၾကီးဟာဘယ္ဘာသာကိုမွပုတ္ခတ္ေစာ္ကားျခင္းမရွိပဲဘာေၾကာင့္မိမိ

ဗုဒၶအယူဝါဒကိုယုံၾကည္ရေၾကာင္းကို႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းေလးေရးျပသြားတာသတိျပဳေလးစား

မိပါတယ္။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ဆရာၾကီးရဲ့အခင္ဆုံးသူငယ္ခ်င္းကိုသိန္းေဖသည္ခရိယန္ဘာသာဝင္ျဖစ္ျပီး

ဖန္ဆင္းရွင္ရွိမရွိေဆြးေႏြးၾကတာလည္း အလြန္လူၾကီးလူေကာင္းဆန္ပါတယ္။

မႏၲေလးဘာသာေရးတရားဝိုင္းမွာ မိမိေတာ္ ေၾကာင္းတတ္ေၾကာင္းျပျခင္ေဇာနဲ႕

စကားႏိုင္ကတ္ဖဲ့ ေျပာတဲ့ျမိဳ႕မိဖအမည္ခံလူၾကီးမ်ားကိုသပိတ္ေမွာက္ထြက္လာတာလဲ

စိတ္ဝင္စားစရာပါ။

အဓိကေျပာခ်င္တာကဆရာၾကီးကြယ္လြန္ခဲ့တာကြၽန္ေတာ္တို႕ခ်ာတိတ္အရြယ္ကပါ။

ဒါေပမဲ့ ေလးစားစရာေကာင္းတဲ့ဆရာၾကီးရဲ့စာေပနဲ႕႐ိုးသားပြင့္လင္းတဲ့ေရးဟန္ကဆရာၾကီး

ႏွစ္သက္တဲ့ဂ်င္းတဲလမင္း ဆိုတဲ့လူၾကီးလူေကာင္းတေယာတ္ျဖစ္ေၾကာင္းသူ႕စာေတြက

သက္ေသခံေနေၾကာင္းနဲ႕သူ႕ရဲ့စာေတြနဲ႕မရင္းႏွီးတဲ့မိတ္ေဆြမ်ားကို

ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္းရဲ့ ဘဝတသက္တာမွတ္တမ္းမ်ား စာအုပ္ကိုရွာေဖြဖတ္႐ႉ

သင့္ေၾကာင္း ေတြးမိေတြးရာအျဖစ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

→ 2 CommentsCategories: ေတြးမိေတြးရာ

Tagged: ေတြးမိေတြးရာ, ေတြးမိေတြးရာ (8), burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, islam in Myanmar, Myanmar Blog, Myanmar Muslim, Mynamar Literature, Shwe U Daung

ေတြးမိေတြးရာ (6)Alcoholism

July 20, 2009 · Leave a Comment

ေတြးမိေတြးရာ (6)

ဒီ Post ေလးကိုလြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေရးခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့ရဲ့ အခုမရွိ

ေတာ့တဲ့ Blog အေဟာင္းေလးမွာပါ။

ဖတ္ၾကည့္၊ ေတြးၾကည့္ ၾကပါ…..

(ဒီPost သည္အရက္မူးယစ္ေဆးတို႕ရဲ့

သားေကာင္ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာျပည္သား

ညီေနာင္အားလုံးကိုရည္ရြယ္ပါသည္)

အရက္သမားအမွားတစ္ေထာင္

ကြယ္လြန္သူဆရာၾကီးလူထုဦးလွ ရဲ့ နာမည္ေက်ာ္ စာအုပ္ နာမည္ပါ။ ဧရာဝတီ မွာ ပါတဲ့ျမန္မာျပည္တြင္ အႏၱရာယ္ရွိ  အရက္ျဖဴ ေသာက္သံုးသူဦးေရ ျမင့္တက္္ ဆိုတဲ့ေဆာင္းပါးကိုဖတ္မိ ျပီးဒီပို႕စ္ ကိုေရးျဖစ္ သြားတာပါ။

အရက္ အေၾကာင္းေရးဖို႕ ရည္ရြယ္တာ အေတာ္ၾကာ ခဲ့ပါျပီ။ ျမန္မာစကား မွာ ေသာက္ေသာက္စားစား လူမင္းသား လို႕ ဆိုစကားရွိသလို ေယာက္က်ားဆိုစံုမွွ ဆိုတဲ့စကားလဲရွိပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳး ေကာင္ကေလးတေယာက္ ဘီယာေလာက္ေသာက္တာ အဆန္းမဟုတ္ေတာ့ပါ။ ဘီယာ ေၾကာ္ညာေတြ ကလဲေပါမွေပါ၊ ဆင္ဆာ လဲမရွိ ဆိုေတာ့ ခ်ာတိတ္ေတြကို အျပစ္ ပဲတင္ေနလို႕မရပါ။

(Islam ဘာသာဝင္လူငယ္ေတြ အတြက္ အရက္သည္ဟာရမ္ျဖစ္၍

အရက္ေသာက္သူ၊အရက္ထုတ္လုပ္သူ၊ေရာင္းသူ အားလုံးကို ျပင္းထန္

စြာတားျမစ္ပါတယ္။ဆင္ေျခေပးလို႕မရပါ။လူၾကီးလူငယ္ျခြင္းခ်က္မရွိပါ။)

ကိုယ္ေျပာခ်င္တာက အသက္အရြယ္ ၾကီးျပီးအရက္ကိုအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္စြဲ ေနၾကေသာမိတ္ေဆြမ်ားကိုပါ။ ဆရာလုပ္တယ္လို႕ ထင္ရင္လဲ ဟုတ္ပါတယ္လို႕ဝန္ခံပါတယ္။

မေမ့ႏိုင္တဲ့အေတြ႕အၾကဳံ

လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္က ေဆး႐ုံၾကီး တခုမွာ မွာအသည္းေခ်ာက္နာ နဲ႕ေသသြားရွာတဲ့ လူနာတေယာတ္ကို ဒီေန႕အထိမေမ့ႏိုင္ပါ။ သူ႕အလုပ္ကအရက္ဆိုင္မန္ေနဂ်ာ ၊လူလတ္ပိုင္း အသားညိဳညိဳ ၊  သူေသမဲ့ညကေဆး႐ုံအေဆာင္ရွိ လူနာတေယာက္မွတညလုံးမအိပ္ရပါ။ အရက္ေၾကာင့္အသည္းေခ်ာက္နာ ျဖစ္တဲ့လူနာအမ်ားစုဟာ ေသြးအန္ျပီးေသရင္ ေသ ဒါမွမဟုတ္ ကိုမာဝင္ျပီး သတိလစ္ ေသြးဝမ္း အမဲေတြ သြား ျပီး ေသဆုံးတတ္ပါတယ္။

ဒီကိုယ္ေတာ္ေခ်ာက အသည္းကိုမာ နဲ႕သတိလစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အယု တၲ အန တၲ အဆဲေပါင္းစုံ ကိုတညလုံးမရပ္မနားကဆဲပါေတာ့တယ္။ အနားက ေရွာင္လို႕ရတဲ့လူနာ အမ်ားစုဟာနားမခံႏိုင္လို႕ နီးရာလဘက္ေရ ဆိုင္ ေရွာင္သြားၾကေပမဲ့ ကုတင္ေပၚလဲေနတဲ့ လူနာသက္ၾကီးရြယ္အို ေတြခမ်ာမွာ ညမအိပ္ရဘဲ အဆဲမ်ိဳးစုံကို တေယာတ္မ်က္ႏွာတေယာက္ ၾကည့္ျပီး နားေထာင္ေနရပါတယ္။

နံနက္မိုးလင္းအားၾကီး အခ်ိန္မွ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာလဲ အသက္ထြက္ အဆဲလဲ ရပ္ သြား ေရာ၊ ကိုယ့္တသက္မွာလူတေယာက္အသက္ ေပ်ာက္သြားလို႕ လူအမ်ားစိတ္ခ်မ္းသာတာ ဒီတစ္ခါပဲ မွတ္မွတ္ရရ ျမင္ဖူးပါရဲ့။

စိတ္သက္သာ တဲ့မ်က္ႏွာ နဲ႕အိပ္ဖို႕ ျပင္ေနတဲ့ လူနာအားလုံး ဟာ ပါးစပ္ကဘာမွ မေျပာေပမဲ့ အမူအယာ အရ ဒီလူကိုဘယ္ေလာက္စက္ဆုပ္ တယ္ဆိုတာအလြန္သိသာပါတယ္။

သနားစရာအေကာင္းဆုံးက ေသသူ ရဲ့မိသားစုေတြပါ၊ သူတို႕ခမ်ာ မေသခင္ကေယာင္ကတမ္း ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ဆဲေနေတာ့ အေနရက်ပ္ရွာထင္ပါရဲ့ အလွ်ိဳလွ်ိဳေပ်ာတ္ကုန္ၾကတယ္။

ေသသူအသက္ေပ်ာက္ မွ ညိဳးငယ္တဲ့မ်က္ႏွာ အားနာ ရွက္ရြံ႕ ဝမ္းနည္း စြာနဲ႕ အေလာင္းကို သယ္ယူသြားတာ ဒီေန႕အထိမေမ့ႏိုင္ပါ။

အရက္နဲ႕ ဒီေန႕ျမန္မာျပည္

ဘာသာအယူဝါဒ အားလုံးက အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္းကို တားျမစ္ပါတယ္။ ဆိုရွယ္ဒရင္ကာ လို႕ေၾကညာေသာက္တဲ့သူေတြ၊ တကယ္စိတ္ညစ္စရာေလာကဒဏ္ ဖိစီးလာေတာ့ မသိမသာနဲ႕ ဇိုးသမားၾကီး လုံးလုံးျဖစ္သြားေနၾကတာ ကိုယ္ ျမင္ေနၾကားေနရပါတယ္။ဘီယာဟာအရက္မဟုတ္လို႕ ေႂကြးေၾကာ္ ေနရာက ဘီအီးရွာေသာက္တဲ့ဘဝေရာက္ သြားတဲ့သူေတြေတြလဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။

အရက္ သည္ စြဲတတ္တဲ့ သဘာဝရွိပါတယ္။ အရက္ေသာက္ရင္ လတ္တေလာ စိတ္ညစ္စရာေတြ ေမ့ျပီး ေပ်ာ္ လာတာမွန္ ေသာ္လည္း ဆင္ျခင္တံု႕ တရားလြတ္ကင္းျပီး ဆရာၾကီးလူထု ဦးလွ ေရးခဲ့ သလိုအမွားတစ္ေထာင္ က်ဴးလြန္မိတတ္ပါတယ္။ အဓီက မွားတတ္ တာကေတာ့ အရက္ေသာက္ျပီး ရင္ လိင္ကိ စၥ အေပ်ာ္ၾကဴးၾကတာပါ။ မူးမူး႐ူး႐ူးနဲ႕  တခါထဲမွား ျပီး  HIV/AIDS  ရသြားတဲ့ျမန္မာ လူငယ္ လူၾကီးေတြ အမ်ားၾကီးရွိ ပါတယ္။

မိသာ;စု သည္ ႏိုင္ငံ ရဲ့ အေျခခံ ယူနစ္တစ္ ခု ပါ။မိသားစု ယူနစ္ ေတြေပါင္းျပီး မွႏိုင္ငံ တစ္ခု ရယ္လို႕ ျဖစ္တည္တာပါ။

လက္ရွိအေနအထားအရ ျမန္မာျပည္ တြင္း ေနသူမ်ားသာမဟုတ္ျပည္ပ ေနသူမ်ားလဲ စိတ္ဖိစီးမႉ အနည္း နဲ႕အမ်ားရွိၾကတာ သဘာဝပါ။ အိမ္ေထာင္ တစ္ခုမွာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႉအရ ေယာတ္က်ားက အိမ္ေထာင္ဦးစီး  ပဲ့ကိုင္လမ္းျပသူျဖစ္ရပါမယ္။ အေဖျဖစ္ သူကစိတ္ဖိစီးမႉ ကိုအရက္နဲ႕ ေျဖရွင္း ရင္ သားက ယာဘ သို႕မဟုတ္ နံပတ္ဖိုး နဲ႕ရွင္းပါ လိမ့္မယ္။

တ႐ုပ္ျပည္က  ဘိန္းစစ္ပြဲကို မေမ့ၾကပါနဲ႕။

တ႐ုပ္ျပည္ကို ျမန္မာျပည္ အေရး အတြက္မၾကိဳက္ေပမဲ့ စည္းကမ္း နဲ႕က်ိဳးစားမႉမွာ အတုယူစရာေတြ အမ်ားၾကီးေတြ႕ရတယ္။အထူးသျဖင့္ အားကစားလိုက္စား ျခင္း မွာ တ႐ုပ္ ေတြ ဟာအင္မတန္ေတာ္တယ္။ အားကစားလိုက္စားသူအမ်ားစုဟာစိတ္ဓတ္ၾကံ့ခိုင္ ျပီးက်န္းမာေရးထိခိုက္မဲ့ အလုပ္ေတြေရွာင္ၾကတယ္။

ေနာက္တခုကဘာသာတရား ေလ့လာလိုက္စား ျခင္း ဟာလူငယ္လူၾကီးအားလုံး အတြက္အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္အေျခခံ ေပးပါတယ္။အစြန္းမေရာက္ဖို႕ ပဲလိုပါတယ္။

ဆရာၾကီးလူထုဦးလွရဲ့ အရက္သမားအမွားတစ္ေထာင္ စာအုပ္ရွိေသးရင္ ျပန္ဖတ္ၾကည့္ပါ။ တတ္ ႏိုင္ သူမ်ားက  online   ဖတ္လို႕ရေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္ရင္ အားလုံးအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္လို႕ထင္ပါတယ္။ မူပိုင္သူမ်ားကခြင့္ျပဳရင္ေပါ့ေလ..

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

About the Eternal Hell and the Day of Judgement

June 11, 2009 · 1 Comment

အခုတေလာ ကြၽန္ေတာ္ post အသစ္မေရးျဖစ္ပါ။ အလုပ္မ်ားတာကေတာ့အ

ျမဲ မို႕လို႕အထူးအေထြေျပာစရာမရွိပါ။

ကြၽန္ေတာ့ဘေလာ့ကို Comment ေတြ moderate လုပ္ဖို႕နဲ႕link အသစ္ခ်ိတ္

ရန္ သာေရာက္ျဖစ္ပါတယ္။

စကားစပ္မိလို႕ WordPress မွာ spam လို႕ေခၚတဲ့ေပါက္တတ္ကရေၾကာ္ညာေတြ

နဲ႕မဟုတ္မဟတ္ေရးထားတဲ့ link ေတြ ကို comment မွာလာထဲ့ရင္ အလိုလို spam box ထဲ

ေရာက္သြားပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ့အဖို႕ကေတာ့ Delete  လုပ္လိုက္ယံုပါပဲ။

မ်ားေသာအားျဖင့္အခ်ိန္ကုန္ခံျပီးဖတ္မေနပါ။

ဒါေပမဲ့ ဒီspam ေတြအမ်ားစုဟာ ေဆးေၾကာ္ညာေတြ ညစ္ညမ္းတဲ့ linkေတြ

နဲ႕ credit ေပးမယ္လို႕လိမ္ညာတဲ့ ဝက္ဆိုက္ေတြမ်ားပါတယ္။ေတြးၾကည့္လိုက္ေတာ့ လြတ္လပ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ဘေလာ့ထဲမွာ

ေတာင္ မဟုတ္မဟတ္လုပ္တဲ့သူေတြအတြက္ Aktism လို႕ေခၚတဲ့

spam protector ရွိေနပါလားလို႕ေတြးမိျပီး တရားရမိပါတယ္။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ကြၽန္ေတာ္ Post မေရးျဖစ္တာ Dr Zakir Naik ရဲ့ audio lecture ေတြ

နားေထာင္ေနလို႕ပါ။ကြၽန္ေတာ့ ဘေလာ့ရဲ့ညာဘက္ဆိုက္ဘားမွာလင့္ရွိပါတယ္။

ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ျပီးနားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္အထူးစိတ္ဝင္တစားနားေထာင္ျဖစ္တာကအေမးအေျဖ အပိုင္းျဖစ္

ပါတယ္။ဆိုၾကပါစို႕။ Concept of God in Islam အစ္စလမ္ဘာသာရဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္အယူ

ဝါဒအျမင္ကို အျခားဘာသာအယူဝါဒမ်ားနဲ႕ယွဥ္ျပီးေျပာပါတယ္။

ျပီးေတာ့ ပရိတ္သတ္ထဲကေမးတဲ့သူေတြရဲ့ေမးခြန္းကို ကုယအန္က်မ္းျမတ္သာမက

အျခားက်မ္းစာမ်ားကိုပါ လက္တန္းကိုးကားျပီးေျဖသြားတာအလြန္စိတ္ဝင္စားစရာ

ေကာင္းပါတယ္။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ကြၽန္ေတာ္ေဒါက္တာဇာကီရဲ့ ပို႕ခ်ခ်က္ေတြကိုအလုပ္အသြားအျပန္ေသာကားထဲမွာ

နားေထာင္ပါတယ္။ ကားရဲ့Mp3 player ထဲကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ျပီးရင္ နားေထာင္လို႕

ရပါျပီ။

ဒီေန႕ျပန္ေျပာျပခ်င္တာကကြၽန္ေတာ္တို႕အားလုံးသိထားတဲ့ကိယာမတ္ လို႕ေခၚတဲ့

ျပန္လည္အစားေပးရမဲ့ ေန႕ၾကီးရွိေၾကာင္းဘယ္လိုသက္ေသျပမလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို

ေဒါက္တာဇာကီနိက္ ေျဖဆိုသြားပံုပါ။

ေမးခြန္းေမးသူသည္ Islam ဘာသာဝင္ဟုတ္မဟုတ္ကိုေတာ့ကြၽန္ေတာ္မသိပါ။

ေဒါက္တာဇာကီကေမးခြန္းေမးသူကို ဓားျပတေယာက္ဟာလူေကာင္းလားလူဆိုးလား

လို႕ျပန္ေမးပါတယ္။

ေမး-   လူဆိုးျဖစ္ပါတယ္။

ဇာကီ –   ဘာေၾကာင့္လူဆိုးလို႕ေျပာသလဲ

ေမး-   သူမ်ားပစည္းမတရားယူလို႕ပါ

ဇာကီ –    ဒါေပမဲ့ဓားျပအတြက္ အေတာ္ေကာင္းတယ္။ လုလို႕ရတဲ့ေငြနဲ႕

အိမ္အၾကီးၾကီးဝယ္တယ္။ကားေတြဝယ္တယ္။ မိသားစု သုံးျဖဳံးႏိုင္တယ္။

ႏိုင္ငံျခားကိုခရီးအလည္သြားႏိုင္တယ္။

ေမး-  သူ႕ကိုအျပစ္ေပးရမွာေပါ့

ဇာကီ    သူ႕မွာလက္နက္နဲ႕အေစာင့္ေတြရွိတယ္။ဒီလူေတြကိုလဲလခေကာင္းေကာင္းေပးတားတယ္။

အေရးယူမဲ့လူေတြကိုလဲလိုခ်င္သေလာက္ေပးထားတယ္။

ေမးသူ   ဒါေပမဲ့သူလုပ္တာတရားမွမတရားတာ။

ဇာကီ    မတရားဖူးဆိုတာခင္ဗ်ား ဘာကိုအမွီျပဳျပီးေျပာသလဲ။ဒီလူအတြက္ေတာ့

သိတ္အဆင္ေျပေနတာ။သူနဲ႕ပတ္သက္တဲ့သူေတြလဲေၾကနပ္လို႕ပဲ။

ေလာကမွာဒီလိုလူမ်ိဳးေတြအမ်ားၾကီးပဲ။မဟုတ္မတရားတာေတြလုပ္ျပီးေလာကၾကီးမွာ

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီးေနသြားၾကတာ။ေသတဲ့အထိ  ဘာမွအျပစ္မရဖူး။

က်မ္းျမတ္ကုယအန္မွာလူသားေတြလိုက္နာရမဲ့ဥပေဒသေတြအတိအက် ျပ႒န္းထားတယ္။အစားေပးရမဲ့ျပန္လည္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရမဲ့

ေန႕ၾကီးအေၾကာင္းကို သင္ျပတယ္။

ဥပမာေပးရရင္ ဟစ္တလာ လိုလူမ်ိဳးတေယာတ္ဆိုပါေတာ့။သူ႕

ေၾကာင့္ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ေျခာတ္သန္းေသတယ္လို႕ဆိုတယ္။စစ္ပြဲေၾကာင့္

အျပစ္မဲ့ေသရတဲ့အျခားလူေတြ ေခြၽး ေသြးမ်က္ေရ နဲ႕ခံစားမႉေတြမပါေသးဖူး။

ဆိုပါေတာ့ ဟစ္တလာကိုလူ႕ေလာကဥပေဒအရ အမ်ားဆုံးအျပစ္

ေပးႏိုင္ရင္ေသဒဏ္ေပါ့။

တကယ္လဲသူ႕ကိုသူသတ္ေသသြားပါတယ္။

သူတခါေသ လို႕တရားမွ်တသြားျပီလား။သူသတ္ထားတဲ့လူေတြကသန္းေပါင္းမ်ား

စြာေနာ္။

လူသားေတြရဲ့အသိညဏ္နဲ႕ဖန္တည္းထားတဲ့ဥပေဒနဲ႕ ဘယ္လိုမွတရားမွ်တေအာင္

မစီရင္ႏိုင္တာရွင္းေလာက္ပါျပီ။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ဒီေလာကမွာဟစ္တလာလိုလူမ်ိဳး၊သူ႕ထက္ဆိုးတဲ့လူေတြအမ်ားၾကီးပါ။

က်မ္းျမတ္ကုရအန္ကဒီလိုဆိုထားပါတယ္.

“Those who reject our signs, We shall cast into the fire; as often as their skins are roasted through.  We shall change them for fresh skins, that they may taste the punishment; for Allah is Exalted in power; Wise.” ( 4:56)

(إنَّ الذٌينّ كّفّرٍوا بٌآيّاتٌنّا سّوًفّ نصليهم نّارْا كٍلَّمّا نّضٌجّتً جلودهم بدلناهم جلوداَ غيرها ليذوقوا العّذّابّ إنَّ اللَّهّ كّانّ عّزٌيزْا حّكٌيمْا)  (النساء56).

လူ႕ရဲ့အေရျပားမွာရွိတဲ့ နာက်ဥ္မႉသိအာရုံခံကလပ္စည္းေတြကနာက်င္

မႉကိုသိေစရန္ဦးေႏွာက္သို႕ သတင္းပို႕ပါတယ္။

လူတေယာတ္ဟာအေရျပားေအာက္အထိမီးေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ရင္ နာက်င္မႉ

မရွိေတာ့ပါ။ နာက်ဥ္မႉသိအာရုံခံကလပ္စည္း ေတြအေရျပားႏွင့္အတူမီးေလာင္ရာ

မွာပါသြားလို႕ပါ။အထက္ပါအာယတ္ေတာ္အရ ငရဲလားသူမ်ားသည္မီးေလာင္ကြၽမ္းျပီးလွ်င္အေရျပား

အသစ္ျပန္လည္ေပး မည္ဟုဆိုထားျခင္းသည္ ခံစားမႉေပးေသာ နာက်ဥ္မႉသိအာရုံခံကလပ္စည္းေတြျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေစမွာျဖစ္လို႕ ငရဲမီးနဲ႕ေလာင္ကြၽမ္းျပီးတိုင္းနာက်င္မႉခံစားရမယ္လို႕ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လူေပါင္းမ်ားစြာကိုမတရားသတ္ျဖတ္အႏိုင္က်င့္ေသာလူယုတ္မာမ်ားသည္

ဒီလိုအျပစ္မ်ိဳးနဲ႕ထိုက္တန္တယ္ဆိုတာသေဘာေပါက္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လူသားအားလုံးကိုမွ်တစြာတရားစီရင္ႏိုင္သူမွာဖန္ဆင္းရွင္ Allahသာျဖစ္ျပီး

ထိုစီရင္မဲ့ေန႕ေတာ္ၾကီးရွိ ေနေၾကာင္းကို ဦးေဏွာက္သုံးျပီးစဥ္းစားတတ္သူမ်ား အတြက္

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိႏိုင္ေၾကာင္းေဒါက္တာဇာကီနိက္ရွင္းျပသြားတာကို တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

→ 1 CommentCategories: Dr Zakir Naik · Hell · Hitler

Tagged: About the Eternal Hell and the Day of Judgement, က်မ္းျမတ္ကုရအန, ဟစ္တလာ, burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, Concept of God in Islam, islam, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, religion, science

အယ္အာ့ဆာဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္

August 27, 2009 · 2 Comments

လျမတ္ရမ္ဇမ္မွာ Ramdan Mubarak လို႕ကြၽန္ေတာ့စာမ်က္ႏွာကို

အလည္ေရာက္သူမ်ား ကိုအရင္ဆုံးႏႈတ္ဆက္ပါရေစ။

Post အသစ္ မတင္ျဖစ္တာအေတာ္ၾကာသြားလို႕့လာလည္သူမ်ားကို

ေတာင္းပန္ပါရေစ။

ဒီလ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရက္ေန႕မွာ မြတ္စလင္ အားလုံးအတြက္တတိယအထြတ္

ျမတ္ဆုံး နဲ႕ပထမဆုံး ေက့ဘလာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေဂ်႐ူစလင္ မွာရွိ တဲ့အယ္အာ့ဆာ

ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကိုဇီယြန္ဝါဒီ ဂ်ဴးေတြ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးဖို႕က်ိဳးစားခဲ့

တာ အႏွစ္ေလးဆယ္ ျပည့္ခဲ့ပါျပီ။

အႏွစ္ေလးဆယ္ျပည့္ တဲ့ အခုအခ်ိန္ခါမွာအယ္အာ့ဆာဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို ဇီယြန္ဂ်ဴးေတြက ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္မဟုတ္ဘဲ အျပီးသတ္ဖ်က္ဆီး ဖို႕ေဗ်ာင္ က်က်က်ိဳး စားေနပါတယ္။

ကမာ့႓႕မြတ္စလင္ႏိုင္ငံနဲ႕မြတ္စလင္ထုၾကီးကို အလ္အာ့ဆာဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး

ကို ဖ်က္ဆီးေနပါတယ္လို႕ ေဂ်႐ူစလင္နဲ႕ပါလက္စတိုင္းကညီေနာင္ေတြရဲ့

တင္ျပတာေတြကိုၾကားေနျမင္ေနရပါတယ္။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္ေလးဆယ္က ဇီယြန္ဂ်ဴးေတြ အယ္အာ့ဆာဗလီဝတ္

ေက်ာင္းေတာ္ကို မီး႐ိႈ႕တာနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ဂိုလဒါေမယာလို႕ေခၚတဲ့

ဂ်ဴးအမ်ိဳးသမီးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္းကဒီလိုေျပာခဲ့ပါတယ္။

” က်မဘဝမွာစိတ္အပူရဆုံးေန႕ကိုေျပာပါဆိုရင္ အယ္အာ့ဆာဗလီကိုမီး

႐ိႈ႕တဲ့ေန႕ပါဘဲ။ အာရပ္နဲ႕မြတ္စလင္ႏိုင္ငံေတြအားလုံး စိတ္ဆိုးျပီး ျဖစ္တည္စ

ဂ်ဴးႏိုင္ငံေလးကို အျပတ္ရွင္းလိုက္မလားလို႕ပါ။ က်မဘဝမွာ အေပ်ာ္ဆုံးေန႕ဟာလဲ

ဒီေန႕(အယ္အာ့ဆာဗလီကိုမီး႐ိႈ႕တဲ့ေန႕) ပါပဲ။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ဘယ္မြတ္စလင္

အာရပ္ႏိုင္ငံကမွ သူတို႕ေျခေတြေျမ ေပၚကမႂကြခဲ့လို႕ပါပဲ

အာရပ္နဲ႕မြတ္စလင္ေတြ အားလုံးထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ခဲ့လို႕ဂ်ဴးေတြကစနစ္တက်

နဲ႕အယ္အာ့ဆာဗလီကို အျပီးအပိုင္ ဖ်က္ဆီးဖို႕စီစဥ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

အေရွ႕ေဂ်႐ူစလင္မွာရွိတဲ့ ပါလက္စတိုင္းေတြရဲ့အိမ္ေတြ

ကိုေန႕စဥ္ နဲ႕အမွ် ဂ်ဴးေတြကသိမ္းယူေနတာ အယ္ဂ်ာဇီရာသတင္းမွာ

ျမင္ေနရပါတယ္။

တစ္ေထာင့္ကိုးရာ့ရွစ္ဆယ့္ကိုးခုႏွစ္မွာ ေဟကယ္လို႕ေခၚတဲ့ဂ်ဴးဝတ္ေက်ာင္း

အတြက္အုပ္ျမစ္ကို ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္နဲ႕ကပ္ျပီး ခ်ခဲ့ ပါတယ္။

အယ္အာ့ဆာဗလီဝတ္ေက်ာင္းရဲ့ နိမ့္ရာအရပ္မွာကပ္ေဆာတ္တဲ့ ဂ်ဴးျပတိုက္ကို

ေနာင္တခ်ိန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမဲ့ အိုလ္မတ္ကိုတိုင္ ဖြင့္ေပးခဲ့တယ္။

ဒီျပတိုက္မွာ ေနာင္တခ်ိန္ အယ္အာ့ဆာဗလီဝတ္ေက်ာင္းေနရာမွာ ေဆာက္မဲ့

ေဟကယ္ဂ်ဴးဝတ္ေက်ာင္းရဲ့ ပုံစံငယ္ကိုပါျပထားတယ္။

အယ္အာ့ဆာဗလီဝတ္ေက်ာင္းရဲ့ေအာက္မွာတိတ္တဆိတ္ဥမင္

လိႈင္ေခါင္းေတြေဖာက္ျပီး လူလုပ္ငလ်င္နဲ႕ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ကို

ျပိဳလဲေစဖို႕ တူးတာ မီတာေလးရာရွိပါျပီ။

ဒါကိုလူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေအာင္ထုတ္ေဖာ္တဲ့ ေဂ်႐ူစလင္က

မြတ္စလင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ရွိတ္ခရိတ္ဆိုလတ္ကို ဂ်ဴးေတြကဖမ္း

ျပီးေထာင္ထဲ ထဲ့လိုက္ပါတယ္။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ဒီေန႕ကြၽန္ေတာ္သြားေနၾကဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မွာ

ပါလက္ စတိုင္းေက်ာင္းသားေတြကပ္ထားတဲ့ အယ္အာ့

ဆာဗလီဝတ္ေၾကာင္းေတာ္အႏၲရယ္ က်ေရာက္ေနျပီဆိုတဲ့

ပိုစတာေလး ေတြ႕လို႕ ဒီ Post ေရးျဖစ္ပါတယ္။

ကဲ ကြၽန္ေတာ္တို႕ဘာလုပ္ၾက မလဲ?

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

→ 2 CommentsCategories: Uncategorized

Tagged: ဇီယြန္ဝါဒီ, လျမတ္ရမ္ဇမ္, အယ္ဂ်ာဇီရာ, အယ္အာ့ဆာဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္, ေက့ဘလာ, ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး, ေဂ်႐ူစလင္, burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, holy month of Ramadan, islam, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, Myanmar Muslims, ramadan, Ramdan Mubarak, religion

Islam ဘာသာဝင္မ်ားဝက္ ၏အသားကိုဘာေၾကာင့္မစားရသလဲ

April 30, 2009 · 2 Comments

ခပ္တိုတိုနဲ႕လိုရင္းကိုေျဖရရင္ေတာ့ဖန္ဆင္းရွင္ Allah က စားခြင့္မ

ေပးပဲက်မ္းျမတ္ကုရအန္မွာတားျမစ္ထားလို႕ပါ။

က်မ္းျမတ္ကုရအန္သည္လူသားအားလုံးအတြက္ျပီးျပည့္စုံေသာေနာက္

ဆုံးပိတ္ေကာင္းကင္က်က်မ္းျဖစ္တဲ့အတြက္ လူသားေတြအတြက္ေန႕စဥ္

လူေနမႉဘဝက်န္းမာေရး၊လူမႉေရးမွသည္ ျပန္လည္အစားေပးရမည့္ေန႕ေတာ္ၾကီးအတြက္

လမ္းညြန္က်မ္းျဖစ္ပါတယ္။

ဝက္၏အသားစားျခင္းကိုတားျမစ္ျခင္းနဲ႕ပတ္သက္လို႕ပညာရွင္ေတြရဲ့သတိေပးခ်က္

ဟာရာစုႏွစ္တခုနီးပါးရွိခဲ့ပါျပီ။ဒါေပမဲ့လူသားအမ်ားစုကမလိုက္နာခဲ့ၾကပါ။

Islam ဘာသာဝင္အားလုံးကေတာ့ ဝက္သားကို Allah ရဲ့အမိန္႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့

အတြက္ေရွာင္ၾကပါတယ္။ဘာသာေရးမွာေပါ့တဲ့သူမ်ားေတာင္ဝက္သားေရွာင္တဲ့ေနရာမွာ

မေပါ့ၾကတာသတိျပဳမိပါတယ္။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

အခုဝက္တုပ္ေကြး ၾကီး ကမာၻပတ္မဲ့လမ္းျမင္ေတာ့မွ

အားလုံးမ်က္လုံးျပဴးမ်က္ဆံျပဴးျဖစ္ကုန္ၾကပါတယ္။

ုဝက္တုပ္ေကြးကိုဝက္သားစားလို႕ မကူးေပမဲ့ဝက္

သည္ေရာဂါျဖန္႕ျဖဴးတဲ့ေပါင္းအိုးၾကီးလို႕ဘီဘီစီကေအာက္မွာ

ေဖာ္ျပထားတဲ့ ပုံ တခုမွာဆိုထားပါတယ္။

ဝက္သည္ လူတုပ္ေကြး ငွက္တုပ္ေကြး ဝက္တုပ္ေကြး ဗိုင္းရပ္ေတြကို

သူ႕ကိုယ့္ထဲမွာေပါင္းစပ္ ဗီဇေျပာင္းေစျပီးလူအျခင္းျခင္းကိုကူးစက္ႏိုင္တဲ့ Swine

Flu ျဖစ္ေစပါတယ္။

Islam ဘာသာဝင္ေတြအေနနဲ႕ Allah ရဲ့ေက်းဇူးေတာ္ကိုသတိရၾကဖို႕နဲ႕

အျခားဘာသာဝင္ညီေနာင္မ်ားကိုလဲဤကပ္ေရာဂါၾကီးေဘးမွလူသားအားလုံး

လြတ္ေျမာက္ေအာင္လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႕လို႕။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

ေငြအတိုးစားသူမ်ားအေၾကာင္း

August 31, 2009 · 3 Comments

အစၥလမ္ဘာသာက ရီဘာ လို႕ေခၚတဲ့ ေငြတိုးစားျခင္း

ကိုျပင္းထန္စြာတားျမစ္ပါတယ္။ ဘယ္အစၥလမ္ဘာသာဝင္

မွ ေငြတိုးစား ခြင့္မရွိတဲ့အျပင္ speculation လို႕ေခၚတဲ့ ေလာင္းကစား

ျခင္းလို လုပ္အားစိုက္ထုတ္ျခင္းမရွိပဲ ေငြအေျမာက္အမ်ားရယူျခင္း

ကိုလဲတားျမစ္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့လက ႐ုရွားမွာ ကာစီႏိုအကုန္ ပိတ္ျပစ္ ခဲ့ လို႕လူေပါင္း

ငါးေသာင္း ေလာက္အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။တာဝန္ရွိသူ

မ်ားက ေလာင္းကစားမႉ ရဲ့ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မ်ားျဖစ္တဲ့ ရာဇဝတ္မႉ ပိုမ်ား

လာျခင္း၊ စီးပြါးပ်က္ ေဒဝါလီခံ ရသူေတြ မ်ားလာျပီး လူ႕အသိုင္းအဝိုင္း

အတြက္ မေကာင္းတဲ့ အတြက္ပိတ္ ဖို႕ဆုံးျဖတ္ရတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။

******************************************

ဒီေန႕ကမာ့ၻ မွာ Islamic Banking လို႕ေခၚတဲ့အစ္စၥလမ္

တရားေတာ္နဲ႕အညီလုပ္ကိုင္တဲ့ဘဏ္လုပ္ငန္း ဟာအခ်ိန္တို

အတြင္းမွာ ေအာင္ျမင္လာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ ၁၀ မွ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈံးနဲ႕ တိုးတက္ေနျပီးႏိုင္ငံ

ေပါင္း္၅၁ ခု( အေမရိကန္) အပါအဝင္မွာ အေမရိကန္

ေဒၚလာ ဘီလ်ံငါးရာ ေက်ာ္တဲ့ လုပ္ငန္း ၾကီးျဖစ္္ေနပါျပီ။

ကမာ့ၻ တခုလုံးက စိတ္ဝင္စားစြာနဲ႕ေလ့လာၾက

ျပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ဘဏ္လုပ္ငန္းအသစ္အျဖစ္ လက္ခံေနၾကပါျပီ။

တရုပ္ ဂ်ပန္နဲ႕အေနာက္ႏိုင္ငံမွဘဏ္ၾကီးမ်ားအားလုံးလိုလို

Islamic Banking မွာဝင္ျပီးလုပ္ကိုင္လာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ေလထဲမွာ တကဲ့ ပစၥည္းမရွိပဲလုပ္တဲ့စေတာ့ ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္

ပ်က္ရတဲ့ အတြက္ Islamic Model ကို စီးပြါးေရးပညာရွင္မ်ားက

အေလးေပးျပီးေလ့လာၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။

*****************************************************

ဒါေပမဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြကေတာ့သူတို႕ရဲ့အဓီကဝင္ေငြ

ကိုလြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းကအတိုင္း အတိုး

စားျခင္းမွ တရားဝင္ရေနပါတယ္။

၁၇ရာစုက ေရာ့ခ်ိဳင္းလို႕ေခၚတဲ့ဂ်ဴးမိသားစုက အတိုးစား

တဲ့လုပ္ငန္းကို ဒီေနကမၻာ႕့စီးပြါးေရးလို႕ေခၚတဲ့ ဂ်ဴးထိန္းခ်ဳပ္

စီးပြါးေရးအင္ပါယာရဲ့ အစအျဖစ္ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။

အရင္တုန္းကေတာ့ဂ်ဴး ေငြရွင္ေတြဟာတပိုင္တႏိုင္ ေငြတိုး

ေခ်းစားသူေတြပါ။ ခ်စ္တီးက အဘေခၚေလာက္ေအာင္ ဆိုး

လြန္းလို႕ ရွိတ္စပီးယား ရဲ့ ဗင္းနစ္ျမိဳ႕မွကုန္သည္ၾကီး ဝထၳဳမွာ

ရဟူဒီ ႐ိႈင္း ေလာ့ဟာ အသားကို လွီးျဖတ္ယူမဲ့ သူအျဖစ္ေရး

ဖြဲ႕ခဲ့ပါတယ္။

*********************************************************

ေရာ့ခ်ိဳင္းမိသားစုက ၁၇ ရာစုမွာ ေငြေခ်းရင္

ၾကာၾကာ ေခ်းထားေလေလ အတိုးမ်ားမ်ားရေလ

ဆိုတဲ့သဘာဝကို ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႕ ေငြေခ်းျပီးနက္ဖန္ျပန္ဆပ္မဲ့ သူကိုေငြေခ်း

တာအက်ိဳးမရွိ ပဲ လူမ်ားမ်ားကို အခ်ိန္ၾကာၾကာ

ေခ်းထား ရင္ အတိုးမ်ားမ်ားရတာကို သေဘာေပါက္

ခဲ့ပါတယ္။ အေႂကြးမဆပ္ ႏိုင္သူေတြရဲ့လယ္ယာ အိမ္

ေျမ သိမ္းယူလို႕ ရတယ္ဆိုတာကို လဲ ဂ်ဴးေတြကပဲစခဲ့

တာပါ။

ေနာက္ပိုင္း ေရာ့ခ်ိဳင္းမိသားစုဟာပို ႂကြယ္ဝလာတဲ့အခါ

လူေတြကိုေငြေခ်းမဲ့အစား ႏိုင္ငံလိုက္ ေငြေခ်းတာကအက်ိဳး

အျမတ္ပိုရတယ္ဆိုတာသိလာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ႏိုင္ငံရဲ့ ဘုရင္ ဒါမွမဟုတ္အစိုးရတရပ္ကိုေငြေခ်းရင္

အက်ိဳးအျမတ္ပိုမ်ားေသာ္လဲ တကယ္ လို႕ ဒီႏိုင္ငံ က ေခ်းေငြ

ျပန္မဆပ္ ရင္ဘယ္လိုေငြျပန္ရေအာင္လုပ္ရမလဲ လို႕ ဦးေဏွာတ္

ေျခာတ္ ရပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္က ဝါးတားလူး လို႕ ေခၚတဲ့ စစ္ပြဲ အတြက္ အဂၤလိပ္ နဲ႕

ျပင္သစ္ တို႕ စစ္ျပင္ေနတဲ့အခ်ိန္ပါ။

ဆက္ေရးပါ့မယ္

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

→ 3 CommentsCategories: Uncategorized

Tagged: ဂ်ဴးလူမ်ိဳ, ရဟူဒီ ႐ိႈင္း ေလာ့, ရီဘာ, အစ္စၥလမ္ဘာသာ, အေနာက္ႏိုင္ငံမွဘဏ္ၾကီးမ်ား, ေငြတိုးစားျခင္း, ေငြအတိုးစားသူမ်ားအေၾကာင္း, ေလာင္းကစား ျခင္း, burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, islam, islamic banking, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, reli

ေငြတိုးစားသူမ်ားအေၾကာင္း (၂)

September 4, 2009 · 2 Comments

တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ပထမ post ေရးျပီး မၾကာခင္

မွာ စီအင္အင္ မွာ Islamic Banking and Finance  အ

ေၾကာင္းပါလာပါတယ္။

အေသးစိတ္သိလိုသူမ်ားဒီမွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

**********************************************************

ဝါးတားလူးစစ္ပြဲဟာ ျပင္သစ္နဲ႕အဂၤလိပ္တို႕ရဲ့တစ္ဆယ့္ရွစ္

ရာစု မွာ ဥေရာပကို စိုးမိုး ဖို႕ဗိုလ္လုတဲ့စစ္ပြဲျဖစ္တယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ post မွာဂ်ဴးေတြရဲ့အဓိကေငြဝင္လမ္းဟာေငြတိုး

ေခ်းစား တဲ့အလုပ္ျဖစ္ျပီး၁၇ ရာစုမွာ ေရာ့ခ်ိဳင္းလို႕ေခၚတဲ့

ဂ်ဴးမိသားစုဟာ ဒီလုပ္ငန္းနဲ႕ အၾကီးအက်ယ္ခ်မ္းသာလာတဲ့

အခါ ႏိုင္ငံလိုက္ ေငြထုတ္ေခ်း ဖို႕ၾကံစည္လာတဲ့အေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ျပသနာက ေငြေခ်းယူတဲ့ႏိုင္ငံေတြကို ဘယ္လို ကိုင္

ရမလဲ ဆိုတဲ့ျပသနာပါ။

************************************************

ဝါးတားလူးစစ္ပြဲမတိုင္မီ ေရာ့ခ်ိဳင္းမိသားစုရဲ့ စပိုင္ေတြ

ဟာဥေရာပတိုက္ရဲ့ ျမိဳ႕ၾကီးတိုင္းမွာရွိေန ျပီး သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ

ရဲ့ သတင္းေတြကိုေရာ့ခ်ိဳင္းမိသားစုကို မျပတ္သတင္းပို႕ေနရပါတယ္။

ဝါးတားလူးစစ္ပြဲျဖစ္ခါနီးမွာ ျပင္သစ္ နပိုလီယံ ပဲႏိုင္မလား အဂၤလိပ္္ပဲႏိုင္

မလားလို႕ဥေရာပ တိုက္တခုလုံးရင္တမမနဲ႕ေစာင့္ၾကည့္ေနခ်ိန္ပါ။

*******************************************************

၁၈၁၅ ခု ဇြန္လ၁၉ရက္ေန႕ မွာ ေရာ့ခ်ိဳင္းရဲ့စပိုင္တေယာတ္ဟာ

အဂၤလိပ္္ေရလက္ၾကားကို ျဖတ္ျပီး ျပင္သစ္ မွကိုယ္ပိုင္ သေဘၤာနဲ႕

တိတ္တဆိတ္ ေရာက္လာပါတယ္။

ေရာ့ခ်ိဳင္းမိသားစုရဲ့ ေခါင္းေဆာင္းနာသန္ဆိုတဲ့ ဂ်ဴး ၾကီးကိုတိတ္တဆိတ္

ေတြ႕ပါတယ္။

ေနာက္ ေန႕မွာ ေရာ့ခ်ိဳင္းကလန္ဒန္စေတာ့ေစ်းကြက္မွာ အရင္ကၾကိတ္ဝယ္

ထားတဲ့ရွယ္ရာေတြကိုခ်ေရာင္းပါတယ္။ အမ်ားစု သာမန္လက္လုပ္လက္စား

ေတြကသူတို႕ရဲ့ ေခြၽးနဲစာ နဲ႕ဝယ္ထားတဲ့ ရွယ္ရာေတြေစ်းထိုးက်လို႕ အလန္႕

တၾကားျဖစ္ၾကပါတယ္။

အမ်ားရဲ့အျမင္မွာဝါးတားလူးစစ္ပြဲမွာအဂၤလိပ္္စစ္ရွုံးေတာ့မွာမို႕ စေတာ့ေစ်းကြက္

ပ်က္တယ္ထင္ျပီး လန္ဒန္စေတာ့ေစ်းကြက္မွာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသူအားလုံး

ခ်ေရာင္းလိုက္ၾကတာ တန္ဖိုးလုံးဝမရွိေတာ့ပါ။

ဒီတန္ဖိုးမရွိတဲ့ ရွယ္ရာေတြကိုေရာ့ခ်ိဳင္းမိသားစုက အလကားေလာက္နီးပါးေစ်းနဲ႕

လိုက္ဝယ္ေနတာဘယ္သူမွမသိလိုက္ပါ။

သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ေရွ႕တန္းကသတင္းလန္ဒန္ကိုေရာက္လာပါတယ္။

နပိုလီယံရဲ့ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ စစ္ရွုံးသြားတဲ့အေၾကာင္းပါ။

လန္ဒန္ စေတာ့ေစ်းကြက္ ဝုန္းကနဲထိုးတက္သြားပါတယ္။

ရွိသမွ်ရွယ္ရာေတြ ေရာ့ခ်ိဳင္း ဂ်ဴးမိသားစု လက္ထဲေရာက္ေနပါျပီ။

အဂၤ္လန္ကိုအဂၤလိပ္္ေတြအုပ္ခ်ဳပ္ေနေပမဲ့စီးပြါးေရးက

ေရာ့ခ်ိဳင္းလို႕ေခၚတဲ့ဂ်ဴးမိသားစုလက္ထဲေရာက္သြားခဲ့ပါျပီ။

**********************************************************

စစ္ ရွုံးတဲ့ျပင္သစ္ ကိုလူဝီဘုရင္ ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။

ျပင္သစ္ေတြက ေရာ့ခ်ိဳင္းမိသားစုကို မေလာက္ေလးမေလာက္စားလို

ပဲသ ေဘာထားပါတယ္။ ျပင္သစ္ရဲ့ ေငြစာခ်ဳပ္ Bond ေတြရဲ့ေစ်းကလဲ

တရိပ္ရိပ္တက္ေနပါတယ္။

ဒီေငြစာခ်ဳပ္ ေတြက ျပင္သစ္ရဲ့ဘဏ္ေတြကစစ္မျဖစ္ခင္

ကတည္းကထုတ္ေရာင္းထားတာပါ။ စစ္ရွုံးျပင္သစ္ရဲ့စီးပြါးေရးက

အလြန္ဆိုးေနပါတယ္။ျပင္သစ္အစိုးရကႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြ ကေငြေခ်းလိုေပမဲ့

ဘယ္ ဘဏ္ကမွျပင္သစ္ကိုေငြမေခ်း ပါဖူး။

ေရာ့ခ်ိဳင္းမိသားစုကျပင္သစ္အစိုးရကိုေငြေခ်းလိုပါတယ္။ဘုရင္

လူဝီတစ္ဆယ့္ရွစ္ ကလက္မခံပါ။

ျပင္သစ္တို႕ကလဲ အဂၤ္လန္ၤႏိုင္ငံ ေရာ့ခ်ိဳင္းဂ်ဴးမိသားစုလက္ခုပ္

ထဲ ကေရဘဝ ေရာက္တာသိပါတယ္။မအ ပါ။

ဒါေပမဲ့ ျပင္သစ္အစိုးရ ထုတ္ေရာင္းထားတဲ့ ေငြစာခ်ဳပ္ Bond ေတြ

ဟာတရိပ္ရိပ္ တန္ဖိုးတက္ေနရာက ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ေစ်း က်ပါတယ္။

ေရာ့ခ်ိဳင္းမိသားစု ကလြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အတန္ၾကာက တည္းကဝယ္ ထားတဲ့

bond ေတြကိုခ်ေရာင္းလို႕ပါ။

ေနာက္ဆုံးတို႕ျပင္သစ္လူဝီဘုရင္လဲ ေရာ့ခ်ိဳင္းမိသားစုကိုဒူးေထာက္ရျပီး

ေရာ့ခ်ိဳင္းမိသားစု မွ စစ္ရွုံးျပင္သစ္ႏိုင္ငံ အတြက္ လိုေနတဲ့ေငြ ေတြ ေခ်း

ယူရပါ ေတာ့တယ္။

**********************************************

ဒိလိုနဲ႕ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံဟာ အဂၤလိပ္နဲ႕အတူ ဂ်ဴးမိသားစု တခုတည္းျဖစ္တဲ့

ေရာ့ခ်ိဳင္းမိသားစု ရဲ့ခါးပိုက္ထဲ အတူတကြေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ဴးေတြရဲ့ႏိုင္ငံလိုက္ ေငြေခ်းရင္ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ရမလဲဆိုတာ လဲ

အေျဖရသြားတဲ့အျပင္ ဥေရာပတိုက္ တခုလုံးရဲ့ ႏိုင္ငံေရးစီးပြါးေရး အ ညွာ

ကိုလဲကိုင္မိသြားပါတယ္။

**************************************************

ေရာ့ခ်ိဳင္းမိသားစုရဲ့ ေနာက္လွမ္းမဲ့ေျခလွမ္းက ေတာ့

အလြန္ေဝးလံတဲ့ေနရာမွာရွိ တဲ့ ႏိုင္ငံသစ္ တခုျဖစ္တဲ့အေမရိကန္ပါ။

ဆက္ေရးပါမည္

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

34 thoughts on “ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးျမန္မာစာမ်က္ႏွာ

 1. Mohammed Bilarl says:

  AS SA LAR MU A LAI KUM,
  Eidd Mubarak.
  I am a burmese muslim, living in Burma right now.My age is 16
  I want to be your friend.Can u accept me?
  Shall we share the knowledge of Islam and other knowledge.
  So,please reply me as fast as possible.
  Yours,
  Bilarl.

 2. kyawkyawoo says:

  Asslamualaikum
  Thank you all for your wonderful comments.
  I will try to improve this blog but I would like to get the feedback from Myanmar readers that the language they preferred.
  Shall i write more posts in Burmese or in English?
  regards,
  Kyaw Kyaw

 3. Harleemar says:

  Assallammo Alaikum

  Dear Brother,

  Thanks for visiting my site. How are you?
  Brother, I think that Burmese Muslims prefer to read in Burmese. It’s easy for us.

  May Allah bless you always.

  Sister Haleema

 4. moosinar says:

  assalamualaikom ko kyaw kyaw Oo,

  whenever I am on line ,I always come to ur blog and read ur articles…
  so I would like to say thanks..
  I get so much knowlege from u…
  If u write the articles in myanmar , it is better..
  If u write one articles in both languages…it is much more better…
  Young learners of English can improve not only their English but also religious knowledge…
  I do appreciate your effort for islam…
  I also would love to do like u inshallah
  but I am not knowledgable enough now ….
  this time I have something to confirm with u…
  in my knowledge hidu is a religion….it is not the term for race….
  I may be wrong…
  u mentioned in ur articles that hidu muslim, hidu buddhist …..I think they should be indian muslim .indian buddhist since hidu doesn’t represent race.
  I hope u would understand me if I m wrong..
  with regard
  moosinar

 5. kyawkyawoo says:

  Moosinar,
  Thank you for your comment.
  I will edit the post. What I wanted to say was
  Hindu vs Muslims,Hindu vs Buddhism, that led to the historical problems.
  Regards,
  KKO

 6. kyawkyawoo says:

  Assalmualaikum and W Salam Moosinar

  I have not started my reply with Salam and pls forgive me for that.
  Regards,
  KKO

 7. Mg Salafi says:

  တမန္ေတာ္မိုဟာမက္၏ ဝါဒ

  မိမိ၏ပတ္ဝန္းၾကင္ ရွိသူမ်ားကို ႏႈတ္ အားျဖင့္လည္းေကာင္း လက္အားျဖင့္လည္းေကာင္း ဒုကၡ ေရာက္ေအာင္လုပ္သူျမားသည္အစ္စၥလမ္ဘာသာဝင္္ မ်ားမဟုတ္ ၾကေခ်။

  ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ဦးခင္ဗ်ာ
  စလာမ္
  အထက္ပါစာသားက ဘယ္က်မ္းထဲက ရတာလဲ။ ဆြဟီးဟ္ အလ္-ဗုခါရီက်မ္းထဲကလား။ အေထာက္အထားေလး သိခ်င္ပါတယ္။

 8. Omar says:

  Asslamoaliekom
  Dear brother;

  very nice blog , may Allah reward u and give u more power Taofeeq to write more and more….
  i would like to tell u , in this sentence
  ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္
  ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
  no need to write ျဖင့္ after စြာ ,,, pls check it in this book ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား printed by ျမန္မာစာအဖြဲ႕ဦးစီးဌာန || tank u…
  ခ်စ္ခင္စြာ
  Omar

 9. Phyo Ko Ko says:

  toilet wall ကislam မေကာင္းေၾကာင္းေရးထားတာဖတ္ၿပီး ၿပီလား။
  အရမ္းရက္စက္တယ္ဗ်ာ။
  ခင္ဗ်ားကူညီပါဦး။
  ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြရွိလို.ကၽြန္ေတာ္တို့မ်က္ႏွာငယ္ရတာ။
  http://toiletwall.ning.com/profiles/blogs/2387570:BlogPost:710087#comments

 10. kyawkyawoo says:

  Phyo Ko Ko,
  Please ignore these kind of comments.
  Neither I will read nor pay attention to these type of websites. The name itself explains the level of knowledge of the contributors.
  regards,
  KKO

 11. Htay Lwin Oo says:

  ဆလာမ္
  ခင္ဗ်ားဆိုဒ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ပထမတစ္ႀကိမ္၀င္ၾကည့္ဘူးတယ္။ အခ်ိန္မရလို႔ မႏွံ႔စပ္ခဲ့ဘူး- အခုအႀကိမ္၀င္ၾကည့္ၿပီး- အေသခ်ာဖတ္ၾကည့္ပါတယ္။ ရိုးရိုးေျပာရရင္- ခံတြင္းေတြ႔တယ္ဗ်ာ-
  ေလးစားစြာျဖင့္-
  ကိုေဌးလြင္ဦး

 12. kyawkyawoo says:

  ဆလမ္
  ကိုေဌးလြင္ဦး

  comment အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ဆက္ေရးဖို႕
  အားေဆးတခုလိုခံစားရပါတယ္။
  ေလးစားစြာျဖင့္-

 13. vip says:

  ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး ေရ က်ေနာ္ လာဖတ္သြာပါတယ္…
  ဘာသာေရနွင့္ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္ေတြကေတာ့ ေကာင္တယ္ေနာ္…
  ဆက္ေရပါ….
  အာေပးပါတယ္…

 14. Ma Mei says:

  ဆလာမ္

  ဝီကီလိခ္နဲ႕ပတ္သက္လို႕ ပို႕စ္ကိုဖတ္သြားပါတယ္။ အီရက္ နဲ႕အာဖဂန္ကို အကြက္ဆင္ျပီးဖ်က္ဆီးသြားတာကို ဝီကီလိခ္မွ အျမန္ဖြင့္ခ်ႏိုင္ပါေစလို႕ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ ျမန္မာလိုေရးတဲ့ပို႕စ္ေတြဖတ္ရတာေကာင္းတယ္။ အားေပးလ်က္။

 15. ့hafizrafe (almezan) says:

  အတ္စ္စလာ မုအလုိင္းကြန္မ္
  တစ္နာရီေလာက္အခ်ိန္ေပးၿပီး၀င္ဖတ္သြားတယ္။ အရမ္းသေဘာက်တယ္။
  ဆက္ၿပီးႀကိဳးစားႏုိင္ပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။

  ဟာဖိဇ္ မုဟမၼဒ္ ရဖီ (ပုသိမ္)
  အလ္မီဇားန္စာေစာင္

 16. kyawkyawoo says:

  W Salam Hafiz Muhammed Rafi from Pathein,
  May Allah grant your dua and May Allah approve your Dua..thank you so much.
  regards,
  Kyaw Kyaw oo

 17. U Zin says:

  အစ အဆုံး ဖတ္သြားပါတယ္။ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႔တဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တဦးရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ကို ဖတ္ရတဲ့ အတြက္ ၀မ္းသာပါတယ္။ အစၥလမ္ အေယာင္ေဆာင္ျပီး ရိုင္းျပတဲ့ အသုံးအႏႈံးေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ သူေတြနဲ့ ေတြ႔ရေတာ့ စိတ္မေကာင္း အေတာ္ ျဖစ္ရပါတယ္။ ဒီ၀ဘ္ဆိုဒ္က ဦးဇင္းအတြက္ အစအဆုံး ဖတ္ျဖစ္တဲ့ ဒုတိယေျမာက္ အစၥလာမ္ ၀ဘ္ဆိုဒ္ တခုျဖစ္ပါတယ္။ ပို႔စ္အားလုံးကို ပထမဆုံး ဖတ္ျဖစ္တာက ကိုေ႒းလြန္ဦးရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ေဟာင္းေလးပါ။ သူ႕ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္က စာေတြလဲ အကုန္နီးပါး ဖတ္ဖူးပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ဆက္မေရးေတာ့တာလဲ မသိပါ။
  ဆက္လက္ ေရးသားႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္ပါတယ္။

 18. kyawkyawoo says:

  ဦးဇင္း
  လာေရာက္ဖတ္႐ႉအားေပးသည့္အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။တပည့္ေတာ္ တို႕အားလုံးအတြက္
  လိုအပ္ ေနသည္မွာ ဘာသာစံု ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႉ ရွိေရးျဖစ္ပါသည္။
  ျမန္မာလူမ်ိဳး အစၥလမ္ ဘာသာကို ကိုးကြယ္သူတဦးအေနႏွင့္ ဦးဇင္း ၏မွတ္ခ်က္သည္ရင္ကိုေအးျမေစ
  ေသာအားေဆး တခြက္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
  ေလးစားစြာ
  ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

 19. LaiLah says:

  Dear Brother…

  I am laiLah Safieh original from Myanmar..But I live in other country…I am 22 years old..I am mixed blood with Chinese and Thailand Lady..I am really difficult time to learn Islam in different country..Insha Allah i want to Learn Islam more and more..I am still finding about My native myanmar muslim page…Insha allah i found it…this is your website…I really happy so much…I am really appreciated you ..and thank you so much..Now ..I read your Quarn in Myanmar and alot of news about muslim..I am really warm on me with my religion…Pls..if you have some friend in Myanmar Muslim website..pls ..send to me….I dint know any Myanmar muslim friends…

 20. LaiLah says:

  Dear Ko Kyaw Kyaw Oo

  I really appreciated about your Islamic website.. My name is Lailah…22 years old..I am original from Myanmar Country. ..I finding about Islam with my Myanmar language for a long time ..It is really difficult to learn for me in other country..Now I am really happy insha allah because I saw your website….I don’t have any Myanmar Muslim friend…If you have any website for Myanmar Muslim friend ..Please….Let me know….
  with thanks

  Lailah Safieh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s